EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0099

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2002/99/EB, nustatanti gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą

OL L 18, 2003 1 23, p. 11–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; pakeitė ir anuliavo 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/99/oj

32002L0099Oficialusis leidinys L 018 , 23/01/2003 p. 0011 - 0020


Tarybos direktyva 2002/99/EB

2002 m. gruodžio 16 d.

nustatanti gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi:

(1) Atsižvelgiant į vieną bendrą rinką, nustatytos specialiosios gyvūnų sveikatos taisyklės, reglamentuojančios Sutarties I priede nurodytų žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų prekybą, perdirbimą, paskirstymą Bendrijoje ir jų importą į Bendriją iš trečiųjų šalių.

(2) Šios taisyklės leido pašalinti atitinkamų produktų prekybos kliūtis, taip padėdamos sukurti vidaus rinką užtikrinant aukštą gyvūnų sveikatos apsaugos lygį.

(3) Šių taisyklių paskirtis – neleisti įvežti gyvūnų ligų, kylančių dėl gyvūninės kilmės produktų tiekimo į rinką, arba joms pasklisti. Jose taip pat yra bendrųjų nuostatų visų pirma dėl apribojimų, taikomų produktų iš epizootinėmis ligomis užkrėstų ūkių arba vietovių tiekimui į rinką, ir pareigų apdoroti produktus iš ribojamų vietovių, kad būtų sunaikintas ligos sukėlėjas.

(4) Šios bendrosios nuostatos turi būti suderintos, siekiant pašalinti galimus neatitikimus, atsiradusius priėmus specialiuosius gyvūnų sveikatos nuostatus. Toks suderinimas taip pat užtikrintų vienodą taisyklių dėl gyvūnų sveikatos įgyvendinimą visoje Bendrijoje ir padarytų Bendrijos teisės aktų sistemą skaidresnę.

(5) Siekiant, kad vidaus rinka būtų sukurta, prekybai skirtų gyvūninės kilmės produktų veterinariniai patikrinimai turi būti atliekami 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvoje 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką [4] nustatyta tvarka. Direktyvoje 89/662/EEB pateikiamos apsaugos priemonės, kurios gali būti įgyvendinamos kilus rimtam pavojui gyvūnų sveikatai.

(6) Iš trečiųjų šalių įvežami produktai neturi kelti pavojaus Bendrijos gyvulių sveikatai.

(7) Šiuo tikslu turi būti nustatytos procedūros, leidžiančios išvengti epizootinių ligų įvežimo. Šios procedūros aprėpia nuolatinį gyvūnų sveikatos padėties įvertinimą atitinkamose trečiosiose šalyse.

(8) Taip pat turi būti įvestos procedūros, leidžiančios nustatyti bendrąsias arba specialiąsias taisykles arba kriterijus, taikytinus importuojamiems gyvūninės kilmės produktams.

(9) Nuostatos dėl žolėdžių kanopinių mėsos ir iš šios mėsos arba su ja paruoštų mėsos produktų importo jau pateiktos 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvoje 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio patikrinimo problemų importuojant galvijus, kiaules ir šviežią mėsą iš trečiųjų šalių [5].

(10) Mėsos ir mėsos produktų importui taikomos procedūros gali būti naudojamos kaip kitų gyvūninės kilmės produktų importo modelis.

(11) Į Bendriją iš trečiųjų šalių importuojamų gyvūninės kilmės produktų veterinariniai patikrinimai turi būti atliekami pagal 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 97/78/EB, nustatančios principus, reglamentuojančius produktų, patenkančių į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų organizavimą [6], reikalavimus; Direktyvoje 98/78/EB nustatytos apsaugos priemonės, kurios gali būti įgyvendinamos kilus rimtam pavojui gyvūnų sveikatai.

(12) Būtina atsižvelgti į gaires, kurias Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija (OIE) nustatė priimdama tarptautinės prekybos taisykles.

(13) Turi būti organizuojamas Bendrijos auditas ir patikrinimai, siekiant užtikrinti vienodą nuostatų dėl gyvūnų sveikatos taikymą.

(14) Produktai, kuriems taikoma ši direktyva, išvardyti Sutarties I priede.

(15) Šiai direktyvai įgyvendinti reikalingos priemonės turi būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [7], reikalavimus,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Ši direktyva nustato bendrąsias gyvūnų sveikatos taisykles, taikomas visiems gyvūninės kilmės produktų gamybos, perdirbimo ir paskirstymo Bendrijoje etapams bei jų importui iš trečiųjų šalių ir iš jų gaunamiems žmonėms skirtiems produktams.

Šios taisyklės neturi įtakos Direktyvų 89/662/EEB ir 97/78/EB bei I priede išvardytų direktyvų nuostatoms.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šioje direktyvoje, kai būtina, taikomi sąvokų apibrėžimai, pateikti 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiame Europos maisto saugos instituciją, ir nustatančiame su maisto saugos klausimais susijusias procedūras [8] ir Direktyvoje 97/78/EB. Taikomi ir šie sąvokų apibrėžimai:

1) "visi gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapai" – bet kuris etapas nuo gyvūninės kilmės maisto pirminio pagaminimo imtinai iki jo saugojimo, vežimo, pardavimo arba pateikimo galutiniam vartotojui imtinai;

2) "importas" – prekių įvežimas į kurią nors iš Direktyvos 97/78/EB I priede išvardytų teritorijų, siekiant taikyti joms 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitų kodeksą [9], 4 straipsnio 16 dalies a–f punktuose minimas muitinės procedūras;

3) "oficialusis veterinaras" – kompetentingos institucijos paskirtasis veterinaras, turintis reikiamą kvalifikaciją eiti šias pareigas;

4) "gyvūninės kilmės produktai" – iš gyvūnų gauti produktai ir žmonėms skirti iš gyvūnų gauti produktai, įskaitant ir šioms reikmėms paruoštus gyvus gyvūnus.

I SKYRIUS

GYVŪNŲ SVEIKATOS REIKALAVIMAI, TAIKYTINI VISIEMS GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTŲ GAMYBOS, PERDIRBIMO IR PASKIRSTYMO BENDRIJOJE ETAPAMS

3 straipsnis

Bendrieji gyvūnų sveikatos reikalavimai

1. Valstybės narės, vadovaudamosi toliau pateikiamomis nuostatomis, imasi priemonių užtikrinti, kad visuose gyvūninės kilmės produktų gamybos, perdirbimo ir paskirstymo Bendrijoje etapuose maisto pramonės ūkio subjektai neleistų plisti gyvūnams perduodamoms ligoms.

2. Gyvūninės kilmės produktai turi būti gaunami iš gyvūnų, atitinkančių atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus.

3. Gyvūninės kilmės produktai gaunami iš tokių gyvūnų:

a) kurie nėra iš tokio ūkio, įstaigos, teritorijos arba jos dalies, kuriems pagal I priede nustatytas taisykles taikomi su atitinkamais gyvūnais ir produktais susiję gyvūnų sveikatos apribojimai;

b) kurie, iš jų gaminant mėsą ir jos produktus, paskersti skerdykloje, kurioje skerdimo arba gamybos eigoje nebuvo viena iš ligų, įrašytų a punkte minimose taisyklėse, užkrėstų arba tariamai užkrėstų gyvūnų, tokių gyvūnų skerdenų arba dalių, išskyrus tuos atvejus, kai toks įtarimas atmetamas;

c) kurie akvakultūros gyvūnų ir jų produktų atveju atitinka Direktyvos 91/67/EEB [10] reikalavimus.

4 straipsnis

Leidžiančios nukrypti nuostatos

1. Valstybės narės, nepaisydamos 3 straipsnio nuostatų ir taikydamos I priede minimas ligų kontrolės priemones, gali leisti gaminti, perdirbti ir skirstyti gyvūninės kilmės produktus iš teritorijos arba jos dalies, kuriai taikomi gyvūnų sveikatos apribojimai, bet ne iš užkrėsto arba tariamai užkrėsto ūkio, jei:

i) produktai, prieš apdorojant juos pirmiau minimu būdu, buvo gauti, tvarkomi, vežami ir saugomi atskirai nuo visus gyvūnų sveikatos reikalavimus atitinkančių produktų arba kitu metu negu pastarieji produktai, o kompetentinga institucija patvirtino šių produktų išvežimą iš teritorijos, kuriai taikomi gyvūnų sveikatos apribojimai;

ii) yra aiškiai nustatyti apdorotini produktai;

iii) apdorojus produktus, panaikinama atitinkama gyvūnų sveikatos problema, ir

iv) produktai apdorojami valstybės narės, kurioje kilo gyvūnų sveikatos problema, šioms reikmėms patvirtintoje įstaigoje.

Pirmo papunkčio nuostatos taikomos remiantis šios direktyvos II priedu ir III priedo I dalimi arba išsamiomis taisyklėmis, kurios turi būti priimtos 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2. Leidimai gaminti, perdirbti ir skirstyti akvakultūros produktus, neatitinkančius 3 straipsnyje išdėstytų reikalavimų, išduodami remiantis Direktyvoje 91/67/EEB nustatytais reikalavimais ir, jei būtina, tolesniais reikalavimais, kurie turi būti priimti 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3. Be to, jei leidžia sveikatos padėtis, tam tikrais atvejais 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti numatytos nuo 3 straipsnio leidžiančios nukrypti nuostatos. Tokiais atvejais ypač atsižvelgiama į:

a) specifines atitinkamos veislės ligos ypatybes, ir

b) visus gyvūnams taikomus bandymus ir priemones.

Jei numatomos leidžiančios nukrypti nuostatos, būtina imtis priemonių užtikrinti, kad jos nesumažintų apsaugos nuo gyvūnų ligų laipsnio. Todėl visos priemonės, reikalingos užtikrinti gyvūnų sveikatos apsaugai Bendrijoje, turi būti priimamos ta pačia tvarka.

5 straipsnis

Veterinarijos pažymėjimai

1. Valstybės narės užtikrina, kad drauge su žmonėms skirtais gyvūninės kilmės produktais būtų pateikiami veterinarijos pažymėjimai, jei:

- nuostatose, priimtose pagal Direktyvos 89/662/EEB 9 straipsnį dėl su gyvūnų sveikata susijusių priežasčių, reikalaujama, kad gyvūninės kilmės produktus iš valstybės narės lydėtų sveikatos pažymėjimas, arba

- pagal 4 straipsnio 3 dalį buvo leista nukrypti nuo įprastinių reikalavimų.

2. 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka atsižvelgiant į IV priede išdėstytus pagrindinius principus gali būti rengiamos išsamios įgyvendinimo taisyklės ir visų pirma nustatyto pavyzdžio pažymėjimai. Pažymėjimuose gali būti nurodyti ir kitų Bendrijos visuomenės ir gyvūnų sveikatos teisės aktų reikalaujami duomenys.

6 straipsnis

Oficiali veterinarinė kontrolė

1. Kol bus priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai, nustatantys specialiąsias higienos taisykles gyvūninės kilmės maistui ir maisto produktams bei gyvūnų pašarams taikomas kontrolės taisykles, valstybės narės garantuoja, kad jų kompetentingos institucijos, siekdamos užtikrinti šios direktyvos, jos įgyvendinimo taisyklių ir visų šios direktyvos nustatyta tvarka priimtų su gyvūninės kilmės produktais susijusių apsaugos priemonių įgyvendinimą, atliktų oficialiąją gyvūnų sveikatos kontrolę. Inspekcijos paprastai neturi būti skelbiamos, o patikrinimai atliekami Direktyvoje 89/662/EEB nustatyta tvarka.

2. Nustačius gyvūnų sveikatos taisyklių pažeidimų, kol bus priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai, nustatantys specialiąsias higienos taisykles gyvūninės kilmės maistui ir maisto produktams bei gyvūnų pašarams taikomas kontrolės taisykles, valstybės narės imasi būtinų priemonių jiems pašalinti Direktyvoje 89/662/EEB nustatyta tvarka.

3. Komisijos ekspertai, bendradarbiaudami su valstybių narių kompetentingomis institucijomis tiek, kiek tai reikalinga vienodam šios direktyvos taikymui, gali atlikti patikrinimus vietoje, tarp jų ir auditą. Valstybės narės, kurių teritorijoje atliekami patikrinimai, teikia ekspertams visą jų pareigoms atlikti reikalingą pagalbą. Komisija praneša kompetentingai institucijai apie atliktų patikrinimų rezultatus.

Jei atliekant Komisijos auditą arba patikrinimą nustatomas rimtas pavojus gyvūnų sveikatai, atitinkama valstybė narė nedelsdama imasi visų gyvūnų sveikatai apsaugoti reikalingų priemonių. Jei tokių priemonių nesiimama arba jei jos laikomos nepakankamomis, jų 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka imasi Komisija ir praneša apie tai valstybėms narėms.

4. Šio straipsnio taikymo taisyklės, reglamentuojančios visų pirma bendradarbiavimo su nacionalinėmis institucijomis tvarką, priimamos 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

II SKYRIUS

IMPORTAS IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ

7 straipsnis

Bendrosios nuostatos

Valstybės narės imasi priemonių užtikrinti, kad žmonėms skirti gyvūninės kilmės produktai būtų importuojami iš trečiųjų šalių tik tuo atveju, jei jie atitinka I skyriaus reikalavimus, taikomus visiems šių produktų gamybos, perdirbimo ir paskirstymo Bendrijoje etapus arba teikia tapačias gyvūnų sveikatos garantijas.

8 straipsnis

Bendrijos taisyklių įgyvendinimas

Siekiant užtikrinti 7 straipsnyje nustatyto bendrojo įsipareigojimo vykdymą, 12 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka nustatomi:

1. Trečiųjų šalių arba jų regionų, iš kurių leidžiama importuoti nurodytus gyvūninės kilmės produktus, sąrašai. Trečioji šalis į tokį sąrašą įtraukiama tik tuomet, jei šioje šalyje buvo atliktas Bendrijos auditas, kuris parodo, kad kompetentinga veterinarijos institucija teikia reikiamas Bendrijos įstatymų vykdymo garantijas.

Sudarant arba atnaujinant šiuos sąrašus, ypač atsižvelgiama į:

a) trečiosios šalies įstatymus;

b) kompetentingos veterinarijos institucijos ir jos patikrinimo tarnybų organizaciją trečiojoje šalyje, šių tarnybų pareigas, jiems taikomą priežiūrą, jų žinioje esančias priemones, įskaitant darbuotojų gebėjimus, leidžiančias veiksmingai taikyti savo šalies įstatymus;

c) faktinius gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus Bendrijai skirtų gyvūninės kilmės produktų auginimui, gamybai, tvarkymui, saugojimui ir siuntimui;

d) garantijas, kurias gali suteikti trečiosios šalies kompetentinga veterinarijos institucija dėl atitinkamų gyvūnų sveikatos reikalavimų vykdymo arba atitikimo jiems;

e) visą produkto tiekimo į rinką iš trečiosios šalies patirtį ir visos atliktos importo kontrolės rezultatus;

f) trečiojoje šalyje atlikto Bendrijos patikrinimo ir (arba) audito rezultatus, visų pirma kompetentingų institucijų vertinimo rezultatus, arba Komisijos prašymu – trečiosios šalies kompetentingos institucijos pateiktą ataskaitą apie jos atliktus patikrinimus;

g) gyvulių, kitų naminių gyvūnų ir laukinių gyvūnų trečiojoje šalyje sveikatos būklę, ypač atsižvelgiant į egzotinių gyvūnų ligas ir visus bendrosios sveikatos padėties šalyje aspektus, galinčius kelti pavojų visuomenės arba gyvūnų sveikatai Bendrijoje;

h) kiek reguliariai, greitai ir tiksliai trečioji šalis teikia informaciją apie šioje teritorijoje esančias infekcines ir užkrečiamąsias ligas, visų pirma Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) išvardytas privalomas deklaruoti ligas, o akvakultūros gyvūnų ligų atveju – privalomas deklaruoti ligas, išvardytas Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos Vandens gyvūnų sveikatos kodekse;

i) trečiojoje šalyje galiojančias gyvūnų infekcinių ir užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės taisykles ir jų įgyvendinimą, įskaitant importo iš trečiųjų šalių taisykles.

2. Komisija imasi priemonių, kad visuomenė galėtų naudotis visų šiame straipsnyje nustatyta tvarka sudarytų arba atnaujintų sąrašų naujausiomis versijomis. Remiantis šiuo straipsniu sudaryti sąrašai gali būti derinami su kitais gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikmėms sudarytais sąrašais, ir juose taip pat gali būti nustatyti sveikatos pažymėjimų pavyzdžiai.

3. Pagal 12 straipsnio 2 dalies reikalavimus nustatomos gyvūninės kilmės produktams ir gyvūnams, iš kurių šie produktai yra gaunami, taikomos kilmės taisyklės.

4. 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kiekvienai trečiajai šaliai arba trečiųjų šalių grupei, atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos padėtį atitinkamoje trečiojoje šalyje arba šalyse, nustatomos specialiosios importo sąlygos.

5. Jei būtina,

- pagal 12 straipsnio 2 dalies reikalavimus gali būti nustatomos:

- išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės,

- trečiųjų šalių ir jų regionų klasifikavimo pagal gyvūnų ligas kriterijai, ir

specialiosios taisyklės dėl importo rūšių arba konkrečių produktų, pavyzdžiui, kai produktus įveža turistai arba importuojami prekybiniai pavyzdžiai.

9 straipsnis

Dokumentai

1. Drauge su įvežamomis į Bendriją gyvūninės kilmės produktų siuntomis pateikiamas IV priede nustatytus reikalavimus atitinkantis veterinarinis pažymėjimas.

2. Veterinarinis pažymėjimas patvirtina, kad produktai atitinka:

a) šiems produktams keliamus reikalavimus, nustatytus remiantis šia direktyva ir Bendrijos teisės aktais, numatančiais gyvūnų sveikatos reikalavimus arba jiems tapačias nuostatas; ir

b) visas remiantis 12 straipsnio 2 dalimi nustatytas specialiąsias importo sąlygas.

3. Dokumentuose gali būti pateikiami duomenys, reikalaujami pagal kitų Bendrijos visuomenės ir gyvūnų sveikatos įstatymų nuostatas.

4. 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka:

a) galima numatyti elektroninių dokumentų naudojimą,

b) gali būti rengiami nustatyto pavyzdžio dokumentai,

c) gali būti nustatomos tranzito taisyklės ir sertifikavimo tvarka.

10 straipsnis

Bendrijos patikrinimai ir auditas

1. Visais etapais, kuriems taikoma ši direktyva, Komisijos ekspertai trečiosiose šalyse gali atlikti Bendrijos patikrinimus ir (arba) auditą, kad patvirtintų Bendrijos gyvūnų sveikatos taisyklių vykdymą arba atitikimą joms. Komisijos ekspertus gali lydėti valstybių narių ekspertai, Komisijos įgalioti atlikti šiuos patikrinimus ir (arba) auditą.

2. 1 straipsnio dalyje minimi patikrinimai ir (arba) auditas trečiosiose šalyse atliekami Bendrijos vardu, o jų sąnaudas dengia Komisija.

3. 1 dalyje minimų patikrinimų ir (arba) audito atlikimo tvarka gali būti nustatoma arba keičiama remiantis 12 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

4. Jei Bendrijos patikrinimo arba audito metu nustatomas rimtas pavojus gyvūnų sveikatai, Komisija Direktyvos 97/78/EB 22 straipsnyje nustatyta tvarka nedelsdama imasi visų būtinų priemonių gyvūnų sveikatai apsaugoti ir praneša apie tai valstybėms narėms.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Techninių priedų keitimas

Šios direktyvos priedai gali būti keičiami 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, visų pirma atsižvelgiant į:

i) mokslines nuomones ir mokslo žinias, ypač susijusias su naujos rizikos vertinimu;

ii) techninius pokyčius; ir

iii) nustatytus gyvūnų sveikatos saugumo tikslus.

12 straipsnis

Komiteto darbo tvarka

1. Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnio nuostatas įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.

2. Jeigu nuoroda daroma į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Nustatomas ilgiausias Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje minimas laikotarpis – trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo reglamentą.

13 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Nuo 14 straipsnio 1 dalyje minimos dienos V priede išvardytose direktyvose nustatytos gyvūnų sveikatos taisyklės nebegalioja.

2. Šių nuostatų pagrindu priimti aktai turi likti galioti tol, kol šios direktyvos pagrindu nebus priimtos juos pakeisti skirtos nuostatos.

3. Pagal 12 straipsnio 2 dalies reikalavimus gali būti nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės.

14 straipsnis

1. Valstybės narės iki 2005 m. sausio 1 d. priima ir paskelbia šiai direktyvai įgyvendinti reikalingus įstatymus ir kitus teisės aktus. Jos nedelsdamos praneša apie tai Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

15 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

16 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Fischer Boel

[1] OL C 365 E, 2000 12 19.

[2] Europos Parlamento nuomonė, pateikta 2002 m. gegužės 15 d.

[3] Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė, pateikta 2001 m. kovo 28 d.

[4] OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 92/118/EEB (OL L 62, 1993 3 15, p. 49).

[5] OL L 302, 1972 12 31, p. 28. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1452/2001 (OL L 198, 2001 7 21, p. 11).

[6] OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

[7] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[8] OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

[9] OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2700/2000 (OL L 311, 2000 12 12, p. 17).

[10] OL L 46, 1991 2 19, p. 1.

--------------------------------------------------

I SKYRIUS

Gyvūninės kilmės produktų prekybai svarbios ligos, kurioms remiantis Bendrijos teisės aktais nustatytos kontrolės priemonės

LIGA | DIREKTYVA |

Klasikinis kiaulių maras | Tarybos direktyva 2001/89/EB dėl Bendrijos priemonių klasikiniam kiaulių marui kontroliuoti |

Afrikinis kiaulių maras | Tarybos direktyva 2002/60/EB, nustatanti afrikinio kiaulių maro kontrolės specialiąsias nuostatas |

Snukio ir nagų liga | Tarybos direktyva 85/511/EEB, nustatanti Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemones |

Paukščių gripas | Tarybos direktyva 92/40/EEB, nustatanti Bendrijos priemones paukščių gripui kontroliuoti |

Niukaslio liga | Tarybos direktyva 92/66/EEB, nustatanti Bendrijos priemones, skirtas kontroliuoti Niukaslio ligą |

Galvijų maras Smulkiųjų atrajotojų maras Kiaulių vezikulinė liga | Tarybos direktyva 92/119/EEB, nustatanti Bendrijos bendrąsias kovos su tam tikromis gyvūnų ligomis priemones, taip pat ypatingąsias priemones prieš kiaulių vezikulinę ligą |

Akvakultūros ligos | Tarybos direktyva 91/67/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių akvakultūros gyvūnų ir produktų teikimą į rinką Tarybos direktyva 93/53/EEB, nustatanti minimalias Bendrijos priemones tam tikroms žuvų ligoms kontroliuoti Tarybos direktyva 95/70/EB, nustatanti minimalias tam tikrų dvigeldžių moliuskų ligų kontrolės priemones |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

Mėsos iš tam tikros teritorijos arba jos dalies specialioji identifikavimo žyma

1. Šviežios mėsos sveikatos žymoje turi būti įstrižas kryžius, susidedantis iš dviejų antspaudo viduryje susikryžiuojančių tiesių, ir leidžiantis įskaityti žymoje pateikiamą informaciją.

2. 1 dalyje minima žyma taip pat gali būti dedama naudojant atskirą 6,5 cm pločio ir 4,5 cm aukščio ovalųjį antspaudą; žymoje aiškiai įskaitomomis raidėmis pateikiama ši informacija:

- viršutinėje dalyje – valstybės narės pava Dinimas arba ISO kodas didžiosiomis raidėmis: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, NL, PT, SE ir UK,

- centre – skerdyklos veterinarinio patvirtinimo numeris,

- apatinėje dalyje – viena iš šių santrumpų: CE, EC, EF, EG, EK arba EY,

- dvi tiesės, susikertančios antspaudo viduryje taip, kad būtų įskaitoma informacija.

Raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 0,8 cm, o skaitmenų – ne mažesnis kaip 1 cm.

Antspaude taip pat turi būti informacija, iš kurios galima nustatyti mėsą tikrinusį veterinarą.

Žyma dedama tiesiogiai prižiūrint oficialiajam veterinarui, kontroliuojančiam gyvūnų sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.

--------------------------------------------------

III SKYRIUS

1. Apdorojimo būdai, skirti panaikinti tam tikriems su mėsa ir pienu susijusiems pavojams gyvūnų sveikatai

+ : Efektyvumas pripažintas.

0 : Efektyvumas nepripažintas.

Mėsos apdorojimas | Liga |

Snukio ir nagų liga | Klasikinis kiaulių maras | Kiaulių vezikulinė liga | Afrikinis kiaulių maras | Galvijų maras | Niukaslio liga | Paukščių gripas | Smulkiųjų atrajotojų maras |

a)Terminis apdorojimas hermetiškai užplombuotoje taroje, kai F0 vertė 3,00 arba daugiau | + | + | + | + | + | + | + | + |

b)Terminis apdorojimas esant minimaliai 70 °C temperatūrai, kuri turi būti pasiekta visoje mėsoje | + | + | + | 0 | + | + | + | + |

c)Terminis apdorojimas esant minimaliai 80 °C temperatūrai, kuri turi būti pasiekta visoje mėsoje | + | + | + | + | + | + | + | + |

d)Terminis apdorojimas hermetiškai užplombuotoje taroje iki ne mažiau kaip 60 °C ne mažiau kaip 4 valandas, kuomet 30 minučių šerdies temperatūra turi būti ne mažesnė kaip 70 °C | + | + | + | + | + | – | – | + |

e)Mėsos be kaulų natūralus fermentavimas ir brandinimas ne trumpiau kaip devynis mėnesius, po kurių turi būti gaunamos šios savybės: Aw vertė – ne daugiau kaip 0,93 arba pH vertė – ne daugiau kaip 6,0 | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 |

f)Toks pats apdorojimas, kaip ir e punkte, tačiau mėsa gali būti su kaulais | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

g)Saliamis: apdorojimas remiantis 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka apibrėžtais kriterijais ir atitinkamo mokslinio komiteto nuomone | + | + | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 |

h)Kumpiai ir nugarinės: apdorojimas, kurio metu atliekama natūrali fermentacija ir brandinimas, ne mažiau kaip 190 dienų kumpiams ir ne mažiau kaip 140 dienų nugarinėms | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |

i)Terminis apdorojimas, užtikrinant ne mažesnę kaip 65 °C šerdies temperatūrą tą laiką, per kurį pasiekiama pasterizacijos vertė (pv) yra ne mažesnė kaip 40 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |

Žmonėms skirtas PIENAS ir jo produktai (įskaitant grietinėlę) | | | | | | | | |

a)Labai aukšta temperatūra (UHT)(UHT = minimalus apdorojimas esant 132 °C ne mažiau kaip 1 sekundę) | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

b)Jei pieno pH mažesnis negu 7,0, atliekamas paprastas aukštos temperatūros trumpalaikis pasterizavimas (HTST) | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

c)Jei pieno pH 7,0 ir didesnis, atliekamas dvigubas HTST | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

Bendrieji sertifikavimo principai

1. Gyvūninės kilmės produktų siuntą lydintį pažymėjimą išduodantis kompetentingos išsiuntimo institucijos atstovas pasirašo šį pažymėjimą ir užtikrina, kad ant jo būtų oficialusis antspaudas. Jei pažymėjimą sudaro keli lapai, šis reikalavimas taikomas kiekvienam iš jų.

2. Pažymėjimai rengiami paskirties valstybės narės ir valstybės narės, kurioje atliekamas pasienio patikrinimas, valstybine kalba arba kalbomis, arba juos lydi patvirtintas vertimas į šią kalbą arba kalbas. Nepaisant to, valstybė narė gali sutikti, kad vietoje jos kalbos būtų vartojama viena iš oficialiųjų Bendrijos kalbų.

3. Siuntas, jas įvežant į Bendriją, turi lydėti pažymėjimo originalas.

4. Pažymėjimą sudaro:

a) vienas popieriaus lapas; arba

b) du arba daugiau puslapių, sudarančių vieną neatskiriamą popieriaus lapą; arba

c) keli puslapiai, sunumeruoti nurodant ir visą puslapių skaičių (pvz., p. 2 iš 4).

5. Pažymėjimai žymimi unikaliu identifikavimo numeriu. Jei pažymėjimą sudaro keli puslapiai, šis numeris nurodomas kiekviename puslapyje.

6. Pažymėjimas išduodamas prieš išgabenant atitinkamą siuntą iš išsiuntimo šalies kompetentingos institucijos kontrolės teritorijos.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

1. 1972 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 72/461/EEB dėl sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai šviežia mėsa [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos Stojimo sutartyje.

2. 1980 m. sausio 22 d. Tarybos direktyva 80/215/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai mėsos produktais [2], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos Stojimo sutartyje.

3. 1991 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 91/494/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą šviežia paukštiena ir jos importą iš trečiųjų šalių [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/121/EB.

4. 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 91/495/EEB dėl visuomenės ir gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos triušienos ir ūkiuose auginamų medžiojamų gyvūnų mėsos gamybai ir tiekimui į rinką [4], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos Stojimo sutartyje.

5. 1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 92/45/EEB dėl visuomenės ir gyvūnų sveikatos problemų, susijusių su laukinių medžiojamųjų gyvūnų ir laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos teikimu į rinką [5], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/79/EB.

6. 1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 92/46/EEB, nustatanti sveikatos taisykles žalio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno pagrindo produktų gamybai ir tiekimui į rinką [6].

7. 1994 m. gruodžio 14 d. Tarybos direktyva 94/65/EB, nustatanti maltos mėsos bei mėsos gaminių gamybos ir pateikimo į rinką reikalavimus [7].

[1] OL L 302, 1972 12 31, p. 24.

[2] OL L 47, 1980 2 21, p. 4.

[3] OL L 268, 1991 9 24, p. 35.

[4] OL L 268, 1991 9 24, p. 41.

[5] OL L 268, 1992 9 14, p. 35.

[6] OL L 268, 1992 9 14, p. 1.

[7] OL L 368, 1994 12 31, p. 10.

--------------------------------------------------

Top