EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0803

2003 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas, nustatantis paso šunų, kačių ir šeškų Bendrijos vidaus judėjimui pavyzdį (pranešta dokumentu C(2003) 4359)tekstas svarbus EEE

OL L 312, 2003 11 27, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; panaikino 32013R0577

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/803/oj

32003D0803Oficialusis leidinys L 312 , 27/11/2003 p. 0001 - 0013


Komisijos sprendimas

2003 m. lapkričio 26 d.

nustatantis paso šunų, kačių ir šeškų Bendrijos vidaus judėjimui pavyzdį

(pranešta dokumentu C(2003) 4359)

(tekstas svarbus EEE)

(2003/803/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 92/65/ [1], ypač į jo 17 straipsnio antrą pastraipą,

kadangi:

(1) Reglamento (EB) Nr. 998/2003 5 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta, kad prie šunų, kačių ir šeškų, vežamų iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę, turi būti pridėtas pasas. Tame reglamente taip pat numatyta, kad turi būti nustatyti pasų pavyzdžiai minėtų gyvūnų judėjimui. Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 turi būti taikomas nuo 2004 m. liepos 3 d. Direktyva 92/65/EEB buvo iš dalies pakeista, siekiant įgyvendinti tas pačias taisykles konkrečių gyvūnų, kuriais prekiaujama, judėjimui.

(2) Atitinkamai tikslinga nustatyti paso, kurį būtų galima naudoti visiems šunų, kačių ir šeškų judėjimams tarp valstybių narių, pavyzdį. Paso pavyzdyje turėtų būti įtraukti sertifikavimo reikalavimų dėl skiepijimo prieš pasiutligę duomenys, taip pat kiti Reglamento (EB) Nr. 998/2003 reikalavimai dėl minėtų gyvūnų sveikatos būklės. Jis taip pat turėtų būti tokios formos, kurią kompetentinga institucija galėtų lengvai patikrinti.

(3) Paso pavyzdyje taip pat turėtų būti įtraukti kitų skiepų, kurie nėra reikalaujami pagal Reglamentą (EB) Nr. 998/2003 šunų, kačių ir šeškų judėjimui tarp valstybių narių, patvirtinimai, kad pase būtų pateikta visa būtina informacija apie konkretaus gyvūno sveikatos būklę.

(4) Be to, į paso pavyzdį turėtų būti įtrauktas skirsnis apie klinikinius tyrimus ir legalizavimą, kad pasus tai pat būtų galima naudoti ir minėtų gyvūnų judėjimui už Bendrijos ribų.

(5) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šis sprendimas nustato paso pavyzdį šunų, kačių ir šeškų rūšių naminių gyvūnėlių judėjimui tarp valstybių narių, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 998/2003 5 straipsnio 1 dalies b punkte (paso pavyzdys).

2 straipsnis

Paso pavyzdys nustatytas I priede.

3 straipsnis

Paso pavyzdys turi atitikti papildomus II priede nustatytus reikalavimus.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2004 m. liepos 3 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 146, 2003 6 13, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Paso šunų, kačių ir šeškų rūšių naminių gyvūnėlių judėjimui tarp valstybių narių pavyzdys,

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

PAPILDOMI PASO PAVYZDŽIUI TAIKOMI REIKALAVIMAI, KAIP NUMATYTA 3 STRAIPSNYJE

A. Paso pavyzdžių forma

1. Paso pavyzdžio forma turi būti vienoda.

2. Paso pavyzdžio matmenys yra 100 × 152 mm.

B. Paso pavyzdžio viršelis

1. Spalva: žydra (PANTONE REFLEX BLUE) ir geltonos žvaigždės (PANTONE YELLOW) viršutiniame ketvirtadalyje pagal Europos herbo specifikacijas.

2. Paso pavyzdžio virželyje pateikta informacija turi atitikti šiuos reikalavimus:

a) pasas turi būti išduotas išdavimo valstybės narės oficialia(oficialiomis) kalba(kalbomis);

b) žodžiai "Europos Sąjunga" ir išdavimo valstybės narės pavadinimas spausdinami panašiu šriftu;

c) paso pavyzdžio numeris, išdavimo valstybės narės ISO kodas, po kurio nurodomas nekartojamas numeris, spausdinami paso pavyzdžio viršelyje.

C. Antraščių seka, puslapių numeravimas ir kalbos

1. Turi būti griežtai laikomasi I priede nustatyto paso pavyzdžio antraščių (romėniškais skaitmenimis) sekos.

2. Paso pavyzdžio puslapiai turi būti sunumeruoti kiekvieno puslapio apačioje. 1 puslapyje turi būti nurodytas pateikto dokumento puslapių skaičius (1 iš [įrašyti visą puslapių skaičių].

3. Informacija turi būti pateikta išdavimo valstybės narės oficialia (oficialiomis) kalba (kalbomis) ir anglų kalba..

4. I priede nustatyto paso pavyzdžio "langelių" dydis ir forma yra orientacinė bei nėra privaloma.

--------------------------------------------------

Top