EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0036

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/36/EB dvidešimt penktą kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų (medžiagų, klasifikuojamų kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai – c/m/r) pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimotekstas svarbus EEE.

OJ L 156, 25.6.2003, p. 26–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 203 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 185 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 185 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/36/oj

32003L0036Oficialusis leidinys L 156 , 25/06/2003 p. 0026 - 0030


Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/36/EB

2003 m. gegužės 26 d.

dvidešimt penktą kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų (medžiagų, klasifikuojamų kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai – c/m/r) pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) Tarybos direktyvoje 76/769/EEB [4] nustatyti tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimai.

(2) Šioje direktyvoje numatytoms priemonėms taikomas veiksmų planas, priimtas 1996 m. kovo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 646/96/EB, patvirtinančiu kovos su vėžiu veiksmų planą pagal veiksmų programą visuomenės sveikatos srityje (1996–2000) [5].

(3) Siekiant pagerinti sveikatos apsaugą ir vartotojų saugą, medžiagos, klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai, ir jų turintys preparatai neturėtų būti pateikiami į rinką plačiajai visuomenei naudoti.

(4) 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/60/EB, keturioliktą kartą iš dalies keičiančioje Direktyvą 76/769/EEB [6], yra sudarytas sąrašas, kaip Direktyvos 76/769/EEB I priedo priedėlis dėl 29, 30 ir 31 punkto, į kurį įtrauktos cheminės medžiagos, klasifikuojamos kaip 1 arba 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos. Tokios cheminės medžiagos ir jų turintys preparatai neturėtų būti pateikiami į rinką plačiajai visuomenei naudoti.

(5) Direktyvoje 94/60/EB numatyta, kad minėtas sąrašas bus papildytas netrukus po to, kai paskelbiamas 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis suderinimo [7] I priedo, į kurį įtrauktos cheminės medžiagos, klasifikuojamos kaip 1 arba 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, derinimas su technikos pažanga.

(6) Komisijos direktyvoje 2001/59/EB [8], dvidešimt aštuntą kartą derinančioje su technikos pažanga Tarybos direktyvą 67/548/EEB, visų pirma jos I priedą, į sąrašą įtrauktos dvi cheminės medžiagos, naujai klasifikuojamos kaip 1 kategorijos kancerogeninės medžiagos, 19 cheminių medžiagų, naujai klasifikuojamų kaip 2 kategorijos kancerogeninės medžiagos, penkios cheminės medžiagos, naujai klasifikuojamos kaip 2 kategorijos mutageninės medžiagos, viena cheminė medžiaga, naujai klasifikuojama kaip 1 kategorijos toksiška reprodukcijai medžiaga ir 16 cheminių medžiagų, naujai klasifikuojamų kaip 2 kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos.

(7) Minėtos cheminės medžiagos turėtų būti įtrauktos į Direktyvos 76/769/EEB I priedo priedėlio sąrašą.

(8) Buvo atsižvelgta į cheminių medžiagų, Direktyvoje 2001/59/EB naujai klasifikuojamų kaip 1 arba 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, rizikos veiksnius ir privalumus.

(9) Ši direktyva taikoma nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų, nustatančių būtiniausius darbuotojų apsaugos reikalavimus, išdėstytus 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvoje 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo [9], ir atskirose ja pagrįstose direktyvose, visų pirma 1990 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvoje 90/394/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų poveikiu darbe [10],

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/769/EEB I priedo priedėlio atitinkamai 29, 30 ir 31 punktuose išvardytos medžiagos papildomos šios direktyvos priede išvardytomis medžiagomis. Medžiagos, išvardytos šios direktyvos priedo 1 dalies c punkte, išbraukiamos iš Direktyvos 76/769/EEB I priedo 29 punkto 2 sąrašo.

2 straipsnis

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2004 m. birželio 25 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Jos šias nuostatas taiko nuo 2004 m. gruodžio 25 d.

2. Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. gegužės 26 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Drys

[1] OL C 126 E, 2002 5 28, p. 398.

[2] OL C 221, 2002 9 17, p. 8.

[3] 2002 m. birželio 11 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2003 m. sausio 21 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 64 E, 2003 3 18, p. 6) ir 2003 balandžio 10 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

[4] OL 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/62/EB (OL L 183, 2002 7 12, p. 58).

[5] OL L 95, 1996 4 16, p. 9. Sprendimas, panaikintas 2002 m gruodžio 31 d. Sprendimu Nr. 1786/2002/EB (OL L 271, 2002 10 9, p. 1).

[6] OL L 365, 1994 12 31, p. 1.

[7] OL L 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/59/EB (OL L 225, 2001 8 21, p. 1).

[8] OL L 225, 2001 8 21, p. 1.

[9] OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

[10] OL L 196, 1990 7 26, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 1999/38/EB (OL L 138, 1999 6 1, p. 66).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Direktyvos 76/769/EEB I priedo priedėlis iš dalies keičiamas taip:

1. Sąrašai, kurių antraštė "29 punktas. Kancerogeninės", iš dalies keičiami taip:

a) 1 kategorijos sąrašas papildomas šiais įrašais:

Cheminės medžiagos | Indekso numeris | EB numeris | CAS numeris | Pastabos |

Butanas [turintis ≥ 0,1 % butadieno (203–450–8)] [1] | 601-004-01-8 | 203-448-7 [1] | 106-97-8 [1] | C, S |

Izobutanas [turintis ≥ 0,1 % butadieno (203-450-8)] [2] | 200-857-2 [2] | 75-28-5 [2] |

1,3-butadienas; buta-1,3-dienas | 601-013-00-X | 203-450-8 | 106-99-0 | D |

b) 2 kategorijos sąrašas papildomas šiais įrašais:

Cheminės medžiagos | Indekso numeris | EB numeris | CAS numeris | Pastabos |

Berilio oksidas | 004-003-00-8 | 215-133-1 | 1304-56-9 | E |

Natrio chromatas | 024-018-00-3 | 231-889-5 | 7775-11-3 | E |

Trichloretilenas; trichloretenas | 602-027-00-9 | 201-167-4 | 79-01-6 | |

α-chlortoluenas; benzilchloridas | 602-037-00-3 | 202-853-6 | 100-44-7 | E |

2,3-dibrompropan-1-olis;2,3-dibrom-1-propanolis | 602-088-00-1 | 202-480-9 | 96-13-9 | E |

Propeno oksidas;1,2-epoksipropanas; metiloksiranas | 603-055-00-4 | 200-879-2 | 75-56-9 | E |

Fenilglicidileteris; 2,3-epoksipropilfenileteris; 1,2-epoksi-3-fenoksipropanas | 603-067-00-X | 204-557-2 | 122-60-1 | E |

Furanas | 603-105-00-5 | 203-727-3 | 110-00-9 | E |

R-2,3-epoksi-1-propanolis | 603-143-00-2 | 404-660-4 | 57044-25-4 | E |

(R)-1-chlor-2,3-epoksipropanas | 603-166-00-8 | 424-280-2 | 51594-55-9 | |

2,3-dinitrotoluenas | 609-050-00-3 | 210-013-5 | 602-01-7 | E |

3,4-dinitrotoluenas | 609-051-00-9 | 210-222-1 | 610-39-9 | E |

3,5-dinitrotoluenas | 609-052-00-4 | 210-566-2 | 618-85-9 | E |

2,5-dinitrotoluenas | 609-055-00-0 | 210-581-4 | 619-15-8 | E |

6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridinkarbonitrilas | 611-057-00-1 | 400-340-3 | 85136-74-9 | |

(6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(amino-1-metiletil)-amonio]formiatas | 611-058-00-7 | 402-060-7 | 108225-03-2 | |

Trinatrio-[4'-(8-acetilamino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4-(6-benzoilamino-3-sulfonato-2-naftilazo)bifenil-1,3,3,1 "-tetraolato-O, O", O, O "]varis (II)" | 611-063-00-4 | 413-590-3 | — | |

Fenilhidrazinas [1] | 612-023-00-9 | 202-873-5 [1] | 100-63-0 [1] | E |

Fenilhidrazonio chloridas [2] | 200-444-7 [2] | 59-88-1 [2] |

Fenilhidrazino hidrochloridas [3] | 248-259-0 [3] | 27140-08-5 [3] |

Fenilhidrazonio sulfatas (2:1) [4] | 257-622-2 [4] | 52033-74-6 [4] |

Mišinys: N-[3-hidroksi-2-(2-metilakriloil aminometoksi)propoksimetil]-2-metil akrilamido;N-[2,3-bis(2-metilakriloilaminometoksi) propoksimetil]-2-metilakrilamido;2-metil-N-(2-metilakriloilaminometoksimetil) akrilamido;N-(2,3-dihidroksipropoksimetil)-2-metil akrilamido | 616-057-00-5 | 412-790-8 | — | |

c) iš 2 kategorijos sąrašo išbraukiami šie įrašai:

Cheminės medžiagos | Indekso numeris | EB numeris | CAS numeris | Pastabos |

Butanas [turintis ≥ 0,1 % butadieno (203-450-8)] [1] | 601-004-01-8 | 203-448-7 [1] | 106-97-8 [1] | C, S |

Izobutanas [turintis ≥ 0,1 % butadieno (203-450-8)] [2] | 200-857-2 [2] | 75-28-5 [2] |

1,3-butadienas; buta-1,3-dienas | 601-013-00-X | 203-450-8 | 106-99-0 | D |

2. 2 kategorijos sąrašas, kurio antraštė

"30 punktas. Mutageninės"

, papildomas šiais įrašais:

Cheminės medžiagos | Indekso numeris | EB numeris | CAS numeris | Pastabos |

Natrio chromatas | 024-018-00-3 | 231-889-5 | 7775-11-3 | E |

Butanas [turintis ≥ 0,1 % butadieno (203-450-8)] [1] | 601-004-01-8 | 203-448-7 [1] | 106-97-8 [1] | C, S |

Izobutanas [turintis ≥ 0,1 % butadieno (203-450-8)] [2] | 200-857-2 [2] | 75-28-5 [2] |

1,3-butadienas; buta-1,3-dienas | 601-013-00-X | 203-450-8 | 106-99-0 | D |

Propeno oksidas;1,2-epoksipropanas; metiloksiranas | 603-055-00-4 | 200-879-2 | 75-56-9 | E |

1,3,5-tris[(2S ir 2R)-2,3-epoksipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trionas | 616-091-00-0 | 423-400-0 | 59653-74-6 | E |

3. sąrašai, kurių antraštė "31 punktas. Toksiškos reprodukcijai", iš dalies keičiami taip:

a) 1 kategorijos sąrašas papildomas šiais įrašais:

Cheminės medžiagos | Indekso numeris | EB numeris | CAS numeris | Pastabos |

2-brompropanas | 602-085-00-5 | 200-855-1 | 75-26-3 | E |

b) 2 kategorijos sąrašas papildomas šiais įrašais:

Cheminės medžiagos | Indekso numeris | EB numeris | CAS numeris | Pastabos |

Flusilazolas (ISO); bis(4-fluorfenil)(metil) (1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)silanas | 014-017-00-6 | — | 85509-19-9 | E |

Mišinys: 4-[[bis(4-fluorfenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazolo; 1-[[bis(4-fluorfenil)metil silil]metil]-1H-1,2,4-triazolo | 014-019-00-7 | 403-250-2 | — | E |

Bis(2-metoksietil)eteris | 603-139-00-0 | 203-924-4 | 111-96-6 | |

R-2,3-epoksi-1-propanolis | 603-143-002 | 404-660-4 | 57044-25-4 | E |

Butilfluazifopas (ISO); butil(RS)-2-[4-(5-trifluormetil-2-piridiloksi)fenoksi]propionatas | 607-304-00-8 | 274-125-6 | 69806-50-4 | |

Vinklozolinas (ISO); N-3,5-dichlorfenil-5-metil-5-vinil-1,3-oksazolidin-2,4-dionas | 607-307-00-4 | 256-599-6 | 50471-44-8 | |

Metoksiacto rūgštis | 607-312-00-1 | 210-894-6 | 625-45-6 | E |

Bis(2-etilheksil)ftalatas;di-(2-etilheksil)ftalatas; DEHP | 607-317-00-9 | 204-211-0 | 117-81-7 | |

Dibutilftalatas; DBF | 607-318-00-4 | 201-557-4 | 84-74-2 | |

(+/–) tetrahidrofurfuril(R)-2-[4-(6-chlor-chinoksalin-2-iloksi)feniloksi]propionatas | 607-373-00-4 | 414-200-4 | 119738-06-6 | E |

Flumioksazinas (ISO); N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-okso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoksazin-6-il) cikloheks-1-en-1,2-dikarboksamidas | 613-166-00-X | — | 103361-09-7 | |

(2RS, 3RS)-3-(2-chlorfenil)-2-(4-fluorfenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)-metil]oksiranas | 613-175-00-9 | 406-850-2 | 106325-08-0 | |

N,N-dimetilacetamidas | 616-011-00-4 | 204-826-4 | 127-19-5 | E |

Formamidas | 616-052-00-8 | 200-842-0 | 75-12-7 | |

N-metilacetamidas | 616-053-00-3 | 201-182-6 | 79-16-3 | |

N-metilformamidas | 616-056-00-X | 204-624-6 | 123-39-7 | E |

--------------------------------------------------

Top