Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0851

2003 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 851/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3444/90, nustatantį išsamias pagalbos teikimo privačiam kiaulienos saugojimui taisykles

OJ L 123, 17.5.2003, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 109 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 109 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2008; netiesiogiai panaikino 32008R0826

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/851/oj

32003R0851Oficialusis leidinys L 123 , 17/05/2003 p. 0007 - 0008


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 851/2003

2003 m. gegužės 16 d.

iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3444/90, nustatantį išsamias pagalbos teikimo privačiam kiaulienos saugojimui taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1365/2000 [2], ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3444/90 [3] su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3533/93 [4], 7 straipsnyje nustatytos taisyklės, taikomos terminui, per kurį turi būti pateikti patvirtinamieji įrodymai, būtini pagalbai išmokėti, tačiau nėra numatyti atvejai, kai patvirtinamieji įrodymai nepateikiami. Todėl turėtų būti priimtos atitinkamos nuostatos.

(2) Reglamento (EEB) Nr. 3444/90 9 straipsnio 4 dalyje numatyta galimybė sutrumpinti saugojimo laiką, jei produktai eksportuojami pagal sutartį, neatsižvelgiant į tai, ar jie atitinka eksporto grąžinamosioms išmokoms gauti taikomus reikalavimus ar ne. Jei produktai atitinka grąžinamosioms išmokoms gauti taikomus reikalavimus, eksporto įrodymas pateikiamas dokumentais, nustatytais 1999 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999, nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 444/2003 [6], 7 straipsnyje. Siekiant supaprastinti stebėsenos operacijas, panaši procedūra turėtų būti įvesta įrodymui pateikti tais atvejais, kai produktai eksportuojami be grąžinamųjų išmokų.

(3) Siekiant užtikrinti tinkamą pagalbos privačiam saugojimui, įvestos pagal 2002 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2179/2002 dėl pagalbos teikimo privačiam kiaulienos saugojimui specialių sąlygų [7], veikimą, siūlomi pakeitimai turėtų būti nedelsiant taikomi sutartims, sudarytoms pagal minėtą reglamentą.

(4) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 3444/90 iš dalies keičiamas taip:

1. 7 straipsnis papildomas šia dalimi:

"3. Jei 1 dalyje nustatytų reikalavimų nesilaikoma, pagalba pagal atitinkamas sutartis nemokama ir visas už tokią sutartį pateiktas užstatas yra nusavinamas."

2. 9 straipsnio 4 dalies ketvirtoji pastraipa pakeičiama taip:

"Taikant šią dalį, eksportavimo įrodymas pateikiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 7 ir 8 straipsnius tais atvejais, jei už produktus turi būti mokama grąžinamoji išmoka.

Jei už produktus grąžinamoji išmoka nemokama, eksportavimo įrodymas Reglamento (EB) Nr. 800/1999 8 straipsnyje numatytais atvejais pateikiamas pateikiant originalų kontrolinį egzempliorių T5 pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 912a, 912b, 912c, 912e ir 912g straipsnius. Sudarant kontrolinį egzempliorių jo 107 langelyje turi būti vienas iš šių įrašų:

- Reglamento (CEE) no 3444/90

- Forordning (EØF) Nr. 3444/90

- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

- Κανονιμός(ΕΟΚ) αριφ. 3444/90

- Regulation (EEB) Nr. 3444/90

- Règlement (CEE) no 3444/90

- Regolamento (CEE) Nr. 3444/90

- Verordening (EEG) Nr. 3444/90

- Regulamento (CEE) n.o 3444/90

- Asetus (ETY) N:o 3444/90

- Förordning (EEG) Nr. 3444/90."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas privataus saugojimo visai naujai pagalbai ir sutartims, sudarytoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 2179/2002.

Tačiau 1 straipsnio 2 dalis taikoma tik eksportui, kuris vykdomas šio reglamento įsigaliojimo dieną arba vėliau.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 282, 1975 11 1, p. 1.

[2] OL L 156, 2000 6 29, p. 5.

[3] OL L 333, 1990 11 30, p. 22.

[4] OL L 321, 1993 12 23, p. 9.

[5] OL L 102, 1999 4 17, p. 11.

[6] OL L 67, 2003 3 12, p. 3.

[7] OL L 331, 2002 12 7, p. 11.

--------------------------------------------------

Top