EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0105

2003 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir tarybos Pirektyva 2003/105/EB iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės

OJ L 345, 31.12.2003, p. 97–105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 398 - 406
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 20 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 20 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 249 - 257

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; panaikino 32012L0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/105/oj

32003L0105Oficialusis leidinys L 345 , 31/12/2003 p. 0097 - 0105


Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2003/105/EB

2003 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, atsižvelgdami į Taikinimo komiteto 2003 m. spalio 22 d. patvirtintą bendrą tekstą [3],

kadangi:

(1) Direktyva 96/82/EB [4] yra skirta su pavojingomis medžiagomis susijusių didelių avarijų prevencijai ir jų pasekmių žmonėms bei aplinkai apribojimui, siekiant nuosekliai ir veiksmingai užtikrinti aukšto lygio apsaugą visoje Bendrijoje.

(2) Atsižvelgiant į pastarojo meto avarijas pramonėje ir kancerogenų bei aplinkai pavojingų medžiagų tyrimus, kuriuos Tarybos prašymu atliko Komisija, Direktyvos 96/82/EB taikymo sritis turėtų būti išplėsta.

(3) Cianido išsiliejimas, kuris po 2000 m. sausio mėn. Baia Mare Rumunijoje įvykusios avarijos užteršė Dunojų, parodė, kad tam tikra sandėliavimo ir perdirbimo veikla kasyboje, ypač atliekų šalinimo įrenginiuose, įskaitant atliekų baseinus ir tvenkinius, gali sukelti labai rimtų pasekmių. Todėl Komisijos pranešimuose dėl saugios kasybos veiklos ir dėl Europos bendrijos šeštosios aplinkos apsaugos veiksmų programos buvo akcentuojamas poreikis išplėsti Direktyvos 96/82/EB taikymo sritį. Europos Parlamentas 2001 m. liepos 5 d. [5] rezoliucijoje dėl Komisijos pranešimo dėl saugios kasybos veiklos taip pat pritarė Direktyvos taikymo srities išplėtimui, įtraukiant riziką, atsirandančią dėl sandėliavimo ir perdirbimo veiklos kasyboje.

(4) Pasiūlymas priimti direktyvą dėl gavybos pramonės atliekų tvarkymo gali būti tinkamas pagrindas priemonėms, susijusioms su tais atliekų tvarkymo įrenginiais, kurie kelia avarijų riziką, tačiau nėra įtraukti į dabartinę direktyvą.

(5) "Fejerverkų nelaimingas atsitikimas" 2000 m. gegužės mėn. Enschede Nyderlanduose parodė stambių avarijų potencialą, atsirandantį sandėliuojant ir gaminant pirotechnikos ir sprogstamąsias medžiagas. Todėl reikėtų patikslinti ir supaprastinti šių medžiagų apibrėžimą Direktyvoje 96/82/EB.

(6) 2001 m. rugsėjo mėn. įvykęs sprogimas trąšų gamykloje Toulouse parodė avarijų potencialą, atsirandantį sandėliuojant amonio nitratą ir amonio nitrato trąšas, visų pirma dėl gamybos procese išbrokuotų arba gamintojui grąžintų medžiagų (neatitinkančių specifikacijų). Todėl reikėtų patikslinti į Direktyvą 96/82/EB įtrauktų amonio nitrato ir jo trąšų kategorijas, siekiant įtraukti "specifikacijų neatitinkančias" medžiagas.

(7) Direktyva 96/82/EB neturėtų būti taikoma galutinių vartotojų objektams, kur laikinai iki išvežimo perdirbti arba sunaikinti laikomas amonio nitratas ir amonio nitrato trąšos, kurios pristatymo metu atitiko minėtoje direktyvoje nurodytą specifikaciją, tačiau vėliau pradėjo irti arba buvo užterštos.

(8) Komisijos, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, atlikti tyrimai patvirtina poreikį išplėsti kancerogenų sąrašą atitinkamais kvalifikaciniais kiekiais ir itin sumažinti kvalifikacinius kiekius, nustatytus Direktyvoje 96/82/EB aplinkai pavojingoms medžiagoms.

(9) Buvo nustatyta, kad objektams, kurie vėliau patenka į Direktyvos 96/82/EB taikymo sritį, būtina nustatyti pranešimo ir stambių avarijų prevencijos politikos, saugos ataskaitų ir avarinių planų rengimo minimalius laikotarpius.

(10) Atitinkamų objekto darbuotojų patirtis ir žinios gali ypač padėti rengiant avarinius planus, o visi objekto darbuotojai ir asmenys, kurie gali būti paveikti, turėtų būti atitinkamai supažindinami su saugos priemonėmis ir veiksmais.

(11) 2001 m. spalio 23 d. Tarybos sprendimo 2001/792/EB, Euratomas, nustatančio Bendrijos mechanizmą sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti [6], priėmimas parodo poreikį palengvinti sustiprintą bendradarbiavimą teikiant civilinės saugos pagalbą.

(12) Siekiant palengvinti žemėtvarką, naudinga parengti gaires, apibrėžiančias duomenų bazę, kuri būtų naudojama objektų, kuriems taikoma Direktyva 96/82/EB, ir minėtosios direktyvos 12 straipsnio 1 dalyje apibūdintų teritorijų suderinamumui įvertinti.

(13) Valstybės narės turėtų būti įpareigotos teikti Komisijai minimalią informaciją apie objektus, kuriems taikoma Direktyva 96/82/EB.

(14) Tuo pat metu tikslinga geriau išaiškinti tam tikras Direktyvos 96/82/EB nuostatas.

(15) Šioje direktyvoje numatytoms priemonėms buvo taikomas viešų konsultacijų, kuriose dalyvavo suinteresuoti asmenys, procesas.

(16) Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 96/82/EB,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 96/82/EB iš dalies keičiama taip:

1. 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) e ir f punktai pakeičiami taip:

"e) mineralų eksploatavimui (žvalgybai, gavybai ir perdirbimui) šachtose, karjeruose ar gręžiniuose, išskyrus cheminio ir šiluminio perdirbimo operacijas ir su jomis susijusį sandėliavimą, naudojant pavojingas medžiagas, kaip apibrėžta I priede;

f) mineralų, įskaitant angliavandenilių, žvalgybai jūroje ir eksploatavimui;"

b) pridedamas šis punktas:

"g) atliekų sąvartynams, išskyrus gamybos atliekų šalinimo įrenginius, įskaitant atliekų baseinus ir tvenkinius, kuriuose yra pavojingų medžiagų, kaip apibrėžta I priede, ypač naudojamų kartu su cheminiu arba šiluminiu mineralų perdirbimu."

2. 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis papildoma šia įtrauka:

"— objektams, kurie vėliau patenka į šios direktyvos taikymo sritį: per tris mėnesius nuo dienos, kurią ši direktyva taikoma atitinkamam objektui, kaip nustatyta 2 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje.";

b) po 4 dalies pirmos įtraukos įterpiama ši įtrauka:

"— modifikuojamas objektas arba įrenginys, kas gali itin prisidėti prie stambios avarijos pavojų, arba".

3. 7 straipsnyje įterpiama ši dalis:

"1a. Objektams, kurie vėliau patenka į šios direktyvos taikymo sritį, 1 straipsnio dalyje minimas dokumentas parengiamas nedelsiant ir bet kuriuo atveju per tris mėnesius nuo dienos, kurią ši direktyva taikoma atitinkamam objektui, kaip nustatyta 2 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje."

4. 8 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

"b) būtų numatytas bendradarbiavimas informuojant visuomenę ir teikiant informaciją institucijai, atsakingai už išorinių avarinių planų rengimą."

5. 9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

"2. Saugos ataskaitoje turi būti pateikti bent tie duomenys ir informacija, kurie yra nurodyti II priede. Joje įvardijamos atitinkamos organizacijos, kurios padėjo rengti ataskaitą. Joje taip pat turi būti nurodytas atnaujintas objekte laikomų pavojingų medžiagų sąrašas.";

b) 3 dalyje tarp trečios ir ketvirtos įtraukų įterpiama ši įtrauka:

"— objektams, kurie vėliau patenka į šios direktyvos taikymo sritį: nedelsiant ir bet kuriuo atveju per vienerius metus nuo dienos, kurią ši direktyva taikoma atitinkamam objektui, kaip nustatyta 2 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje.";

c) 4 dalyje nuoroda į "antrą, trečią ir ketvirtą įtraukas" atitinkamai tampa nuoroda į "antrą, trečią, ketvirtą ir penktą įtraukas";

d) 9 straipsnio 6 dalis papildoma šiuo punktu:

"d) Komisijai siūloma, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, iki 2006 m. gruodžio 31 d. patikslinti "Saugos ataskaitos rengimo gaires"."

6. 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies a ir b punktai papildomi šia įtrauka:

"— objektams, kurie vėliau patenka į šios direktyvos taikymo sritį: nedelsiant ir bet kuriuo atveju per vienerius metus nuo dienos, kurią ši direktyva taikoma atitinkamam objektui, kaip nustatyta 2 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje.";

b) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Nepažeidžiant kompetentingų institucijų įpareigojimų, valstybės narės užtikrina, kad šioje direktyvoje numatyti vidaus avariniai planai būtų sudaromi tariantis su objekte dirbančiu personalu, įskaitant atitinkamus ilgalaikius subrangovų darbuotojus, o išorės avariniai planai sudaromi ar atnaujinami tariantis su visuomene.";

c) įterpiama ši dalis:

"4a. Rengdamos išorinius avarinius planus, valstybės narės turėtų atsižvelgti į sustiprinto bendradarbiavimo teikiant civilinės saugos pagalbą stambių avarijų atveju palengvinimo poreikį."

7. 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

"Valstybės narės užtikrina, kad formuojant jų žemėtvarkos ir (arba) kitą atitinkamą politiką ir nustatant tos politikos įgyvendinimo tvarką būtų atsižvelgiama į būtinybę išlaikyti tinkamus atstumus tarp objektų, kuriems taikoma ši direktyva, ir gyvenamųjų rajonų, pastatų ir visuomenės naudojamų vietų, pagrindinių transporto maršrutų, kiek tai įmanoma, poilsio zonų ir ypatingai jautrių ar susirūpinimą keliančių gamtos plotų, o jau esamų objektų atveju – į būtinybę imtis pagal 5 straipsnį papildomų techninių priemonių, kad nedidėtų žmonėms keliamas pavojus.";

b) įterpiama ši dalis:

"1a. Komisijai siūloma, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, iki 2006 m. gruodžio 31 d. parengti gaires, nustatančias techninę duomenų bazę, įskaitant rizikos duomenis ir rizikos scenarijus, kuri būtų naudojama vertinant objektų, kuriems taikoma ši direktyva, ir šio straipsnio 1 dalyje apibūdintų vietų suderinamumą. Nustatant šią duomenų bazę kiek įmanoma atsižvelgiama į kompetentingų institucijų įvertinimus, veiklos vykdytojų informaciją ir visą kitą tinkamą informaciją, pvz., socialinę-ekonominę plėtros naudą ir avarinių planų švelninantį poveikį."

8. 13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

"1. Valstybės narės užtikrina, kad visiems žmonėms ir visuomeninės paskirties objektams (pavyzdžiui, mokykloms ir ligoninėms), kuriems viename iš objektų, patenkančių į 9 straipsnio taikymo sritį, kilusi stambi avarija galėtų turėti pasekmių, jiems net nereikalaujant reguliariai ir pačia tinkamiausia forma būtų teikiama informacija apie saugos priemones ir apie tai, kaip avarijos atveju būtina elgtis.";

b) 6 dalis pakeičiama taip:

"6. Kai objektams taikomos 9 straipsnio nuostatos, valstybės narės užtikrina, kad, vadovaujantis šio straipsnio 4 dalies ir 20 straipsnio nuostatomis, visuomenei būtų prieinamas 9 straipsnio 2 dalyje minėtas pavojingų medžiagų inventorinis sąrašas."

9. 19 straipsnyje įterpiama ši dalis:

"1a. Valstybės narės Komisijai apie objektus, kuriems taikoma ši direktyva, pateikia bent jau šią informaciją:

a) veiklos vykdytojo vardą, pavardę arba pavadinimą ir visą atitinkamo objekto adresą ir

b) objekto veiklą arba veiklas.

Komisija sukuria ir nuolat atnaujina duomenų bazę, kurioje yra valstybių narių pateikta informacija. Šia baze gali naudotis tik Komisijos arba valstybių narių kompetentingų institucijų įgalioti asmenys."

10. I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta priede.

11. II priede IV dalies B punktas pakeičiamas taip:

"B Nurodytų stambių avarijų masto ir pasekmių rimtumo vertinimas, įskaitant žemėlapius, vaizdus arba, atitinkamai, tinkamus apibūdinimus, nurodant vietas, kurios gali būti paveiktos objektuose įvykus šioms avarijoms, taikant 13 straipsnio 4 dalies ir 20 straipsnio nuostatas."

12. III priedo c punktas iš dalies keičiamas taip:

a) i punktas pakeičiamas taip:

"i) organizacines ir personalo: darbuotojų, dalyvaujančių visų lygių stambių avarijų pavojaus valdyme, vaidmuo ir pareigos. Tokių darbuotojų mokymo poreikių nustatymas ir paties mokymo organizavimas. Darbuotojų ir subrangovų darbuotojų, dirbančių objekte, dalyvavimas.";

b) v punktas pakeičiamas taip:

"v) pasirengimas avarijoms: tvarkos, kuria sistemingai analizuojant numatomi galimi pavojai, rengiami, bandomi ir peržiūrimi avariniai planai į tokius kylančius pavojus reaguoti ir organizuojamas specialus mokymas atitinkamiems darbuotojams, nustatymas ir įgyvendinimas. Tokie mokymai organizuojami visam objekte dirbančiam personalui, įskaitant atitinkamus subrangovų darbuotojus."

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2005 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gruodžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Alemanno

[1] OL C 75 E, 2002 3 26, p. 357 ir OL C 20 E, 2003 1 28, p. 255.

[2] OL C 149, 2002 6 21, p. 13.

[3] 2002 m. liepos 3 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 271 E, 2003 11 12, p. 315), 2003 m. vasario 20 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 102 E, 2003 4 29, p. 1) ir 2003 m. birželio 19 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2003 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2003 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 10, 1997 1 14, p. 13.

[5] OL C 65 E, 2002 3 14, p. 382.

[6] OL L 297, 2001 11 15, p. 7.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Direktyvos 96/82/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1. Įvadas papildomas šiais punktais:

"6. Šioje direktyvoje dujos – tai bet kuri medžiaga, kurios absoliutus garų slėgis yra lygus arba didesnis kaip 101,3 kPa 20 oC temperatūroje.

7. Šioje direktyvoje skystis – tai bet kuri medžiaga, kuri nėra laikoma dujomis ir kuri 20 oC temperatūroje ir esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui nėra kieto būvio."

2. 1 dalies lentelėje:

a) įrašai, susiję su

"Amonio nitratu"

, pakeičiami taip:

"Amonio nitratas (žr. 1 pastabą) | 5000 | 10000 |

Amonio nitratas (žr. 2 pastabą) | 1250 | 5000 |

Amonio nitratas (žr. 3 pastabą) | 350 | 2500 |

Amonio nitratas (žr. 4 pastabą) | 10 | 50" |

b) po įrašų, susijusių su

"Amonio nitratu"

, įterpiami šie įrašai:

"Kalio nitratas (žr. 5 pastabą) | 5000 | 10000 |

Kalio nitratas (žr. 6 pastabą) | 1250 | 5000" |

c) įrašas, susijęs su

"Šie KANCEROGENAI"

, pakeičiamas taip:

"Šie KANCEROGENAI, kurių koncentracija didesnė kaip 5 % svorio: 4-animobifenilas ir (arba) jo druskos, benzotrichloridas, benzidinas ir (arba) jo druskos, bis(chlormetilo) eteris, chlormetilo metilo eteris, 1,2-dibromoetanas, dietilo sulfatas, dimetilo sulfatas, dimetiokarbomoilo chloridas, 1,2-dibromo-3-chloropropanas, 1,2-dimetilhidrazanas, dimetilnirozaminas, heksametilfosforo triamidas, hidrazinas, 2-naftilaminas ir (arba) jo druskos, 4-nitrodifenilas ir 1,3 propanesultonas | 0,5 | 2" |

d) įrašas, susijęs su

"Automobilių benzinu ir kitais benzospiritais"

, pakeičiamas taip:

"Naftos produktai: a)benzinas ir nafta;b)žibalas (įskaitant reaktyvinius degalus);c)gazoliai (įskaitant dyzelinius degalus, buitinio šildymo alyvas ir gazolių sumaišymo sroves) | 2500 | 25000" |

e) i) 1 ir 2 pastabos pakeičiamos taip:

"1. Amonio nitratas (5000/10000): trąšos, kurios gali irti savaime

Taikoma amonio nitrato sudėtinėms arba kompleksinėms trąšoms (sudėtinėms arba kompleksinėms trąšoms, kuriose yra amonio nitrato su fosfatu ir (arba) kalio karbonatu), kuriose azoto kiekis dėl esamo amonio nitrato sudaro

- nuo 15,75 %(1) iki 24,5 %(2) svorio ir kuriose yra ne daugiau kaip 0,4 % bendrų sprogstamųjų ar organinių medžiagų arba kurios atitinka Direktyvos 80/876/EEB II priedo reikalavimus,

- 15,75 %(3) svorio arba mažesnis ir neribotas kiekis sprogstamųjų medžiagų,

kurios gali irti savaime atliekant JT bandymą "Trough Test"; (žr. Jungtinių Tautų rekomendacijas dėl pavojingų krovinių vežimų: bandymų ir kriterijų vadovas, III dalis, 38.2 poskirsnis).

2. Amonio nitratas (1250 /5000): trąšų klasė

Taikoma paprastoms amonio nitrato trąšoms ir amonio nitrato sudėtinėms arba kompleksinėms trąšoms, kuriose azoto kiekis dėl esamo amonio nitrato sudaro

- daugiau kaip 24,5 % svorio, išskyrus amonio nitrato ir dolomito, kalkių ir (arba) kalcio karbonato mišinius, kai grynumas ne mažiau kaip 90 %,

- daugiau kaip 15,75 % svorio amonio nitrato ir amonio sulfato mišiniams,

- daugiau kaip 28 %(4) svorio amonio nitrato ir dolomito, kalkių ir (arba) kalcio karbonato mišinius, kai grynumas ne mažiau kaip 90 %,

ir kurios atitinka Direktyvos 80/876/EEB II priedo reikalavimus.

3. Amonio nitratas (350/2 500): techninė klasė

Taikoma:

- amonio nitratui ir jo preparatams, kuriuose azoto kiekis dėl esamo amonio nitrato sudaro

- nuo 24,5 % iki 28 % svorio ir kuriuose yra ne daugiau kaip 0,4 % sprogstamųjų medžiagų,

- daugiau kaip 28 % svorio ir kuriuose yra ne daugiau kaip 0,2 % sprogstamųjų medžiagų,

- vandeniniams amonio nitrato tirpalams, kuriuose amonio nitrato koncentracija yra didesnė kaip 80 % svorio.

4. Amonio nitratas (10/50): "neatitinkančios specifikacijų"; medžiagos ir trąšos, neatitinkančios sprogimo bandymo kriterijų

Taikoma:

- gamybos procese išbrokuotoms medžiagoms ir amonio nitratui bei jo preparatams, paprastoms amonio nitrato trąšoms ir amonio nitrato sudėtinėms arba kompleksinėms trąšoms, minimoms 2 ir 3 pastabose, kurias galutinis vartotojas grąžina arba grąžino gamintojui, laikinam sandėliavimui arba perdirbimo gamyklai perdirbti, pakartotinai panaudoti arba apdirbti saugiam naudojimui, kadangi jos nebeatitinka 2 ir 3 pastabų specifikacijų,

- trąšoms, minimoms 1 pastabos pirmoje įtraukoje ir 2 pastaboje, kurios neatitinka Direktyvos 80/876/EEB II priedo reikalavimų.

5. Kalio nitratas (5000/10000): kompleksinės kalio nitrato trąšos, sudarytos iš priliuoto arba granulių pavidalo kalio nitrato.

6. Kalio nitratas (1250/5000): kompleksinės kalio nitrato trąšos, sudarytos iš kristalų pavidalo kalio nitrato.";

ii) pastaba, skirta polichlorodibenzofuranams ir polichlorodibenzodioksinams, tampa 7 pastaba;

iii) po lentele, pavadinta

"Tarptautiniai toksinio ekvivalento koeficientai (ITEF) kitoms giminingoms susirūpinimą keliančioms medžiagoms (NATO/CCMS – Moderniosios visuomenės problemų komitetas NATO sudėtyje)"

, atsiranda šios išnašos:

"1 Azoto kiekis, lygus 15,75 % svorio dėl esamo amonio nitrato, atitinka 45 % amonio nitrato.

2 Azoto kiekis, lygus 24,5 % svorio dėl esamo amonio nitrato, atitinka 70 % amonio nitrato.

3 Azoto kiekis, lygus 15,75 % svorio dėl esamo amonio nitrato, atitinka 45 % amonio nitrato.

4 Azoto kiekis, lygus 28 % svorio dėl esamo amonio nitrato, atitinka 80 % amonio nitrato."

3. 2 dalyje:

a) 4 ir 5 įrašai pakeičiami taip:

"4.SPROGSTAMOSIOS (žr. 2 pastabą)kai medžiaga, preparatas arba gaminys priskiriamas JT/ADR 1.4 poklasiui | 50 | 200 |

5.SPROGSTAMOSIOS (žr. 2 pastabą)kai medžiaga, preparatas arba gaminys priskiriamas vienam iš JT/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 arba 1.6 poklasiui arba rizikos frazei R2 arba R3 | 10 | 50" |

b) 9 įrašas pakeičiamas taip:

"9.PAVOJINGOS APLINKAI rizikos frazės:

iR50: "Labai nuodinga vandens organizmams" (įskaitant R50/53) | 100 | 200 |

iiR51/53: "Nuodinga vandens organizmams; gali sukelti ilgalaikius neigiamus padarinius vandens aplinkai" | 200 | 500" |

c) pastabose:

i) 1 pastaba pakeičiama taip:

"1. Medžiagos ir preparatai klasifikuojami pagal šias direktyvas, suderintas su technikos pažanga:

1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo(1).

1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo(2).

Klasifikuojant medžiagas ir preparatus, kurie pagal kurią nors iš pirmiau nurodytų direktyvų nėra priskiriami pavojingoms medžiagoms ir preparatams, pavyzdžiui, atliekas, bet objekte jų yra ar tikėtina, kad bus, ir esamomis objekte sąlygomis jų ypatybės sudaro ar tikėtina, kad sudarys stambios avarijos tikimybę, reikia laikytis laikinos klasifikacijos tvarkos pagal atitinkamos direktyvos atitinkamą straipsnį.

Kai pagal medžiagų ar preparatų ypatybes juos galima priskirti kelioms klasėms, įgyvendinant šią direktyvą taikomi mažiausi kvalifikaciniai kiekiai. Tačiau taikant 4 pastabos taisyklę visada naudojamas reikiamą klasę atitinkantis kvalifikacinis kiekis.

Šiai direktyvai įgyvendinti Komisija sudaro ir nuolat atnaujina medžiagų, kurios suderintu sprendimu vadovaujantis Direktyva 67/548/EEB buvo priskirtos vienai iš pirmiau nurodytų kategorijų, sąrašą.";

ii) 2 pastaba pakeičiama taip:

"2. "Sprogmuo"; reiškia:

- medžiagą ar preparatą, kuris gali sprogti jį sukrėtus, patrynus, uždegus ar paveikus kitais ugnies šaltiniais (rizikos frazė R2),

- medžiagą ar preparatą, kuris tikrai gali sprogti jį sukrėtus, patrynus, uždegus ar paveikus kitais ugnies šaltiniais (rizikos frazė R3), arba

- medžiagą, preparatą arba gaminį, kuris priskiriamas Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (JT/ADR), sudarytos 1957 m. rugsėjo 30 d., su pakeitimais, perkeltos 1994 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyva 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu keliais, suderinimo, 1 klasei(3).

Į šį apibrėžimą įtraukiamos ir pirotechnikos medžiagos, kurios šioje direktyvoje apibrėžiamos kaip medžiagos (ar medžiagų mišiniai), skirti karščiui, šviesai, garsui, dujoms, dūmams ar tokių efektų deriniui gauti, vykstant savaiminei egzoterminei cheminei reakcijai. Jeigu medžiaga arba preparatas klasifikuojamas tiek pagal JT/ADR, tiek ir rizikos frazę R2 arba R3, pirmenybė teikiama JT/ADR klasifikacijai, o ne rizikos frazių priskyrimui.

1 klasės medžiagos ir gaminiai klasifikuojami kuriame nors iš 1.1–1.6 poklasių pagal JT/ADR klasifikavimo sistemą. Atitinkami poklasiai yra šie:

1.1 poklasis : "Medžiagos ir gaminiai, keliantys masinio sprogimo pavojų (masinis sprogimas – tai toks sprogimas, kuris akimirksniu išplinta po visą krovinį).";

1.2 poklasis : "Medžiagos ir gaminiai, keliantys išsvaidymo pavojų, bet nekeliantys masinio sprogimo pavojaus.";

1.3 poklasis ""Medžiagos ir gaminiai, keliantys gaisro pavojų ir nedidelį sprogimo pavojų arba nedidelį išsvaidymo pavojų, arba šiuos pavojus kartu, bet nekeliantys masinio sprogimo pavojaus, ir:";

a) degdami išspinduliuoja didelį kiekį šilumos ar

b) užsidegdami vienas paskui kitą, kelia nedidelį sprogimo ar išsvaidymo pavojų arba abu šiuos pavojus kartu.";

1.4 poklasis : "Medžiagos ir gaminiai, keliantys tik nedidelį sprogimo pavojų, sąlygotą užsidegimo ar inicijavimo vežimo metu. Šie reiškiniai didžiąja dalimi vyksta pakuotės viduje, todėl nebūdingas didelių skeveldrų išsvaidymo ar išsvaidymo dideliais atstumais pavojus. Išorinis gaisras negali būti priežastimi to, kad visas pakuotės turinys susprogtų akimirksniu.";

1.5 poklasis : "Labai mažo jautrumo medžiagos, keliančios masinio sprogimo pavojų, bet pasižyminčios tokiu mažu jautrumu, kad jų inicijavimo ar perėjimo nuo degimo iki detonavimo tikimybė normaliomis vežimo sąlygomis labai maža. Mažiausia kas reikalaujama šioms medžiagoms – jos neturi sprogti atliekant išorinį bandymą ugnimi.";

1.6 poklasis : "Itin mažo jautrumo gaminiai, nekeliantys masinio sprogimo pavojaus. Šie gaminiai savo sudėtyje turi tik itin nejautrių detonacijai medžiagų ir charakterizuojami nereikšminga atsitiktinio inicijavimo ar sprogimo išplitimo tikimybe. Pavojus apsiriboja tik šio gaminio sprogimu.";

Į šį apibrėžimą įtrauktos ir gaminiuose esančios sprogstamosios ar pirotechnikos medžiagos ar preparatai. Jeigu gaminiuose yra sprogstamųjų ar pirotechnikos medžiagų ar preparatų ir yra žinomas juose esančių medžiagos arba preparato kiekis, į tokį kiekį atsižvelgiama taikant šią direktyvą. Jeigu kiekis nėra žinomas, tada, taikant šią direktyvą, visas gaminys traktuojamas kaip sprogmuo.";

iii) 3 pastabos b punkto 1 papunkčio antra įtrauka pakeičiama taip:

"— medžiagas ir preparatus, kurių pliūpsnio temperatūra mažesnė kaip 55 oC, kurios esant spaudimui, išlieka skystos ir kurios esant tam tikroms jų apdorojimo sąlygoms (tokioms kaip aukštas spaudimas ar didelė temperatūra) gali kelti stambios avarijos pavojų";

iv) 3 pastabos c punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

"2. Dujas, kurios esant tam tikrai aplinkos temperatūrai ir slėgiui nuo sąlyčio su oru užsidega (rizikos frazė R 12, antroji įtrauka), kurios yra dujinėje arba ypač kritinėje būsenoje, ir";

v) 3 pastabos c punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

"3. Degias ir ypač degias skystas medžiagas ir preparatus esant didesnei nei jų virimo temperatūrai.";

vi) 4 pastaba pakeičiama taip:

"4. Jeigu objekte nėra tokio atskiros medžiagos arba preparato kiekio, kuris viršija arba yra lygus atitinkamiems kvalifikaciniams kiekiams, norint nustatyti, ar objektui taikomi atitinkami šios direktyvos reikalavimai, taikoma toliau nurodyta taisyklė.

Ši direktyva taikoma, jeigu suma

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +… yra didesnė arba lygi 1,

čia qx = pavojingų medžiagų x (ar pavojingų medžiagų kategorijos) kiekis, kuris patenka į šio priedo 1 ar 2 dalį,

o QUX = atitinkamas medžiagos arba kategorijos x kvalifikacinis kiekis, nurodytas 1 arba 2 dalies 3 skiltyje.

Ši direktyva taikoma, išskyrus 9, 11 ir 13 straipsnius, jeigu suma

q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +… yra didesnė arba lygi 1,

čia qx = pavojingų medžiagų x (ar pavojingų medžiagų kategorijos) kiekis, kuris patenka į šio priedo 1 ar 2 dalį,

o QLX = atitinkamas medžiagos arba kategorijos x kvalifikacinis kiekis, nurodytas 1 arba 2 dalies 2 skiltyje.

Ši taisyklė taikoma norint įvertinti bendrus pavojus, susijusius su toksiškumu, degumu ir ekotoksiškumu. Todėl ji turi būti taikoma tris kartus:

a) sumuojant medžiagas ir preparatus, išvardytus 1 dalyje, kurie klasifikuojami kaip toksiški arba labai toksiški, su medžiagomis ir preparatais, priskiriamais 1 arba 2 kategorijai;

b) sumuojant medžiagas ir preparatus, išvardytus 1 dalyje, kurie klasifikuojami kaip oksiduojantys, sprogūs, degūs, ypač degūs arba nepaprastai degūs, su medžiagomis ir preparatais, priskiriamais 3, 4, 5, 6, 7a, 7b arba 8 kategorijai;

c) sumuojant medžiagas ir preparatus, išvardytus 1 dalyje, kurie klasifikuojami kaip pavojingi aplinkai (R50 (įskaitant R50/53) arba R51/53), su medžiagomis ir preparatais, priskiriamais 9i arba 9ii kategorijai.

Atitinkamos šios direktyvos nuostatos taikomos tik tada, jeigu kuri nors iš pagal a, b arba c punktą gautų sumų yra didesnė arba lygi 1.";

vii) po pastabų atsiranda šios išnašos:

"1 OL 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

2 OL L 200, 1999 7 30, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/60/EB (OL L 226, 2001 8 22, p. 5).

3 OL L 319, 1994 12 12, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/28/EB (OL L 90, 2003 4 8, p. 45)."

--------------------------------------------------

Top