EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0084

2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/84/EB, iš dalies keičianti direktyvas dėl jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijostekstas svarbus EEE.

OJ L 324, 29.11.2002, p. 53–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 43 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 43 - 48
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014 P. 53 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/84/oj

32002L0084Oficialusis leidinys L 324 , 29/11/2002 p. 0053 - 0058


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/84/EB

2002 m. lapkričio 5 d.

iš dalies keičianti direktyvas dėl jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [4],

kadangi:

(1) Galiojančiose direktyvose dėl jūrų saugumo daromos nuorodos į komitetą, įsteigtą pagal 1993 m. rugsėjo 13 d. Tarybos direktyvą 93/75/EEB dėl minimalių reikalavimų į Bendrijos uostus įplaukiantiems arba iš jų išplaukiantiems laivams, vežantiems pavojingus arba aplinką teršiančius krovinius [5] o, tam tikrais atvejais, į ad hoc komitetą, įsteigtą pagal susijusią direktyvą. Šie komitetai buvo reglamentuojami pagal 1987 m. liepos 13 d. Tarybos sprendime 87/373/EEB, nustatančiame Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [6], išdėstytas taisykles.

(2) Sprendimas 87/373/EEB buvo pakeistas 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [7]. Vadovaujantis Tarybos sprendimu 1999/468/EB, turėtų būti patvirtintos priemonės, būtinos galiojančioms direktyvoms jūrų saugumo srityje įgyvendinti.

(3) 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiantis Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) [8], centralizuoja pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus dėl jūrų saugumo, teršimo iš laivų prevencijos ir gyvenimo bei darbo sąlygų laivuose apsaugos įsteigtų komitetų uždavinius.

(4) Dėl to Tarybos direktyvos 93/75/EEB, 94/57/EB [9], 95/21/EB [10], 96/98/EB [11], 97/70/EB [12], 98/18/EB [13], 98/41/EB [14], 1999/35/EB [15] bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/59/EB [16], 2001/25/EB [17] ir 2001/96/EB [18] jūrų saugumo srityje turėtų būti iš dalies pakeistos, kad pakeistų veikiančius komitetus COSS.

(5) Pirmiau nurodytos direktyvos taip pat turėtų būti iš dalies pakeistos, kad joms būtų galima taikyti keitimo tvarką, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 2099/2002 ir to reglamento atitinkamomis nuostatomis, skirtomis palengvinti jų pritaikymą atsižvelgiant į Bendrijos teisės aktuose minimų tarptautinių dokumentų jūrų saugumo srityje pakeitimus,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šios direktyvos tikslas - pagerinti Bendrijos teisės aktų dėl jūrų saugumo, teršimo iš laivų prevencijos ir gyvenimo bei darbo sąlygų laivuose, įgyvendinimą:

a) darant nuorodą į COSS;

b) spartinant tokių teisės aktų atnaujinimą ir lengvinant jų pakeitimą, atsižvelgiant į tarptautinių dokumentų, taikomų jūrų saugumo, teršimo iš laivų prevencijos ir darbo bei gyvenimo sąlygų laivuose srityje, raidą, laikantis Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 nuostatų.

2 straipsnis

Direktyvos 93/75/EEB pakeitimas

Direktyva 93/75/EEB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnio e, f, g, h ir i punktai pakeičiami taip:

"e) "Marpol 73/78". - tai naujausios TJO 1973 m. Tarptautinės teršimo iš laivų prevencijos konvencijos su pakeitimais, padarytais 1978 m. protokolu, redakcijos;

f) "IMDG kodeksas". - tai naujausia TJO Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo jūra kodekso redakcija;

g) "IBC kodeksas". - tai naujausia TJO Tarptautinio laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodekso redakcija;

h) "IGC kodeksas". - tai naujausia TJO Tarptautinio laivų, skirtų vežti suskystintas dujas, statybos ir įrangos kodekso redakcija;

i) "INF kodeksas". - naujausia TJO Tarptautinio panaudoto branduolinio kuro, plutonio ir didelio radioaktyvumo atliekų flakonuose saugaus vežimo laivais kodekso redakcija".

2. 11 straipsnis papildomas šia pastraipa:

"2 straipsnyje nurodytų tarptautinių dokumentų pakeitimai gali būti pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities laikantis 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiančio Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS), 5 straipsnio [19]."

3. 12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 3 straipsnio nuostatas.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų taikymo tvarką [20], 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

3 straipsnis

Direktyvos 94/57/EB pakeitimas

Direktyva 94/57/EB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnio d punkto žodžiai "kurie galioja 2001 m. gruodžio 19 d." keičiami žodžiais "jų naujausia redakcija".

2. 7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiančio Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS), 3 straipsnio nuostatas [21]."

3. 8 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

"2 straipsnio d punkte ir 6 straipsnyje nurodytų tarptautinių dokumentų pakeitimai gali būti pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities laikantis Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 5 straipsnio."

4 straipsnis

Direktyvos 95/21/EB pakeitimas

Direktyva 95/21/EB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies žodžiai "galiojančiais 2001 m. gruodžio 19 d." keičiami žodžiais "jos naujausia redakcija";

b) 2 dalies žodžiai "koks jis yra 2001 m. gruodžio 19 d." keičiami žodžiais "jos naujausia redakcija".

2. 18 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas pagal 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiančio Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS), 3 straipsnio nuostatas [22]."

3. 19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) c punktas pakeičiamas taip:

"c) pagal 2 straipsnio 1 dalį siekiant atnaujinti tarptautinių konvencijų, svarbių šios direktyvos tikslams, sąrašą.";

b) įrašoma ši pastraipa:

"2 straipsnyje nurodytų tarptautinių dokumentų pakeitimai gali būti pašalinami iš šios direktyvos taikymo srities laikantis Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 5 straipsnio."

5 straipsnis

Direktyvos 96/98/EB pakeitimas

Direktyva 96/98/EB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnio c, d ir n punktų žodžiai "tai pagal 2001 m. sausio 1 d. galiojančios", "galiojančiais 2001 m. sausio 1" ir "galiojantys 2001 m. sausio 1 d." pakeičiami žodžiais "jų naujausia redakcija".

2. 17 straipsnis pakeičiamas taip:

"17 straipsnis

Laikantis 18 straipsnio 2 dalyje numatytos tvarkos, galima pakeisti šią direktyvą, kad:

- šios direktyvos tikslams būtų galima pritaikyti vėlesnius tarptautinių dokumentų pakeitimus,

- diegiant naują įrangą ir ją perrašant iš A.2 priedo į A.1 priedą ir atvirkščiai, būtų galima atnaujinti A priedą,

- būtų suteikta galimybė su A.1 priede išvardyta įranga naudoti B + C modulius bei H modulį, ir iš dalies pakeisti atitikties įvertinimo modulių skiltis,

- kitas standartizacijos organizacijas būtų galima įtraukti į 2 straipsnyje pateiktą apibrėžimą "bandymo standartai".

2 straipsnio c, d ir n punktuose minimos konvencijos ir bandymo standartai suprantami neatmetant jokių priemonių, kurių buvo imtasi taikant 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiančio Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS), 5 straipsnio nuostatas [23]."

3. 18 straipsnis pakeičiamas taip:

"18 straipsnis

1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 3 straipsnio nuostatas.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų taikymo tvarką [24], 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

6 straipsnis

Direktyvos 97/70/EB pakeitimas

Direktyva 97/70/EB iš dalies pakeičiama taip:

1. 8 straipsnis papildomas šia pastraipa:

"2 straipsnio 4 dalyje nurodytų tarptautinių dokumentų pakeitimai gali būti pašalinami iš šios direktyvos taikymo srities laikantis 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiančio Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) [25], 5 straipsnio."

2. 9 straipsnis pakeičiamas taip:

"9 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 3 straipsnio nuostatas.

2. Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų taikymo tvarką [26], 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

7 straipsnis

Direktyvos 98/18/EB pakeitimas

Direktyva 98/18/EB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnio a, b, c, d ir f punktai pakeičiami taip:

"a) "Tarptautinės konvencijos". - tai tarptautinės 1974 m. konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (1974 m. Solas konvencija) ir tarptautinės 1966 m. konvencijos dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo kartu su jų protokolais ir pakeitimais naujausios redakcijos;

b) "Neapgadinto laivo stovumo kodeksas". - tai "Visų tipų laivų, kuriems galioja TJO dokumentai, neapgadinto laivo stovumo kodekso"., išdėstyto 1993 m. lapkričio 4 d. TJO Asamblėjos rezoliucijoje A.749 (18), naujausia redakcija;

c) "Greitaeigių laivų kodeksas". - tai "Tarptautinio greitaeigių laivų saugos kodekso"., išdėstyto TJO Saugos jūroje komiteto 1994 m. gegužės 20 d. rezoliucijoje MSC 36 (63), naujausia redakcija;

d) "GMDSS". - tai globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos, apibrėžtos 1974 m. Solas konvencijos IV skyriuje, naujausia redakcija;

(…)

f) "greitaeigis keleivinis laivas". - tai greitaeigis laivas, apibrėžtas naujausios redakcijos 1974 m. Solas konvencijos X skyriaus 1 taisyklėje, vežantis daugiau kaip 12 keleivių; jūriniais vidaus maršrutais, B, C arba D klasės jūros rajonais plaukiojantys keleiviniai laivai nelaikomi greitaeigiais keleiviniais laivais, jeigu:

- jų vandentalpa iki konstrukcinės vaterlinijos mažesnė kaip 500 m3 ir

- jų didžiausias greitis, apibrėžtas Greitaeigių laivų kodekso 1.4.30 dalyje, mažesnis kaip 20 mazgų;".

2. 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktų, 6 straipsnio 2 dalies a punkto i papunkčio ir 6 straipsnio 3 dalies a punkto žodžiai "su šios direktyvos priėmimo dieną padarytais pakeitimais" keičiami žodžiais "jų naujausia redakcija" arba "jų naujausią redakciją" atitinkamai.

3. 8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

Adaptacijos

Laikantis 9 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos:

a) i) 2 straipsnio a, b, c, d ir t punktų apibrėžimus; ir

ii) 10 straipsnyje nurodytų tyrimų atlikimo tvarkos ir jų rekomendacijų nuostatas;

iii) nuostatas dėl Solas konvencijos ir Tarptautinio greitaeigių laivų saugos kodekso, įskaitant jų vėlesnius pakeitimus, nustatytus 4 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje ir 11 straipsnio 3 dalyje; ir

iv) konkrečias nuorodas į "tarptautines konvencijas" ir TJO rezoliucijas, minimas 2 straipsnio f, k ir o punktuose, 3 straipsnio 2 dalies a punkte, 6 straipsnio 1 dalies b ir c punkte, 6 straipsnio 2 dalies b punkte bei 11 straipsnio 3 dalyje,

galima pritaikyti, kad būtų atsižvelgta į raidą tarptautiniu mastu ir visų pirma į TJO;

b) priedus galima iš dalies pakeisti, kad:

i) šios direktyvos nuostatoms būtų taikomi tarptautinių konvencijų pakeitimai;

ii) būtų pagerintos jų techninės specifikacijos, atsižvelgiant į įgytą patirtį.

2 straipsnyje nurodytų tarptautinių dokumentų pakeitimai gali būti pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities laikantis 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiančio Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) [27], 5 straipsnio."

4. 9 straipsnis pakeičiamas taip:

"9 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos Komitetas (COSS), įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 3 straipsnio nuostatas.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų taikymo tvarką [28], 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

8 straipsnis

Direktyvos 98/41/EB pakeitimas

Direktyva 98/41/EB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnio trečios įtraukos žodžiai "galiojusiame šios direktyvos priėmimo metu" keičiami žodžiais "naujausia jos redakcija".

2. 12 straipsnis papildomas šia pastraipa:

"2 straipsnyje nurodytų tarptautinių dokumentų pakeitimai gali būti pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities laikantis 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiančio Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) [29], 5 straipsnio."

3. 13 straipsnis pakeičiamas taip:

"13 straipsnis

1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 3 straipsnio nuostatas.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų taikymo tvarką [30], 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

9 straipsnis

Direktyvos 1999/35/EB pakeitimas

Direktyva 1999/35/EB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnio b, d, e ir o punktai pakeičiami taip:

"b) "greitaeigis keleivinis laivas". - tai greitaeigis laivas, apibrėžtas naujausios redakcijos 1974 m. Solas konvencijos 10 skyriaus 1 taisyklėje, vežantis daugiau kaip 12 keleivių;

(…)

d) "1974 m. Solas konvencija". - tai Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje kartu su šios konvencijos protokolais ir pakeitimais naujausia redakcija;

e) "Greitaeigių laivų kodeksas". - tai Tarptautinio greitaeigių laivų saugos kodekso, įtraukto į 1994 m. gegužės 20 d. TJO Jūrų saugumo komiteto rezoliuciją MSC 36 (63), naujausia redakcija;

(…)

o) "kompanija". - tai kompanija, eksploatuojanti vieną ar daugiau ro-ro keltų, kuriems pagal 1995 m. gruodžio 8 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 3051/95 dėl ro-ro tipo keleivinių keltų (ro-ro keltų) saugaus valdymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas išduotas atitikties dokumentas, arba kompanija, eksploatuojanti greitaeigius keleivinius laivus, kuriems pagal naujausios redakcijos 1974 m. Solas konvencijos reglamento IX/4 taisyklės nuostatas išduotas atitikties dokumentas".

2. 16 straipsnis pakeičiamas taip:

"16 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas pagal 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 3 straipsnio nuostatas [31].

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų taikymo tvarką [32], 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

3. 17 straipsnis papildomas šia pastraipa:

"2 straipsnyje nurodytų tarptautinių dokumentų pakeitimai gali būti pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities laikantis Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 5 straipsnio".

4. I priedas iš dalies keičiamas taip:

7 punkto žodžiai "MSC Rezoliuciją … (70)" pakeičiami žodžiais "TJO Asamblėjos rezoliuciją A.893 (21)".

10 straipsnis

Direktyvos 2000/59/EB pakeitimas

Direktyva 2000/59/EB iš dalies keičiama taip:

1. 2 straipsnio b punkto žodžiai "galiojanti šios direktyvos priėmimo dieną" pakeičiami žodžiais "jos naujausia redakcija".

2. 14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas pagal 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiančio Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS), 3 straipsnio nuostatas [33]."

3. 15 straipsnis papildomas šia pastraipa:

"2 straipsnyje nurodytų tarptautinių dokumentų pakeitimai gali būti pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities laikantis Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 5 straipsnio."

11 straipsnis

Direktyvos 2001/25/EB pakeitimas

Direktyva 2001/25/EB iš dalies keičiama taip:

1. 1 straipsnio 16, 17, 18, 21, 22, 23 ir 24 punktai pakeičiami taip:

"16) "cheminių medžiagų tanklaivis" - tai laivas, sukonstruotas arba pritaikytas ir naudojamas bet kuriems naujausios redakcijos "Tarptautinio nesupakuotų cheminių medžiagų vežimo kodekso" 17 skyriuje išvardytiems supiltiems produktams vežti;

17) "suskystintų dujų tanklaivis" - tai laivas, sukonstruotas arba pritaikytas ir naudojamas suskystintoms dujoms arba kitiems naujausios redakcijos "Tarptautinio suskystintų dujų vežimo kodekso" 19 skyriuje išvardytiems supiltiems produktams vežti;

18) "radijo ryšio reglamentas" - tai peržiūrėto Radijo ryšio reglamento, kurį yra priėmusi Pasaulio vykdomoji radijo ryšio konferencija dėl mobiliųjų paslaugų, naujausia redakcija;

(…)

21) "JRAB konvencija" - tai Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, taikomos atitinkamiems dalykams, atsižvelgiant į konvencijos VII straipsnio ir I/15 taisyklės pereinamojo laikotarpio nuostatas, įskaitant, tam tikrais atvejais, taikytinas JRAB kodekso nuostatas, taikant visų šių dokumentų naujausias redakcijas;

22) "radijo ryšio pareigos" apima, atitinkamai, budėjimą ir įrangos techninį aptarnavimą bei remontą, vykdomus pagal Radijo ryšio reglamentą, Tarptautinę konvenciją dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (1974 m.), (SOLAS konvencija), bei, kiekvienos valstybės narės nuožiūra, pagal atitinkamas Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) naujausių redakcijų rekomendacijas;

23) "keleivinis ro-ro tipo laivas" - tai keleivinis laivas, turintis patalpas ro-ro kroviniams arba specialios kategorijos patalpas, kaip apibrėžta naujausios redakcijos SOLAS konvencijoje;

24) "JRAB kodeksas" - tai Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo (JRAB) kodeksas, priimtas 1995 m. JRAB šalių konferencijoje 2 rezoliucija, jo naujausia redakcija."

2. 22 straipsnis papildomas šia dalimi:

"4. 1 straipsnyje nurodytų tarptautinių dokumentų pakeitimai gali būti pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities, laikantis 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002, įsteigiančio jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą (COSS) [*] OL L 324, 2002 11 29, p. 1., 5 straipsnio."

3. 23 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas pagal 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 3 straipsnio nuostatas".

12 straipsnis

Direktyvos 2001/96/EB pakeitimas

Direktyva 2001/96/EB iš dalies keičiama taip:

1. 3 straipsnio 2 dalies žodžiai "galiojanti 2001 m. gruodžio 4 d." pakeičiami žodžiais "jos naujausia redakcija".

2. 14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas pagal 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 3 straipsnio nuostatas [35]."

3. 15 straipsnis papildomas šia dalimi:

"3. 3 straipsnyje nurodytų tarptautinių dokumentų pakeitimai gali būti pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities laikantis Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 5 straipsnio."

13 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Valstybes narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2003 m. lapkričio 23 d., įgyvendina šia direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

15 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. lapkričio 5 d.

Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. Pedersen

[1] OL C 365 E, 2000 12 19, p. 280.

[2] OL C 139, 2001 5 11, p. 21.

[3] OL C 253, 2001 9 12, p. 1.

[4] 2001 m. vasario 13 d. pateikta Europos Parlamento nuomonė (OL C 276, 2001 10 1, p. 44), 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 170 E, 2002 7 16, p. 98) ir 2002 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[5] OL L 247, 1993 10 5, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 98/74/EB (OL L 276, 1998 10 13, p. 7).

[6] OL L 197, 1987 7 18, p. 33.

[7] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[8] OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

[9] OL L 319, 1994 12 12, p. 20. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/105/EB (OL L 19, 2002 1 22, p. 9).

[10] OL L 157, 1995 7 7, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/106/EB (OL L 19, 2002 1 22, p. 17).

[11] OL L 46, 1997 2 17, p. 25. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/75/EB (OL L 254, 2002 9 23, p. 1).

[12] OL L 34, 1998 2 9, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/35/EB (OL 112, 2002 4 27, p. 4).

[13] OL L 144, 1998 5 15, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2002/25/EB (OL L 98, 2002 4 15, p. 1).

[14] OL L 188, 1998 7 2, p. 35.

[15] OL L 138, 1999 6 1, p. 1.

[16] OL L 332, 2000 12 28, p. 81.

[17] OL L 136, 2001 5 18, p. 17.

[18] OL L 13, 2002 1 16, p. 9.

[19] OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

[20] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[21] OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

[22] OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

[23] OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

[24] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[25] OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

[26] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[27] OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

[28] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[29] OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

[30] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[31] OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

[32] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[33] OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

[35] OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

--------------------------------------------------

Top