EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0067

2002 m. liepos 18 d. Komisijos direktyva 2002/67/EB dėl maisto produktų, turinčių chinino ir kofeino, ženklinimoTekstas svarbus EEE.

OJ L 191, 19.7.2002, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 116 - 117
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 008 P. 211 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 008 P. 211 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 29 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; panaikino 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/67/oj

32002L0067Oficialusis leidinys L 191 , 19/07/2002 p. 0020 - 0021


Komisijos direktyva 2002/67/EB

2002 m. liepos 18 d.

dėl maisto produktų, turinčių chinino ir kofeino, ženklinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo [1], su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/101/EB [2], ypač į jos 4 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1) Chininas ir kofeinas yra naudojami arba kaip kvapioji medžiaga, arba kaip, pavyzdžiui, kofeinas, sudedamoji dalis gaminant ar ruošiant tam tikrus maisto produktus. Šių medžiagų nedideli kiekiai nekelia jokio pavojaus daugumos vartotojų sveikatai.

(2) Remiantis Maisto produktų mokslinio komiteto išvadomis, toksikologijos požiūriu visiškai neprieštaraujama, kad chininas iki tam tikro didžiausio kiekio ir toliau būtų naudojamas karčiuosiuose gėrimuose. Tačiau kai kuriems žmonėms dėl medicininių priežasčių chinino vartojimas gali turėti kontraindikacijų, nes jų jautrumas šiai medžiagai yra padidėjęs.

(3) 1999 m. sausio 21 d. pareikštoje nuomonėje dėl kofeino ir kitų medžiagų, naudojamų kaip sudedamosios "energijos teikiančių gėrimų" dalys, Maisto produktų mokslinis komitetas priėjo išvadą, kad suaugusiems, išskyrus nėščias moteris, "energijos teikiančių gėrimų" indėlis į visą suvartojamo kofeino kiekį neturėtų kelti susirūpinimo, darant prielaidą, kad "energijos teikiantys gėrimai" pakeičia kitus kofeino šaltinius. Tačiau vaikams padidintas kofeino suvartojimas iki tam tikros vienai dienai tenkančios ribos gali sukelti laikinus elgesio pakitimus, pavyzdžiui, padidintą jautrumą, dirglumą, nervingumą ar nerimą. Be to, Komitetas mano, kad nėščioms moterims suvartoti nedidelį kofeino kiekį yra patartina.

(4) Tokie tyrimų rezultatai reikalauja, kad maisto produktų etiketėse vartotojams būtų pateikiama aiški informacija, ar maisto produkte chinino ar kofeino yra ar nėra, o dėl kofeino gėrimuose, kuriuose paprastai kofeino nebūna, būtina pateikti įspėjimą ir nurodyti kofeino kiekį, jei jis yra didesnis už tam tikrą apibrėžtą kiekį.

(5) Direktyva 2000/13/EB nenumato, kad sudedamųjų dalių sąraše būtų specialiai nurodomos kvapiosios medžiagos. Taigi, chininą ar kofeiną panaudojus kaip kvapiąsias medžiagas, jie gali būti neįvardyti sudedamųjų dalių sąraše. Be to, netgi nurodant kofeiną sudedamųjų dalių sąraše, nereikalaujama, kad būtų nurodyta, ar jo kiekiai yra dideli.

(6) Kai kurios valstybės narės priėmė nacionalinius teisės aktus, pagal kuriuos maisto produktų, kuriuose yra chinino ir (ar) kofeino, etiketėse privaloma nurodyti šių medžiagų buvimą, o tam tikrais atvejais ir kofeino kiekį bei pateikti įspėjimą. Įvairių nacionalinės teisės aktų galiojimas ir taikymas kelia techninių problemų Bendrijos vidaus prekybai atitinkamais maisto produktais.

(7) Todėl, norint visiems vartotojams visoje Bendrijoje pateikti informaciją ir palengvinti aptariamų produktų laisvą judėjimą, būtina nustatyti suderintas nuostatas maisto produktams, kuriuose yra chinino ar kofeino. Tokios nuostatos turi reikalauti, kad etiketėse, be informacijos, nurodytos Direktyvoje 2000/13/EB, būtų nurodyta privaloma informacija apie tas medžiagas.

(8) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/13/EB 6 straipsnio 6 dalies antros pastraipos trečiosios įtraukos, chininas ir (ar) kofeinas, naudojamas kaip kvapioji medžiaga gaminant ar ruošiant maisto produktą, turi būti nurodyti sudedamųjų dalių sąraše, pateiktame Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte, tuoj po žodžio "kvapioji medžiaga".

2 straipsnis

1. Jei gėrimo, skirto vartoti be jokių pakeitimų, arba gėrimo, pagaminto iš koncentruoto ar išdžiovinto produkto, sudėtyje kofeinas, neatsižvelgiant į jo šaltinį, sudaro daugiau kaip 150 mg/l, ant etiketės tame pačiame regėjimo plote kaip ir parduodamo produkto pavadinimas turi būti parašyta: "Didelis kofeino kiekis".

Po šio įspėjimo skliausteliuose pagal Direktyvos 2000/13/EB 13 straipsnio 2 dalies reikalavimus turi būti nurodytas kofeino kiekis, išreikštas mg/100 ml.

2. 1 dalis netaikoma gėrimams, pagamintiems iš kavos, arbatos arba kavos ar arbatos ekstrakto, kai parduodamo produkto pavadinime yra žodis "kava" arba "arbata".

3 straipsnis

1. Valstybės narės nuo 2003 m. liepos 1 d. leidžia prekiauti produktais, kurie atitinka šią direktyvą.

2. Valstybės narės nuo 2004 m. liepos 1 d. draudžia prekiauti produktais, kurie neatitinka šios direktyvos.

Tačiau prekiauti produktais, kurie neatitinka šios direktyvos, bet buvo paženklinti etiketėmis iki 2004 m. liepos 1 d., leidžiama, kol pasibaigs jų atsargos.

4 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2003 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. liepos 18 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

[2] OL L 310, 2001 11 28, p. 19.

--------------------------------------------------

Top