EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0094

2002 m. gruodžio 9 d. Komisijos direktyva 2002/94/EB, nustatanti išsamias Tarybos direktyvos 76/308/EEB dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, susijusias su tam tikromis rinkliavomis, muitais ir mokesčiais bei kitomis priemonėmis, tam tikrų nuostatų taikymo taisykles

OJ L 337, 13.12.2002, p. 41–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 299 - 312
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 015 P. 35 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 015 P. 35 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; panaikino 32008R1179 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/94/oj

32002L0094Oficialusis leidinys L 337 , 13/12/2002 p. 0041 - 0054


Komisijos direktyva 2002/94/EB,

2002 m. gruodžio 9 d.

nustatanti išsamias Tarybos direktyvos 76/308/EEB dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, susijusias su tam tikromis rinkliavomis, muitais ir mokesčiais bei kitomis priemonėmis, tam tikrų nuostatų taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvą 76/308/EEB dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, susijusias su tam tikromis rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis priemonėmis [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2001/44/EB [2], ypač į jos 22 straipsnį,

kadangi:

(1) Iš dalies buvo pakeistos Direktyvoje 76/308/EEB nustatytos valstybių narių kompetentingų institucijų savitarpio paramos sistemos nuostatos, susijusios su informacija, kuri turi būti pateikta institucijai pareiškėjai, pranešimu adresatui apie taikomus dokumentus ir sprendimus, atsargumo priemonėmis, kurių imamasi, ir institucijos, į kurią kreipiamasi, lėšų išreikalavimu institucijos pareiškėjos vardu.

(2) Todėl, kalbant apie visus šiuos aspektus, atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeista 1977 m. lapkričio 4 d. Komisijos direktyva 77/794/EEB, nustatanti išsamias kai kurių Direktyvos 76/308/EEB nuostatų įgyvendinimo taisykles dėl savitarpio pagalbos patenkinant pretenzijas, kylančias dėl operacijų, kurios įeina į Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo finansavimo sistemą, ir dėl žemės ūkio produktų importo išlyginamųjų bei muito mokesčių susigrąžinimo [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 86/489/EEB [4].

(3) Be to, turėtų būti nustatytos išsamiosios taisyklės dėl priemonių, kuriomis institucijos viena kitai gali perduoti pranešimus.

(4) Siekiant aiškumo, turėtų būti pakeista Direktyva 77/794/EEB.

(5) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Pretenzijų patenkinimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Ši direktyva nustato išsamias Direktyvos 76/308/EEB 4 straipsnio 2 ir 4 dalies, 5 straipsnio 2 ir 3 dalies, 7, 8, 9 ir 11 straipsnių, 12 straipsnio 1 ir 2 dalies, 14 straipsnio, 18 straipsnio 3 dalies ir 25 straipsnio įgyvendinimo taisykles.

Ji taip pat nustato išsamias išreikalautų sumų perskaičiavimo ir pervedimo, minimalios pretenzijų sumos, dėl kurios galima pateikti prašymą dėl paramos, nustatymo taisykles, taip pat taisykles, susijusias su priemonėmis, kuriomis institucijos gali perduoti viena kitai pranešimus.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

1) perdavimas "elektroninėmis priemonėmis" — tai perdavimas naudojantis elektronine duomenų apdorojimo (įskaitant skaitmeninį glaudinimą) įranga ir laidais, radijo ryšiu, optinėmis technologijomis arba kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis;

2) "CCN/CSI" tinklas — tai Bendruoju ryšio tinklu (Common Communication Network (CCN)) ir Bendrąja sistemų sąsaja (Common System Interface (CSI)) pagrįsta bendroji platforma, kurią sukūrė Bendrija, kad elektroninėmis priemonėmis užtikrintų ryšį tarp kompetentingų institucijų muitinės ir mokesčių srityse.

II SKYRIUS

PRAŠYMAI SUTEIKTI INFORMACIJĄ

3 straipsnis

Direktyvos 76/308/EEB 4 straipsnyje nurodytas prašymas suteikti informaciją pateikiamas raštu pagal šios direktyvos I priede pateiktą pavyzdį. Jei prašymo negalima perduoti elektroninėmis priemonėmis, jame turi būti oficialus institucijos pareiškėjos antspaudas ir tokį prašymą pateikti tinkamai įgalioto pareigūno parašas.

Jei panašus prašymas pateikiamas ir kuriai nors kitai institucijai, institucija pareiškėja savo prašyme suteikti informaciją nurodo tos institucijos pavadinimą.

4 straipsnis

Prašyme gali būti prašoma suteikti informaciją apie:

1) skolininką;

2) bet kurį asmenį, atsakingą už pretenzijos patenkinimą pagal valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigusi institucija pareiškėja, galiojančius įstatymus (toliau — institucijos pareiškėjos valstybė narė);

3) bet kurią trečiąją šalį, valdančią turtą, priklausantį vienam arba keliems šio straipsnio 1 arba 2 punkte nurodytiems asmenims.

5 straipsnis

1. Institucija, į kurią kreipiamasi, kaip įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias dienas nuo prašymo suteikti informaciją gavimo, raštu patvirtina, kad tokį prašymą gavo.

2. Vos tik gavusi prašymą, institucija, į kurią kreipiamasi, paprašo, jei reikia, institucijos pareiškėjos suteikti visą reikiamą papildomą informaciją. Institucija pareiškėja suteikia visą reikiamą papildomą informaciją, kuri jai paprastai yra prieinama.

6 straipsnis

1. Institucija, į kurią kreipiamasi, perduoda visą prašyme nurodytą informaciją iš karto, kai ją gauna.

2. Jei institucija, į kurią kreipiamasi, negali per protingą laiką gauti visos ar dalies prašyme nurodytos informacijos, atsižvelgdama į konkretų atvejį, ji apie tai informuoja instituciją pareiškėją ir nurodo priežastis.

Bet kuriuo atveju, praėjus šešiems mėnesiams nuo prašymo gavimo patvirtinimo dienos, institucija, į kurią kreipiamasi, informuoja instituciją pareiškėją apie jos atlikto tyrimo siekiant gauti prašyme nurodytą informaciją rezultatus.

Atsižvelgdama į iš institucijos, į kurią kreipiamasi, gautą informaciją, institucija pareiškėja gali kreiptis į minėtą instituciją su prašymu toliau tęsti tyrimą. Toks prašymas pateikiamas raštu per du mėnesius nuo pranešimo apie institucijos, į kurią kreipiamasi, atlikto tyrimo rezultatus, o institucija, į kurią kreipiamasi tą prašymą nagrinėja vadovaudamasi pirmajam prašymui taikytomis nuostatomis.

7 straipsnis

Jei institucija, į kurią kreipiamasi, nusprendžia atmesti prašymą suteikti informaciją, ji raštu informuoja instituciją pareiškėją apie prašymo atmetimo priežastis, nurodydama Direktyvos 76/308/EEB 4 straipsnio nuostatas, kuriomis vadovaudamasi ji atmetė prašymą. Institucija, į kurią kreipiamasi, tokį pranešimą siunčia iš karto, kai priima sprendimą atmesti prašymą, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo gavimo patvirtinimo dienos.

8 straipsnis

Institucija pareiškėja gali bet kuriuo metu atsiimti institucijai, į kurią kreipiamasi, nusiųstą prašymą suteikti informaciją. Apie sprendimą atsiimti prašymą institucijai, į kurią kreipiamasi, pranešama raštu.

III SKYRIUS

PRAŠYMAI PRANEŠTI

9 straipsnis

Direktyvos 76/308/EEB 5 straipsnyje nurodytas prašymas pranešti pateikiamas raštu dviem egzemplioriais pagal šios direktyvos II priede pateiktą pavyzdį. Ant minėto prašymo turi būti oficialus institucijos pareiškėjos antspaudas ir tokį prašymą pateikti tinkamai įgalioto pareigūno parašas.

Prie prašymo pridedamos dvi dokumento arba sprendimo, apie kurį prašoma pranešti, kopijos.

10 straipsnis

Prašymas pranešti gali būti susijęs su bet kuriuo fiziniu arba juridiniu asmeniu, kuris pagal institucijos pareiškėjos valstybės narės galiojančius įstatymus turi būti informuotas apie bet kokį su tuo asmeniu susijusį dokumentą ar sprendimą.

Jei toks asmuo nėra nurodytas tame dokumente arba sprendime, apie kurį prašoma pranešti, prašoma pranešti apie institucijos pareiškėjos valstybėje narėje galiojančias taisykles, reglamentuojančias pretenzijų užginčijimo arba patenkinimo tvarką.

11 straipsnis

1. Institucija, į kurią kreipiamasi, raštu patvirtina, kad gavo prašymą pranešti, kaip įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jo gavimo.

Gavusi prašymą pranešti institucija, į kurią kreipiamasi, nedelsdama imasi būtinų priemonių pateikti pranešimą pagal valstybėje narėje, kurioje ji yra įsikūrusi, galiojančius įstatymus.

Prireikus, bet laikydamasi prašyme pranešti nurodyto galutinio pranešimo termino, institucija, į kurią kreipiamasi, kreipiasi į instituciją pareiškėją prašydama suteikti papildomos informacijos.

Institucija pareiškėja pateikia visą papildomą informaciją, kuri jai paprastai yra prieinama.

Institucija, į kurią kreipiamasi, neturi abejoti dokumento arba sprendimo, apie kurį prašoma pranešti, teisėtumu.

2. Institucija, į kurią kreipiamasi, parengusi pranešimą nedelsdama informuoja instituciją pareiškėją apie pranešimo datą sugrąžindama jai vieną prašymo kopiją su jos kitoje pusėje tinkamai surašytu patvirtinimu.

IV SKYRIUS

PRAŠYMAI PATENKINTI PRETENZIJĄ ARBA IMTIS ATSARGUMO PRIEMONIŲ

12 straipsnis

1. Direktyvos 76/308/EEB atitinkamai 6 ir 13 straipsniuose nurodyti prašymai patenkinti pretenziją arba imtis atsargumo priemonių pateikiami raštu laikantis šios direktyvos III priede pateikto pavyzdžio.

Tokie prašymai, kuriuose patvirtinama, kad yra įvykdyti Direktyvoje 76/308/EEB nustatyti savitarpio paramos procedūros inicijavimo reikalavimai, užantspauduojami oficialiu institucijos pareiškėjos antspaudu ir pasirašomi tokį prašymą pateikti tinkamai įgalioto tos institucijos pareigūno.

2. Prie prašymo patenkinti pretenziją arba imtis atsargumo priemonių pridedamas vykdymą leidžiantis dokumentas. Kelioms pretenzijoms, jei jos susijusios su tuo pačiu asmeniu, gali būti išduotas vienas dokumentas.

Taikant šios direktyvos 13-20 straipsnius laikoma, kad visos į vieną vykdymą leidžiantį dokumentą įtrauktos pretenzijos yra viena pretenzija.

13 straipsnis

Prašymai patenkinti pretenziją arba imtis atsargumo priemonių gali būti susiję su bet kuriuo 4 straipsnyje nurodytu asmeniu.

14 straipsnis

1. Jei institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybės narės valiuta yra kita negu institucijos pareiškėjos valstybės narės valiuta, institucija pareiškėja nurodo patenkinti prašomos pretenzijos sumą abiem valiutomis.

2. Valiutos keitimo kursas, kuris turi būti naudojamas taikant šio straipsnio 1 dalį, — tai naujausias pardavimo kursas, užfiksuotas prašymo patenkinti pretenziją pasirašymo dieną būdingiausioje institucijos pareiškėjos valstybės narės valiutų keitimo rinkoje arba rinkose.

15 straipsnis

1. Institucija, į kurią kreipiamasi, kaip įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias dienas nuo prašymo patenkinti pretenziją arba imtis atsargumo priemonių gavimo, raštu:

a) patvirtina prašymo gavimą;

b) paprašo institucijos pareiškėjos papildyti prašymą, jei jame nepateikta Direktyvos 76/308/EEB 7 straipsnyje paminėta informacija arba kiti duomenys.

Institucija pareiškėja pateikia visą jai prieinamą informaciją.

2. Jei institucija, į kurią kreipiamasi, per Direktyvos 76/308/EEB 8 straipsnyje nustatytą trijų mėnesių laikotarpį nesiima būtinų veiksmų, ji kaip įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias dienas nuo šio termino pabaigos, raštu informuoja instituciją pareiškėją dėl kokių priežasčių ji nesilaikė nustatyto termino.

16 straipsnis

Jei, atsižvelgiant į konkretų atvejį, visa pretenzija arba jos dalis negali būti patenkinta arba atsargumo priemonių negalima imtis per pagrįstą terminą, institucija, į kurią kreipiamasi, apie tai, nurodydama priežastis, informuoja instituciją pareiškėją.

Ne vėliau kaip pasibaigus kiekvienam šešių mėnesių laikotarpiui nuo prašymo gavimo patvirtinimo dienos institucija, į kurią kreipiamasi, informuoja instituciją pareiškėją apie esamą padėtį arba procedūros pretenzijai patenkinti arba imtis atsargumo priemonių rezultatus.

Atsižvelgdama į iš institucijos, į kurią kreipiamasi, gautą informaciją, institucija pareiškėja gali jos paprašyti iš naujo pradėti procedūrą pretenzijai patenkinti arba imtis atsargumo priemonių. Toks prašymas pateikiamas raštu per du mėnesius nuo pranešimo apie tos procedūros rezultatus gavimo, o institucija, į kurią kreipiamasi, nagrinėja tą prašymą vadovaudamasi pradiniam prašymui taikytomis nuostatomis.

17 straipsnis

1. Apie visus pretenzijos arba jos vykdymą leidžiančio dokumento užginčijimo veiksmus, kurių imamasi institucijos pareiškėjos valstybėje narėje, institucija pareiškėja institucijai, į kurią kreipiamasi, raštu praneša iš karto, kai yra informuojama apie tokius veiksmus.

2. Jei institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybėje narėje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai draudžia imtis atsargumo priemonių arba patenkinti pretenzijas, kaip prašoma pagal Direktyvos 76/308/EEB 12 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, institucija, į kurią kreipiamasi, kiek įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo, apie tai praneša institucijai pareiškėjai.

3. Apie visus veiksmus, kurių pagal Direktyvos 76/308/EEB 12 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą imamasi institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybėje narėje siekiant kad būtų apmokėtos išreikalautos sumos arba gauti kompensacijas, susijusias su užginčytų pretenzijų patenkinimu, institucija, į kurią kreipiamasi, institucijai pareiškėjai raštu praneša iš karto, kai tik yra informuojama apie tokius veiksmus.

Institucija, į kurią kreipiamasi, kaip įmanoma labiau įtraukia instituciją pareiškėją į grąžintinos sumos ir mokėtinos kompensacijos sureguliavimo procedūras. Gavusi iš institucijos, į kurią kreipiamasi, pagrįstą prašymą, institucija pareiškėja per du mėnesius nuo to prašymo gavimo perveda apmokėtas sumas ir sumokėtas kompensacijas.

18 straipsnis

1. Jei prašymas patenkinti pretenziją arba imtis atsargumo priemonių netenka prasmės dėl to, kad pretenzija yra patenkinama, atsiimama arba dėl kokios nors kitos priežasties, institucija pareiškėja nedelsdama raštu apie tai informuoja instituciją, į kurią kreipiamasi, kad ši galėtų nutraukti visus veiksmus, kurių ėmėsi.

2. Jei pretenzijos suma, kuri yra prašymo patenkinti pretenziją arba imtis atsargumo priemonių objektas, dėl kokios nors priežasties yra koreguojama, institucija pareiškėja nedelsdama raštu apie tai informuoja instituciją, į kurią kreipiamasi, o prireikus išduoda naują vykdymą leidžiantį dokumentą.

3. Jei koreguojant pretenzijos suma sumažinama, institucija, į kurią kreipiamasi, toliau tęsia veiksmus, kurių ji ėmėsi siekdama patenkinti pretenziją arba imtis atsargumo priemonių, tačiau tokių veiksmų ji imasi tik dėl dar neapmokėtos sumos.

Jei tuo metu, kai institucija, į kurią kreipiamasi, yra informuojama apie pretenzijos sumos sumažinimą, ji jau yra išreikalavusi sumą, kuri viršija nesumokėtą sumą, tačiau dar nepradėjo 19 straipsnyje nurodytos pervedimo procedūros, institucija, į kurią kreipiamasi, grąžina permokėtą sumą teisę į ją turinčiam asmeniui.

4. Jei koreguojant pretenzijos suma padidinama, institucija pareiškėja kaip įmanoma greičiau pateikia institucijai, į kurią kreipiamasi, papildomą prašymą patenkinti pretenziją arba imtis atsargumo priemonių.

Institucija, į kurią kreipiamasi, šį papildomą prašymą nagrinėja, jei įmanoma, tuo pat metu kaip ir pirmąjį institucijos pareiškėjos prašymą. Jeigu, atsižvelgiant į vykdomos procedūros eigą, papildomo prašymo nagrinėti kartu su pirmuoju prašymu neįmanoma, institucija, į kurią kreipiamasi, privalo patenkinti papildomą prašymą tik tuomet, jei jame prašoma suma yra ne mažesnės už 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą sumą.

5. Perskaičiuodama pakoreguotą pretenzijos sumą į institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybės narės valiutą, institucija pareiškėja taiko jos pirmajame prašyme naudotą valiutos keitimo kursą.

19 straipsnis

Visos institucijos, į kurią kreipiamasi, išreikalautos sumos, įskaitant tam tikrais atvejais Direktyvos 76/308/EEB 9 straipsnio 2 dalyje nurodytas palūkanas, pervedamos institucijai pareiškėjai institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybės narės valiuta. Pinigai pervedami per vieną mėnesį nuo pretenzijos patenkinimo dienos.

Valstybių narių kompetentingos institucijos gali susitarti dėl kitokios sumų, kurios yra mažesnės negu šios direktyvos 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta mažiausia suma, pervedimo tvarkos.

20 straipsnis

Nepriklausomai nuo sumų, kurias Direktyvos 76/308/EEB 9 straipsnio 2 dalyje nurodytų palūkų forma surinko institucija, į kurią kreipiamasi, pretenzija laikoma patenkinta ta dalimi, kurią sudaro išreikalauta suma, išreikšta institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybės narės nacionaline valiuta pagal šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalį nurodytą valiutos keitimo kursą.

V SKYRIUS

PRANEŠIMŲ PERDAVIMAS

21 straipsnis

1. Visa vadovaujantis šia direktyva raštu pateikiama informacija, jei įmanoma, perduodama tik elektroninėmis priemonėmis, išskyrus:

a) Direktyvos 76/308/EEB 5 straipsnyje nurodytą prašymą pranešti ir dokumentą ar sprendimą, apie kurį prašoma pranešti;

b) Direktyvos 76/308/EEB atitinkamai 6 ir 13 straipsniuose nurodytus prašymus patenkinti pretenziją arba imtis atsargumo priemonių ir vykdymą leidžiantį dokumentą.

2. Valstybių narių kompetentingos institucijos gali susitarti atsisakyti reikalauti šio straipsnio 1 dalyje išvardytus prašymus ir dokumentus siųsti popieriuje.

22 straipsnis

Kiekviena valstybė narė skiria centrinę tarnybą, kurios pagrindinė pareiga — elektroninėmis priemonėmis keistis informacija su kitoms valstybėms narėms. Ši tarnyba turi būti prijungta prie CCN/CSI tinklo.

Jei šiai direktyvai taikyti valstybės narės skiria keletą institucijų, centrinė tarnyba yra atsakinga už visų pranešimų siuntimą elektroninėmis priemonėmis šioms institucijoms ir kitų valstybių narių centrinėms tarnyboms.

23 straipsnis

1. Jei valstybių narių kompetentingos institucijos saugo informaciją elektroninėse duomenų bazėse ir keičiasi šia informacija elektroninėmis priemonėmis, jos imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad visa bet kuria forma vadovaujantis šia direktyva siunčiama informacija būtų laikoma konfidencialia informacija.

Ši informacija laikoma tarnybine paslaptimi, ir jai taikoma tokia pati apsauga, kokia pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinius teisės aktus yra taikoma panašaus pobūdžio informacijai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija gali būti suteikta tik Direktyvos 76/308/EEB 16 straipsnyje nurodytiems asmenims ir institucijoms.

Ši informacija gali būti naudojama teismo ar administraciniame procese, inicijuotame siekiant susigrąžinti Direktyvos 76/308/EEB 2 straipsnyje nurodytas rinkliavas, muitus, mokesčius ir kitas priemones.

Ši informacija gali būti prieinama Europos Komisijos saugos akreditavimo įstaigos tinkamai akredituotiems asmenims tiek, kiek tai būtina tvarkant, prižiūrint ir plėtojant CCN/CSI tinklą.

3. Jei valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi informacija elektroninėmis priemonėmis, jos imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad visa siunčiama informacija būtų tinkamai sankcionuota.

24 straipsnis

Institucijos, į kurią kreipiamasi, institucijai pareiškėjai siunčiama informacija ir kiti duomenys siunčiami institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybės narės oficialia arba viena iš jos oficialių kalbų arba kita kalba, dėl kurios susitaria institucija pareiškėja ir institucija, į kurią kreipiamasi.

VI SKYRIUS

PRAŠYMAMS SUTEIKTI PARAMĄ KELIAMI REIKALAVIMAI IR TOKIŲ PRAŠYMŲ ATMETIMAS

25 straipsnis

1. Institucija pareiškėja gali pateikti prašymą suteikti paramą dėl vienos pretenzijos arba dėl kelių pretenzijų, jei jose reikalaujamos sumos susigrąžinamos iš to paties asmens.

2. Prašymo suteikti paramą pateikti negalima, jei bendra Direktyvos 76/308/EEB 2 straipsnyje nurodytos atitinkamos pretenzijos ar pretenzijų suma yra mažesnė negu 1500 eurų.

26 straipsnis

Jei, vadovaudamasi Direktyvos 76/308/EEB 14 straipsnio pirma pastraipa, institucija, į kurią kreipiamasi, nusprendžia atmesti prašymą suteikti paramą, ji raštu praneša atmetimo priežastis institucijai pareiškėjai. Institucija, į kurią kreipiamasi, tokį pranešimą siunčia iš karto, kai priima sprendimą, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prašymo suteikti paramą gavimo dienos.

SKYRIUS VII

IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA

27 straipsnis

Kiekviena valstybė narė paskiria ne mažiau kaip vieną pareigūną, tinkamai įgaliotą tartis dėl išlaidų apmokėjimo pagal Direktyvos 76/308/EEB 18 straipsnio 3 dalį tvarkos.

28 straipsnis

1. Jei institucija, į kurią kreipiamasi, nusprendžia prašyti apmokėti išlaidas, ji raštu praneša institucijai pareiškėjai priežastis, dėl kurių ji mano, kad pretenzijos patenkinimas sudaro konkrečią problemą, yra susijęs su didelėmis išlaidomis arba kova su organizuotu nusikalstamumu.

Institucija, į kurią kreipiamasi, prideda išsamią išlaidų, kurias ji institucijos pareiškėjos prašo apmokėti, sąmatą.

2. Institucija pareiškėja raštu patvirtina prašymo atlyginti išlaidas gavimą kaip įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jo gavimo.

Institucija pareiškėja per du mėnesius nuo minėto prašymo gavimo patvirtinimo dienos informuoja instituciją, į kurią kreipiamasi, apie tai, ar ji sutinka atlyginti išlaidas taip, kaip siūloma, taip pat kokią sumą ji sutinka atlyginti.

3. Institucijai pareiškėjai ir institucijai, į kurią kreipiamasi, nesutarus dėl išlaidų apmokėjimo tvarkos, institucija, į kurią kreipiamasi, toliau įprastai tęsia pretenzijų patenkinimo procedūras.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29 straipsnis

Pasinaudodama šios direktyvos IV priede pateiktu pavyzdžiu, kiekviena valstybė narė kasmet iki kovo 15 d. informuoja Komisiją, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis apie tai, kaip ji ankstesniais kalendoriniais metais pasinaudojo Direktyvoje 76/308/EEB nustatytomis procedūromis ir kokių rezultatų pasiekė.

30 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2003 m. balandžio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

31 straipsnis

Komisija praneša kitoms valstybėms narėms apie priemones, kurių šiai direktyvai įgyvendinti imasi kiekviena valstybė narė.

Kiekviena valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai šiai direktyvai įgyvendinti paskirtų kompetentingų institucijų pavadinimus ir adresus bei pareigūnų, įgaliotų pagal Direktyvos 76/308/EEB 18 straipsnio 3 dalį tartis dėl išlaidų apmokėjimo tvarkos, vardus, pavardes ir adresus.

32 straipsnis

Direktyva 77/794/EEB panaikinama.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

33 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

34 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. gruodžio 9 d.

Komisijos vardu

Frederik Bolkestein

Komisijos narys

[1] OL L 73, 1976 3 19, p. 18.

[2] OL L 175, 2001 6 28, p. 17.

[3] OL L 333, 1977 12 24, p. 11.

[4] OL L 283, 1986 10 4, p. 23.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top