EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2381

2002 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2381/2002, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2342/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo taikymo taisykles dėl priemokų schemų

OJ L 358, 31.12.2002, p. 119–119 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 21 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2381/oj

32002R2381Oficialusis leidinys L 358 , 31/12/2002 p. 0119 - 0119


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2381/2002

2002 m. gruodžio 30 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2342/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo taikymo taisykles dėl priemokų schemų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2345/2001 [2], ypač į jo 6 straipsnio 7 dalį ir 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) Skiriant karvių žindenių priemoką Komisijos reglamento (EB) Nr. 2342/1999 [3] 29a straipsniu su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1830/2002 [4], nustatoma gyvulių skaičiaus suapvalinimo taisyklė apskaičiuojant procentais išreikštą minimalų ir maksimalų telyčių skaičių. Taikant šią taisyklę augintojai baudžiami pagal nuo 2003 m. taikomas Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 10 straipsnyje nustatytas priemones. Todėl siekiant, kad visi augintojai būtų traktuojami vienodai, reikėtų išaiškinti šios taisyklės taikymą šiuo laikotarpiu nustatant telyčių skaičių, jeigu priemokos paraiškoje nurodomas dviems gyvuliams lygus skaičius.

(2) Todėl Reglamentą (EB) Nr. 2342/1999 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(3) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2342/1999 29a straipsnis papildomas tokia dalimi.

"Nepaisant pirmosios dalies, 2003 m. taikant Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 10 straipsnyje nustatytas priemones, jeigu paraiškoje gauti priemoką nurodomas dviems gyvuliams lygus skaičius, telyčių skaičius, už kurį galima gauti priemoką, yra viena telyčia."

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2002 m. gruodžio 30 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 160, 1999 6 26, p. 21.

[2] OL L 315, 2001 12 1, p. 29.

[3] OL L 281, 1999 11 4, p. 30.

[4] OL L 277, 2002 10 15, p. 15.

--------------------------------------------------

Top