EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1221

2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2002, dėl valdžios sektoriaus ketvirtinių nefinansinių sąskaitų

OJ L 179, 9.7.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 97 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 14 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 14 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 126 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1221/oj

32002R1221Oficialusis leidinys L 179 , 09/07/2002 p. 0001 - 0005


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2002

2002 m. birželio 10 d.

dėl valdžios sektoriaus ketvirtinių nefinansinių sąskaitų

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę [2],

veikdami Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka [3],

kadangi:

(1) 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje [4], (ESS 95), pateikiamos rekomendacinės bendrųjų standartų, apibrėžimų, klasifikacijų ir apskaitos taisyklių valstybių narių sąskaitų sudarymui statistinėms Bendrijos reikmėms, siekiant gauti palyginamus tarp valstybių narių rezultatus, bendrosios nuostatos.

(2) Pinigų komiteto ataskaitoje dėl Ekonominės ir Ecofin tarybos 1999 m. sausio 18 d. patvirtintų informacijos reikalavimų pabrėžiama, kad tinkamam Ekonominės ir pinigų sąjungos bei vienos bendros rinkos funkcionavimui labai svarbi yra veiksminga ekonomikos politikos priežiūra ir koordinavimas ir dėl to reikia taikyti išsamią statistinės informacijos sistemą, strategų sprendimų pagrindimams suteikiančią būtinus duomenis. Toje ataskaitoje taip pat teigiama, kad prioritetai turi būti teikiami valstybių narių trumpalaikei valstybės finansų statistikai, ir visų pirma tų valstybių, kurios priklauso Ekonominei ir pinigų sąjungai, ir to tikslas buvo sudaryti supaprastintas ketvirtines nefinansines valdžios sektoriaus sąskaitas, įdiegiant jas palaipsniui.

(3) Supaprastintos ketvirtinės nefinansinės valdžios sektoriaus sąskaitos gali būti apibrėžiamos pagal ESS 95 valdžios sektoriaus išlaidų ir pajamų straipsnių sąrašą, nustatytą 2000 m. liepos 10 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1500/2000, įgyvendinančiame Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl valdžios sektoriaus išlaidų ir pajamų [5].

(4) Taikant laipsnišką metodą, pirmenybė turėtų būti teikiama mokesčiams, faktiniams socialiniams įnašams ir socialinėms pašalpoms, išskyrus natūrinius socialinius pervedimus, kaip straipsniams, atspindintiems patikimus laiku pateiktus valstybės finansų tendencijų rodiklius (pirmasis etapas).

(5) 2000 m. vasario 3 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 264/2000 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl trumpalaikės valstybės finansų statistikos įgyvendinimo [6] numatyta, kad nuo 2000 m. birželio mėn. visose valstybėse narėse šis pirmasis straipsnių rinkinys turi būti perduodamas kas ketvirtį.

(6) Pirmąjį etapą būtina papildyti dar vienu straipsnių rinkiniu, kad būtų sudarytas išsamus valdžios sektoriaus išlaidų ir pajamų straipsnių sąrašas.

(7) Reikia įvertinti pagal šį reglamentą teikiamų ketvirtinių duomenų patikimumą metinių duomenų atžvilgiu. Todėl iki 2005 m. pabaigos reikia pateikti ketvirtinių duomenų kokybės ataskaitą.

(8) Reglamento (EB) Nr. 2223/96 2 ir 3 straipsniuose išdėstomos sąlygos, pagal kurias Komisija gali atlikti pataisas ESS 95 metodikoje, kad jos turinys būtų aiškesnis ir tobulesnis. Valdžios sektoriaus ketvirtinėms nefinansinėms sąskaitoms sudaryti valstybėms narėms reiks papildomų išteklių. Todėl Komisijos sprendime negali būti kalbama apie jų perdavimą Komisijai.

(9) Buvo konsultuotasi su Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas [7] įkurtu Statistikos programų komitetu (SPC) ir Tarybos sprendimu 91/115/EEB [8] įkurtu Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetu (CMFB), laikantis šių sprendimų 3 straipsnio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Paskirtis

Šio reglamento paskirtis yra apibrėžti valdžios sektoriaus ketvirtinių nefinansinių sąskaitų turinį, nustatyti ESS 95 straipsnių, kuriuos valstybės narės turi perduoti nuo 2002 birželio 30 d., sąrašą bei iš esmės apibūdinti šiuos straipsnius.

2 straipsnis

Valdžios sektoriaus ketvirtinių nefinansinių sąskaitų turinys

Valdžios sektoriaus ketvirtinių nefinansinių sąskaitų turinys yra apibrėžtas priede, nurodančiame valdžios sektoriaus išlaidų ir pajamų ESS 95 straipsnius.

3 straipsnis

Straipsniai, susiję su ketvirčio duomenų perdavimu

1. Valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) į priede pateiktą sąrašą įtrauktų straipsnių arba straipsnių grupių ketvirtinius duomenis, išskyrus tuos straipsnius, kurių duomenys turi būti perduodami laikantis Reglamento (EB) Nr. 264/2000.

2. Perduodami šių valdžios sektoriaus išlaidų ir pajamų straipsnių (arba straipsnių grupių) duomenys:

a) išlaidos:

- tarpinis vartojimas (P.2)

- bendrasis kapitalo formavimas + nefinansinio nesukurtojo turto įsigijimai, atskaičius netekimus (P.5 + K.2)

- bendrasis pagrindinio kapitalo formavimas (P.51)

- darbo užmokestis darbuotojams (D.1)

- kiti gamybos mokesčiai (D.29)

- mokėtinos subsidijos (D.3)

- nuosavybės pajamos (D.4)

- palūkanos (D.41)

- einamieji pajamų, turto ir kiti mokesčiai (D.5)

- natūriniai socialiniai pervedimai, susiję su išlaidomis produktams, tiekiamiems namų ūkiams per rinkos gamintojus (D.6311 + D.63121 + D.63131)

- kiti einamieji pervedimai (D.7)

- namų ūkiams priklausančios dalies pensijų fonduose rezervų pasikeitimų koregavimas (D.8)

- kapitalo mokesčiai + dotacijos investicijoms + kiti mokėtini kapitalo pervedimai (D.91 + D.92 + D.99).

b) pajamos:

- rinkos produkcija + produkcija savajam galutiniam vartojimui + mokėjimai už kitą ne rinkos produkciją (P.11 + P.12 + P.131)

- kitos gautinos subsidijos gamybai (D.39)

- nuosavybės pajamos (D.4)

- sąlyginiai socialiniai įnašai (D.612)

- kiti einamieji pervedimai (D.7)

- dotacijos investicijoms + kiti gautini kapitalo pervedimai (D.92 + D.99).

3. Valdžios sektoriuje sandoriai D.41, D.7, D.92 ir D.99 yra konsoliduoti. Kiti sandoriai nėra konsoliduoti.

4 straipsnis

Ketvirčio duomenų rengimas: šaltiniai ir metodai

1. Ketvirčio duomenys, pradedant nuo 2001 m. pirmojo ketvirčio, rengiami laikantis tokių taisyklių:

a) ketvirčio duomenys kiek įmanoma grindžiami tiesiogine informacija iš pagrindinių šaltinių, kiekvienam ketvirčiui siekiant maksimaliai sumažinti skirtumus tarp pirmųjų apskaičiavimų ir galutinių skaičių;

b) tiesioginė informacija papildoma aprėpties patikslinimais, jei reikia, ir konceptualiais patikslinimais, kad duomenys atitiktų ESS 95 reikalavimus;

c) ketvirčio duomenys ir atitinkami metiniai duomenys turi atitikti.

2. Ketvirčio duomenys nuo 1999 m. pirmojo ketvirčio iki 2000 m. ketvirtojo ketvirčio rengiami naudojant tuos pačius šaltinius ir metodus, kad atitiktų ir ketvirčio, ir atitinkami metiniai duomenys.

5 straipsnis

Ketvirčio duomenų perdavimo grafikas

1. 3 straipsnyje minimi ketvirčio duomenys perduodami komisijai (Eurostatui) ne vėliau, kaip per trijų mėnesių laikotarpį nuo ketvirčio, kurio duomenys pateikiami, pabaigos.

Visi ankstesnių ketvirčių duomenų patikslinimai perduodami tuo pačiu metu.

2. Pirmieji perduodami 2002 m. pirmojo ketvirčio duomenys. Valstybės narės juos perduoda ne vėliau, kaip iki 2002 m. birželio 30 d.

Tačiau Komisija gali ne ilgiau kaip vieneriems metams atidėti duomenų, pradedant nuo 2002 m. pirmojo ketvirčio, pirmojo perdavimo datą, jei nacionalinėms statistikos sistemoms reikia esminių pakeitimų.

6 straipsnis

Ankstesniųjų duomenų perdavimas

1. Valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) 3 straipsnyje nurodytų straipsnių ketvirtinius ankstesniuosius duomenis, pradėdamos nuo 1999 m. pirmojo ketvirčio.

2. Ketvirtiniai duomenys nuo 1999 m. pirmojo ketvirčio iki 2001 m. ketvirtojo ketvirčio perduodami Komisijai (Eurostatui) ne vėliau kaip iki 2002 m. birželio 30 d.

Tačiau Komisija gali ne ilgiau kaip vieneriems metams atidėti duomenų, pradedant nuo 1999 m. pirmojo ketvirčio, pirmojo perdavimo datą, jei nacionalinėms statistikos sistemoms reikia esminių pakeitimų.

7 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) rengiant 3 straipsnyje minimus ketvirčio duomenis naudotų šaltinių ir metodų aprašymą (pirminis aprašymas) tuo pat metu, kai pagal 5 straipsnio 2 dalyje minimą grafiką pradedami teikti ketvirčio duomenys.

2. Visi rengiant ketvirčio duomenis naudotų šaltinių ir taikytų metodų aprašymo patikslinimai Komisijai (Eurostatui) pateikiami kartu su siunčiamais patikslintais duomenimis.

3. Komisija (Eurostatas) nuolat informuoja SPC ir CMFB apie kiekvienos valstybės naudojamus šaltinius ir metodus.

8 straipsnis

Ataskaita

Komisija (Eurostatas), remdamasi duomenimis, perduodamais laikantis 3 straipsnyje nurodytų straipsnių, ir pasikonsultavusi su SPC, vėliausiai iki 2005 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, įvertinančią valstybių narių perduotų ketvirtinių duomenų patikimumą.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. 2 dalis taikoma valstybėms narėms, kurios 4 dalyje numatytu pereinamuoju laikotarpiu negali pateikti ketvirtinių duomenų nuo 2001 m. pirmojo ketvirčio naudodamos 4 straipsnio 1 dalyje numatytus šaltinius ir taikydamos metodus bei laikydamosi 5 straipsnio 1 dalyje nurodyto tvarkaraščio.

2. 1 dalyje minimos valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) savo "geriausius ketvirčio apskaičiavimus" (tai yra, įskaitant visą naują informaciją, gaunamą rengiant valdžios sektoriaus ketvirtinių nefinansinių sąskaitų patobulintą sistemą) pagal 5 straipsnio 1 dalyje minimą tvarkaraštį.

Tuo pačiu jos turi nurodyti, ką dar reikia atlikti, kad atitiktų 4 straipsnio 1 dalyje numatytus šaltinius ir metodus.

3. Pereinamuoju laikotarpiu, nurodytu ketvirtoje dalyje, Komisija (Eurostatas) išnagrinėja valstybių narių pažangą siekiant visiškai įgyvendintų 4 straipsnio 1 dalies nuostatas.

4. Pereinamasis laikotarpis prasideda nuo 5 straipsnio 2 dalyje minimo pirmojo perdavimo dienos ir baigiasi vėliausiai 2005 m. kovo 31 d.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2002 m. birželio 10 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Piqué I Camps

[1] OL C 154 E, 2001 5 29, p. 300.

[2] OL C 131, 2001 5 3, p. 6.

[3] 2001 m. liepos 3 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 65 E, 2002 3 14, p. 33) ir 2002 m. gegužės 7 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 310, 1996 11 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 359/2002 (OL L 58, 2002 2 28, p. 1).

[5] OL L 172, 2000 7 12, p. 3.

[6] OL L 29, 2000 2 4, p. 4.

[7] OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

[8] OL L 59, 1991 3 6, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 96/174/EB (OL L 51, 1996 3 1, p. 48).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Valdžios sektoriaus ketvirtinių nefinansinių sąskaitų turinys

Valdžios sektoriaus ketvirtinės nefinansinės sąskaitos apibrėžiamos pagal valdžios sektoriaus išlaidas ir pajamas, įtrauktas į Komisijos reglamentą Nr. 1500/2000.

Valdžios sektoriaus išlaidos susideda iš ESS 95 straipsnių, įrašytų valdžios sektoriaus sąskaitų panaudojimo dalyje, arba turto pasikeitimų dalyje, arba įsipareigojimų ir grynojo turto pasikeitimų dalyje, išskyrus D.3, kuris įrašomas valdžios sektoriaus sąskaitų išteklių dalyje.

Valdžios sektoriaus pajamos susideda iš ESS 95 straipsnių, įrašytų valdžios sektoriaus nefinansinių sąskaitų išteklių arba įsipareigojimų ir grynojo turto dalyje, išskyrus D.39, kuris fiksuojamas valdžios sektoriaus sąskaitų panaudojimo dalyje.

Iš esmės skirtumas tarp valdžios sektoriaus pajamų ir valdžios sektoriaus išlaidų, kaip pirmiau apibrėžta, yra valdžios sektoriaus grynasis skolinimas (+)/grynasis skolinimasis (−).

Valdžios sektoriuje sandoriai D.41, D.7, D.92 ir D.99 yra konsoliduojami. Kiti sandoriai nėra konsoliduojami.

Toliau lentelėje pateikiami ESS 95 straipsniai, sudarantys valdžios sektoriaus išlaidas ir pajamas. Kursyvu išskirti straipsniai pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 264/2000 jau turi būti pateikiami kas ketvirtį.

ESS 95 kodai | Valdžios sektoriaus išlaidos |

P.2 | Tarpinis vartojimas |

P.5 + K.2 | Bendrasis kapitalo formavimas + nefinansinio nesukurtojo turto įsigijimai, atskaičius netekimus |

P.51 | Bendrasis pagrindinio kapitalo formavimas |

D.1 | Darbo užmokestis darbuotojams |

D.29 | Kiti gamybos mokesčiai |

D.3 | Mokėtinos subsidijos |

D.4 | Nuosavybės pajamos |

D.41 | Palūkanos |

D.5 | Einamieji pajamų, turto ir kiti mokesčiai |

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131 | Socialinės pašalpos, išskyrus natūrines socialines pašalpas + natūriniai socialiniai pervedimai, susiję su išlaidomis produktams, tiekiamiems namų ūkiams per rinkos gamintojus |

D.7 | Kiti einamieji pervedimai |

D.8 | Namų ūkiams priklausančios dalies pensijų fonduose rezervų pasikeitimų koregavimas |

D.9 | Mokėtini kapitalo pervedimai |

ESS 95 kodai | Valdžios sektoriaus pajamos |

P.11 + P.12 + P.131 | Rinkos produkcija + produkcija savajam galutiniam vartojimui + mokėjimai už kitą ne rinkos produkciją |

D.2 | Gamybos ir importo mokesčiai |

D.39 | Kitos gautinos subsidijos gamybai |

D.4 | Nuosavybės pajamos |

D.5 | Einamieji pajamų, turto ir kiti mokesčiai |

D.61 | Socialiniai įnašai |

D.611 | Faktiniai socialiniai įnašai |

D.612 | Sąlyginiai socialiniai įnašai |

D.7 | Kiti einamieji pervedimai |

D.9 | Gautini kapitalo pervedimai |

D.91 | Kapitalo mokesčiai |

B.8g | Bendrosios santaupos |

B.9 | Grynasis skolinimas/grynasis skolinimasis |

--------------------------------------------------

Top