EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0086

2002 m. lapkričio 6 d. Komisijos direktyva 2002/86/EB, keičianti Direktyvos 2001/101/EB nuostatą dėl datos, nuo kurios draudžiama prekiauti produktais, neatitinkančiais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB

OJ L 305, 7.11.2002, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 254 - 254
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 82 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 82 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 127 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/86/oj

32002L0086Oficialusis leidinys L 305 , 07/11/2002 p. 0019 - 0019


Komisijos direktyva 2002/86/EB

2002 m. lapkričio 6 d.

keičianti Direktyvos 2001/101/EB nuostatą dėl datos, nuo kurios draudžiama prekiauti produktais, neatitinkančiais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo [1] su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/101/EB [2], ypač į jos 6 straipsnio 6 dalies antros pastraipos pirmąją įtrauką,

kadangi:

(1) Direktyvos 2001/101/EB nuostatos dėl produktų, kurių sudėtyje yra mėsos, ženklinimo netaikomos tol, kol nesibaigia paskutinis tos direktyvos perkėlimo į nacionalinę valstybių narių teisę terminas.

(2) Patvirtinus sąvokos "mėsa" apibrėžimą ženklinimo tikslais, atitinkami ūkio subjektai turės padaryti esminių pakeitimų produktų ženklinime, visų pirma susijusių su sudedamųjų dalių sąrašu ir, prireikus, mėsos sudėtimi.

(3) Tokių produktų kiekis rinkoje yra didelis ir su tuo susiję mažosios ir vidutinės įmonės, būtinas atitinkamas pereinamasis laikotarpis, kad šių produktų ženklinimas atitiktų Direktyvą 2001/101/EB.

(4) Turi būti numatyta, kad ūkio subjektai galėtų parduoti rinkoje produktus, paženklintus prieš pasibaigiant pereinamajam laikotarpiui, kurių ženklinimas neatitinka pirmiau minėtų nuostatų.

(5) Dėl to reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 2001/101/EB.

(6) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2001/101/EEB 2 straipsnis pakeičiamas taip:

"2 straipsnis

1. Valstybės narės nuo 2003 m. sausio 1 d. leidžia prekiauti produktais, kurie atitinka Direktyvą 2000/13/EB.

2. Nuo 2003 m. liepos 1 d. valstybės narės draudžia prekiauti produktais, kurie neatitinka Direktyvos 2000/13/EB.

Tačiau produktais, kurie neatitinka Direktyvos 2000/13/EB ir kurie paženklinti iki 2003 m. liepos 1 d., leidžiama prekiauti kol baigiasi jų atsargos."

2 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

[2] OL L 310, 2001 11 28, p. 19.

--------------------------------------------------

Top