EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1383

2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises

OJ L 196, 2.8.2003, p. 7–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 18 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 18 - 25
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 004 P. 255 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R0608

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1383/oj

32003R1383Oficialusis leidinys L 196 , 02/08/2003 p. 0007 - 0014


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003

2003 m. liepos 22 d.

dėl muitinės veiksmų, atliekamų su prekėmis, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, ir priemonių, kurių turi būti imamasi prekių atžvilgiu nustačius, kad jos pagamintos pažeidžiant tokias teises

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Siekiant pagerinti 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3295/94, nustatančiu priemones, draudžiančias suklastotas ir piratines prekes [1] išleisti į laisvą apyvartą, taikyti joms sąlyginio neapmokestinimo procedūrą, jas eksportuoti ir reeksportuoti, įdiegtos sistemos, susijusios su tam tikras intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančių prekių įvežimu į Bendriją, eksportu ir reeksportu iš Bendrijos, funkcionavimą, iš per minėtos sistemos taikymo metus sukauptos patirties reikėtų padaryti atitinkamas išvadas. Aiškumo dėlei Reglamentą (EB) Nr. 3295/94 reikėtų panaikinti ir pakeisti.

(2) Suklastotų ir piratinių ir, žinoma, visų pažeidžiančių intelektinės nuosavybės teises prekių prekyba daro didelę žalą įstatymų besilaikantiems gamintojams, prekybininkams bei intelektinės nuosavybės teisių subjektams, taip pat klaidina vartotojus, o kai kuriais atvejais netgi kelia pavojų jų sveikatai ir saugumui. Kiek įmanoma tokių prekių reikėtų neįsileisti į rinką ir priimti priemones, kuriomis galima veiksmingai sustabdyti šią neteisėtą veiklą netrukdant laisvai teisėtai prekybai. Šio tikslo nuosekliai siekiama ir tarptautiniu lygiu.

(3) Tais atvejais, kai suklastotos, piratinės ir, plačiau, prekės, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, įvežamos iš trečiųjų šalių, jų įvežimas į Bendrijos muitų teritoriją, įskaitant jų perkrovimą, išleidimas į laisvą apyvartą Bendrijoje, sąlyginio neapmokestinimo procedūros joms taikymas ar jų saugojimas laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje turėtų būti draudžiamas ir nustatoma procedūra, leidžianti muitinei kuo efektyviau tą draudimą užtikrinti.

(4) Be to, muitinė turėtų imtis veiksmų, kad sutrukdytų suklastotų ir piratinių prekių bei prekių, pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises eksportui, reeksportui arba išvežimui iš Bendrijos muitinės teritorijos.

(5) Muitinės veiksmai laikotarpiu, kol nustatoma, ar įtartinos prekės iš tikrųjų yra suklastotos, piratinės ar pagamintos pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises – tai prekių neišleidimas, kai jos pateiktos išleidimui į laisvą apyvartą, eksportui, reeksportui arba sulaikymas, kai prekėms yra taikoma sąlyginio neapmokestinimo procedūra, jos yra laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje, reeksportuojamos iš anksto pranešus muitinei, įvežtos į muitų teritoriją arba išvežamos iš muitų teritorijos.

(6) Prašymo taikyti muitinės priežiūros priemones detalės, tokios kaip galiojimo laikas ir forma, turi būti nustatytos ir suderintos visose valstybėse narėse. Tas pats pasakytina apie sąlygas, reglamentuojančias muitinės veiksmus priimant pareiškimus ir apie institucijas, įgaliotas juos gauti, nagrinėti ir registruoti.

(7) Netgi tais atvejais, kai prašymas nepateiktas ar nepatenkintas, valstybėms narėms turėtų būti leista sulaikyti prekes tam tikrą laiką, per kurį intelektinės nuosavybės teisių subjektai galėtų pateikti muitinei prašymą taikyti muitinės priežiūros priemones.

(8) Veiksmai, kurių imtasi, siekiant nustatyti, ar pagal atitinkamą nacionalinę teisę buvo pažeistos intelektinės nuosavybės teisės, bus atliekami remiantis kriterijais, kuriais naudojamasi nustatant, ar atitinkamoje valstybėje narėje pagamintos prekės pažeidžia intelektinės nuosavybės teises. Valstybių šalių normoms dėl teisminių institucijų kompetencijos ir procedūrų šis reglamentas įtakos neturi.

(9) Siekiant, kad muitinei bei intelektinės nuosavybės teisių subjektams būtų paprasčiau taikyti šį reglamentą, tikslinga numatyti lankstesnę procedūrą, pagal kurią prekes, pagamintas pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, būtų galima sunaikinti nepradėjus teisminio proceso, kuriuo siekiama nustatyti, ar intelektinės nuosavybės teisės buvo pažeistos pagal nacionalinę teisę.

(10) Būtina nustatyti priemones, taikomas prekėms, kurios pripažintos suklastotomis, piratinėmis ar apskritai pagamintomis pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises. Tomis priemonėmis būtina ne tik atimti ekonominę sandorio naudą iš atsakingų už prekybą tokiomis prekėmis asmenų ir juos nubausti, bet ir veiksmingai užkirsti kelią tolesniems tokio pobūdžio sandoriams.

(11) Vengiant labai trukdyti keleivių asmeniniame bagaže esančioms prekėms taikomas muitinės procedūras, būtina iš šio reglamento taikymo srities išskirti iš trečiųjų šalių įvežamas prekes, galbūt ir suklastotas, piratines ar pagamintas pažeidžiant tam tikras intelektinės nuosavybės teises, kurių kiekis neviršija Bendrijos taisyklėse numatyto neapmuitinamo kiekio, išskyrus atvejus, kai yra požymių, rodančių galimą komercinį gabenimą.

(12) Siekiant užtikrinti šio reglamento veiksmingumą yra svarbu užtikrinti vienodą šiuo reglamentu nustatytų bendrų taisyklių taikymą ir stiprinti valstybių narių tarpusavio bei valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą, ypač atsižvelgiant į 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių valdymo institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti tinkamą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą [2].

(13) Atsižvelgiant į sukauptą reglamento taikymo patirtį, inter alia, tikslinga apsvarstyti galimybę nustatyti daugiau intelektinės nuosavybės teisių, kurioms taikomas šis reglamentas.

(14) Šio reglamento įgyvendinimui reikalingos priemonės turėtų būti priimamos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [3].

(15) Reglamentas (EB) Nr. 3295/94 turėtų būti atšauktas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS IR APIMTIS

1 straipsnis

1. Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos, kuriomis muitinė imasi veiksmų, kai prekės, įtariamos esant pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises yra tokiose situacijose:

a) kai prekės deklaruotos išleidimui į laisvą apyvartą, eksportui ar reeksportui pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą [4], 61 straipsnį;

b) kai jos aptiktos tikrinant įvežamas į ar išvežamas iš Bendrijos muitų teritorijos prekes pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 37 ir 183 straipsnius, tikrinant prekes, kurioms taikoma to reglamento 84 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta procedūra, tikrinant prekes, reeksportuojamas vadovaujantis to reglamento 182 straipsnio 2 dalimi, arba tikrinant prekes, kurios pagal to reglamento 166 straipsnį laikomos laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje.

2. Šiuo reglamentu taip pat nustatomos priemonės, kurių privalo imtis kompetentingos institucijos pripažinus, kad 1 dalyje minėtos prekės tikrai pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises.

2 straipsnis

1. Šiame reglamente "prekės, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises" reiškia:

a) "suklastotos prekės", t. y.:

i) prekės, įskaitant jų pakuotes, be leidimo pažymėtos prekių ženklu, tapačiu prekių ženklui, užregistruotam tokios pat rūšies prekėms, arba prekių ženklu, kurio pagal jo esminius požymius negalima atskirti nuo užregistruoto prekių ženklo ir kuris dėl to pažeidžia atitinkamo prekių ženklo savininko teises pagal Bendrijos teisę, kaip numatyta 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo [5] arba pagal valstybės narės, kurios muitinei pateiktas prašymas taikyti muitinės priežiūros priemones, teisę;

ii) bet koks prekių ženklo simbolis (ženklas, žymuo, lipdukas, brošiūra, naudojimo instrukcija ar garantijos dokumentas su prekių ženklo simboliu), netgi pateikiamas atskirai tomis pačiomis aplinkybėmis, kaip ir i papunktyje minimos prekės;

iii) pakuotės, ant kurių yra suklastotų prekių ženklai, pateikiamos atskirai tomis pačiomis aplinkybėmis kaip ir i papunktyje minimos prekės;

b) "piratinės prekės" – tai prekių kopijos, pagamintos be registruoto ar neregistruoto pagal nacionalinę teisę autorių, gretutinių teisių subjekto ar dizaino savininko sutikimo arba be intelektinės nuosavybės teisių subjekto įgalioto gamybos šalyje asmens sutikimo, jei tokių kopijų gamyba pažeidžia minėtas teises pagal 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino [6] arba pagal teisę valstybės narės, kurios muitinei pateiktas prašymas taikyti muitinės priežiūros priemones; taip pat prekės, kurių sudėtyje yra aukščiau aprašytos prekių kopijos;

c) prekės, kurios valstybėje narėje, kurios muitinei pateiktas prašymas taikyti muitinės priežiūros priemones, pažeidžia:

i) patentą pagal tos valstybės narės teisę;

ii) papildomos apsaugos liudijimą tokį, kaip numatyta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1768/92 [7] ar Europos Parlamento ir Tarybos reglamente [8] (EB) Nr. 1610/96;

iii) nacionalinę augalų veislių teisę pagal tos valstybės narės teisę arba Tarybos reglamente (EB) Nr. 2100/94 [9] numatytą Bendrijos augalų veislių teisę;

iv) kilmės vietos nuorodas ar geografines nuorodas pagal tos valstybės narės teisę ar Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 2081/92 [10] ir (EB) Nr. 1493/1999 [11];

v) geografines nuorodas, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1576/89 [12].

2. Šiame reglamente "intelektinės nuosavybės teisių subjektas":

a) prekių ženklo savininkas, autorių teisių ar gretutinių teisių subjektas, dizaino savininkas, patento savininkas, papildomos apsaugos liudijimo turėtojas, augalų veislės teisės, kilmės vietos nuorodos apsaugos, geografinių nuorodų apsaugos ir, apskritai paėmus, bet kokios 1 dalyje nurodytos teisės, turėtojas; arba

b) bet kuris kitas asmuo, įgaliotas naudotis a punkte nurodytomis intelektinės nuosavybės teisėmis, arba intelektinės nuosavybės teisių subjekto ar įgalioto naudotojo atstovas.

3. Liejinio formos ar matricos, specialiai suprojektuotos ar pritaikytos gaminti prekes, pažeidžiančias intelektinės nuosavybės teises, laikomos prekėmis, pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, jei tokių liejinio formų ar matricų panaudojimas pažeidžia intelektinės nuosavybės teisių subjekto teises pagal Bendrijos arba valstybės narės, kurios muitinei pateiktas prašymas taikyti muitinės priežiūros priemones, teisę.

3 straipsnis

1. Šis reglamentas netaikomas prekėms, pažymėtoms prekių ženklu to prekių ženklo savininkui sutinkant arba prekėms, turinčioms saugomą kilmės vietos nuorodą, saugomą geografinę nuorodą arba kurios apsaugotos patentu, papildomos apsaugos liudijimu, autorių ar gretutinėmis teisėmis ar kurių dizainas saugomas, arba saugomos augalų veislės teise, ir kurios pagamintos intelektinės nuosavybės teisių subjektui sutinkant, bet yra 1 straipsnio 1 dalyje nurodytose situacijose be pastarojo sutikimo.

Taip pat šis reglamentas netaikomas pirmoje pastraipoje minėtoms prekėms, kurios buvo pagamintos arba yra apsaugotos kitos intelektinės nuosavybės teisės, nurodytos 2 straipsnio 1 dalyje, kitokiomis nei sutarta su intelektinės nuosavybės teisių subjektu, sąlygomis.

2. Kai keleivių asmeniniame bagaže esančių nekomercinės paskirties prekių kiekis neviršija neapmuitinamo kiekio ir kai nėra esminių požymių, rodančių, kad prekės yra dalis komercinio gabenimo, valstybės narės šias prekes laiko nepatenkančiomis į šio reglamento reguliavimo sritį.

II SKYRIUS

PRAŠYMAI TAIKYTI MUITINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONES

1 skirsnis

Priemonės, kurių imamasi prieš prašymo taikyti muitinės priežiūros priemones pateikimą

4 straipsnis

1. Kai muitinė, esant 1 straipsnio 1 dalyje išvardytoms situacijoms bei prieš intelektinės nuosavybės teisių subjektui pateikiant prašymą, arba jei šis prašymas dar nepatenkintas, turi pakankamai pagrindo įtarti, kad prekės yra pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, ji gali prekių neišleisti arba jas sulaikyti trims darbo dienoms, skaičiuojant šį periodą nuo momento, kai intelektinės nuosavybės teisių subjektas, deklarantas ar prekes laikantis asmuo, jei pastarasis yra žinomas, gavo muitinės pranešimą, sudardama intelektinės nuosavybės teisių subjektui galimybę pateikti 5 straipsnyje numatytą prašymą taikyti muitinės priežiūros priemones.

2. Pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančias taisykles, muitinė, neatskleisdama jokios kitos informacijos, išskyrus faktišką arba numanomą prekių kiekį bei jų pobūdį ir prieš informuodama intelektinės nuosavybės teisių subjektą apie galimą pažeidimą, gali paprašyti intelektinės nuosavybės teisių subjekto pateikti informaciją, reikalingą muitinės įtarimams patvirtinti.

2 skirsnis

Prašymo taikyti muitinės priežiūros priemones pateikimas ir nagrinėjimas

5 straipsnis

1. Intelektinės nuosavybės teisių subjektas bet kurioje valstybėje narėje gali kreiptis raštu į kompetentingą muitinės instituciją, kad muitinė imtųsi veiksmų tais atvejais, kai prekės yra 1 straipsnio 1 dalyje išvardytose situacijose (prašymas taikyti muitinės priežiūros priemones).

2. Kiekviena valstybė narė nustato kompetentingą muitinės instituciją, priimančią ir nagrinėjančią prašymus taikyti muitinės priežiūros priemones.

3. Jeigu yra elektroninė duomenų pasikeitimo sistema, valstybės narės skatina intelektinės nuosavybės teisių subjektus pateikti prašymus elektroniniu būdu.

4. Jei pareiškėjas yra Bendrijos prekių ženklo arba Bendrijos dizaino, Bendrijos augalų veislės teisės ar Bendrijos saugomos kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos turėtojas, galima prašyti taikyti muitinės priežiūros priemones ne tik toje valstybėje narėje, kurioje prašymas pateikiamas, bet taip pat ir vienoje ar daugiau kitų valstybių narių

5. Prašymas taikyti muitinės priežiūros priemones pateikiamas tokios formos, kuri nustatyta laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros; minėtame prašyme turi būti nurodoma visa muitinės pareigūnams padedanti įtartinas prekes lengvai atpažinti informacija, o ypač:

i) tikslus ir išsamus techninis prekių apibūdinimas;

ii) bet kokia specifinė intelektinės nuosavybės teisių subjektui žinoma informacija, susijusi su klastojimo rūšimi ar modeliu;

iii) intelektinės nuosavybės teisių subjekto paskirto asmens pavardė ir adresas.

Su prašymu taikyti muitinės priežiūros priemones taip pat pateikiama 6 straipsnyje numatyta pareiškėjo deklaracija ir įrodymai, kad pareiškėjas yra intelektinės nuosavybės teisių subjektas atitinkamų prekių atžvilgiu.

Esant 4 dalyje numatytoms aplinkybėms, prašyme taikyti muitinės priežiūros priemones nurodoma valstybė narė ar valstybės narės, kurių muitinių prašoma imtis veiksmų bei intelektinės nuosavybės teisių subjekto pavadinimai ir adresai kiekvienoje susijusioje valstybėje narėje.

Intelektinės nuosavybės teisių subjektai, jei įmanoma ir, jei jiems yra žinoma, taip pat turėtų pateikti bet kokią kitą informaciją, tokią kaip:

a) originalių prekių vertė prieš jas apmokestinant tos šalies, kurioje prašoma taikyti muitinės priežiūros priemones, teisėtoje rinkoje;

b) prekių buvimo vieta arba jų paskirties vieta;

c) siuntą arba pakuotę identifikuojančios ypatybės;

d) numatoma prekių atvežimo ar išvežimo data;

e) naudojamos transporto priemonės;

f) importuotojo, eksportuotojo ar prekių savininko duomenys;

g) šalis ar šalys gamintojos ir prekių pervežimo maršrutai;

h) jei yra žinoma, techniniai autentiškų ir įtartinų prekių skirtumai.

6. Taip pat gali būti reikalaujama specifinės, intelektinės nuosavybės teisėms, dėl kurių prašymas yra pateikiamas, būdingos detalios informacijos.

7. Gavusi prašymą taikyti muitinės priežiūros priemones, kompetentinga muitinės institucija prašymą išnagrinėja ir per 30 darbo dienų po prašymo gavimo raštu praneša pareiškėjui apie savo sprendimą.

Intelektinės nuosavybės teisių subjektui nereikia mokėti jokių mokesčių prašymo nagrinėjimo administracinėms išlaidoms padengti.

8. Jei prašyme nepateikiama privaloma 5 dalyje išvardyta informacija, kompetentinga muitinės institucija gali atsisakyti nagrinėti prašymą taikyti muitinės priežiūros priemones; tokiu atveju kompetentinga muitinės institucija nurodo atsisakymo priežastis ir pateikia informaciją apie sprendimo apskundimo tvarką. Pakartotinai prašymas priimamas tik atitinkamai jį papildžius trūkstama informacija.

6 straipsnis

1. Kartu su prašymu taikyti muitinės priežiūros priemones turi būti pateikiama intelektinės nuosavybės teisių subjekto deklaracija, kuria prisiimama atsakomybė dėl asmenų, dalyvaujančių 1 straipsnio 1 dalyje minėtose situacijose, pretenzijų patenkinimo,, jei pagal 9 straipsnio 1 dalį pradėta procedūra dėl intelektinės nuosavybės teisių subjekto veiksmų ar neveikimo nutraukiama arba jei vėliau nustatoma, kad atitinkamos prekės nėra pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises. Deklaracija pateikiama raštu arba elektroniniu būdu atsižvelgiant į nacionalinės teisės reikalavimus.

Minėtoje deklaracijoje intelektinės nuosavybės teisių subjektas sutinka prisiimti atsakomybę dėl visų prekių saugojimo muitinei prižiūrint išlaidų, atsirandančių taikant šio reglamento 9 straipsnį, ir dėl išlaidų, kurios atsiranda taikant 11 straipsnį.

2. Pateikus prašymą 5 straipsnio 4 dalyje numatytu atveju intelektinės nuosavybės teisių subjektas deklaracijoje sutinka suteikti ir apmokėti visas būtinas vertimo paslaugas; ši deklaracija galioja visose valstybėse narėse, kuriose galioja sprendimas patenkinti prašymą.

7 straipsnis

Prašymams pratęsti muitinės priežiūros priemonių taikymo laikotarpį mutatis mutandis taikomi 5 ir 6 straipsniai.

3 skirsnis

Prašymo taikyti muitinės priežiūros priemones patenkinimas

8 straipsnis

1. Patenkindama prašymą taikyti muitinės priežiūros priemones kompetentinga muitinės institucija nurodo muitinės priežiūros priemonių taikymo laikotarpį.. Šis laikotarpis negali būti ilgesnis negu vieneri metai. Pasibaigus minėtam laikotarpiui, su sąlyga, kad intelektinės nuosavybės teisių subjektas panaikino savo įsiskolinimus pagal šį reglamentą, intelektinės nuosavybės teisių subjektui pageidaujant, pradinį sprendimą priėmusi muitinės institucija minėtą laikotarpį gali pratęsti.

Intelektinės nuosavybės teisių subjektas 5 straipsnio 2 dalyje minėtai kompetentingai muitinės institucijai praneša, jei baigiasi teisės registravimo ar pačios teisės galiojimo laikas.

2. Sprendimas patenkinti intelektinės nuosavybės teisių subjekto prašymą taikyti muitinės priežiūros priemones nedelsiant siunčiamas valstybės narės ar narių muitinėms, kurios gali būti susijusios su prašyme nurodytomis prekėmis, pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises.

Patenkinus pagal 5 straipsnio 4 dalį pateiktą prašymą taikyti muitinės priežiūros priemones, nustatomas vienerių metų muitinės priemonių taikymo laikotarpis. Šiam laikotarpiui pasibaigus, prašymą nagrinėjusi muitinės institucija, intelektinės nuosavybės teisių subjektui pateikus raštišką prašymą, šį laikotarpį pratęsia. Sprendimui patenkinti prašymą ir sprendimams pratęsti muitinės priemonių taikymo laikotarpį ar jį panaikinti mutatis mutandis taikoma Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 250 straipsnio pirma įtrauka.

Nusprendus prašymą patenkinti, pareiškėjas perduoda sprendimą, visą reikalingą informaciją ir visus reikalingus vertimus valstybės narės ar valstybių, kuriose pareiškėjas prašė taikyti muitinės priežiūros priemones kompetentingoms muitinės institucijoms. Tačiau, pareiškėjui sutinkant, sprendimą gali tiesiogiai perduoti šį sprendimą priėmusi muitinės institucija.

Suinteresuotų valstybių narių muitinių prašymu, pareiškėjas pateikia bet kokią papildomą šio sprendimo įgyvendinimui reikalingą informaciją.

3. 2 dalies antroje pastraipoje minimas laikotarpis skaičiuojamas nuo sprendimo patenkinti prašymą priėmimo dienos. Sprendimą gaunančiose valstybėje narėje ar valstybėse sprendimas neįsigalioja tol, kol jis neperduotas vadovaujantis 2 dalies trečioje pastraipoje numatyta tvarka ir kol intelektinės nuosavybės teisių subjektas neįvykdė 6 straipsnyje išvardytų formalumų.

Sprendimas nedelsiant siunčiamas nacionalinėms muitinės įstaigoms, kurios, kaip manoma, susidurs su prekėmis, įtariamomis esant pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises.

Ši pastraipa mutatis mutandis taikoma sprendimui pratęsti pradinį sprendimą.

III SKYRIUS

SĄLYGOS, KURIOMIS VADOVAUJASI MUITINĖS IR KITOS TURINČIOS TEISĘ PRIIMTI SPRENDIMĄ KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS

9 straipsnis

1. Kai muitinės įstaiga, kuriai pagal 8 straipsnį buvo atsiųstas sprendimas patenkinti intelektinės nuosavybės teisių subjekto prašymą, įsitikina, jei reikia, pasikonsultavusi su pareiškėju, kad 1 straipsnio 1 dalyje nurodytose situacijose esančios prekės kelia įtarimą, kad yra pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, dėl kurių minėtas sprendimas buvo priimtas, muitinė tų prekių neišleidžia arba jas sulaiko.

Muitinės įstaiga nedelsdama apie tai praneša prašymą nagrinėjusiai kompetentingai muitinės institucijai.

2. Kompetentinga muitinės institucija arba 1 dalyje minėta muitinės įstaiga praneša intelektinės nuosavybės teisių subjektui ir deklarantui arba už prekes atsakingam asmeniui pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 38 straipsnį, apie savo veiksmus, be to, muitinė yra įgaliota anksčiau minėtus asmenis informuoti apie faktišką ar numatomą kiekį ir pobūdį prekių, kurios buvo neišleistos arba sulaikytos; perduodama šią informaciją muitinė nėra įpareigota informuoti esminį sprendimą priimti galinčią instituciją.

3. Siekdama nustatyti, ar intelektinės nuosavybės teisės buvo pažeistos pagal nacionalinę teisę, ir laikydamasi nacionalinių nuostatų dėl asmens duomenų, komercinių ir pramoninių paslapčių apsaugos bei profesinio ir administracinio konfidencialumo, muitinės įstaiga arba prašymą nagrinėjusi institucija, intelektinės nuosavybės teisių subjekto prašymu jam praneša, jei tai žinoma, krovinio gavėjo, siuntėjo, prekes deklaravusio asmens ar prekių savininko pavadinimą ir adresą bei prekių, kaip įtariama pagamintų pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės šaltinį ir kilmę.

Pareiškėjui ir 1 straipsnio 1 dalyje minėtų situacijų dalyviams muitinė suteikia galimybę patikrinti neišleistas ar sulaikytas prekes.

Apžiūrėdama prekes, muitinė gali imti pavyzdžius ir, laikydamasi toje valstybėje narėje galiojančių taisyklių, gali juos perduoti ar persiųsti pageidavimą pareiškusiam intelektinės nuosavybės teisių subjektui išimtinai analizės atlikimui ir procedūros paspartinimui. Jei aplinkybės leidžia, atsižvelgiant, jei taikoma, į 11 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje numatytus reikalavimus, užbaigus techninę analizę, pavyzdžiai turi būti grąžinami, jei įmanoma, prieš išleidžiant prekes arba prieš baigiantis sulaikymo terminui. Intelektinės nuosavybės teisių subjektas atsako už pavyzdžių analizės atlikimą.

10 straipsnis

Sprendžiant, ar intelektinės nuosavybės teisės buvo pažeistos pagal nacionalinę teisę, taikomi valstybėje narėje, kurioje prekės yra 1 straipsnio 1 dalyje minėtoje situacijoje, galiojantys teisės aktai.

Šie teisės aktai taip pat taikomi nedelsiant informuojant muitinės instituciją ar atitinkamą 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą muitinės įstaigą apie tai, kad pradėta vykdyti 13 straipsnyje numatyta procedūra, nebent šią procedūrą inicijavo pati muitinės institucija ar įstaiga.

11 straipsnis

1. Muitinei sulaikius arba neišleidus įtariamų esant pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises prekių, esančių vienoje iš 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų situacijų e, valstybės narės, vadovaudamosi nacionaline teise, intelektinės nuosavybės teisių subjektui sutinkant, gali taikyti supaprastintą procedūrą, leidžiančią muitinei tokias prekes sunaikinti muitinei prižiūrint, prieš tai nenustačius, ar pagal nacionalinę teisę buvo pažeistos intelektinės nuosavybės teisės. Valstybės narės, atsižvelgdamos į nacionalinės teisės reikalavimus, laikosi tokių sąlygų:

- intelektinės nuosavybės teisių subjektas per 10 darbo dienų nuo 9 straipsnyje numatyto pranešimo gavimo (o jei prekės yra greitai gendantys produktai-per tris darbo dienas), raštu informuoja muitinę kad prekės, kurioms taikytina supaprastinta procedūra, yra pagamintos pažeidžiant 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas intelektinės nuosavybės teises ir pristato muitinei raštišką deklaranto, prekes laikančio asmens ar prekių savininko sutikimą šias prekės sunaikinti. Muitinei sutinkant, deklarantas, prekes laikantis asmuo ar prekių savininkas šią informaciją muitinei gali pateikti tiesiogiai. Jei per nustatytą laiką deklarantas, prekes laikantis asmuo ar prekių savininkas neišreiškė specialaus prieštaravimo prekių sunaikinimui, laikoma, kad sutikimas prekes sunaikinti priimtas. Tam tikromis aplinkybėmis šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dešimčiai darbo dienų,

- jeigu nacionaliniuose teisės aktuose nėra numatyta kitaip, prekės naikinamos intelektinės nuosavybės teisių subjekto sąskaita ir atsakomybe, o prieš sunaikinant muitinėje sistemingai paliekami saugoti naikintinų prekių pavyzdžiai, kurie yra laikomi tokiomis sąlygomis, kad reikalui esant valstybė narė galėtų juos panaudoti kaip daiktinius įrodymus.

2. Visais atvejais, kai, pvz., deklarantas, prekes laikantis asmuo ar savininkas prieštarauja ar ginčija prekių sunaikinimą taikoma 13 straipsnyje išdėstyta tvarka.

12 straipsnis

Intelektinės nuosavybės teisių subjektas, gavęs 9 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje išvardytą išsamią informaciją, ją panaudoja tik 10, 11 straipsniuose ir 13 straipsnio 1 dalyje numatytiems tikslams.

Šios informacijos naudojimas kitais tikslais, neleistinais pagal nacionalinę teisę valstybėje narėje, kurios teritorijoje įvykis įvyko, gali užtraukti intelektinės nuosavybės teisių subjekto civilinę atsakomybę pagal nacionalinę teisę valstybės narės, kurioje minėtos prekės yra; ir dėl to valstybėje narėje, kurioje minėti įvykiai įvyko, prašymas taikyti muitinės priežiūros priemones gali būti sustabdomas laikotarpiui, likusiam iki jo pratęsimo.

Pakartotinai pažeidus šią taisyklę, kompetentinga muitinės institucija gali atsisakyti pratęsti prašymą taikyti muitinės priežiūros priemones. Tokiu atveju, jei pateiktas 5 straipsnio 4 dalyje numatytas prašymas, kompetentinga muitinės institucija taip pat privalo informuoti kitas prašyme nurodytas valstybes nares.

13 straipsnis

1. Jei per 10 darbo dienų po pranešimo apie prekių neišleidimą ar jų sulaikymą gavimo, 9 straipsnio 1 dalyje minėta muitinės įstaiga nebuvo informuota, kad pradėtas teisminis procesas siekiant nustatyti, ar buvo pažeistos intelektinės nuosavybės teisės pagal nacionalinę teisę, kaip numatyta 10 straipsnyje, arba, jei taikant 11 straipsnį nebuvo gautas to straipsnio 1 dalyje minimas intelektinės nuosavybės teisių subjekto sutikimas, prekės, išleidžiamos arba jų sulaikymas nutraukiamas atitinkamai atlikus visus muitinės formalumus.

Atitinkamais atvejais šis laikotarpis gali būti pratęsiamas daugiausia 10 darbo dienų.

2. Kai greitai gendančios prekės yra įtariamos esant pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, 1 dalyje minimas laikotarpis yra trys darbo dienos. Šito laikotarpio pratęsti negalima.

14 straipsnis

1. Kai įtariama, kad prekės pagamintos pažeidžiant dizaino savininko teises,, patento savininko teises, papildomos apsaugos liudijimo arba augalų veislės savininko teises, deklarantas, savininkas, importuotojas, prekes laikantis asmuo ar gavėjas, pateikęs garantiją, turi teisę reikalauti, kad prekės būtų išleistos arba jų sulaikymas nutrauktas, jei:

a) 9 straipsnio 1 dalyje minėtai muitinės įstaigai ar institucijai, vadovaujantis 13 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pranešta, kad laikantis 13 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų buvo pradėta procedūra, siekiant nustatyti, ar buvo pažeistos intelektinės nuosavybės teisės pagal nacionalinę teisę;

b) šiam tikslui įgaliotoji institucija nesiėmė prevencinių priemonių iki 13 straipsnio 1 dalyje nurodyto periodo pabaigos;

c) visi muitinės formalumai atlikti.

2. 1 dalyje nustatyta garantija turi būti pakankama intelektinės nuosavybės teisių subjekto interesams apginti.

Garantijos pateikimas neįtakoja kitų intelektinės nuosavybės teisių subjektui prieinamų gynybos priemonių.

Jeigu procedūrą kuria siekiama nustatyti, ar pagal nacionalinę teisę buvo pažeistos intelektinės nuosavybės teisės inicijavo ne dizaino patento, papildomos apsaugos liudijimo arba augalų veislės teisės turėtojas garantija turi būti grąžinama, jei minėtą procedūrą inicijavęs asmuo nepasinaudoja teise pradėti teisminį procesą per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kai jam buvo pranešta apie prekių neišleidimą ar sulaikymą.

Kai taikoma 13 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, šis laikas gali būti pratęstas daugiausia 30 dienų.

15 straipsnis

Valstybė narė nustato neišleistų ar sulaikytų prekių saugojimo sąlygas, tačiau tai neturi padidinti muitinės išlaidų.

IV SKYRIUS

NUOSTATOS, TAIKOMOS PREKĖMS, PRIPAŽINTOMS PAGAMINTOMIS PAŽEIDŽIANT INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISES

16 straipsnis

Kai užbaigus 9 straipsnyje nustatytą procedūrą, nustatoma, kad prekės yra pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, tų prekių negalima:

- įvežti į Bendrijos muitų teritoriją,

- išleisti į laisvą apyvartą,

- išvežti iš Bendrijos muitų teritorijos,

- eksportuoti,

- reeksportuoti,

- taikyti joms sąlyginio neapmokestinimo procedūras,

- laikyti laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje.

17 straipsnis

1. Neapribojant intelektinės nuosavybės teisių subjekto teisės į kitas gynybos priemones, valstybės narės patvirtina priemones, kurios kompetentingoms valdžios institucijoms suteikia teisę:

a) pagal atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas sunaikinti prekes, pripažintas pagamintomis pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises arba pašalinti jas iš komercinių kanalų nepadarant žalos intelektinės nuosavybės teisių subjektui, nekompensuojant už jas ir, jei nacionalinėje teisėje nenustatyta kitaip, nesudarant išlaidų valstybės iždui;

b) tokioms prekėms taikyti bet kokias kitas priemones, kad su prekėmis susiję asmenys negautų iš šių sandorių jokios ekonominės naudos.

Išskyrus tam tikras išimtis, prekių ženklų pašalinimas nuo suklastotų prekių nėra laikomas veiksminga priemone, atimančia iš sandorį sudariusio asmens ekonominę naudą.

2. Prekės, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises gali būti konfiskuojamos Tokiu atveju taikomos 1 dalies a punkto nuostatos.

V SKYRIUS

BAUDOS

18 straipsnis

Kiekviena valstybė narė nustato baudas, kurios skiriamos pažeidus šį reglamentą. Baudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

VI SKYRIUS

MUITINĖS IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

19 straipsnis

1. Prašymo priėmimas nesuteikia intelektinės nuosavybės teisių subjektui teisės gauti kompensaciją jei muitinė neaptiko tokių prekių ir jas išleido arba nesiėmė veiksmų tas prekes sulaikyti pagal 9 straipsnio 1 dalies reikalavimus, išskyrus atvejus, kai valstybės narės, kurioje buvo pateiktas prašymas, arba, jei prašymas pateiktas pagal 5 straipsnio 4 dalį, valstybės narės, kurioje nebuvo aptiktos prekės, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, įstatymuose numatyta kitaip.

2. Muitinė ar kita tinkamai įgaliota institucija, turinčios įgaliojimus kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, ir veikiančios pagal šiuos įgaliojimus, nėra atsakingos asmenims, susijusiems su 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta situacija, ar asmenims, kuriuos liečia 4 straipsnyje nustatytų priemonių vykdymas, dėl žalos, kurią šie asmenys patyrė dėl institucijų veiksmų, išskyrus atvejus, kai valstybės narės, kurioje buvo pateiktas prašymas, arba, jei prašymas pateiktas pagal 5 straipsnio 4 dalį, valstybės narės, kurioje žala buvo patirta, įstatymuose numatyta kitaip.

3. Intelektinės nuosavybės subjekto civilinę atsakomybę reglamentuoja šalies narės, kurioje prekės pateko į 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas situacijas, teisė.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

Šio reglamento taikymui būtinos priemonės priimamos laikantis 21 straipsnio 2 dalyje numatytos tvarkos.

21 straipsnis

1. Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas.

2. Darant nuorodą į šią pastraipą, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsnių nuostatos.

3. Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

22 straipsnis

Valstybės narės Komisijai praneša visą reikalingą informaciją apie šio reglamento taikymą.

Komisija tą informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms.

Reglamento (EB) Nr. 515/97 nuostatos taikomos mutatis mutandis.

Išsami informacijos teikimo tvarka nustatoma pagal įgyvendinimo nuostatas, parengtas laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

23 straipsnis

Remdamasi 22 straipsnyje minėta informacija, Komisija teikia Tarybai metinę ataskaitą apie šio reglamento taikymą. Reikalui esant, prie šios ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl šiam reglamentui būtinų pataisų.

24 straipsnis

Nuo 2004 m. liepos 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 3295/94 atšaukiamas.

Nuorodos į atšaukiamą reglamentą suprantamos, kaip nuorodos į šį reglamentą.

25 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2004 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. liepos 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Alemanno

[1] OL L 341, 1994 12 31, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

[2] OL L 82, 1997 3 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

[3] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[4] OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (OL L 311, 2000 12 12, p. 17).

[5] OL L 11, 1994 1 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003.

[6] OL L 3, 2002 1 5, p. 1.

[7] OL L 182, 1992 7 2, p. 1.

[8] OL L 198, 1996 8 8, p. 30.

[9] OL L 227, 1994 9 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003.

[10] OL L 208, 1992 7 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[11] OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

[12] OL L 160, 1989 6 12, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3378/94 (OL L 366, 1994 12 31, p. 1).

--------------------------------------------------

Top