Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D1608

2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir tarybos Sprendimas Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtrosTekstas svarbus EEE.

OJ L 230, 16.9.2003, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 443 - 445
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 139 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 84 - 86

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1608/oj

32003D1608Oficialusis leidinys L 230 , 16/09/2003 p. 0001 - 0003


Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1608/2003/EB

2003 m. liepos 22 d.

dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [2],

kadangi:

(1) Bendrijos politikai palaikyti reikalingi lyginamieji tyrimų ir taikomosios veiklos, technologijų inovacijos bei mokslo ir technologijų statistiniai duomenys.

(2) 1994 m. sausio 24 d. Tarybos sprendime 94/78/EB, Euratomas, patvirtinančiame daugiametę Bendrijos tyrimų, vystymo ir inovacijų statistikos plėtros programą [3], akcentuojami Bendrijos statistikos informacinės sistemos aprašymo ir suderintos Bendrijos statistikos informacinės sistemos šioje srityje sukūrimo tikslai.

(3) Galutinėje ataskaitoje už programos laikotarpį 1994–1997 m. pabrėžiama, kad darbas turėtų būti tęsiamas, duomenys turėtų būti pateikiami greičiau, apimamų regionų zona turėtų būti išplėsta, o duomenų lygintinumas padidintas.

(4) Remiantis 1998 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 1999/126/EB dėl Bendrijos statistikos programos 1998–2002 m. [4], statistikos informacinė sistema skirta padėti mokslo ir technologijų politikos valdymui Bendrijoje bei regionų tyrimų ir taikomosios veiklos bei inovacinių gebėjimų administruojant struktūrinius fondus įvertinimui.

(5) Pagal 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos [5] šiems statistiniams duomenims taikomi nešališkumo, patikimumo, aktualumo, rentabilumo, statistikos konfidencialumo ir skaidrumo principai.

(6) Siekiant užtikrinti duomenų naudingumą ir lygintinumą bei išvengti darbų dubliavimo, Bendrija turėtų atsižvelgti į darbus, kuriuos atliko Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir kitos tarptautinės organizacijos mokslo ir technologijų statistikos srityje, ypač į duomenų, kuriuos teikia valstybės narės, detales.

(7) Bendrijos mokslo, technologijų ir inovacijų politikoje ypatinga svarba skiriama Europos bendrovių mokslinės ir technologinės bazės stiprinimui, siekiant suteikti joms galimybę būti novatoriškesnėms ir konkurencingesnėms tarptautiniu ir regioniniu lygmeniu, informacinės visuomenės pranašumų realizavimui, technologijų perdavimo skatinimui, tobulinimo veiklai intelektinės nuosavybės teisių ir žmogiškųjų išteklių mobilumo plėtros srityse bei moterų ir vyrų lygybės skatinimui mokslo sferoje.

(8) Rentabilumo ir aktualumo principai turėtų būti taikomi duomenų rinkimo procedūroms pramonėje ir administracijose, atsižvelgiant į privalomą duomenų kokybę ir respondentų apsunkinimą.

(9) Būtina, kad įvykiai oficialiosios mokslo ir technologijų statistikos srityje būtų koordinuojami, siekiant patenkinti esminius šalies, regionų ir vietos administracijų, tarptautinių organizacijų, ūkio subjektų, profesionalių asociacijų bei visuomenės poreikius.

(10) Siekiant išvengti darbų dubliavimo, turėtų būti atsižvelgiama į 1999 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimą 1999/173/EB, patvirtinantį konkrečią tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programą dėl žmogiškojo tyrimų potencialo ir socialinių–ekonominių žinių bazės pagerinimo (1998–2002 m.) [6], ir 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 1513/2002/EB dėl Europos bendrijos šeštosios pamatinės mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos, prisidedančios prie Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo ir naujovių (2002–2006 m.) [7].

(11) Turėtų būti atsižvelgta į 2001 m. birželio 26 d. Tarybos rezoliuciją dėl mokslo ir visuomenės bei moterų mokslo srityje [8], kuriame pritariama Helsinkio grupės darbui ir raginama valstybes nares bei Komisiją toliau dėti pastangas ir remti moteris mokslo srityje nacionaliniu lygmeniu, ypač į pagal lytis išskaidytų duomenų apie žmogiškuosius išteklius mokslo ir technologijų srityje rinkimą ir rodiklių plėtrą, siekiant kontroliuoti progresą ir užtikrinti vyrų ir moterų lygybę Europos tyrimų srityje.

(12) Priemonės, būtinos šio sprendimo įgyvendinimui, turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [9].

(13) Pagal minėto Sprendimo 3 straipsnį buvo kreiptasi į Europos statistikos programų komitetą, įsteigtą Sprendimu 89/382/EEB, Euratomas [10].

(14) Mokslinių ir techninių tyrimų komitetas (CREST) pateikė savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo tikslas – sukurti Bendrijos mokslo, technologijų ir inovacijų statistikos informacinę sistemą, skirtą Bendrijos politikai remti ir stebėti.

2 straipsnis

1 straipsnyje aprašytas tikslas įgyvendinamas šiais atskirais veiksmais statistikos srityje:

- reguliarus valstybių narių statistinių duomenų pateikimas iki nustatytų terminų, pirmiausia statistinių duomenų apie tyrimus ir taikomąją veiklą visuose veiklos vykdymo sektoriuose bei apie tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimą, įskaitant asignavimus iš valstybės biudžeto tyrimams ir taikomajai veiklai, atsižvelgiant į regionų dydį pateikiant, kai tik įmanoma, mokslo ir technologijų statistinius duomenis, pagrįstus NUTS klasifikacija,

- naujų, pastoviai teikiamų statistinių duomenų kintamųjų, kurie gali suteikti išsamesnės informacijos apie mokslą ir technologijas, ypač apie mokslo ir technologijų veiklos indėlio įvertinimą, žinių sklaidą ir apskritai inovacijų rezultatus, sukūrimas. Ši informacija reikalinga mokslo ir technologijų politikos suformulavimui ir įvertinimui vis labiau žiniomis pagrįstoje šalių ekonomikoje. Bendrija teikia pirmenybę pirmiausia šioms sritims:

- inovacijoms (technologinėms ir netechnologinėms),

- žmogiškiesiems ištekliams, atsidavusiems mokslui ir technologijoms,

- patentams (patentų statistiniai duomenys bus gaunami iš šalies ir Europos patentų biurų duomenų bazių),

- moderniųjų technologijų statistiniams duomenims (produktų ir paslaugų nustatymas ir klasifikacija, ekonominės veiklos įvertinimas ir indėlis į ekonominį augimą),

- pagal lytis išskaidytiems mokslo ir technologijų statistiniams duomenims,

- galiojančių standartų ir sąvokų bei metodų žinynų tobulinimas ir atnaujinimas, pirmiausia dėl sąvokų paslaugų sektoriuje ir tyrimų ir taikomosios veiklos įvertinimo suderintų metodų. Be to, Bendrija suaktyvins bendradarbiavimą su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti duomenų lygintinumą ir išvengti pastangų dubliavimo,

- duomenų kokybės, konkrečiai lygintinumo, tikslumo ir savalaikiškumo, gerinimas,

- statistinės informacijos sklaidos, prieinamumo ir dokumentacijos tobulinimas.

Bus atsižvelgiama į esamus pajėgumus valstybėse narėse rinkti ir apdoroti duomenis bei kurti metodus ir kintamuosius.

3 straipsnis

Šio sprendimo įgyvendinimui būtinos priemonės patvirtinamos pagal 4 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą.

4 straipsnis

1. Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas pagal Sprendimo 89/382/EEB, Euratomas 1 straipsnį.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 punkte numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

5 straipsnis

Per keturis metus nuo šio sprendimo paskelbimo, o vėliau – kas trys metai, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 2 straipsnyje numatytų priemonių įgyvendinimui įvertinti.

Šioje ataskaitoje, inter alia, aptariamos veiksmų išlaidos ir respondentų apsunkinimas palyginti su duomenų prieinamumo ir naudotojų pasitenkinimo pranašumais.

Remdamasi šia ataskaita, Komisija gali siūlyti priemones šio sprendimo vykdymui pagerinti.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 20 dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. liepos 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Alemanno

[1] OL C 332 E, 2001 2 27, p. 238.

[2] 2002 m. liepos 2 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2003 m. kovo 17 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 125 E, 2003 5 27, p. 58) ir 2003 m. birželio 19 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 38, 1994 2 9, p. 30.

[4] OL L 42, 1999 6 16, p. 1.

[5] OL L 52, 1997 2 22, p. 1.

[6] OL L 64, 1999 3 12, p. 105.

[7] OL L 232, 2002 8 29, p. 1.

[8] OL C 199, 2001 7 14, p. 1.

[9] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[10] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

--------------------------------------------------

Top