Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2355

2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2355/2002 iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 438/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų

OJ L 351, 28.12.2002, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 92 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 92 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; netiesiogiai panaikino 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2355/oj

32002R2355Oficialusis leidinys L 351 , 28/12/2002 p. 0042 - 0043


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2355/2002

2002 m. gruodžio 27 d.

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 438/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų [1], su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1447/2001 [2], ypač į jo 53 straipsnio 2 dalį,

pasitarusi su Komitetu, įsteigtu Sutarties 147 straipsnyje nustatyta tvarka,

pasitarusi su Žemės ūkio struktūrų ir kaimo plėtros komitetu,

pasitarusi su Žuvininkystės ir akvakultūros struktūrų komitetu,

kadangi:

(1) Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 38 straipsnio 6 dalyje reikalaujama, kad valstybių narių atsakingos institucijos Komisijai galėtų nuolat pateikti visus patvirtinamuosius dokumentus dėl bet kurios pagalbos išlaidų ir patikrinimų už trejus metus nuo tada, kai Komisija sumokėjo paskutinį likutį, nebent dvišaliuose administraciniuose susitarimuose buvo nuspręsta kitaip.

(2) Pageidautina nurodyti šiame įsipareigojime numatytų patvirtinamųjų dokumentų kategorijas, jų galimą laikymo formą ir įsipareigojimą nustatyti institucijas, kurios turėtų juos laikyti.

(3) Dėl to, kad minėti dokumentai yra Reglamento (EB) Nr. 438/2001 [3] 7 straipsnyje minėtos audito sekos dalis, šį straipsnį tikslinga papildyti būtinomis nuostatomis dėl dokumentų išsaugojimo.

(4) Nuostatos dėl dokumentų išsaugojimo nepažeidžia kitų konkrečių Bendrijos ar nacionalinių taisyklių.

(5) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Regionų plėtros ir pertvarkos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 438/2001 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) po 2 dalies įterpiama nauja dalis:

"2a. a) Patvirtinamuosius išlaidų ir patikrinimų dokumentus, minėtus Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 38 straipsnio 6 dalyje, sudaro:

- dokumentai, susiję su konkrečiomis padarytomis ir deklaruotomis išmokomis bei pagalbos mokėjimais, reikalingais pakankamai audito sekai, įskaitant dokumentus, įrodančius faktinį bendrai finansuojamų produktų pristatymą ar paslaugų suteikimą,

- ataskaitos ir dokumentai, susiję su patikrinimais, atliktais šio reglamento 4, 9, 10 ir 15 straipsniuose nustatyta tvarka.

Kompetentingos nacionalinės institucijos nustato, kuri institucija turi saugoti dokumentus laikotarpiu, kurį jie turi būti saugomi.

b) Turi būti saugomi dokumentų originalai arba dokumentai saugomi bendrai priimtinose duomenų laikmenose.

Bendrai priimtinos duomenų laikmenos pirmiausia apima:

- dokumentų originalų fotokopijas,

- dokumentų originalų mikrofišas,

- dokumentų originalų elektronines versijas optinėse duomenų laikmenose (CD-ROM, standžiajame diske arba magnetiniame diske),

- tik elektroninės versijos dokumentus.

Dokumentų, laikomų bendrai priimtinose duomenų laikmenose, ir dokumento originalo atitikimo patvirtinimo tvarką nustato nacionalinės institucijos ir užtikrina, kad laikomos versijos atitinka nacionalinius teisinius reikalavimus ir kad atliekant auditą jomis būtų galima remtis. Jeigu dokumentai yra tik elektronine versija, pagrindinės kompiuterinės sistemos, kuriose yra laikomos elektroninės versijos, turi atitikti priimtinus saugumo standartus, užtikrinančius, kad saugomi dokumentai atitinka nacionalinius teisinius reikalavimus ir jais galima remtis atliekant auditą."

b) 3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

"a) tvarką, užtikrinančią, kad 2a dalyje minėti dokumentai būtų laikomi pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 38 straipsnio 6 dalies ir šio reglamento I priedo reikalavimus;"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2002 m. gruodžio 27 d.

Komisijos vardu

Michel Barnier

Komisijos narys

[1] OL L 161, 1999 6 26, p. 1.

[2] OL L 139, 2001 7 29, p. 1.

[3] OL L 63, 2001 3 3, p. 21.

--------------------------------------------------

Top