EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0017

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumotekstas svarbus EEE

OJ L 8, 14.1.2003, p. 10–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 34 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 34 - 41
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 94 - 101

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17(1)/oj

32003D0017Oficialusis leidinys L 008 , 14/01/2003 p. 0010 - 0017


Tarybos sprendimas

2002 m. gruodžio 16 d.

dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo

(tekstas svarbus EEE)

(2003/17/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla [1], ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/402/EEB dėl prekybos javų sėkla [2], ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/54/EB dėl prekybos runkelių sėkla [3], ypač į jos 23 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla [4], ypač į jos 20 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Pagal Argentinos, Australijos, Bulgarijos, Kanados, Čilės, Čekijos, Estijos, Kroatijos, Vengrijos, Izraelio, Latvijos, Maroko, Naujosios Zelandijos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos, Slovakijos, Turkijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Urugvajaus, Jugoslavijos ir Pietų Afrikos oficialios sėklos kontrolės taisykles aprobavimas turi būti atliekamas sėklos auginimo metu.

(2) Šiose taisyklėse numatyta, kad sėkla gali būti oficialiai sertifikuojama, o sėklų pakuotės oficialiai uždaromos pagal tarptautinei prekybai pateiktos sėklos EBPO sėklos veislės sertifikavimo schemas. Taisyklėse taip pat numatytas sėklos ženklinimas ir tyrimas pagal Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (ISTA) metodiką arba, prireikus, pagal Oficialiai patvirtintų sėklų tyrėjų asociacijos (AOSA) taisykles.

(3) Išanalizavus šias taisykles ir jų taikymo šiose trečiosiose šalyse būdą nustatyta, kad sėklinių augalų aprobavimas atitinka Direktyvose 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB ir 2002/57/EB nustatytus reikalavimus. Nacionalinėse nuostatose, reglamentuojančiose tose šalyse išaugintą ir patikrintą sėklą, numatytos garantijos dėl sėklos charakteristikų ir jų patikrinimo priemonių, skirtos užtikrinti sėklos identifikavimą, ženklinimą ir kontrolę, yra tokios pačios kaip ir nuostatose, kurios taikomos Bendrijoje išaugintai ir patikrintai sėklai, jeigu yra laikomasi kitų sėkliniams augalams ir išaugintai sėklai taikomų reikalavimų, visų pirma dėl pakuočių ženklinimo.

(4) 1995 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendime 95/514/EB dėl sėklinių augalų aprobavimo, atliekamo trečiosiose šalyse, lygiavertiškumo ir dėl trečiosiose šalyse užaugintos sėklos lygiavertiškumo [5] numatyta, kad tam tikrą laiką sėklinių augalų aprobavimas, atliekamas kai kuriose trečiosiose šalyse, yra laikomas lygiaverčiu aprobavimui, kuris atliekamas laikantis Bendrijos teisės aktų, ir kad tam tikrų rūšių sėkla, užauginta tose šalyse, yra laikoma lygiaverte sėklai, užaugintai laikantis Bendrijos teisės aktų.

(5) Sprendimas 95/514/EB nustoja galioti 2002 m. gruodžio 31 d., turėtų būti priimtas naujas sprendimas ir jo taikymo sritis išplėsta, įtraukiant visų pirma Estiją, Latviją ir Jugoslaviją.

(6) Pageidautina, kad laikotarpis, kurį lygiavertiškumas pripažįstamas pagal šį sprendimą, būtų ne ilgesnis kaip penkeri metai.

(7) Tikslinga į šį sprendimą įtraukti konkrečias taisykles dėl pakartotinio pakuočių ženklinimo ir uždarymo Bendrijoje, kurios būtų panašios į taisykles, numatytas Sprendimu 86/110/EEB [6], kuris jau nebetaikomas.

(8) Šiuo metu galiojantys teisės aktai numato, kad prekiaujant Bendrijoje sėkla, įskaitant galutinai nesertifikuotą sėklą, būtina nurodyti, ar tai yra chemiškai apdorota sėkla arba genetiškai modifikuotos veislės sėkla. Reikia numatyti išsamias taisykles dėl tikslaus įrašo, kuris turi būti pateikiamas sertifikuotos sėklos, importuojamos pagal šį sprendimą, etiketėje. Tokios taisyklės turi būti rengiamos atsižvelgiant į taisykles, numatytas Sprendime 95/514/EB. Šio sprendimo priedai turės būti atnaujinti, siekiant užtikrinti, kad importuojama sėkla atitiktų reikalavimus, lygiaverčius bet kuriose naujose taisyklėse, kurios gali būti priimtos, numatytiems reikalavimams, pirmiausia dėl galutinai nesertifikuotos sėklos.

(9) Tam tikri šio sprendimo priedų pakeitimai turėtų būti patvirtinti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį tvarką, pagal kurią Komisija naudojasi jai suteiktais vykdomaisiais įgaliojimais [7],

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

I priede išvardytų rūšių sėklinių augalų aprobavimas tame pačiame priede nurodytose trečiosiose šalyse, išskyrus sėklą, priskiriamą reprodukcijoms iki elitinės sėklos, laikomas lygiaverčiu aprobavimui, kuris atliekamas pagal Direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB ir 2002/57/EB, jeigu:

a) jis yra vykdomas I priede nurodytų institucijų arba esant oficialiai tokių institucijų priežiūrai;

c) laikomasi II priedo A punkte nustatytų reikalavimų.

2 straipsnis

I priede apibrėžtų rūšių sėkla, kurią augina tame pačiame priede išvardytos trečiosios šalys ir sertifikuoja tame priede išvardytos institucijos, išskyrus sėklą, priskiriamą reprodukcijoms iki elitinės sėklos, laikomos lygiaverte sėklai, kuri atitinka Direktyvas 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB ir 2002/57/EB, jeigu ji atitinka II priedo B punkte nustatytus reikalavimus.

3 straipsnis

1. Jei lygiavertės sėklos pakuotės Bendrijoje yra pakartotinai ženklinamos ir uždaromos kaip apibrėžta tarptautinei prekybai taikomose EBPO sėklos veislės sertifikavimo schemose, pagal analogiją taikomos Direktyvų 66/401/EEB, 66/402/EEB, 2002/54/EB ir 2002/57/EB nuostatos.

Pirmoji pastraipa nepažeidžia tokioms operacijoms taikomų EBPO taisyklių.

2. Jei lygiavertės sėklos pakuotes būtina pakartotinai paženklinti ir uždaryti Bendrijoje, EB etiketės naudojamos tik tuo atveju, jeigu:

a) sėklos išaugintos valstybėse narėse ir jeigu trečiosiose šalyse išaugintos tos pačios veislės ir kategorijos sėklos yra sumaišomos siekiant pagerinti jų daigumą, su sąlyga, kad:

- mišinys yra homogeniškas ir

- etiketėje nurodomos visos gamybos šalys; arba

b) tai yra nedidelės EB pakuotės kaip apibrėžta Direktyvose 66/401/EEB arba 2002/54/EB.

4 straipsnis

Priedų pakeitimai, išskyrus I priedo lentelės 1 skilties pakeitimus, tvirtinami 5 straipsnyje nustatyta tvarka.

5 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinis komitetas.

2. Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas – vienas mėnuo.

3. Komitetas patvirtina darbo tvarkos taisykles.

6 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Fischer Boel

[1] OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/64/EB (OL L 234, 2001 9 1, p. 60).

[2] OL 125, 1966 7 11, p. 1309/66. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/64/EB.

[3] OL L 193, 2002 7 20, p. 12.

[4] OL L 193, 2002 7 20, p. 74. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2002/68/EB (OL L 195, 2002 7 24, p. 32).

[5] OL L 296, 1995 12 9, p. 34. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2002/276/EB (OL L 96, 2002 4 13, p. 28).

[6] OL L 93, 1986 4 8, p. 23.

[7] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

Šalys, institucijos ir sėklų rūšys

Šalis | Institucija | Rūšys, minimos šiose direktyvose |

1 | 2 | 3 |

Argentina | Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires | 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Australija | AFFA Grains Section, Canberra | 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Bulgarija | Executive Agency for variety testing, field inspection and seed control, Sofia | 2002/54/EB 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Kanada | Canadian Food Inspection Agency, Ottawa | 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Čilė | Servicio Agricola y Ganadero, Santiago | 2002/54/EB 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Čekija | Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, Prague | 2002/54/EB 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Estija | Estonian Plant Production Inspectorate, Saku, Harjumaa | 66/401/EEB 66/402/EEB, išskyrus Zea mays ir Sorghumspp. 2002/57/EB |

Kroatija | State Institute for Seed and Seedlings, Osijek | 2002/54/EB 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Vengrija | National Institute for Agricultural Quality Control, Budapest | 2002/54/EB 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Izraelis | Ministry of Agriculture, Bet-Dagan | 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Latvija | Ministry of Agriculture, Riga | 66/401/EEB 66/402/EEB |

Marokas | Service de Controle des Semences et des Plants, Rabat | 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Naujoji Zelandija | Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington | 2002/54/EB 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Lenkija | Seed Inspection Service General Inspectorate, Warsaw | 2002/54/EB 66/401/EEB 66/402/EEB, išskyrus Zea mays 2002/57/EB |

Rumunija | Ministry of Agriculture, Food and Fisheries, Bucharest | 2002/54/EB 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Slovėnija | Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Ljubljana | 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Slovakija | Central Control and Testing Institute in Agriculture, Bratislava | 2002/54/EB 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Turkija | Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ankara | 2002/54/EB 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Jungtinės Amerikos Valstijos | USDA, Beltsville, Maryland | 2002/54/EB 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Urugvajus | Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Montevideo | 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Jugoslavija | Federal Ministry of Economic and Internal Trade, Belgrade | 2002/54/EB 66/401/EEB 66/402/EEB 2002/57/EB |

Pietų Afrika | National Department of Agriculture, Pretoria | 66/401/EEB 66/402/EEB, tik Zea mays ir Sorghumspp. 2002/57/EB |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

A. Trečiosiose šalyse atliekamų sėklinių augalų aprobavimo reikalavimai

1. Aprobavimas atliekamas pagal nacionalines taisykles, įgyvendinant tarptautinei prekybai pateiktų sėklų EBPO sėklos veislės sertifikavimo schemas, skirtas:

- Direktyvoje 2002/54/EB minimos Beta vulgaris veislės cukriniams runkeliams ir pašariniams runkeliams,

- Direktyvoje 66/401/EEB minimų žolių ir ankštinių augalų rūšių sėklai,

- Direktyvose 66/401/EEB ir 2002/57/EB nurodytų rūšių kryžmažiedžių sėklai ir kitoms aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų rūšims,

- Direktyvos 66/402/EEB rūšių javų sėklai, išskyrus Zea mays ir Sorgum spp.,

- Direktyvoje 66/402/EEB minimų Zea mays ir Sorgum spp. veislių kukurūzų ir sorgų sėklai.

2. Galutinai nesertifikuota sėkla pakuojama į oficialiai uždaromas pakuotes su specialia, šiam tikslui EBPO numatyta etikete.

3. Galutinai nesertifikuotą sėklą, nepažeidžiant EBPO schemomis nustatyto sertifikato, lydi oficialus sertifikatas, kuriame pateikiama tokia informacija:

- laukui apsėti naudotos sėklos identifikavimo kodas ir tą sėklą sertifikavusios valstybės narės ar trečiosios šalies pavadinimas,

- kultivuojama teritorija,

- sėklos kiekis,

- patvirtinimas, kad pasėliai, iš kurių užauginta sėkla, atitinka reikalavimus.

B. Trečiosiose šalyse išaugintos sėklos reikalavimai

1. Sėkla oficialiai sertifikuojama ir jos pakuotės oficialiai uždaromos ir ženklinamos laikantis nacionalinių taisyklių pagal tarptautinei prekybai pateiktų sėklų EBPO sėklos veislės sertifikavimo schemas, kaip nurodyta toliau; sėklos siuntas lydi tose EPBO schemose numatyti sertifikatai:

- Direktyvoje 2002/54/EB minimos Beta vulgaris veislės cukriniai runkeliai ir pašariniai runkeliai,

- Direktyvoje 66/401/EEB minimų rūšių žolių ir ankštinių augalų sėkla,

- Direktyvose 66/401/EEB ir 2002/57/EB nurodytų rūšių kryžmažiedžių sėkla ir kitų aliejinių ir pluoštinių augalų rūšių sėkla,

- Direktyvos 66/402/EEB minimų rūšių javų sėkla, išskyrus Zea mays ir Sorgum spp.,

- Direktyvoje 66/402/EEB minimų Zea mays ir Sorgum spp. veislių kukurūzų ir sorgų sėkla.

Be to, sėkla atitinka Bendrijos taisykles, išskyrus taisykles, susijusias su veislės tapatumu ir veislės grynumu.

2. Sėkla atitinka toliau nurodytus reikalavimus.

2.1. Reikalavimai, kuriuos sėkla atitinka pagal 1 dalies antrąją pastraipą, nustatyti toliau nurodytose direktyvose:

- Direktyvos 66/401/EEB II priede,

- Direktyvos 66/402/EEB II priede,

- Direktyvos 2002/54/EB I priedo B dalyje,

- Direktyvos 2002/57/EB II priede.

2.2. Siekiant patikrinti, ar laikomasi pirmiau nurodytų reikalavimų, mėginiai oficialiai imami laikantis ISTA taisyklių ir jų svoris atitinka atitinkamais metodais nustatytą svorį, atsižvelgiant į toliau nurodytose direktyvose apibrėžtus metodus:

- Direktyvos 66/401/EEB III priedo 3 ir 4 skiltyse,

- Direktyvos 66/402/EEB III priedo 3 ir 4 skiltyse,

- Direktyvos 2002/54/EB II priedo antroje eilutėje.

- Direktyvos 2002/57/EEB III priedo 3 ir 4 skiltyse.

2.3. Tikrinimas vykdomas oficialiai laikantis pagal ISTA taisykles nustatytų taisyklių.

2.4. Nukrypstant nuo 2.2 ir 2.3 punktų, sėklos mėginių ėmimas ir tyrimas gali būti vykdomi laikantis "Nukrypti leidžiančio eksperimentinio sėklų pavyzdžių ėmimo ir sėklų analizės", išdėstytų 2000 m. rugsėjo 28 d. EBPO Tarybos priimto sprendimo dėl tarptautinei prekybai pateiktų sėklų EBPO sėklos veislės sertifikavimo schemų V priedo A dalyje.

3. Sėkla atitinka šiuos papildomus pakuotės ženklinimo reikalavimus.

3.1. Pateikiama toliau nurodyta oficiali informacija:

- patvirtinimas, kad sėkla atitinka Bendrijos taisykles, išskyrus taisykles, susijusias su veislės tapatumu ir veislės grynumo: "EB taisyklės ir standartai",

- patvirtinimas, kad sėklos mėginiai paimti ir ištirti laikantis tarptautinių galiojančių metodų: "Mėginius paėmė ir jų analizę pagal ISTA taisykles oranžinės arba žalios spalvos sertifikatams išduoti atliko ………… (ISTA sėklų tyrimo stoties pavadinimas arba inicialai)".

- oficialaus pakuotės uždarymo data,

- jei sėklos pakuotės buvo pakartotinai ženklinamos ir uždaromos kaip apibrėžta EBPO schemose, patvirtinimas, kad tokia operacija atlikta, nurodant datą, kada paskutinį kartą pakuotė buvo atidaryta, ir už tokią operaciją atsakingas institucijas,

- sėklą užauginusi šalis,

- deklaruotas neto arba bruto svoris arba deklaruotas grynų sėklų arba runkelių sėklos kamuolėlių skaičius ir

- jei nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieti priedai, priedo rūšis ir apytikslis santykis tarp sėklų kamuolėlių ar grynų sėklų svorio ir bendro svorio.

Ši informacija pateikiama EBPO etiketėje arba papildomoje oficialioje etiketėje, kurioje įrašomas atitinkamos tarnybos ir šalies pavadinimas. Visos tiekėjų etiketės parengiamos taip, kad jų nebūtų galima supainioti su papildoma oficialia etikete.

3.2. Visose oficialiose ar kitose etiketėse arba dokumentuose, kurie tvirtinami prie genetiškai modifikuotos veislės sėklų siuntos arba ją lydi, aiškiai nurodoma, kad tokia veislė buvo genetiškai modifikuota, ir pateikiama kita informacija, kuri gali būti numatyta pagal Bendrijos teisės aktuose nustatytą leidimų procedūrą.

3.3. Oficialioje pažymoje, kuri įdedamas į pakuotę, nurodomas bent jau partijos numeris, rūšys ir veislė; be to, pašarinių sėklų atveju prireikus nurodoma, ar tai yra vienadaigė ar tiksliam sėjimui skirta sėkla.

Šios pažymos nereikia, jei būtiniausia informacija neištrinamais spaudmenimis užrašoma ant pakuotės arba jei naudojama klijuojama etiketė arba etiketė iš neplyštančios medžiagos.

3.4. Bet koks cheminis sėklos apdorojimas ir aktyvioji medžiaga nurodomi arba oficialioje etiketėje, arba specialioje etiketėje, taip pat ant talpyklos arba jos viduje.

3.5. Visa oficialioms etiketėms, oficialioms pažymoms ir pakuotėms privaloma informacija pateikiama bent viena iš Bendrijos oficialių kalbų.

4. Sėklos siuntas lydi oranžinės arba žalios spalvos ISTA sertifikatas, kuriame pateikiama informacija, susijusi su 2 dalyje minimais reikalavimais.

5. Tik Bendrijoje išlaikytų veislių elitinių sėklų ankstesnių reprodukcijų sėkla turi būti užauginta Bendrijoje.

Kitų veislių elitinių sėklų ankstesnių reprodukcijų sėkla turi būti užauginta asmenų, atsakingų už veislės palaikymą, minimą bendrajame žemės ūkio augalų veislių kataloge, Bendrijoje arba trečiojoje šalyje, kuriai pagal Sprendimą 97/788/EB [1] suteikiamos lygiavertės trečiosiose šalyse vykdomos veislės palaikymo praktikos garantijos.

6. Visų reprodukcijų sertifikuotos sėklos atveju ankstesnių generacijų sėkla turi būti užauginta ir oficialiai patikrinta bei sertifikuota:

- Bendrijoje arba

- trečiojoje šalyje, kuriai pagal šį sprendimą suteiktos lygiavertės atitinkamų rūšių elitinės sėklos auginimo garantijos, su sąlyga, kad ji auginama iš sėklos, išaugintos pagal 5 dalies reikalavimus.

7. Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, nukrypstant nuo:

- 2.2 ir 2.3 punktų,

- 3.1 punkto antrosios įtraukos ir

- 4 punkto,

bandinius imti, tirti ir sėklos tyrimo sertifikatus išduoti gali oficialiai pripažintos sėklų tyrimo laboratorijos pagal AOSA taisykles. Šiuo atveju:

- 3.1 punkte nurodytas patvirtinimas yra toks: "Mėginius paėmė ir jų analizę pagal AOSA taisykles atliko …………" (oficialiai pripažintos sėklų tyrimo laboratorijos pavadinimas arba inicialai), ir

- 4 dalyje numatytus sertifikatus išduoda I priede išvardytų institucijų oficialiai pripažinta sėklų tyrimo laboratorija.

[1] OL L 322, 1997 11 25, p. 39. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/580/EB (OL L 184, 2002 7 13, p. 26).

--------------------------------------------------

Top