EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0670

2003 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 670/2003, nustatantis konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones

OJ L 97, 15.4.2003, p. 6–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 447 - 451
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 35 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 35 - 39

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; panaikino 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/670/oj

32003R0670Oficialusis leidinys L 097 , 15/04/2003 p. 0006 - 0010


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 670/2003

2003 m. balandžio 8 d.

nustatantis konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 ir 37 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Europos ekonominio ir socialinio komiteto nuomonę [3],

kadangi:

(1) Bendrosios žemės ūkio produktų rinkos veikimas ir plėtra turi būti lydimi bendrosios žemės ūkio politikos įkūrimo, ypač apimant atitinkamas priemones, kurios priklausomai nuo produktų gali būti įvairių formų.

(2) Bendrosios žemės ūkio politikos tikslas yra įgyvendinti siekius, numatytus Sutarties 33 straipsnyje. Tai gali būti įvykdoma įvedant tam tikras priemones, užtikrinančias vidaus rinkos ir prekybos su trečiosiomis šalimis plėtros monitoringą.

(3) Kai kurių žemės ūkio žaliavų perdirbimas į etilo alkoholį yra glaudžiai susijęs su tų žaliavų ekonominiais aspektais. Tai gali prisidėti prie jų vertės pakėlimo ir gali būti ypatingai svarbu kai kurių Bendrijos regionų ekonomikai ir socialinei sferai arba gali būti kaip ženklus tų žaliavų gamintojų pajamų šaltinis. Tai taip pat leidžia disponuoti nepatenkinamos kokybės produktais ir trumpalaikiais pertekliais, kurie gali sudaryti laikinas problemas tam tikruose sektoriuose.

(4) Yra būtina sukurti specifinių žemės ūkio kilmės etilo alkoholio priemonių sistemą, kad būtų galima rinkti ekonominius duomenis ir analizuoti statistinius duomenis rinkos monitoringo tikslais; kadangi žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinka glaudžiai siejasi su bendra etilo alkoholio rinka, todėl turi būti pasiekiama ir informacija apie ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinką.

(5) Etilo alkoholio rinkos plėtros monitoringo tikslais, valstybės narės privalo persiųsti Komisijai informaciją, reikalingą rinkos balansui sudaryti.

(6) Etilo alkoholio iš žemės ūkio alkoholį gaminančių produktų, kuriems gali būti taikomos intervencinės priemonės ar kitos specifinės priemonės, prekyba yra reglamentuojama specialiomis procedūromis pagal šiems produktams skirtus reglamentus tam, kad užtikrinti lygiavertę konkurenciją, ir kad išvengti bet kokio tradicinės etilo alkoholio rinkos trikdymo.

(7) Konkrečių priemonių Bendrijos žemės ūkio kilmės etilo alkoholio sektoriuje įvedimas reikalauja sudaryti prekybinius susitarimus ties Bendrijos išorinėmis sienomis. Prekybiniai susitarimai, įskaitant importo muitus, iš principo, turi stabilizuoti Bendrijos rinką. Tie prekybiniai susitarimai turi būti sudaryti daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo susitarimų pagrindu.

(8) Tam, kad būtų galima nuolat stebėti prekybos srautus, turi būti sukurta importo ir eksporto licencijų schema su garantijų pateikimu, kad būtų užtikrinta, jog sandoriai, kuriems tos licencijos yra prašomos, bus faktiškai įvykdyti. Tie susitarimai taip pat turi būti išplėsti ir neišpilstytiems produktams, kurie pagaminti žemės ūkio kilmės etilo alkoholio pagrindu ir importuojami pagal kai kuriuos KN 2208 kodus bei turi visas žemės ūkio kilmės etilo alkoholio savybes, tam kad būtų galima efektyviai kontroliuoti šių produktų importą.

(9) Tikslinga Komisijai suteikti teisę nustatyti ir administruoti tarifines kvotas, kurios atsiranda pagal tarptautinius susitarimus, sudarytus pagal Sutarties sąlygas, arba kitus Tarybos teisės aktus.

(10) Papildomai prie aukščiau išdėstytos sistemos ir jos tinkamam veikimui būtinos apimties, reiktų numatyti laikino įvežimo perdirbti susitarimų reguliavimą arba, kai situacija rinkoje to reikalauja, tokių susitarimų uždraudimą.

(11) Muito mokesčių sistema sudaro galimybę išsiversti be visų kitų apsaugos priemonių prie Bendrijos išorinių sienų. Tačiau vidaus rinka ir mokesčių mechanizmas gali, išskirtinais atvejais, pasirodyti neefektyvus. Tokiais atvejais, tam kad Bendrijos rinka nebūtų palikta be jokios apsaugos nuo sutrikimų, kurie gali įvykti, Komisija turėtų nedelsiant imtis visų įmanomų priemonių. Visos šios priemonės turi atitikti Pasaulio prekybos organizacijos susitarimų įsipareigojimus.

(12) Suteikiant kai kurių tipų paramą, vienos bendros rinkos pasiekimams iškiltų grėsmė. Sutarties nuostatos, reglamentuojančios valstybių narių paramos teikimo įvertinimą ir draudžiančios paramą, nesuderinamą su bendrąja rinka, turėtų būti išplėstos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholiui. Atsižvelgiant į ypatingą Vokietijos situaciją, kur nacionalinė parama dabar yra teikiama pagal Vokietijos alkoholio monopolio sąlygas dideliam mažų tokio alkoholio gamintojų skaičiui, yra būtina ribotą laikotarpį leisti tęsti šios paramos suteikimą. Taip pat yra svarbu numatyti pranešimą apie tokios išimties funkcionavimą laikotarpio pabaigoje, kuris apimtų ir atitinkamus pasiūlymus.

(13) Šio reglamento įgyvendinimui reikalingos priemonės turi būti priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [4].

(14) Šiame reglamente nustatytos priemonės turi tinkamai ir sinchroniškai atsižvelgti į Sutarties 33 ir 131 straipsniuose nustatytus tikslus.

(15) Šiame reglamente nustatytos priemonės taip pat turi atitikti susitarimus, sudarytus pagal Sutarties 300 straipsnio 2 dalį, ypač tuos, kurie sudaro Pasaulinės prekybos organizacijos steigimo susitarimo dalį ir, konkrečiai, Techninių prekybos barjerų susitarimą.

(16) Tam kad būtų garantuotas sklandus susitarimų veikimas, Komisijai leidžiama priimti pereinamąsias priemones. Komisijai taip pat leidžiama spręsti laikinas ir išskirtinio pobūdžio praktines problemas.

(17) Šio reglamento įgyvendinimo priemonės neturi sukelti jokios diskriminacijos tarp žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sritis

1. Konkrečios priemonės žemės ūkio kilmės etilo alkoholio sektoriuje yra sukuriamos šiems produktams:

KN kodas | Apibūdinimas |

ex22071000 | Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 80 % arba daugiau tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų |

ex22072000 | Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai, gauti iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų |

ir | Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra mažesnė nei 80 %, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų |

2. 4 straipsnis taip pat taikomas žemės ūkio kilmės etilo alkoholio pagrindu pagamintiems produktams, priskiriamiems KN kodui 2208, išpilstytiems į didesnes kaip dviejų litrų talpyklas, ir kurie turi visas etilo alkoholio savybes kaip nurodyta 1 dalyje.

2 straipsnis

Gamybos metodas

Etilo alkoholio, gauto iš specifinių žemės ūkio produktų, išvardytų Sutarties I priede, gamybos būdas ir savybės gali būti nustatytos pagal 12 straipsnio 2 dalies procedūrą.

3 straipsnis

Informacija

1. Valstybės narės turi perduoti Komisijai šią informaciją:

- apie žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamybą, išreikštą gryno alkoholio hektolitrais, ir suskirstytą pagal alkoholio gamybai panaudotus produktus,

- apie sunaudoto žemės ūkio kilmės etilo alkoholio kiekį, išreikštą gryno alkoholio hektolitrais, ir suskirstytą pagal paskirties sektorius,

- apie žemės ūkio kilmės etilo alkoholio atsargas valstybėje narėje praėjusių metų pabaigoje,

- apie gamybos prognozes einamiesiems metams.

Šios informacijos perdavimo taisyklės ir, ypač, perdavimo dažnumas bei paskirties sektorių apibūdinimai turi būti patvirtinti pagal 12 straipsnio 2 dalies procedūrą.

2. Šios informacijos pagrindu ir remiantis visa kita esama informacija, Komisija sudaro Bendrijos žemės ūkio kilmės etilo alkoholio balansą už praėjusius metus ir prognozuojamą einamųjų metų balansą.

3. Bendrijos balanse turi būti ir informacija apie ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholį. Tikslus šios informacijos turinys ir jos pateikimo išraiška turi būti nustatyta pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką.

"Ne žemės ūkio kilmės etilo alkoholis" reiškia produktą, klasifikuojamą pagal KN kodus 2207, 22089091 ir 22089099, kuris gautas ne iš specifinių žemės ūkio kilmės produktų, išvardytų Sutarties I priede.

4. Komisija turi informuoti valstybes nares apie minėtus balansus.

4 straipsnis

Importo ir eksporto licencijos

1. Visas produktų, nurodytų 1 straipsnyje, importas į Bendriją gali būti vykdomas tik pateikus importo licenciją. Visas tų produktų eksportas gali būti vykdomas tik pateikus eksporto licenciją.

2. Valstybės narės privalo išduoti licencijas visiems pareiškėjams, nepriklausomai nuo įsisteigimo vietos Bendrijoje, neprieštaraujant nuostatoms, patvirtintoms 6 straipsnio taikymui. Licencijos galioja visoje Bendrijoje.

3. Licencijos išduodamos pateikus garantą, kuris garantuoja, kad produktai bus importuoti ar eksportuoti per licencijos galiojimo laikotarpį, ir išskyrus force majeure atvejus, visa ar dalis garantijos negrąžinama, jeigu importas ar eksportas neatliktas, ar atliktas tik dalinai, per tą laikotarpį.

4. Licencijos galiojimo laikotarpis ir kitos šio straipsnio taikymo taisyklės nustatomos pagal 12 straipsnio 2 dalies tvarką.

5 straipsnis

Bendrojo muitinės tarifo mokesčių taikymas

Jeigu šis reglamentas nenumato kitaip, produktams, išvardytiems 1 straipsnyje, taikomi Bendrojo muitinės tarifo mokesčių dydžiai.

6 straipsnis

Tarifinės kvotos

1. Produktų, išvardytų 1 straipsnyje, tarifinės kvotos, atsirandančios iš susitarimų, sudarytų pagal Sutarties 300 straipsnį, ar iš bet kurio kito Tarybos teisės akto, turi būti skelbiamos ir administruojamos Komisijos, vadovaujantis detaliomis taisyklėmis, priimtomis pagal 12 straipsnio 2 dalies tvarką.

2. Tarifinės kvotos gali būti administruojamos naudojant vieną iš šių metodų arba juos kombinuojant:

a) metodas, paremtas chronologine tvarka, kuria prašymai buvo pateikti (pirmo atėjusio, pirmo aptarnauto metodas);

b) proporcingo paskirstymo metodas pagal kiekius, prašomus teikiant prašymus (sinchroninio įvertinimo metodas);

c) metodas, įvertinantis tradicinius prekybos aspektus (tradicinių importuotojų/naujų importuotojų metodas).

Gali būti naudojami kiti tinkami metodai. Tokie metodai turi išvengti bet kokio prekybininkų diskriminavimo.

3. Jei būtina, administravimo metodas turi būti parenkamas atsižvelgiant į Bendrijos rinkos tiekimo poreikius ir poreikį išlaikyti pusiausvyrą bei gali būti paremtas seniau naudotais kvotų, panašių į nurodytas 1 dalyje, metodais, neprieštaraujant teisėms, atsirandančioms pagal daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo susitarimus.

4. 1 dalyje nurodytos išsamiose taisyklėse turi būti numatytos metinės kvotos, jeigu reikia, tinkamai išskirstytos per visus metus, bei nustatytas administravimo metodas, ir, tam tikrais atvejais, įtrauktos nuostatos dėl:

a) produktų pobūdžio, kilmės vietos ir atsiradimo garantijų;

b) dokumento, patvirtinančio a punkte nurodytą garantiją;

c) importo licencijų išdavimo terminų ir sąlygų bei galiojimo laiko.

7 straipsnis

Laikino įvežimo perdirbti susitarimai

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos sėkmingam funkcionavimui Komisija pagal 12 straipsnio 2 dalies tvarką gali iki reikiamo masto visiškai arba dalinai uždrausti laikino įvežimo perdirbti susitarimus produktams, išvardytiems 1 straipsnyje.

8 straipsnis

Kombinuotosios nomenklatūros interpretavimas

1. Kombinuotosios nomenklatūros bendrosios taisyklės ir detalios jos taikymo taisyklės turi būti taikomos šio reglamento produktų tarifiniam klasifikavimui; tarifų nomenklatūra, taikant šį reglamentą, yra inkorporuota į Bendrąjį muitų tarifą.

2. Jei šiame reglamente ar kitose pagal jį priimtose nuostatose nenumatyta kitaip, prekyboje su trečiosiomis šalimis yra draudžiama:

a) apmokestinimas įvairiais mokesčiais, turinčiais tokį pat poveikį kaip importo mokesčiai;

b) bet kokių kiekybinių apribojimų ar priemonių, turinčių tokį pat poveikį, taikymas.

9 straipsnis

Ypatingosios priemonės

1. Jeigu dėl importo ar eksporto vieno ar daugiau produktų, išvardytų 1 straipsnyje, Bendrijos rinka yra paveikiama arba jei gresia didelis sutrikimas, kuris kelia grėsmę Sutarties 33 straipsnyje numatytų tikslų siekimui, prekybai su trečiosiomis šalimis turi būti taikomos atitinkamos priemonės kol toks poveikis ar grėsmė liausis.

Sprendžiant ar situacija reikalauja tokių priemonių, ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas į kiekius, kuriems yra išduotos importo licencijos, ar kuriems buvo prašoma jas išduoti bei į skaičius, nurodytus einamųjų metų prekybos balanse.

Taryba, vadovaudamasi Sutarties 37 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka, turi priimti bendrąsias šios dalies taikymo taisykles bei nustatyti atvejus ir ribas, kuriose valstybės narės gali taikyti apsaugos priemones.

2. Jeigu įvyksta 1 dalyje nurodyta situacija, Komisija turi, valstybei narei prašant arba savo pačios iniciatyva, nuspręsti dėl taikomų priemonių, apie kurias turi būti informuotos valstybės narės ir kurios turi būti nedelsiant taikomos. Komisija turi priimti sprendimą dėl valstybių narių prašymų per tris darbo dienas juos gavus.

3. Valstybė narė gali Tarybai pateikti Komisijos priimtas priemones per tris darbo dienas nuo jų paskelbimo. Taryba turi susitikti nedelsiant. Ji gali, vadovaudamasi kvalifikuota dauguma, patvirtinti, pakeisti ar panaikinti nurodytas priemones per mėnesį po jų pateikimo.

4. Šis straipsnis turi būti taikomas atsižvelgiant į susitarimus, sudarytus vadovaujantis Sutarties 300 straipsnio 2 dalimi.

10 straipsnis

Valstybės pagalba

1. Produktų, kuriuos apima šis Reglamentas, gamybai ir prekybai taikomi Sutarties 87, 88, 89 straipsniai.

2. Nepažeidžiant Reglamento (EEB) Nr. 26/62, dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais [5], 1 dalis netaikoma Vokietijos teikiamai pagalbai iki 2010 m. gruodžio 31 d., jeigu ji teikiama Vokietijos alkoholio monopolio rėmuose produktams, tokiems kaip žemės ūkio kilmės etilo alkoholis, išvardytas Sutarties I priede, kuriuos po tolimesnio perdirbimo parduoda monopolis. Galutinė tokios pagalbos suma privalo neviršyti 110 mln. EUR per metus.

3. Vokietija iki kiekvienų metų birželio 30 d. turi pateikti Komisijai ataskaitą apie sistemos funkcionavimą. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija turi pateikti pranešimą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl išimties taikymo, įskaitant Vokietijos monopolio rėmuose teikiamos pagalbos evoliuciją, kartu su atitinkamais pasiūlymais.

11 straipsnis

Keitimasis informacija

valstybės narės ir Komisija turi keistis visa šio Reglamento taikymui reikiama informacija. Detalios tokios informacijos pateikimo taisyklės, įskaitant informacijos pobūdį ir pateikimą, gautos informacijos perdavimo ir išplatinimo galutinius terminus, turi būti patvirtintos pagal 12 straipsnio 2 dalies tvarką.

12 straipsnis

Komiteto darbo tvarka

1. Komisijai padeda Vynininkystės vadybos komitetas (toliau – Komitetas), įsteigtas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 74 straipsniu [6].

2. Kur yra nuorodos į šį straipsnį, turi būti taikomi Sprendimo 1999/486/EB 4 ir 7 straipsniai.

Nustatomas vieno mėnesio laikotarpis, nurodytas Sprendimo 1999/486/EB 4 straipsnio 3 dalyje.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

Komitetas gali svarstyti ir visus kitus klausimus, kuriuos savo paties iniciatyva ar valstybės narės atstovo prašymu jam pateikia pirmininkas.

14 straipsnis

Atitikimas sutarčiai ir tarptautiniams susitarimams

Šis reglamentas turi būti taikomas tinkamai ir sinchroniškai atsižvelgiant į Sutarties 33 ir 131 straipsniuose nustatytus tikslus.

15 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Komisija pagal 12 straipsnio 2 dalies tvarką turi patvirtinti:

a) priemones, reikalingas perėjimui prie šiuo Reglamentu nustatytų susitarimų palengvinti;

b) priemones, kurios yra ir būtinos ir tinkamai pateisinamos nenumatytais atvejais sprendžiant praktines, specifines ir neprognozuotas problemas.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2004 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2003 m. balandžio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Drys

[1] OL C 180 E, 2001 16 26, S. 146.

[2] Nuomonė pateikta 2002 m. birželio 13 d. (dar neišspausdinta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 260, 2001 9 17, p. 33.

[4] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[5] OL C 30, 1962 4 20, p. 993/62.

[6] 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (OL L 179, 1999 7 14, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2585/2001 (OL L 345, 2001 12 29, p. 10).

--------------------------------------------------

Top