EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0693

2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 693/2003 nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą

OJ L 99, 17.4.2003, p. 8–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 138 - 144
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 83 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 83 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 112 - 118

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/693/oj

32003R0693Oficialusis leidinys L 099 , 17/04/2003 p. 0008 - 0014


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 693/2003

2003 m. balandžio 14 d.

nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi:

(1) Siekiant pasirengti naujų valstybių narių stojimui, Bendrija turėtų atsižvelgti į konkrečias aplinkybes, galinčias susidaryti dėl plėtros, bei parengti atitinkamus teisės aktus tam, kad ateityje būtų išvengta problemų, susijusių su išorinės sienos kirtimu.

(2) Bendrija ypač turėtų atkreipti dėmesį į naują situaciją, susidariusią dėl trečiųjų šalių piliečių, kurie keliaudami iš vienos savo šalies teritorijos dalies į kitą, kai šios teritorijos dalys geografiškai yra atskirtos, būtinai privalo kirsti vienos ar keleto valstybių narių teritoriją.

(3) Šiam konkrečiam tranzito sausuma atvejui turėtų būti nustatytas supaprastinto tranzito dokumentas (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentas (STGD).

(4) STD/STGD laikomi dokumentais, prilygstančiais tranzitinėms vizoms, suteikiančiais jų turėtojams teisę vykti per valstybių narių teritorijas, remiantis Šengeno acquis nuostatomis dėl išorinių sienų kirtimo.

(5) Šių dokumentų įsigijimo sąlygos ir tvarka turėtų būti supaprastinta remiantis Šengeno acquis nuostatomis.

(6) Turėtų būti taikomos baudos, numatytos nacionalinės teisės aktuose, STD/STGD turėtojui už netinkamą naudojimąsi sistema.

(7) Valstybės narės negali tinkamai įgyvendinti siūlomų veiksmų tikslo, būtent kai vienos valstybės narės išduotus STD/STGD turi pripažinti kitos valstybės narės, kurios yra susaistytos su Šengeno acquis nuostatomis dėl išorinių sienų kirtimo, o dėl veiksmų masto tikslas gali būti lengviau pasiektas Bendrijos lygiu, Bendrija gali imtis priemonių pagal Sutarties 5 straipsnyje numatytą subsidiarumo principą. Pagal nurodytame straipsnyje pateiktą proporcingumo principą, šis reglamentas neapima didesnės, negu būtina šiam tikslui srities.

(8) Vienoda STD ir STGD forma nustatoma Reglamentu (EB) Nr. 694/2003 [3].

(9) Atitinkamai turėtų būti pakeista Bendroji konsulinė instrukcija [4] ir Bendrasis vadovas [5].

(10) Pagal protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos Sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis ar jo taikymas jai nėra privalomi. Atsižvelgiant į tai, kad šio reglamento pagrindas yra Šengeno acquis, paremta Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštine dalimi, Danija, remdamasi minėto Protokolo 5 straipsniu, per šešių mėnesių laikotarpį nuo tada, kai Taryba priėmė šį reglamentą, nusprendžia, ar jis bus įgyvendintas Danijos nacionalinėje teisėje.

(11) Dėl Islandijos ir Norvegijos, šis reglamentas – Šengeno acquis nuostatų plėtotė tokia prasme, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis [6] priklausančioje 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B dalyje nurodytai sričiai dėl tam tikrų priemonių taikant šį Susitarimą [7].

(12) Šis reglamentas – Šengeno acquis nuostatų plėtotė, kurioje nedalyvauja Jungtinė Karalystė, remdamasi 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimu 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant tam tikras Šengeno acquis nuostatas [8]; dėl to Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant reglamentą ir jis ar jo taikymas nėra jai privalomi.

(13) Šis reglamentas – Šengeno acquis nuostatų plėtotė, kurioje nedalyvauja Airija, remdamasi 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimu 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas [9]; dėl to Airija nedalyvauja priimant reglamentą ir jis ar jo taikymas nėra jai privalomi.

(14) Šis reglamentas – tai aktas, paremtas Šengeno acquis ar kitaip su juo susijęs tokia prasme, kaip apibrėžta Stojimo sutarties 3 straipsnio 2 dalyje, ir todėl bus taikomas tik atsisakius vidaus sienų kontrolės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžimas

1. Siekiant supaprastinti tranzitą, šis reglamentas nustato supaprastinto tranzito dokumentą (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD).

2. Supaprastintas tranzitas – tai trečiosios šalies piliečio, kuris, keliaudamas iš vienos savo šalies teritorijos dalies į kitą, kai šios teritorijos dalys geografiškai yra atskirtos, būtinai privalo kirsti vienos ar keleto valstybių narių teritoriją, specialusis ir tiesioginis tranzitas sausuma.

2 straipsnis

Specialus leidimas (STD/STGD)

1. STD – tai specialus tranzitą supaprastinantis leidimas, kurį valstybės narės gali išduoti atvykti daug kartų visomis sausumos transporto priemonėmis.

2. STGD – tai specialus tranzitą supaprastinantis leidimas, kurį valstybės narės gali išduoti atvykti vieną kartą ir grįžti geležinkeliu.

3. STD/STGD išduodami vienodos formos blanku, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 694/2003.

3 straipsnis

Taikymo sritis ir galiojimas

1. STD ir STGD prilygsta tranzitinėms vizoms ir galioja juos išduodančios valstybės narės teritorijoje ir kitose valstybių narių, per kurias vyksta supaprastintas tranzitas, teritorijose.

2. Ilgiausias STD galiojimo terminas yra ne ilgiau kaip treji metai. Tranzitas, remiantis STD, neturi tęstis ilgiau kaip 24 valandos.

3. Ilgiausias STGD galiojimo terminas yra ne ilgesnis kaip trys mėnesiai. Tranzitas, remiantis STGD, neturi tęstis ilgiau kaip 6 valandas.

II SKYRIUS

STD/STGD IŠDAVIMAS

4 straipsnis

Sąlygos

Tam, kad gautų STD/STGD, pareiškėjas:

a) turi turėti galiojantį dokumentą, leidžiantį jam kirsti išorines sienas, kaip nurodyta 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos, įgyvendinančios 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimą, 17 straipsnio 3 dalies a punkte [10];

b) neturi nebūti asmeniu, dėl kurio yra pateiktas įspėjimas neleisti jam atvykti;

c) neturi būti asmuo, laikomas keliančiu pavojų bet kurios valstybės narės viešajai tvarkai, nacionaliniam saugumui ar tarptautiniams santykiams. Tačiau dėl STGD remiantis Konvencijos, įgyvendinančios Šengeno susitarimą, 17 straipsnio 2 dalį, išankstinės konsultacijos netaikomos;

d) norėdamas gauti STD – turi turėti svarių priežasčių dažnoms kelionėms iš vienos jo šalies teritorijos dalies į kitą.

5 straipsnis

Prašymo pateikimo tvarka

1. Prašymas gauti STD pateikiama valstybės narės, pranešusios apie savo sprendimą išduoti STD/STGD pagal 12 straipsnį, konsulinėms įstaigoms. Jei daugiau nei viena valstybė narė pranešė apie savo sprendimą išduoti STD, prašymas paduodamas pirmojo atvykimo valstybės narės konsulinėms įstaigoms. Ši tvarka numato prireikus pateikti dažnų kelionių reikalingumą įrodančius dokumentus, ypač susijusius su šeimos ryšiais, socialiniais, ekonominiais ar kitais motyvais.

2. STGD atveju – valstybė narė paprastai priima per kitas institucijas ar trečiąsias šalis perduotus prašymus.

3. Prašymas gauti STD paduodamas I priede pateikta standartine forma, kuri pateikta I priede.

4. STGD asmens duomenys pateikiami remiantis Asmens duomenų lapu, pateiktu II priede. Šis Asmens duomenų lapas gali būti pildomas traukinyje prieš įklijuojant STGD arba bet kuriuo kitu atveju prieš atvykstant į valstybės narės teritoriją, per kurią vyksta traukinys, su sąlyga, kad pagrindiniai asmens duomenys, kaip nurodyta II priede, elektroniniu būdu perduodami kompetentingoms valstybės narės valdžios institucijoms tuo metu, kai pageidaujama pirkti bilietą.

6 straipsnis

Išdavimo tvarka

1. STD/STGD išduodami valstybių narių konsulinėse įstaigose, o pasienyje neišduodami. Kompetentingos konsulinės įstaigos, gavusios elektroniniu būdu perduotus duomenis, kaip numatyta 5 straipsnio 4 dalyje, ne vėliau kaip po 24 valandų priima sprendimą dėl STGD išdavimo.

2. STD/STGD į kelionės dokumentą, kurio galiojimo terminas pasibaigęs, neįklijuojami.

3. Kelionės dokumento, į kurį įklijuojami STD/STDG, galiojimo terminas yra ilgesnis, negu šių STD/STDG.

4. STD/STGD į kelionės dokumentą, jeigu šis negalioja kurioje nors valstybėje narėje, neįklijuojami. Šiuo atveju konsulinės įstaigos juos įklijuoja į vienodos formos blankus, skirtus vizai įklijuoti, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 333/2002 [11]. Jeigu kelionės dokumentas galioja tik vienoje ar keliose valstybėse narėse, tai ir atitinkamoje valstybėje narėje ar valstybėse narėse STD/STGD galiojimas bus ribojamas.

7 straipsnis

Administracinės išlaidos dėl STD/STGD

1. Administracines išlaidas už paraiškos gauti STD tvarkymą atitinkantis mokestis yra 5 eurai.

2. STGD išduodamas nemokamai.

III SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU STD/STGD

8 straipsnis

Atsisakymas

1. Tais atvejais, kai konsulinė įstaiga atsisako nagrinėti paraišką arba išduoti STD/STGD, taikoma atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės aktuose reglamentuojama tvarka ir apeliacija.

2. Jeigu atsisakoma išduoti STD/STGD, o nacionalinės teisės aktuose reikalauja nurodyti atsisakymo motyvus, apie juos pranešama pareiškėjui.

9 straipsnis

Baudos

STD/STGD turėtojui už netinkamą naudojimąsi sistema turi būti taikomos nacionalinės teisės aktuose numatytos baudos.

Šios baudos turi būti veiksmingos, proporcingos bei atgrasančios ir numatyti galimybę atšaukti arba sustabdyti STD/STGD.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10 straipsnis

Atsižvelgiant į specialias šiame reglamente išdėstytas taisykles, su vizomis susijusios Šengeno acquis nuostatos taip pat taikomos STD/STGD.

11 straipsnis

1. Bendroji konsulinė instrukcija keičiama taip:

a) I dalis papildoma šiuo punktu:

"2.5. Dokumentai, prilygstantys vizai, suteikiantys teisę kirsti išorines sienas: STD/STGD

Siekiant supaprastinti tranzitą, STD arba STGD gali būti išduodami pagal Tarybos reglamentus (EB) Nr. 693/2003 [*] OL L 99, 2003 4 17, p. 8. ir (EB) Nr. 694/2003 [**] OL L 99, 2003 4 17, p. 15. (žr. 17 priedą)."

b) šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 694/2003 tekstas pridedamas kaip 17 priedas.

2. Bendrasis vadovas keičiamas taip:

a) I dalis papildoma šiuo punktu:

"3.4. Dokumentai, prilygstantys vizai, suteikiantys teisę kirsti išorines sienas: STD/STGD

Siekiant supaprastinti tranzitą, STD arba STGD gali būti išduodami pagal Tarybos reglamentus (EB) Nr. 693/2003 [*] OL L 99, 2003 4 17, p. 8. ir (EB) Nr. 694/2003 [**] OL L 99, 2003 4 17, p. 15. (žr. 15 priedą)."

b) šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 694/2003 tekstas pridedamas kaip 15 priedas.

12 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Valstybės narės, nusprendusios išduoti STD ir STGD, šį sprendimą pateikia Tarybai ir Komisijai. Komisija sprendimą skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Sprendimas įsigalioja jo paskelbimo dieną.

2. Jeigu valstybės narės nusprendžia daugiau neišduoti STD ir STGD, šį sprendimą pateikia Tarybai ir Komisijai. Komisija sprendimą skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis įsigalioja trisdešimtą dieną nuo jo paskelbimo.

13 straipsnis

Ataskaita

Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl supaprastintos tranzito sistemos funkcionavimo ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo 12 straipsnio 1 dalyje išdėstyto pirmojo sprendimo įsigaliojimo.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Liuksemburge, 2003 m. balandžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Giannitsis

[1] Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

[2] 2003 m. balandžio 8 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 99, 2003 4 17, p. 15.

[4] OL C 313, 2002 12 16, p. 1. Instrukcija, iš dalies pakeista Reglamentu (EB) Nr. 415/2003 (OL L 64, 2003 3 7, p. 1).

[5] OL C 313, 2002 12 16, p. 97.

[6] OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

[7] OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

[8] OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

[9] OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

[10] OL 239, 2000 9 22, p. 19. Konvencija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/170/TVR (OL L 67, 2003 3 12, p. 27).

[11] OL L 53, 2002 2 23, p. 4.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top