EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

2003 m. lapkričio 7 d. Europos centrinio banko sprendimas, dėl Europos bendrijos skolinimosi ir skolinimo operacijų, įvykdytų pagal vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą, administravimo (ECB/2003/14)

OL L 297, 2003 11 15, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

32003D0014(01)Oficialusis leidinys L 297 , 15/11/2003 p. 0035 - 0036


Europos centrinio banko sprendimas

2003 m. lapkričio 7 d.

dėl Europos bendrijos skolinimosi ir skolinimo operacijų, įvykdytų pagal vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą, administravimo

(ECB/2003/14)

(2003/797/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO BENDROJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 119 straipsnį ir 123 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 21.2 straipsnį, 44 straipsnį ir 47.1 straipsnio pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002, įsteigiantį priemonę, teikiančią vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams [1], ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1) Pagal Sutarties 123 straipsnio 2 dalį ir Statuto 44 straipsnio 1 dalį, ir pagal 1998 m. birželio 23 d. Sprendimo ECB/1998/NP2 dėl tam tikrų uždavinių, kuriuos Europos centrinis bankas perėmė iš Europos pinigų instituto, vykdymo 1 straipsnio 1 dalį, Europos centrinis bankas (ECB) perėmė Sutarties 117 straipsnio 2 dalies penktoje įtraukoje, Europos pinigų instituto (EPI) statuto 4.1 straipsnio penktoje įtraukoje ir 6.1 straipsnio trečioje įtraukoje nurodytus EPI uždavinius ne vėliau kaip iki priešpaskutinės dienos prieš pereinant į trečią ekonominės ir pinigų sąjungos etapą (trečiąjį etapą).

(2) Pagal 1998 m. gruodžio 1 d. Sprendimą ECB/1998/NP15 dėl tam tikrų Europos centrinio banko funkcijų, susijusių su vidutinės trukmės finansine parama valstybių narių mokėjimo balansams, vykdymo [2], 1995 m. gegužės 2 d. EPI sprendimas Nr. 8/95 dėl Europos bendrijos skolinimosi ir skolinimo operacijų, įvykdytų pagal vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą, administravimo liko galioti ir buvo toliau taikomas nuo pirmos trečiojo etapo dienos.

(3) 2 konstatuojamoje dalyje minimos funkcijos buvo vykdomos remiantis 1988 m. birželio 24 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1969/88, įsteigiančio bendrą vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą valstybių narių mokėjimo balansams, 11 straipsniu [3].

(4) Reglamentas (EB) Nr. 332/2002, kuris įsigaliojo 2002 m. vasario 24 d., panaikino Reglamentą (EEB) Nr. 1969/88.

(5) Pagal Reglamento (EB) Nr. 332/2002 9 straipsnį, ECB privalo imtis priemonių, reikalingų paskoloms, suteiktoms pagal šiuo reglamentu įsteigtą vidutinės trukmės finansinės paramos mechanizmą, administruoti.

(6) Šis sprendimas, įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 332/2002 9 straipsnį, panaikina Sprendimą ECB/1998/NP15. Atsižvelgiant į tai, kad Sprendime ECB/1998/NP2 minimi kiti EPI uždaviniai ir sprendimai nebegalioja ar nebėra taikomi trečiajame etape, Sprendimas ECB/1998/NP2 aiškumo labui irgi gali būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

ECB atlieka Reglamento (EB) Nr. 332/2002 9 straipsnyje nustatytus uždavinius pagal toliau pateikiamus 2-8 straipsnius.

2 straipsnis

Su Europos bendrijos skolinimosi ir skolinimo operacijomis susiję mokėjimai vykdomi per ECB vardu ECB atidarytas sąskaitas.

3 straipsnis

1. Lėšos, kurias ECB gauna Europos bendrijos sąskaita pagal jos sudarytus skolinimosi susitarimus, pervedamos ta pačia verte tą pačią dieną į atitinkamą paskolą gaunančios valstybės narės nacionalinio centrinio banko nurodytą sąskaitą.

2. Lėšos, kurias ECB gauna Europos bendrijos sąskaita iš paskolą gavusios valstybės narės, skirtos palūkanoms mokėti arba pagrindinei paskolos sumai grąžinti, pervedamos ta pačia verte tą pačią dieną į kreditorių nurodytas sąskaitas pagal Europos bendrijos sudarytus skolinimosi susitarimus.

4 straipsnis

Savo buhalteriniuose žurnaluose kiekvienai skolinimosi ir skolinimo operacijai ECB atidaro tokias sąskaitas eurais:

(a) nostro sąskaitą, vadinamą "euro likučiai, turimi…", atitinkančią lėšas, gautas Europos bendrijos vardu;

(b) sąskaitą įsipareigojimų pusėje, atitinkančią šio straipsnio a punkte nurodytą sąskaitą;

c) memorandumo sąskaitą, vadinamą "Dėl Europos bendrijos skolinimosi operacijų susidarę Europos bendrijos įsipareigojimai", jei tinka, suskirstytą į posąskaites pagal atskirus skolinimosi susitarimų kreditorius;

(d) memorandumo sąskaitą, vadinamą "Dėl Europos bendrijos skolinimo operacijų susidarę Europos bendrijos reikalavimai".

5 straipsnis

ECB įrašo 3 straipsnyje apibūdintas finansines operacijas jų vertės dieną debetuodamas arba kredituodamas 4 straipsnyje minėtas sąskaitas.

6 straipsnis

1. ECB tikrina skolinimosi ir skolinimo susitarimuose nurodytus palūkanų mokėjimo ir pagrindinės sumos grąžinimo terminus.

2. Bent penkiolika kalendorinių dienų iki kiekvieno termino ECB praneša apie tai valstybės narės, skolingos Europos bendrijai, nacionaliniam centriniam bankui.

7 straipsnis

ECB nedelsdamas raštu praneša Europos Komisijai apie bet kokią operaciją, kurią jis atliko Europos bendrijos sąskaita. ECB adresuoja tokius pranešimus Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generaliniam direktoratui.

8 straipsnis

Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje ECB parengia ataskaitą, kad informuotų Europos Komisiją apie finansines operacijas, kurias jis atliko per metus dėl skolinimosi ir skolinimo operacijų. Šioje ataskaitoje turi būti Europos bendrijos reikalavimų ir įsipareigojimų, susidarančių dėl skolinimosi ir skolinimo operacijų, ataskaita.

9 straipsnis

Sprendimas ECB/1998/NP2 ir Sprendimas ECB/1998/NP15 panaikinami.

10 straipsnis

ECB Vykdomoji valdyba turi imtis visų priemonių, reikalingų šiam sprendimui įgyvendinti.

11 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2003 m. lapkričio 7 d.

ECB bendrosios tarybos vardu

Jean-Claude Trichet

[1] OL L 53, 2002 2 23, p. 1.

[2] Paskelbtas 2000 m. lapkričio 10 d. Sprendimo ECB/2000/12 dėl Europos centrinio banko tam tikrų teisės aktų ir dokumentų skelbimo V priede, OL L 55, 2001 2 24, p. 76.

[3] OL L 178, 1988 7 8, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

--------------------------------------------------

Top