EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1496

2002 m. rugpjūčio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1496/2002 iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo I priedą (3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės) ir II priedą (kompetentingų teismų ir institucijų sąrašas)

OJ L 225, 22.8.2002, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 60 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 60 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 60 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 60 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 60 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 60 - 60
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 60 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 60 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 60 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 29 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 29 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 48 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2015; panaikino 32012R1215

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1496/oj

32002R1496Oficialusis leidinys L 225 , 22/08/2002 p. 0013 - 0013


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1496/2002

2002 m. rugpjūčio 21 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo I priedą (3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės) ir II priedą (kompetentingų teismų ir institucijų sąrašas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo [1], ir ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 2 dalį, 44 ir 74 straipsnius,

kadangi:

(1) pagal Reglamento (EB) Nr. 44/2001 3 straipsnio 1 dalį valstybėje narėje nuolat gyvenantiems asmenims bylos gali būti keliamos kitos valstybės narės teismuose tik pagal jurisdikcijai skirto II skyriaus 2-7 skirsniuose nustatytas taisykles; pagal 3 straipsnio 2 dalį, jiems netaikomos I priede nustatytos jurisdikcijos taisyklės,

(2) dėl to, jei I priede nurodyta taisyklė yra panaikinama kurioje nors valstybėje narėje, sąrašo turinys turėtų būti atitinkamai keičiamas;

(3) prašymas, kad vienoje valstybėje narėje priimtas ir joje vykdytinas teismo sprendimas būtų viešai paskelbtas vykdytinu kitoje valstybėje narėje, turėtų būti pateikiamas kompetentingoms institucijoms, išvardytoms Reglamento (EB) Nr. 44/2001 II priede;

(4) Reglamento (EB) Nr. 44/2001 38 bei paskesni straipsniai ir 57 straipsnio 4 dalis leidžia, kad prašymas dėl autentiško dokumento paskelbimo vykdytinu gali būti pateikiamas notarams kaip kompetentingoms institucijoms;

(5) Reglamento (EB) Nr. 44/2001 74 straipsnis nustato, kad valstybės narės perduoda Komisijai tekstus, iš dalies pakeičiančius I-IV prieduose pateiktus sąrašus;

(6) Nyderlandai pranešė Komisijai apie 1 priede nustatytų jurisdikcijos taisyklių ir II priede nustatyto kompetentingų teismų ir institucijų sąrašo dalinį pakeitimą, o Vokietija pranešė apie Komisijai apie II priede nustatyto kompetentingų teismų ir institucijų sąrašo dalinį pakeitimą; dėl to Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 44/2001 I priede Nyderlandams skirta aštunta įtrauka išbraukiama.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 44/2001 II priede žodžiai "Vokietijoje,""Landgericht" teismo rūmams pirmininkaujantis teisėjas "pakeičiami taip":

"Vokietijoje:

a) "Landgericht" teismo rūmams pirmininkaujantis teisėjas;

b) ("…") notaras skelbiant autentišką dokumentą vykdytinu."

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 44/2001 II priede žodžiai "Nyderlanduose, "arrondissementsrechterbank"""teismo rūmams pirmininkaujantis teisėjas" pakeičiami taip:

"Nyderlanduose, "voorzieningenrechter van de rechtbank"."

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2002 m. rugpjūčio 21 d.

Komisijos vardu

António Vitorino

Komisijos narys

[1] OL L 12, 2001 1 16, p. 1.

--------------------------------------------------

Top