EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0093

2003 m. spalio 7 d. Tarybos direktyva 2003/93/EB iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio ir netiesioginio apmokestinimo srityje

OJ L 264, 15.10.2003, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 403 - 404
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 96 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 96 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; netiesiogiai panaikino 32011L0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/93/oj

32003L0093Oficialusis leidinys L 264 , 15/10/2003 p. 0023 - 0024


Tarybos direktyva 2003/93/EB

2003 m. spalio 7 d.

iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio ir netiesioginio apmokestinimo srityje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 93 ir 94 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi:

(1) Siekiant kovoti su tyčiniu vengimu mokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM), būtina sustiprinti mokesčių administracijų Bendrijoje bei mokesčių administracijų ir Komijos bendradarbiavimą pagal bendruosius principus,

(2) Todėl Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 218/92 [4], kuris papildė dėl PVM bendradarbiavimo sistemą, sukurtą 1977 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio ir netiesioginio apmokestinimo srityje [5], pakeistas 2003 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1798/2003 dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje ir panaikinančiu Reglamentą (EEB) Nr. 218/92 [6]. Paskutinis minėtas reglamentas nustato visas nuostatas, susijusias su administraciniu bendradarbiavimu PVM srityje, išskyrus tarpusavio paramą, nustatytą 1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyva 76/308/EEB dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, susijusias su tam tikromis rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis priemonėmis [7].

(3) Direktyva 77/799/EEB nustatyta tarpusavio pagalbos taikymo sritis turi būti išplėsta, kad apimtų draudimo įmokų, nurodytų Direktyvoje 76/308/EEB, apmokestinimą siekiant geriau apsaugoti valstybių narių finansinius interesus ir vidaus rinkos neutralumą.

(4) Todėl Direktyva 77/799/EEB turėtų būti atitinkamai pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 77/799/EEB iš dalies keičiama taip:

1. pavadinimas keičiamas taip:

"1977 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 77/799/EEB dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio apmokestinimo, tam tikrų akcizo mokesčių ir draudimo įmokų apmokestinimo srityje";

2. 1 straipsnio 1 dalyje pirma įtrauka keičiama taip:

"— Tarybos direktyvos 76/308/EEB 3 straipsnio šeštoje įtraukoje nurodytų draudimo įmokų apmokestinimas,"

2a) 1 straipsnio 5 dalyje žodžiai po antrašte

"Jungtinėje Karalystėje"

keičiami taip:

"The Commissioners of Customs and Excise arba įgaliotąjį atstovą dėl informacijos, kurios reikia dėl draudimo įmokų mokesčių ir akcizo mokesčio.

The Commissioners of Inland Revenue arba įgaliotąjį atstovą dėl visos kitos informacijos.";

2b) 1 straipsnio 5 dalyje žodžiai po antrašte

"Italijoje"

keičiami taip:

"Il ministro dell'economia e delle finanze arba įgaliotąjį atstovą."

3. 7 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

"1. Valstybė narė, gaunanti informaciją pagal šią direktyvą, saugo jos slaptumą taip, kaip ir informacijos, kurią ji gauna pagal nacionalinius teisės aktus. Kiekvienu atveju, tokia informacija:

- gali būti suteikta tik asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems mokesčio įvertinime arba vykdantiems administracinę tokio įvertinimo kontrolę,

- gali būti pateikiama tik teismo arba administraciniams procesams, susijusiems su poveikio priemonių taikymu, kai siekiama atlikti arba peržiūrėti mokesčių įvertinimą arba atliekant šiuos veiksmus, ir tik tiesiogiai šiuose procesuose dalyvaujantiems asmenims; tačiau tokia informacija gali būti atskleista viešo bylų nagrinėjimo metu arba teismo sprendimuose, jeigu informuojančios valstybės narės kompetentinga institucija tam neprieštarauja,

- jokiomis aplinkybėmis negali būti naudojama kitiems tikslams, išskyrus apmokestinimą arba teismo ar administracinius procesus, susijusius su poveikio priemonių taikymu, kai siekiama atlikti arba peržiūrėti mokesčių įvertinimą arba dėl šių veiksmų.

Be to, valstybės narės gali nustatyti pirmame papunktyje nurodytą informaciją, naudotiną Direktyvos 76/308/EEB [8] 2 straipsnyje nurodytoms kitoms rinkliavoms, muitams ir mokesčiams įvertinti."

2 straipsnis

Direktyvos 77/799/EEB nuorodos dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) laikomos Reglamento (EB) Nr. 1798/2003 nuorodomis.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję iki 2003 m. gruodžio 31 d. įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2003 m. spalio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Tremonti

[1] OL C 270, E, 2001 9 25, p. 96.

[2] OL C 284 E, 2002 11 21, p. 121.

[3] OL C 80, 2002 4 3, p. 76.

[4] OL L 24, 1992 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 792/2002 (OL L 128, 2002 5 15, p.1).

[5] OL L 336, 1977 1 27, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[6] Žiūrėti šio Oficialiojo leidinio 1 p.

[7] OL L 73, 1976 3 19, p. 18. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/44/EB (OL L 175, 2001 6 28, p.17).

[8] OL L 73, 1976 3 19, p. 18.

--------------------------------------------------

Top