EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0103

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/103/EB iš dalies keičianti Direktyvą 2001/25/EB dėl minimalaus jūrininkų parengimoTekstas svarbus EEE.

OJ L 326, 13.12.2003, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 392 - 395
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 14 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 14 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2008; netiesiogiai panaikino 32008L0106

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/103/oj

32003L0103Oficialusis leidinys L 326 , 13/12/2003 p. 0028 - 0031


Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2003/103/EB

2003 m. lapkričio 17 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2001/25/EB dėl minimalaus jūrininkų parengimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [1],

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [2],

kadangi:

(1) 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/25/EB dėl minimalaus jūrininkų parengimo [3] nustato Bendrijos laivuose tarnaujančių jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo būtiniausius normatyvus. Tie standartai remiasi standartais, dėl kurių yra susitarta Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) 1978 m. Konvencijoje dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su pakeitimais (JRAB konvencija).

(2) Norint išlaikyti ir plėtoti žinių ir įgūdžių lygį ES jūrų sektoriuje, svarbu skirti atitinkamą dėmesį jūrininkų jūriniam rengimui ir statusui ES.

(3) Svarbu užtikrinti, kad jūrininkai, turintys trečiųjų šalių išduotus atestatus ir tarnaujantys Bendrijos laivuose, turėtų tokį kompetencijos lygį, kuris atitinka JRAB konvencijos reikalavimus. Direktyva 2001/25/EB nustato procedūras ir bendrus kriterijus, pagal kuriuos valstybės narės pripažįsta trečiųjų šalių išduotus atestatus.

(4) Direktyvoje 2001/25/EB numatyta pakartotinė trečiųjų šalių išduotų atestatų pripažinimo procedūra ir kriterijų įvertinimas bei jūrininkų rengimo įstaigų ir jūrininkų lavinimo bei rengimo programų ir kursų patvirtinimas, atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant šią direktyvą.

(5) Praktinis Direktyvos 2001/25/EB įgyvendinimas parodė, kad tam tikri tų procedūrų ir kriterijų patikslinimai galėtų labai prisidėti prie pripažinimo sistemos patikimumo ir kartu supaprastinti iš valstybių narių reikalaujamą stebėjimą ir pranešimus.

(6) Kaip trečiosios šalys, rengiančios jūrininkus, laikosi JRAB konvencijos nuostatų, gali būti daug efektyviau įvertinta, jei tai daroma suderintu būdu. Todėl Komisijai turėtų būti pavesta atlikti šią užduotį visos Bendrijos vardu.

(7) Siekiant užtikrinti, kad šalis, kuri yra pripažinta, ir toliau visiškai laikosi JRAB konvencijos reikalavimų, būtina tą pripažinimą reguliariai iš naujo apsvarstyti ir prireikus išplėsti. Trečiosios šalies, kuri nesilaiko JRAB konvencijos reikalavimų, pripažinimą reikėtų atšaukti, kol ji neištaisys trūkumų.

(8) Sprendimus išplėsti arba atšaukti pripažinimą galima priimti efektyviau, veikiant suderintai ir centralizuotai Bendrijos mastu. Todėl Komisijai turėtų būti pavesta atlikti šias užduotis visos Bendrijos vardu.

(9) Nuolatinis stebėjimas, kaip pripažintos trečiosios šalys laikosi reikalavimų, gali būti atliekamas efektyviau, jei jis vykdomas suderintai ir centralizuotai.

(10) Vienas iš Europos saugumo jūroje agentūrai (Agentūra) skirtų uždavinių – padėti Komisijai atlikti bet kurią užduotį, kuri jai priskiriama Bendrijos teisės aktais, taikomais laivų įgulų rengimui, atestavimui ir budėjimui.

(11) Todėl Agentūra turėtų padėti Komisijai atlikti uždavinius, susijusius su trečiųjų šalių pripažinimo suteikimu, išplėtimu ir atšaukimu. Ji taip pat turėtų padėti Komisijai stebėti, kaip trečiosios šalys laikosi JRAB konvencijos reikalavimų.

(12) JRAB konvencijoje nurodomi kalbos reikalavimai, taikomi išduodant atestatus ir atestato išdavimo patvirtinimus. Direktyvos 2001/25/EB galiojančios nuostatos turėtų būti suderintos su atitinkamais konvencijos reikalavimais.

(13) 1974 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje su pakeitimais, (SOLAS konvencija) nustatomi kalbos reikalavimai laivo tiltelio ryšiams su krantu. Direktyva 2001/25/EB turėtų būti atnaujinta laikantis paskutinių SOLAS konvencijos pakeitimų, kurie įsigaliojo 2002 m. liepos 1 d.

(14) Reikia numatyti Direktyvos 2001/25/EB pritaikymo prie būsimų Bendrijos teisės pakeitimų tvarką.

(15) Direktyva 2001/25/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2001/25/EB iš dalies keičiama taip:

1. 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Atestatai išduodami laikantis JRAB konvencijos I/2 taisyklės 1 punkto.";

b) 5 dalis papildoma šiuo sakiniu:

"Patvirtinimai išduodami laikantis JRAB konvencijos VI straipsnio 2 dalies."

2. 17 straipsnio e punktas pakeičiamas taip:

"e) būtų reikiamos priemonės palaikyti laivo ryšį su krante esančiomis institucijomis. Šie ryšiai palaikomi laikantis SOLAS konvencijos V skyriaus 14 taisyklės 4 punkto."

3. 18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

"3. 4 straipsnyje nurodytų atestatų neturintiems jūrininkams galima leisti dirbti su valstybės narės vėliava plaukiojančiuose laivuose, jeigu sprendimas pripažinti tų jūrininkų turimus atestatus buvo priimtas laikantis toliau nustatytos tvarkos:

a) valstybė narė, kuri ketina patvirtinimu pripažinti atitinkamus laivo kapitonui, vyresniajam kapitono padėjėjui arba radijo operatoriui trečiosios šalies išduotus atestatus, kad jie galėtų dirbti su jos vėliava plaukiojančiuose laivuose, Komisijai pateikia tos trečiosios šalies motyvuotą prašymą dėl pripažinimo.

Komisija, padedama Europos saugumo jūroje agentūros (Agentūra) ir su galimybe dalyvauti atitinkamai valstybei narei, surenka II priede nurodytą informaciją ir atlieka mokymo ir atestavimo sistemų įvertinimą toje trečiojoje šalyje, kurios atžvilgiu yra pateiktas prašymas dėl pripažinimo, kad būtų galima patikrinti, ar atitinkama šalis atitinka visus JRAB konvencijos reikalavimus ir ar yra imtasi visų atitinkamų priemonių užkirsti kelią sukčiavimui suteikiant atestatus;

b) sprendimą dėl trečiosios šalies pripažinimo priima Komisija per tris mėnesius nuo prašymo dėl pripažinimo pateikimo dienos 23 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Jei pripažinimas suteikiamas, jis galioja pagal 18a straipsnio nuostatas;

c) jei per b punkte nustatytą laikotarpį nepriimamas joks sprendimas dėl atitinkamos trečiosios šalies pripažinimo, prašymą pateikusi valstybė narė gali nuspręsti pripažinti trečiąją šalį vienašališkai, kol bus priimtas sprendimas 23 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka;

d) valstybė narė su jos vėliava plaukiojančių laivų atžvilgiu gali nuspręsti patvirtinti Komisijos pripažintos trečiosios šalies išduotus atestatus, atsižvelgiant į II priedo 4 ir 5 punkto nuostatas;

e) atestatų, išduotų pripažintų trečiųjų šalių ir paskelbtų Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje prieš … [*] 18 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo., pripažinimai lieka galioti toliau. Tuos pripažinimus gali naudoti visos valstybės narės, jei vėliau Komisija jų neatšaukia pagal 18a straipsnį;

f) Komisija sudaro ir atnaujina trečiųjų šalių, kurios yra pripažintos, sąrašą. Sąrašas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje."

4. Įterpiami šie straipsniai:

"18a straipsnis

1. Nepaisant II priede nurodytų kriterijų, kai valstybė narė mano, kad pripažinta trečioji šalis nustoja laikytis JRAB konvencijos reikalavimų, ji nedelsdama apie tai praneša Komisijai, pateikdama pagrįstus motyvus. Komisija nedelsiant perduoda klausimą 23 straipsnyje nurodytam komitetui.

2. Nepaisant II priede nurodytų kriterijų, kai Komisija mano, kad pripažinta trečioji šalis nustoja laikytis JRAB konvencijos reikalavimų, ji nedelsdama apie tai praneša valstybėms narėms, pateikdama pagrįstus motyvus. Komisija nedelsiant perduoda klausimą 23 straipsnyje nurodytam komitetui.

3. Kai valstybė narė ketina atšaukti visų trečiosios šalies išduotų atestatų patvirtinimus, ji nedelsiant apie savo ketinimą praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, pateikdama pagrįstus motyvus.

4. Komisija, padedama Agentūros, dar kartą įvertina atitinkamos trečiosios šalies pripažinimą, kad galėtų patikrinti, ar ta šalis tikrai nesilaiko JRAB konvencijos reikalavimų.

5. Kai yra įrodymų, kad konkreti jūrininkų rengimo įstaiga nustoja laikytis JRAB konvencijos reikalavimų, Komisija praneša atitinkamai šaliai, kad tos šalies atestatų pripažinimas bus atšauktas per du mėnesius, jei nebus imamasi priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi visų JRAB konvencijos reikalavimų.

6. Sprendimas dėl pripažinimo atšaukimo priimamas 23 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka per du mėnesius nuo valstybės narės pranešimo dienos. Atitinkamos valstybės narės imasi reikiamų priemonių sprendimui įgyvendinti.

7. Patvirtinimai, liudijantys atestatų pripažinimą, išduoti laikantis 5 straipsnio 6 dalies iki tos dienos, kurią yra priimtas sprendimas atšaukti trečiosios šalies pripažinimą, lieka galioti. Tačiau jūrininkai, kurie turi tokius patvirtinimus, negali reikalauti patvirtinimo, pripažįstančio aukštesnę kvalifikaciją, nebent tokios aukštesnės kvalifikacijos suteikimas paremtas vien tik papildoma darbo jūroje stažo patirtimi.

18b straipsnis

1. Trečiąsias šalis, kurios buvo pripažintos 18 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyta tvarka, įskaitant tas, kurios nurodytos 18 straipsnio 3 dalies f punkte, Komisija, padedama Agentūros, pakartotinai reguliariai persvarsto ir bent kas penkerius metus tikrina, ar jos visiškai atitinka II priede nustatytus atitinkamus kriterijus ir ar yra imamasi priemonių užkirsti kelią sukčiavimui suteikiant atestatus.

2. Komisija nustato trečiųjų šalių įvertinimo prioritetinius kriterijus, remdamasi veiklos duomenimis, kuriuos pateikia Uosto valstybės kontrolė pagal 20 straipsnį, ir informacija, susijusia su nepriklausomo vertinimo ataskaitomis, kurias pateikia trečiosios šalys pagal JRAB kodekso A-I/7 skirsnį.

3. Komisija valstybėms narėms pateikia ataskaitą apie įvertinimo rezultatus."

5. 22 straipsnio 1 dalyje pridedamas šis sakinys:

"Ši direktyva taip pat gali būti ta pačia tvarka iš dalies keičiama, kad šios direktyvos tikslais būtų taikomi visi atitinkami Bendrijos teisės aktų pakeitimai."

6. II priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2005 m. gegužės 14 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 14 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia įvertinimo ataskaitą, paremtą išsamia TJO konvencijos nuostatų ir jų įgyvendinimo analize ir vertinimu bei nauja įžvalga apie laivų įgulų parengimo lygio ir saugumo santykį.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms

Priimta Briuselyje, 2003 m. lapkričio 17 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Alemanno

[1] OL C 133, 2003 6 6, p. 23.

[2] 2003 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2003 m. lapkričio 6 d. Tarybos sprendimas.

[3] OL L 136, 2001 5 18, p. 17. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/84/EB (OL L 324, 2002 11 29, p. 53).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Direktyvos 2001/25/EB II priedas pakeičiamas taip:

"

II PRIEDAS

18 STRAIPSNIO 3 DALIES a PUNKTE NURODYTŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ IŠDUOTŲ ATESTATŲ ARBA KURIŲ ĮGALIOJIMU ATESTATAS BUVO IŠDUOTAS, PRIPAŽINIMO KRITERIJAI

1. Trečioji šalis turi būti JRAB konvencijos Šalis.

2. Trečiąją šalį turi įvardinti Saugumo jūroje komitetas kaip šalį, kuri įrodė, jog ji visiškai įgyvendina JRAB konvencijos nuostatas.

3. Komisija, padedama Agentūros ir su galimybe dalyvauti atitinkamai valstybei narei, turi būti visomis būtinomis priemonėmis, į kurias gali įeiti įrenginių patikrinimas ir procedūros, patvirtinusi, kad yra visiškai laikomasi reikalavimų, susijusių su kompetencijos standartais, atestatų išdavimu ir patvirtinimu bei registro laikymu, ir kad kokybės standartų sistema nustatyta pagal JRAB konvencijos I/8 taisyklę.

4. Valstybė narė sudaro susitarimą su atitinkama trečiąją šalimi dėl įsipareigojimo, kad apie bet kokį didesnį rengimo ir atestavimo laikantis JRAB konvencijos pakeitimą būtų nedelsiant pranešama.

5. Valstybė narė nustato priemones, siekdama užtikrinti, kad jūrininkai, kurie pripažinimui pateikia atestatus, norėdami užimti vadovaujančią poziciją, turėtų pakankamas žinias apie atitinkamos valstybės narės jūrų teisės aktus, kurie yra susiję su tomis funkcijomis, kurias atlikti jie įgalioti.

6. Jei valstybė narė nori papildyti trečiosios šalies reikalavimų laikymosi įvertinimą, įvertindama tam tikras jūrininkų rengimo įstaigas, ji tai daro pagal JRAB kodekso A-I/6 skirsnį.

"

--------------------------------------------------

Top