EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002O0006

2002 m. rugsėjo 26 d. Europos centrinio banko gairės, dėl minimalių standartų Europos centriniam bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojamų vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su Europos centrinio banko užsienio atsargomis ir valdant Europos centrinio banko užsienio atsargas (ECB/2002/6)

OJ L 270, 8.10.2002, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 68 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/777/oj

32002O0006Oficialusis leidinys L 270 , 08/10/2002 p. 0014 - 0016


Europos centrinio banko gairės

2002 m. rugsėjo 26 d.

dėl minimalių standartų Europos centriniam bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojamų vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su Europos centrinio banko užsienio atsargomis ir valdant Europos centrinio banko užsienio atsargas

(ECB/2002/6)

(2002/777/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 105 straipsnio 2 dalies pirmą, antrą ir trečią įtraukas,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto (toliau — Statutas) 12.1 straipsnį ir 14.3 straipsnį, kartu su 3.1 straipsnio pirma, antra ir trečia įtraukomis, 18.2 straipsniu ir 30.6 straipsniu,

kadangi:

(1) Pagal Sutarties 105 straipsnio 2 dalies pirmą, antrą ir trečią įtraukas tarp pagrindinių ECBS uždavinių yra Bendrijos pinigų politikos nustatymas ir įgyvendinimas, operacijų užsienio valiuta vykdymas pagal Sutarties 111 straipsnio nuostatas ir valstybių narių oficialiųjų užsienio atsargų laikymas ir valdymas,

(2) Europos centrinis bankas (ECB) mano, kad ECB ir kiekvienas dalyvaujančios valstybės narės nacionalinis centrinis bankas (NCB) turi taikyti minimalius standartus kai: (i) vykdo pinigų politikos operacijas; (ii) vykdo valiutos keitimo operacijas su ECB užsienio atsargomis, ir (iii) valdo ECB užsienio atsargas tiek, kiek nacionaliniai centriniai bankai vykdo ECB atstovo funkcijas pagal 2000 m. vasario 3 d. Gaires ECB/2000/1 dėl nacionalinių centrinių bankų valdomų Europos centrinio banko užsienio atsargų ir operacijų, susijusių su Europos centrinio banko užsienio atsargomis, teisinių dokumentų [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Gairėmis ECB/2001/12 [2].

(3) Statuto 38.1 straipsnyje reikalaujama, kad ECB ir NCB valdymo organai ir darbuotojai, net jau ir nedirbantys, neatskleistų informacijos, kuriai galioja profesinė paslaptis.

(4) ECB valdančiosios tarybos nariai 2002 m. gegužės 16 d. vykusiame Valdančiosios tarybos posėdyje susitarė dėl supratimo memorandumo dėl panašių klausimų [3].

(5) Pagal Statuto 12.1 straipsnį ir 14.3 straipsnį ECB gairės yra sudėtinė Bendrijos teisės dalis,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1 straipsnis

Minimalūs standartai ECB ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojami vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su Europos centrinio banko užsienio atsargomis ir valdant Europos centrinio banko užsienio atsargas

Vykdydami veiklą ir operacijas, susijusias su pinigų politikos operacijomis, valiutos keitimo operacijas su ECB užsienio atsargomis ir valdydami ECB užsienio atsargas, ECB ir kiekvienas NCB užtikrina, kad su tokiomis operacijomis arba tokiu valdymu susijusios jo vidaus taisyklės, ar tai būtų elgesio kodeksai, personalo įstatai ar bet kokios kitos vidaus taisyklės, atitiktų šiuos minimalius standartus laikantis taikomų nacionalinių įstatymų ir darbo rinkos taisyklių.

1. TAIKYMO SRITIS

Čia pateikiamos taisyklės turėtų būti taikomos:

- ECB vykdomosios valdybos nariams, kai jie nevykdo Valdančiosios tarybos nario funkcijų,

- NCB sprendimus priimančiųjų organų nariams, išskyrus ECB vykdomosios tarybos narius (ir pagal ECB darbo tvarkos taisyklių 4.4 straipsnį paskirtus jų pakaitinius), vykdančius Valdančiosios tarybos narių funkcijas,

- visiems ECB darbuotojams, dalyvaujantiems veikloje arba operacijose, susijusiose su pinigų politikos operacijomis, valiutos keitimo operacijomis su ECB užsienio atsargomis ir ECB užsienio atsargų valdymu, ir

- visiems NCB darbuotojams, dalyvaujantiems veikloje arba operacijose, susijusiose su pinigų politikos operacijomis, valiutos keitimo operacijomis su ECB užsienio atsargomis ir ECB užsienio atsargų valdymu

2. VADOVYBĖS VYKDOMA OPERACIJŲ SU RINKOS PARTNERIAIS PRIEŽIŪRA

3. GALIMŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ IŠVENGIMAS

4. PIRKIMO ARBA PARDAVIMO, PASINAUDOJANT NEVIEŠA INFORMACIJA, DRAUDIMAS

5. PRAMOGOS IR DOVANOS

2 straipsnis

Gairių ECB/2000/1 pakeitimai

Gairių ECB/2000/1 4 priedo 3a straipsnis panaikinamas.

3 straipsnis

Patvirtinimas

Vėliausiai iki 2002 m. spalio 15 d. NCB perduoda tekstų ir priemonių, kuriomis jie ketina įgyvendinti šias gaires, aprašymus, jei jos to dar nepadarė įgyvendindamos Gaires ECB/2001/5 [4].

4 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Ši rekomendacija skiriama pagal Sutartį bendrą valiutą priėmusių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams.

2. Ši rekomendacija įsigalioja 2002 m. lapkričio 30 d.

3. Ši rekomendacija skelbiama Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2002 m. rugsėjo 26 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

Pirmininkas

Willem F. Duisenberg

[1] OL L 207, 2000 8 17, p.24.

[2] OL L 310, 2001 11 28, p. 31.

[3] OL C 123, 2002 5 24, p. 9.

[4] OL L 190, 2001 7 12, p. 26.

--------------------------------------------------

Top