EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0694

2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 694/2003 dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 693/2003, vienodos formos

OJ L 99, 17.4.2003, p. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 145 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 90 - 96
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 90 - 96
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 119 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/694/oj

32003R0694Oficialusis leidinys L 099 , 17/04/2003 p. 0015 - 0021


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 694/2003

2003 m. balandžio 14 d.

dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 693/2003, vienodos formos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1]

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi:

(1) Siekdama pasirengti naujų valstybių narių stojimui, Bendrija turėtų atsižvelgti į konkrečias aplinkybes, galinčias susidaryti dėl plėtros, bei parengti atitinkamus teisės aktus tam, kad ateityje būtų išvengta sunkumų, susijusių su išorinės sienos kirtimu.

(2) Tarybos reglamentas (EB) Nr. 693/2003 [3] nustato supaprastinto tranzito dokumentą (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD), skirtus atskiram tranzito sausuma atvejui, kai trečiųjų šalių piliečiai, kurie keliaudami iš vienos savo šalies teritorijos dalies į kitą, kai šios teritorijos dalys geografiškai yra atskirtos, būtinai privalo kirsti vienos ar keleto valstybių narių teritoriją. Turėtų būti nustatyta vienoda šių dokumentų forma.

(3) Tokios vienodos formos dokumentuose turėtų būti visa būtina informacija ir jie turėtų atitikti aukštus techninius standartus, visų pirma dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir falsifikavimo. Tokios formos dokumentai turėtų būti tinkami naudoti visose valstybėse narėse ir turėtų turėti visuotinai pripažįstamus suderintus apsauginius elementus, kurie būtų aiškiai matomo plika akimi.

(4) Teisė patvirtinti tokius bendrus standartus turėtų būti suteikta Komisijai, kuriai turėtų padėti 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1683/95, nustatančio vienodą vizų formą [4], 6 straipsniu įsteigtas Komitetas.

(5) Siekiant užtikrinti, kad aptariama informacija nebūtų atskleidžiam plačiau nei būtina, taip pat būtina, kad STD ir STGD išduodanti valstybė narė paskirtų vieną instituciją vienodos formos STD ir STGD spausdinti, pasilikdama galimybę prireikus tokią instituciją pakeisti. Saugumo sumetimais kiekviena tokia valstybė narė turėtų pranešti kompetentingos institucijos pavadinimą Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

(6) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turi būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [5]

(7) Pagal protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos Sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis ar jo taikymas jai nėra privalomi. Atsižvelgiant į tai, kad šio reglamento pagrindas yra Šengeno acquis, paremta Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštine dalies nuostatomis, Danija, remdamasi minėto Protokolo 5 straipsniu, per šešių mėnesių laikotarpį nuo tada, kai Taryba priėmė šį reglamentą, nusprendžia, ar jis bus įgyvendintas Danijos nacionalinėje teisėje.

(8) Dėl Islandijos ir Norvegijos, šis reglamentas – Šengeno acquis nuostatų plėtotė tokia prasme, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis [6] priklausančioje 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte nurodytai sričiai dėl tam tikrų priemonių taikant tą Susitarimą [7]

(9) Šis reglamentas – Šengeno acquis nuostatų plėtotė, kurioje nedalyvauja Jungtinė Karalystė, remdamasi 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimu 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant tam tikras Šengeno acquis nuostatas [8]; dėl to Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant reglamentą ir jis ar jo taikymas nėra jai privalomi.

(10) Šis reglamentas – Šengeno acquis nuostatų plėtotė, kurioje nedalyvauja Airija, remdamasi 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimu 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas [9]; dėl to Airija nedalyvauja priimant reglamentą ir jis ar jo taikymas nėra jai privalomi.

(11) Šis reglamentas – tai aktas, paremtas Šengeno acquis ar kitaip su juo susijęs tokia prasme, kaip apibrėžta Stojimo sutarties 3 straipsnio 1 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Supaprastinto tranzito dokumentų (STD), kuriuos valstybės narės išduoda pagal Reglamento (EB) Nr. 693/2003 2 straipsnio 1 dalį, forma (įklija) yra vienoda ir jie turi tokią pačią vertę kaip ir tranzitinės vizos. Jie atitinka šio reglamento I priede nustatytą aprašą.

2. Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), kuriuos valstybės narės išduoda pagal Reglamento (EB) Nr. 693/2003 2 straipsnio 2 dalį, forma (įklija) yra vienoda ir jie turi tokią pačią vertę kaip ir tranzitinės vizos. Jie atitinka šio reglamento II priede nustatytą aprašą.

2 straipsnis

1. 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nustatomos papildomos STD ir STGD vienodos formos techninės specifikacijos:

a) papildomi apsaugos elementai ir reikalavimai, įskaitant standartus prieš klastojimą, padirbinėjimą ir falsifikavimą;

b) vienodos formos STD ir STGD pildymo technologiniai procesai ir taisyklės;

c) kitos taisyklės, kurių turi būti laikomasi pildant vienodos formos STD ir STGD.

2. Vienodos formos STD ir STGD spalvos gali būti keičiamos 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3 straipsnis

1. 2 straipsnyje nurodytos specifikacijos yra slaptos ir neskelbiamos. Jos pateikiamos tik valstybių narių paskirtoms institucijoms, atsakingoms už spausdinimą, ir valstybės narės arba Komisijos tinkamai įgaliotiems asmenims.

2. Kiekviena valstybė narė, kuri nusprendė išduoti STD ir STGD, paskiria už jų spausdinimą atsakingą instituciją. Ji praneša tos institucijos pavadinimą Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Tą pačią instituciją šiuo tikslu gali paskirti dvi ar daugiau valstybių narių. Kiekviena valstybė narė turi teisę pakeisti jos paskirtą instituciją. Ji apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4 straipsnis

1. Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 1683/95 6 straipsnio 2 dalimi įsteigtas Komitetas.

2. Darant nuorodą į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – du mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

5 straipsnis

Nepažeidžiant duomenų apsaugos taisyklių, asmenys, kuriems išduodami STD ir STGD, turi teisę patikrinti STD ir STGD esančius asmeninius duomenis ir, tam tikrais atvejais, pataisyti ar panaikinti juos. STD ir STGD neturi būti jokios mašinų nuskaitoma forma pateikiamos informacijos, nebent tai būtų numatyta šio reglamento prieduose arba ji būtų paminėta atitinkamame kelionės dokumente.

6 straipsnis

Valstybės narės, kurios nusprendė išduoti STD ir STGD, juos išduoda 1 straipsnyje nurodytos vienodos formos ir ne vėliau kaip per vienerius metus po 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų papildomų apsaugos elementų ir reikalavimų patvirtinimo.

Ar reikalinga I priedo 2 punkte ir II priedo 2 punkte nurodyta nuotrauka, gali būti nustatyta iki 2005 m. pabaigos.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Liuksemburge, 2003 m. balandžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Giannitsis

[1] Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.

[2] 2003 m. balandžio 8 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 99, 2003 4 17, p. 8.

[4] OL L 164, 1995 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 334/2002 (OL L 53, 2002 2 23, p. 23).

[5] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[6] OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

[7] OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

[8] OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

[9] OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

SUPAPRASTINTAS TRANZITO DOKUMENTAS (STD)

Apsauginiai elementai

1. Šioje vietoje turi būti optiškai kintamas įtaisas (OKĮ), kurio tapatybės nustatymo kokybė ir apsaugos lygis yra ne blogesni kaip vienodos formos vizose naudojamo įtaiso. Žiūrint įvairiu kampu jame matyti įvairių dydžių ir spalvų 12 žvaigždžių, E raidė ir gaublys.

2. Įterptinė nuotrauka, padaryta laikantis aukštų apsaugos standartų.

3. Šioje vietoje turi būti logotipas, susidedantis iš išduodančią valstybę narę nurodančios raidės ar raidžių su paslėpto vaizdo efektu. Laikant horizontaliai šis logotipas turi būti šviesus, o pasukus 90o kampu – tamsus. Logotipai naudojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1683/95.

4. Šioje vietoje, per vidurį, turi būti optiškai kintamos spalvos užrašas didžiosiomis raidėmis "STD". Žiūrint skirtingu kampu jis turi būti žalias arba raudonas.

5. Šiame langelyje turi būti nurodytas STD numeris, kuris yra išspausdinamas gaminant įkliją ir prasideda išduodančią valstybę narę nurodančia raide ar raidėmis, kaip nurodyta 3 punkte. Naudojamas specialus šriftas.

Pildomos skiltys

6. Šio langelio pradžioje užrašoma "galioja". Išduodančioji institucija nurodo teritoriją ar teritorijas, kuriose galioja STD.

7. Šio langelio pradžioje užrašoma "nuo", o toliau – "iki". Išduodančioji institucija nurodo STD galiojimo laikotarpį.

8. Šio langelio pradžioje užrašoma "įvažiavimų skaičius", toliau – "tranzito trukmė", o pabaigoje – "dienų".

9. Šio langelio pradžioje užrašoma "išduota" ir nurodoma išdavimo vieta.

10. Šio langelio pradžioje užrašoma "kada" (po to išduodančioji institucija nurodo išdavimo datą), o toliau – "paso numeris" (kur nurodomas turėtojo paso numeris).

11. Šiame langelyje įrašoma turėtojo pavardė ir vardas.

12. Šio langelio pradžioje užrašoma "pastabos". Jame išduodančioji institucija nurodo bet kokią papildomą informaciją, kuri jai atrodo reikalinga, atitinkančią šio reglamento 5 straipsnį. Tokioms pastaboms paliekamos tolimesnės dvi su puse eilutės.

13. Šiame langelyje pateikiama mašinomis nuskaitoma informacija, padedanti atlikti išorinių sienų kontrolę.

Popierius turi būti nespalvotas (įprastas baltas atspalvis).

Langelių pavadinimų užrašai rašomi anglų, prancūzų ir išduodančiosios valstybės kalbomis.

STD pavyzdys

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

SUPAPRASTINTAS TRANZITO DOKUMENTAS (STGD)

Apsauginiai elementai

1. Šioje vietoje turi būti optiškai kintamas įtaisas (OKĮ), kurio tapatybės nustatymo kokybė ir apsaugos lygis yra ne blogesni kaip vienodos formos vizose naudojamo įtaiso. Žiūrint įvairiu kampu jame matyti įvairių dydžių ir spalvų 12 žvaigždžių, E raidė ir gaublys.

2. Įterptinė nuotrauka, padaryta laikantis aukštų apsaugos standartų.

3. Šioje vietoje turi būti logotipas, susidedantis iš išduodančią valstybę narę nurodančios raidės ar raidžių su paslėpto vaizdo efektu. Laikant horizontaliai šis logotipas turi būti šviesus, o pasukus 90o kampu – tamsus. Logotipai naudojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1683/95.

4. Šioje vietoje, per vidurį, turi būti optiškai kintamos spalvos užrašas didžiosiomis raidėmis "STGD". Žiūrint skirtingu kampu jis turi būti žalias arba raudonas.

5. Šiame langelyje turi būti nurodytas STGD numeris, kuris yra išspausdinamas gaminant įkliją ir prasideda išduodančią valstybę narę nurodančia raide ar raidėmis, kaip nurodyta 3 punkte. Naudojamas specialus šriftas.

Pildomos skiltys

6. Šio langelio pradžioje užrašoma "galioja". Išduodančioji institucija nurodo teritoriją ar teritorijas, kuriose galioja STGD.

7. Šio langelio pradžioje užrašoma "nuo", o toliau – "iki". Išduodančioji institucija nurodo STGD galiojimo laikotarpį.

8. Šio langelio pradžioje užrašoma "pavienis įvažiavimas ir grįžimas", toliau – "valandų".

9. Šio langelio pradžioje užrašoma "išduota" ir nurodoma išdavimo vieta.

10. Šio langelio pradžioje užrašoma "kada" (po to išduodančioji institucija nurodo išdavimo datą), o toliau – "paso numeris" (kur nurodomas turėtojo paso numeris).

11. Šiame langelyje įrašoma turėtojo pavardė ir vardas.

12. Šio langelio pradžioje užrašoma "pastabos". Jame išduodančioji institucija nurodo bet kokią papildomą informaciją, kuri jai atrodo reikalinga, atitinkančią šio reglamento 5 straipsnį. Tokioms pastaboms paliekamos tolimesnės dvi su puse eilutės.

13. Šiame langelyje pateikiama mašinomis nuskaitoma informacija, padedanti atlikti išorinių sienų kontrolę.

Popierius turi būti nespalvotas (įprastas baltas atspalvis).

Langelių pavadinimų užrašai rašomi anglų, prancūzų ir išduodančiosios valstybės kalbomis.

STGD pavyzdys

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top