Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0090

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2002/90/EB apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi

OJ L 328, 5.12.2002, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 64 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 33 - 34
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 33 - 34
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 101 - 102

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/90/oj

32002L0090Oficialusis leidinys L 328 , 05/12/2002 p. 0017 - 0018


Tarybos direktyva 2002/90/EB

2002 m. lapkričio 28 d.

apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 61 straipsnio a punktą ir 63 straipsnio 3 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Prancūzijos Respublikos iniciatyvą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi:

(1) Vienas iš Europos Sąjungos tikslų yra laipsniškas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sukūrimas, o tai, inter alia, reiškia, kad turi būti kovojama su nelegalia imigracija.

(2) Todėl turėtų būti imamasi priemonių kovoti su padėjimu nelegaliai imigracijai, susijusiu su neteisėtu sienos kirtimu tiesiogine prasme, ir vykdomu siekiant palaikyti žmonių išnaudojimui skirtus tinklus.

(3) Tuo tikslu svarbu suderinti galiojančias teisės nuostatas, būtent, tikslų aptariamojo pažeidimo apibrėžimą ir atleidimo nuo atsakomybės atvejus, kurie nustatomi šioje direktyvoje, iš vienos pusės, ir minimalias bausmių, juridinių asmenų atsakomybės ir jurisdikcijos normas, kas yra 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/946/TVR dėl bausmių sistemos sustiprinimo siekiant užkirsti kelią padėjimui neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir gyventi [3] reguliavimo dalykas, iš kitos pusės.

(4) Šios direktyvos tikslas — pateikti padėjimo nelegaliai imigracijai apibrėžimą ir tuo padaryti veiksmingesnį pamatinio sprendimo 2002/946/TVR įgyvendinimą, kad šiam nusikaltimui būtų užkirstas kelias.

(5) Ši direktyva papildo kitus teisės aktus, priimtus siekiant kovoti su negalia imigracija, nelegaliu įdarbinimu, prekyba žmonėmis ir seksualiniu vaikų išnaudojimu.

(6) Islandijai ir Norvegijai ši direktyva yra Šengeno acquis nuostatų plėtojimas, kaip apibūdinta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis [4], priklausančios 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant tą Susitarimą [5] 1 straipsnio E dalyje nurodytai sričiai.

(7) Jungtinė Karalystė ir Airija dalyvauja priimant ir taikant šią direktyvą pagal atitinkamas Sutarčių nuostatas.

(8) Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šią direktyvą ir dėl to ji nėra Danijai privaloma bei taikoma. Atsižvelgiant į tai, kad ši direktyva plėtoja Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinę dalį, Danija pagal minėto Protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai Taryba priėmė šią direktyvą, nusprendžia, ar ji taikys ją savo nacionalinėje teisėje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Bendrasis pažeidimas

1. Kiekviena valstybė narė įteisina atitinkamas sankcijas:

a) tam, kas iš anksto apgalvotai padeda asmeniui, kuris nėra valstybės narės pilietis, atvykti į valstybės narės teritoriją arba per ją vykti tranzitu pažeidžiant tos valstybės įstatymus dėl užsieniečių atvykimo arba jų vykimo tranzitu;

b) tam, kas dėl finansinės naudos iš anksto apgalvotai padeda asmeniui, kuris nėra valstybės narės pilietis, apsigyventi valstybės narės teritorijoje pažeidžiant tos valstybės įstatymus dėl užsieniečių gyvenimo.

2. Kiekviena valstybė narė, remdamasi savo nacionaline teise ir praktika, gali nuspręsti netaikyti sankcijų už šio straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžtą veiką tais atvejais, kai ta veika yra siekiama suteikti tam asmeniui humanitarinę pagalbą.

2 straipsnis

Kurstymas, dalyvavimas ir pasikėsinimas

Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad 1 straipsnyje nurodytos sankcijos būtų taikomos ir tam, kas yra 1 straipsnio 1 dalies a arba b punkte nurodyto pažeidimo:

a) kurstytojas;

b) bendrininkas arba

c) kas kėsinasi jį padaryti.

3 straipsnis

Sankcijos

Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, būtinų siekiant užtikrinti, kad už 1 ir 2 straipsniuose nurodytus pažeidimus būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasios sankcijos.

4 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2004 m. gruodžio 5 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, patvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus kartu su lentele, rodančia, kaip šios direktyvos nuostatos derinasi su priimtomis nacionalinėmis nuostatomis. Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

5 straipsnis

Atšaukimas

Nuo 2004 m. gruodžio 5 d. atšaukiama 1990 m. Šengeno konvencijos 27 straipsnio 1 dalis. Tais atvejais, kai valstybė narė šią direktyvą pagal 4 straipsnio 1 dalį įgyvendina anksčiau negu ši data, minėta nuostata tai valstybei narei nustoja galioti nuo įgyvendinimo dienos.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

7 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2002 m. lapkričio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. Haarder

[1] OL C 253, 2000 9 4, p. 1.

[2] OL C 276, 2001 10 1, p. 244.

[3] OL L 328, 2002 12 5, p. 1.

[4] OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

[5] OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

--------------------------------------------------

Top