Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0066

2003 m. birželio 3 d. Komisijos Direktyva 2003/66/EB iš dalies keičianti Direktyvą 94/2/EB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių elektrinių šaldytuvų, šaldiklių ir jų derinių, įgyvendinančią Tarybos direktyvą 92/75/EEBtekstas svarbus EEE.

OJ L 170, 9.7.2003, p. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 306 - 310
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 7 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 7 - 11

No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2011; netiesiogiai panaikino 32010R1060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/66/oj

32003L0066

2003 m. birželio 3 d. Komisijos Direktyva 2003/66/EB iš dalies keičianti Direktyvą 94/2/EB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių elektrinių šaldytuvų, šaldiklių ir jų derinių, įgyvendinančią Tarybos direktyvą 92/75/EEBtekstas svarbus EEE.

Oficialusis leidinys L 170 , 09/07/2003 p. 0010 - 0014
CS.ES skyrius 13 tomas 31 p. 306 - 310
ET.ES skyrius 13 tomas 31 p. 306 - 310
HU.ES skyrius 13 tomas 31 p. 306 - 310
LT.ES skyrius 13 tomas 31 p. 306 - 310
LV.ES skyrius 13 tomas 31 p. 306 - 310
MT.ES skyrius 13 tomas 31 p. 306 - 310
PL.ES skyrius 13 tomas 31 p. 306 - 310
SK.ES skyrius 13 tomas 31 p. 306 - 310
SL.ES skyrius 13 tomas 31 p. 306 - 310


Komisijos Direktyva 2003/66/EB

2003 m. birželio 3 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 94/2/EB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių elektrinių šaldytuvų, šaldiklių ir jų derinių, įgyvendinančią Tarybos direktyvą 92/75/EEB

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvą 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių sunaudojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį [1], ypač į jos 9 ir 12 straipsnius,

kadangi:

(1) Šaldytuvų, šaldiklių ir jų derinių sunaudojama elektros energija sudaro didelę visos Bendrijos namų ūkio energijos paklausos dalį. Svarbu sumažinti šių prietaisų sunaudojamos energijos kiekį.

(2) Ženklinimo programos, įdiegtos Direktyva 94/2/EB [2] kartu su 1996 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/57/EB dėl energijos naudojimo efektyvumo reikalavimų buitiniams elektriniams šaldytuvams, šaldikliams ir jų deriniams [3], sėkmė padėjo nuo 1996 m. iki 2000 m. naujų šaldytuvų ir šaldiklių sąnaudų efektyvumo indeksui išaugti 30 %.

(3) Maždaug 20 % 2000 m. parduotų šaldyti skirtų prietaisų sudarė mažiausiai energijos sunaudojantys A klasės prietaisai, o kai kuriose rinkose ši dalis buvo net 50 %. Rinkos dalis, kurią užima A klasės prietaisai, vis sparčiau auga. Todėl iškilo būtinybė laikinai, kol nebus pakeistas energijos sunaudojimo klasių ženklinimas, įdiegti dvi papildomas klases, pažymėtas A + ir A++.

(4) Energijos sunaudojimo klasių ženklinimo poveikis mažės arba visai išnyks, jei nebus nustatomos kitos efektyvesnės klasės.

(5) Direktyva 94/2/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista. Šią direktyvą galima bus taikyti kitoms neseniai priimtoms direktyvoms, įgyvendinančioms Direktyvą 92/75/EEB.

(6) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 92/75/EEB 10 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 94/2/EB iš dalies keičiama taip:

1. 1 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

"2. Informacija, kurią būtina pateikti pagal šią direktyvą, nustatoma vadovaujantis darniaisiais standartais, patvirtintais Komisijos pavedimu Europos standartizacijos institucijų (CEN, CENELEC, ETSI) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB [4] nustatyta tvarka, kurių identifikavimo numeriai paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kurių identifikavimo numerius valstybės narės paskelbė kaip nuorodas į nacionalinius standartus, perimančius šiuos darniuosius standartus.

3. I, II, III priedų nuostatos, susijusios su informacijos apie triukšmo lygį teikimu, taikomos tik tuo atveju, kai šios informacijos pagal Direktyvos 86/594/EEB 3 straipsnį reikia valstybėms narėms. Triukšmo lygis matuojamas šioje direktyvoje nustatyta tvarka.

4. Šiai direktyvai taikomos Direktyvos 92/75/EEB 1 straipsnio 4 dalyje apibrėžtos sąvokos."

2. 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 straipsnio dalis papildoma šia pastraipa:

"Jeigu informacija, susijusi su konkrečiais modelių deriniais, yra apskaičiuota remiantis bazinių modelių duomenimis ir (arba) ekstrapoliuojant kitų derinių duomenis, į dokumentaciją turėtų būti įtraukti duomenys apie šiuos apskaičiavimus ir (arba) ekstrapoliacijas, be to, apie bandymus, atliktus norint nustatyti eksploatacines savybes (duomenys apie galiai apskaičiuoti naudotą matematinį modelį ir matavimus, kuriais šis modelis buvo tikrinamas)."

b) 5 straipsnio dalis pakeičiama taip:

"5. Jeigu pasiūlymas prietaisą pirkti, išsinuomoti arba pirkti išsimokėtinai yra pateikiamas spausdinto ar rašytinio pranešimo forma arba tokiais būdais, kad galima numanyti, jog potencialus pirkėjas neturės galimybės prietaisą apžiūrėti, pavyzdžiui, pasiūlymais raštu, prekių paštu katalogais, reklama internete ar kitoje elektroninėje žiniasklaidoje, į šiuos pranešimus įtraukiama visa šios direktyvos III priede nurodyta informacija."

3. I, II, III ir V priedai iš dalies keičiami taip, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

4. VI priedas išbraukiamas.

2 straipsnis

Valstybės narės leidžia vėliausiai 2004 m. liepos 1 d. išleisti į apyvartą etiketes, informacinius lapelius ir pranešimus, apibrėžtus Direktyvos 94/2/EB 2 straipsnio 5 dalyje, kuriuose duomenys būtų pataisyti atsižvelgiant į šią direktyvą.

Jos užtikrina, kad visos etiketės, informaciniai lapeliai ir pranešimai, apibrėžti Direktyvos 94/2/EB 2 straipsnio 5 dalyje, ne vėliau kaip iki 2004 m. gruodžio 31 d. atitiktų peržiūrėtus pavyzdžius.

3 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2004 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia teisės aktus, būtinus šiai direktyvai įgyvendinti. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. birželio 3 d.

Komisijos vardu

Loyola De Palacio

Pirmininko pavaduotoja

[1] OL L 297, 1992 10 13, p. 16.

[2] OL L 45, 1994 2 17, p. 1.

[3] OL L 236, 1996 9 18, p. 36.

[4] OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

1. I priedas iš dalies pataisomas taip:

a) skyriaus "Pastabos apie informacijos pateikimą etiketėje" paskutinis sakinys "NB: terminai kitomis kalbomis, atitinkantys pirmiau apibūdintus, pateikiami VI priede" išbraukiamas;

b) skyriuje "Spausdinimas":

i) įterpiamas šis tekstas ir iliustracijos:

"A + ir A++ klasės prietaisai žymimi šiose iliustracijose parodytomis etiketėmis, kurios tvirtinamos toje pačioje vietoje, kaip ir A klasės prietaisų etiketė A",

+++++ TIFF +++++

ii) tekstas pabaigoje, prasidedantis žodžiais: "Išsami informacija kaip spausdinti pateikiama" Šaldytuvo/šaldiklio etiketės piešinio pavyzdyje …", išbraukiamas."

2. II priedas iš dalies keičiamas taip:

a) 4 punktas pakeičiamas taip:

"4. Modelio energijos efektyvumo klasė, kaip nurodyta V priede, išreikšta kaip "Energijos efektyvumo klasė .… skalėje nuo A++ (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)". Jeigu ši informacija pateikiama lentelėje, ji gali būti išreikšta kitomis priemonėmis, jei yra aišku, kad skalė siekia nuo A++ (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)."

b) 8 punktas pakeičiamas taip:

"8. Šaldiklio ir, jei yra, šaldytuvo šaldyto maisto laikymo sekcijos grynasis tūris pagal 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus standartus – 1, 2 ir 3 kategorijos prietaisams nenurodomas. 3 kategorijos prietaisams nurodomas "ledo dėžės" grynasis tūris."

c) pridedamas 15 papildomas punktas:

"15. Jei pagamintą modelį numatyta integruoti į baldus, tai turi būti nurodyta."

d) paskutinė pastaba išbraukiama.

3. III priedas iš dalies keičiamas taip:

Paskutinė pastaba išbraukiama.

4. V priedo skyriuje "ENERGIJOS EFEKTYVUMO KLASĖ" įterpiamas šis tekstas:

"1 DALIS: efektyvumo klasių A + ir A++ apibrėžimas

Prietaisas priskiriamas A + arba A++ klasei, jei jo energijos efektyvumo indeksas alfa (Iα) yra 1 lentelėje nurodytų reikšmių ribose.

1 lentelė

Elektros energijos sąnaudų efektyvumo indeksas α (Iα) | "Energijos efektyvumo klasė" |

30 > Iα | A++ |

42 > Iα≥ 30 | A+ |

Iα≥ 42 | nuo A iki G (žr. toliau) |

1 lentelėje

I

=

SC

× 100

kai:

AC = prietaiso metinis energijos suvartojimas (1 priedo V pastaboje nustatyta tvarka)

SCα = standartinis prietaiso metinis energijos suvartojimas α

SCα apskaičiuojamas taip:

M

X Σ

+ N

+ CH

kai:

Vc yra sekcijos neto tūris litrais (pagal 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžtus standartus).

Tc yra projektinė sekcijos temperatūra (°C).

Mα ir Nα vertės paimtos iš 2 lentelės, o FRF, CC, BI ir CH vertės – iš 3 lentelės.

2 lentelė

Buitinio elektros prietaiso rūšis | Šalčiausios sekcijos temperatūra | Mα | Nα |

1.Šaldymo spinta | > – 6 °C | 0,233 | 245 |

2.Šaldytuvas/atšaldymo įrenginys | > – 6 °C | 0,233 | 245 |

3.Šaldytuvas, nepažymėtas žvaigždute | > – 6 °C | 0,233 | 245 |

4.Šaldytuvas * | ≤ – 6 °C * | 0,643 | 191 |

5.Šaldytuvas ** | ≤ – 12 °C ** | 0, 450 | 245 |

6.Šaldytuvas ***/ | ≤ – 18 °C ***/*(***) | 0,777 | 303 |

7.Šaldytuvas/šaldiklis *(***) | ≤ – 18 °C ***/*(***) | 0,777 | 303 |

8.Vertikalus šaldiklis | ≤ – 18 °C *(***) | 0,539 | 315 |

9.Skrynios pavidalo šaldiklis | ≤ – 18 °C *(***) | 0,472 | 286 |

10.Buitiniai kelių durelių arba kitokie prietaisai | | [1] | [1] |

3 lentelė

Pataisos koeficientas | Vertė | Sąlyga |

FRF (nešaldantys) | 1,2 | "Nešaldančioms" (vėdinamoms) užšaldyto maisto sekcijoms |

1 | Kitokiems |

CC (kondicionavimo klasė) | 1,2 | "Tropiniams" prietaisams |

1,1 | "Subtropiniams" prietaisams |

1 | Kitokiems |

BI (integruojami) | 1,2 | Ne [2] platesniems kaip 58 cm integruojamiems prietaisams |

1 | Kitokiems |

CH (atvėsinimo sekcija) | 50 Kwh/J | Prietaisams, turintiems mažiausiai 15 litrų tūrio maisto atvėsinimo sekciją |

0 | Kitokiems |

Nepriskirti A + arba A++ klasėms prietaisai skirstomi 2 dalyje nustatyta tvarka.

2 DALIS: efektyvumo klasių nuo A iki G apibrėžimas

…"

[1] "Šių prietaisų M ir N vertes nulemia temperatūra ir šalčiausios sekcijos ženklinimas žvaigždutėmis. Prietaisai, kurių sekcijos temperatūra gali siekti – 18 °C *(***), laikomi šaldytuvais/šaldikliais *(***).

[2] "Prietaisas tik tada priskiriamas ""integruojamųjų klasei"", kai jis specialiai sukonstruotas integruoti jį į virtuvės baldus, turi būti apkaltas ir tokia paskirtimi išbandytas.

--------------------------------------------------

Top