Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0150

2003 m. sausio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 150/2003, sustabdantis importo muitus už kai kuriuos ginklus ir karinę įrangą

OJ L 25, 30.1.2003, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 15 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 71 - 76
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 71 - 76
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 190 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/150/oj

32003R0150Oficialusis leidinys L 025 , 30/01/2003 p. 0001 - 0006


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 150/2003

2003 m. sausio 21 d.

sustabdantis importo muitus už kai kuriuos ginklus ir karinę įrangą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 26 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

kadangi:

(1) Bendrijos pagrindą sudaro muitų sąjunga, reikalaujanti, kad visos valstybės narės vienodai taikytų bendrojo muitų tarifo nuostatas importui iš trečiųjų šalių, nebent jei konkrečiomis Bendrijos priemonėmis nustatyta kitokia tvarka.

(2) Galimybė valstybėms narėms savo ginkluotosioms pajėgoms įsigyti technologiškai pažangiausių ir tinkamiausių ginklų bei karinės įrangos atitinka visos Bendrijos interesus. Atsižvelgiant į šio pramonės sektoriaus sparčią technologinę plėtrą visame pasaulyje, yra įprasta, kad valstybių narių institucijos, atsakingos už nacionalinę gynybą, įsigyja ginklų ir karinių medžiagų iš trečiosiose šalyse esančių gamintojų ar kitų tiekėjų. Atsižvelgiant į valstybių narių saugumo interesus, galimybė kai kuriuos iš šių ginklų ir įrangą importuoti be importo muitų atitinka Bendrijos interesus.

(3) Norint užtikrinti, kad šis atleidimas nuo muito mokesčių būtų taikomas nuosekliai, reikia sudaryti bendrą ginklų ir įrangos, kuriai taikomas atleidimas nuo muito mokesčių, sąrašą. Atsižvelgiant į šių produktų specifinį pobūdį, į šį sąrašą tikslinga įtraukti dalis, komponentus ir surenkamuosius mazgus, kurie montuojami į sąraše išvardytas prekes arba ant jų bei naudojami šių prekių remontui, atnaujinimui ar techninei priežiūrai, taip pat prekes, kurios skirtos mokymams arba sąraše išvardytų prekių bandymams, kad tas dalis, komponentus ir surenkamuosius mazgus taip pat būtų galima importuoti be muito mokesčių. Importuojant karinę įrangą, kuriai netaikomos šio Reglamento nuostatos, taikomi bendrojo muitų tarifo atitinkami mokesčiai.

(4) Atsižvelgiant į valstybių narių kompetentingų institucijų organizacinės struktūros skirtumus, būtina vien tik muitinės tikslais apibrėžti importuojamų medžiagų galutinį vartojimą, remiantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą [2], bei jį įgyvendinančiais reglamentais, toliau – Muitinės kodeksas. Siekiant sumažinti suinteresuotų institucijų administracinę naštą, tikslinga nustatyti galutinio vartojimo muitinės priežiūros taikymo terminą.

(5) Norint užtikrinti valstybių narių konfidencialios karinės informacijos apsaugą, būtina nustatyti konkrečią administracinę tvarką, pagal kurią taikomas atleidimas nuo muitų. Valstybės narės, kurios pajėgoms yra skirti ginklai ar karinė įranga, kompetentingos institucijos deklaracija, kuri taip pat gali atlikti Muitinės kodekso reikalavimus atitinkančios muitinės deklaracijos funkciją, yra tinkama šių sąlygų įvykdymo garantija. Deklaracija turėtų būti pateikiama kaip sertifikatas. Tikslinga nustatyti šių sertifikatų formą bei leisti pateikti deklaraciją naudojant duomenų apdorojimo technologijas.

(6) Būtina nustatyti valstybėms narėms taikomas taisykles, kad būtų teikiama informacija apie išduotų pažymų kiekį, vertę ir skaičių, bei šio reglamento taikymo procedūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos, kuriomis valstybių narių institucijų, atsakingų už karinę gynybą, ar jų vardu iš trečiųjų šalių importuojami tam tikri ginklai ir karinė įranga savarankiškai atleidžiami nuo importo muitų.

2 straipsnis

1. I priede išvardytoms prekėms Bendrajame muitų tarife nustatyti importo muitai visiškai sustabdomi, kai šiomis prekėmis atskirai arba bendradarbiaudamos su kitomis šalimis naudojasi valstybės narės karinės pajėgos (arba kai jomis naudojamasi jų vardu), norėdamos apginti valstybės narės teritorinį vientisumą arba dalyvaudamos tarptautinėse taikos palaikymo operacijose arba kitais kariniais tikslais, tokiais, kaip Europos Sąjungos piliečių apsauga, esant socialiniams ar kariniams neramumams.

2. Šie muitai taip pat visiškai sustabdomi šioms prekėms:

a) importuojamoms dalims, komponentams ar surenkamiesiems mazgams, skirtiems montuoti į I ir II prieduose pateiktame sąraše išvardytas prekes arba prie jų, taip pat jų dalims, komponentams ar surenkamiesiems mazgams, arba naudojamiems šių prekių remontui, atnaujinimui ar techninei priežiūrai;

b) dalims, kurios importuojamos mokymų, susijusių su I ir II prieduose pateiktame sąraše išvardytomis prekėmis, ar šių prekių bandymo tikslais.

3. I priede ir šio straipsnio 2 dalyje apibrėžtoms prekėms taikomos galutinio vartojimo sąlygos, nustatytos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 21 ir 82 straipsniuose bei tą reglamentą įgyvendinančiuose teisės aktuose. Muitinės atliekama galutinio vartojimo priežiūra baigiasi po trejų metų nuo išleidimo į laisvąją apyvartą.

4. Kai I priede išvardytos prekės naudojamos mokymo tikslais, arba kai karinės ar kitos pajėgos Bendrijos muitų teritorijoje laikinai naudoja šias prekes civiliniais tikslais nenumatytų ar stichinių nelaimių atvejais, tai nėra 1 dalyje nustatyto galutinio vartojimo pažeidimas.

3 straipsnis

1. Kartu su prašymu išleisti į laisvąją apyvartą prekes, kurias pagal 2 straipsnio nuostatas prašoma atleisti nuo muito, reikia pateikti valstybės narės, kurios ginkluotosioms pajėgoms yra skirtos tos prekės, kompetentingos institucijos išduotą pažymą. III priede nustatytos formos pažymą reikia pateikti importo valstybės narės muitinės institucijoms, pažymą reikia pateikti kartu su joje minimomis prekėmis. Ji gali būti naudojama vietoje muitinės deklaracijos, kurią reikia pateikti pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 59–76 straipsnių reikalavimus.

2. Nežiūrint į tai, kas pasakyta 1 dalyje, siekiant užtikrinti karinės informacijos konfidencialumą, pažymą ir importuojamas prekes galima pateikti kitoms institucijoms, kurias šiuo tikslu yra paskyrusi importo valstybė narė. Šiuo atveju pažymas išduodanti kompetentinga institucija kiekvienais metais iki sausio 31 d. ir liepos 31 d. išsiunčia savo valstybės narės muitinės institucijoms šių importo operacijų ataskaitos santrauką. Ataskaitoje pateikiama paskutinių 6 mėnesių, ėjusių prieš ataskaitos pateikimo mėnesį, duomenys. Ataskaitoje nurodomi pažymų numeriai ir išdavimo datos, importo data, taip pat pagal tas pažymas importuotų produktų bendroji vertė ir bendrasis svoris.

3. Išduodant ir pateikiant pažymą muitinės institucijoms ar kitoms muitinės formalumus atliekančioms institucijoms, remiantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, pateikiančio nuostatas, taikomas įgyvendinant Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92 [3] 292 straipsnio 3 dalimi galima naudotis duomenų apdorojimo technologijomis.

4. Šis straipsnis taikomas mutatis mutandis II priede pateiktame sąraše išvardytoms prekėms.

4 straipsnis

Išskyrus 2 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus, muitinės priežiūros taikymo laikotarpiu kompetentinga institucija, išdavusi pažymą arba naudojanti I priede ir 2 straipsnio 2 dalyje išvardytas prekes, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 21 ir 87 straipsniuose nustatyta tvarka praneša savo valstybės narės muitinės institucijoms apie bet kurį tų prekių naudojimo nukrypimą nuo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos paskirties.

5 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai institucijų, kurios yra kompetentingos išduoti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą pažymą, pavadinimus bei pateikia tų institucijų naudojamo antspaudo pavyzdį. Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai pavadinimą institucijos, kuri gali atlikti muitinės formalumus importuojamoms prekėms 3 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais. Komisija šią informaciją perduoda kitų valstybių narių muitinės institucijoms.

2. Kai prekės įvežamos išleisti į laisvąją apyvartą valstybėje narėje, kuri nėra pažymą išdavusioji valstybė narė, importo valstybės narės muitinės institucijos pažymos nuorašą perduoda valstybės narės, kurios kompetentinga institucija išdavė pažymą, muitinės administracijai. Kai kitos institucijos atlieka muitinės formalumus prekėms pagal 3 straipsnio 2 dalį valstybėje narėje, kuri nėra pažymą išdavusioji valstybė narė, tos institucijos pažymos nuorašą turi perduoti tiesiogiai institucijai, kuri ją išdavė.

3. Kiekvienos valstybės narės institucija, turinti įgaliojimus išduoti 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą pažymą, pasilieka išduotų pažymų nuorašus bei dokumentus, įrodančius, kad atleidimas nuo mokesčių teisingai taikomas trejus metus po muitinės atliekamos prekių priežiūros laikotarpio pabaigos.

6 straipsnis

Komisija praneša valstybėms narėms apie visus valstybių narių paduotus prašymus, siūlančius I ir II prieduose pateiktų sąrašų pakeitimus.

7 straipsnis

1. Kiekviena valstybė narė per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo praneša Komisijai apie administracinį jo įgyvendinimą.

2. Ne vėliau kaip per tris mėnesius po kiekvienų kalendorinių metų pabaigos jos taip pat perduoda Komisijai informaciją apie išduotų pažymų bendrą skaičių bei pagal šio reglamento nuostatas importuotų prekių bendrąją vertę ir svorį.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2003 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. sausio 21 d.

Komisijos vardu

N. Christodoulakis

Pirmininkas

[1] OL C 265, 1988 10 12, p. 9.

[2] OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (OL L 311, 2000 12 12, p. 17).

[3] OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 993/2001 (OL L 141, 2001 5 28, p. 1).

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

SĄRAŠAS GINKLŲ IR KARINĖS ĮRANGOS, KURIEMS IMPORTO MUITAI YRA SUSTABDYTI [1]

2804

2825

3601

3602

3603

3604

3606

3701

3702

3703

3705

3707

3824

3926

4202

4911

5608

6116

6210

6211

6217

6305

6307

6506

7308

7311

7314

7326

7610

8413

8414

8415

8418

8419

8421

8424

8427

8472

8479

8502

8516

8518

8521

8525

8526

8527

8528

8531

8535

8536

8539

8543

8544

8701

8703

8704

8705

8709

8710

8711

8716

8801

8802

8804

8805

8901

8903

8906

8907

9004

9005

9006

9008

9013

9014

9015

9020

9022

9025

9027

9030

9031

9302

9303

9304

9306

9307

9404

9406

[1] 2003 m. sausio 1 d. galiojantys KN kodai, patvirtinti 2002 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1832/2002, iš dalies pakeičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 290, 2002 10 28, p. 1).

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

SĄRAŠAS MUITAIS PAPRASTAI NEAPMOKESTINAMŲ GINKLŲ IR KARINĖS ĮRANGOS, KURIAI GALIMA TAIKYTI 3 STRAIPSNYJE NUSTATYTAS IMPORTO PROCEDŪRAS [1]

4901

8426

8428

8429

8430

8470

8471

8517

8524

9018

9019

9021

9026

9301

[1] 2003 m. sausio 1 d. galiojantys KN kodai, patvirtinti 2002 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1832/2002, iš dalies pakeičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL L 290, 2002 10 28, p. 1).

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top