EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0108

2003 m. gruodžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/108/EB iš dalies keičianti Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų)

OJ L 345, 31.12.2003, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 692 - 693
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 133 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 70 - 71

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2014; panaikino 32012L0019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/108/oj

32003L0108Oficialusis leidinys L 345 , 31/12/2003 p. 0106 - 0107


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/108/EB

2003 m. gruodžio 8 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [1],

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [2],

kadangi:

(1) 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų) [3] svarstymo metu kilo susirūpinimas dėl tos direktyvos 9 straipsnio formuluotės galimų finansinių pasekmių aptariamos įrangos gamintojams.

(2) 2002 m. spalio 10 d. Taikinimo komiteto susirinkime dėl tos direktyvos Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija išreiškė Bendroje deklaracijoje savo ketinimą kaip įmanoma anksčiau ištirti klausimus, susijusius su Direktyvos 2002/96/EB 9 straipsniu dėl EEĮ atliekų, gautų iš naudotojų, išskyrus privačius namų ūkius, surinkimo finansavimo.

(3) Pagal Bendrąją deklaraciją Komisija ištyrė finansines pasekmes gamintojams, kurios kyla dėl Direktyvos 2002/96/EB 9 straipsnio formuluotės, ir nustatė, kad pareiga surinkti EEĮ atliekų, atsiradusių dėl anksčiau į rinką patekusių prietaisų, sukuria atgaline data taikomą atsakomybę, dėl kurios nebuvo pateikta konkreti nuostata ir kuri tam tikriems gamintojams gali reikšti rimtą ekonominę riziką.

(4) Siekiant išvengti tokios rizikos, finansinė atsakomybė už EEĮ atliekų iš produktų, patekusių į rinką iki 2005 m. rugpjūčio 13 d. iš naudotojų, išskyrus privačius namų ūkius, surinkimą, apdorojimą, pakartotinį panaudojimą, atgavimą ir perdirbimą tenka gamintojams, kuomet jie tiekia naujus ekvivalentiškus ar tas pačias funkcijas atliekančius produktus, kurie pakeičia senus. Kuomet atliekos nėra pakeičiamos naujais produktais, atsakomybė tenka naudotojams. Valstybės narės, gamintojai ir naudotojai turi turėti galimybę nustatyti alternatyvią tvarką.

(5) Pagal Direktyvos 2002/96/EB 17 straipsnį, valstybės narės turi priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2004 m. rugpjūčio 13 d., įgyvendina tą direktyvą. Siekiant išvengti valstybių narių jau priimtų teisės aktų keitimo, ši direktyva turi būti priimta kaip įmanoma anksčiau ir perkelta į valstybių narių teisės aktus tuo pat metu, kaip ir Direktyva 2002/96/EB.

(6) Direktyva 2002/96/EB turi būti atitinkamai pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/96/EB 9 straipsnis pakeičiamas taip:

"9 straipsnis

Iš kitų naudotojų, išskyrus privačius namų ūkius, gautų EEĮ atliekų finansavimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad iki 2005 m. rugpjūčio 13 d. iš kitų naudotojų, išskyrus privačius namų ūkius, gautų EEĮ atliekų, kurios susidaro iš produktų, išleistų į rinką po 2005 m. rugpjūčio 13 d., surinkimo, apdorojimo, utilizavimo ir aplinkai tinkamo šalinimo finansavimą garantuotų gamintojai.

Valstybės narės užtikrina, kad iki 2005 m. rugpjūčio 13 d. EEĮ atliekų, kurios susidaro iš produktų, išleistų į rinką iki 2005 m. rugpjūčio 13 d. (istorinės atliekos), tvarkymo kaštų finansavimas atitinka trečiame ir ketvirtame papunkčiuose išdėstytą tvarką.

Už istorinių atliekų, kurias pakeičia nauji ekvivalentiški produktai ar tas pačias funkcijas atliekantys nauji produktai, kaštų finansavimą atsakingi tų produktų gamintojai, juos tiekdami. Valstybės narės gali alternatyviai nustatyti, kad naudotojai, išskyrus privačius namų ūkius, taip pat gali būti iš dalies ar visiškai atsakingi už šį finansavimą.

Už kitų istorinių atliekų kaštų finansavimą atsakingi naudotojai, išskyrus privačius namų ūkius.

2. Nepažeisdami šios direktyvos, gamintojai ir naudotojai, išskyrus privačius namų ūkius, gali sudaryti susitarimus, numatančius kitus finansavimo būdus."

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2004 m. rugpjūčio 13 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 8 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. Frattini

[1] OL C 234, 2003 9 30, p. 91.

[2] 2003 m. spalio 21 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2003 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas.

[3] OL L 37, 2003 2 13, p. 24.

--------------------------------------------------

Top