EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0055

2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla

OL L 193, 2002 7 20, p. 33–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/55/oj

32002L0055Oficialusis leidinys L 193 , 20/07/2002 p. 0033 - 0059


Tarybos direktyva 2002/55/EB

2002 m. birželio 13 d.

dėl prekybos daržovių sėkla

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

pasitarusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

kadangi:

(1) 1970 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 70/458/EEB dėl prekybos daržovių sėkla [2] buvo dažnai ir iš esmės keičiama [3]. Aiškumo ir racionalumo sumetimais minėtą direktyvą reikėtų susisteminti.

(2) Bendrijos žemės ūkyje daržovių sėklos gamyba užima svarbią vietą.

(3) Geri daržovių auginimo rezultatai didžia dalimi priklauso nuo tinkamos sėklos.

(4) Bus pasiektas didesnis produktyvumas auginant daržoves Bendrijoje, jeigu valstybių narių prekybai parenkamoms veislėms bus taikomos kuo griežtesnės vienodos taisyklės.

(5) Reikėtų sudaryti bendrąjį daržovių veislių katalogą. Toks katalogas gali būti sudarytas tik remiantis nacionaliniais katalogais.

(6) Dėl šios priežasties visos valstybės narės turėtų sudaryti vieną ar kelis nacionalinius katalogus su jų teritorijoje patvirtintomis sertifikavimo, kontrolės ir prekybos veislėmis.

(7) Šiuos katalogus reikia sudaryti laikantis vienodų taisyklių, kad patvirtintos veislės būtų išskirtinės, stabilios ir pakankamai vienodos.

(8) Reikia atsižvelgti į tarptautiniu mastu priimtas taisykles dėl tam tikrų nuostatų, susijusių su veislių patvirtinimu nacionaliniu mastu.

(9) Siekiant atlikti tyrimus veislei patvirtinti, reikia numatyti daugybę vienodų kriterijų ir būtiniausių reikalavimų.

(10) Reikia sunorminti nuostatas dėl laiko, per kurį galioja patvirtintoji veislė, priežasčių, dėl kurių galima panaikinti patvirtinimą, ir veislės palaikymo tvarkos. Valstybės narės turi pranešti viena kitai apie veislių patvirtinimą ir panaikinimą.

(11) Būtų tikslinga priimti taisykles dėl veislių pavadinimų tinkamumo ir dėl apsikeitimo informacija tarp valstybių narių.

(12) Bendrajame veislių kataloge išvardytų veislių sėklai Bendrijoje negali būti taikomi jokie su šia veisle susiję prekybos apribojimai.

(13) Be to, valstybei narei turi būti suteikta teisė prieštarauti dėl veislės.

(14) Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje Komisija turi išspausdinti veislių, įtrauktų į bendrąjį katalogą, sąrašą.

(15) Reikia priimti nuostatą dėl priemonių, kurios pripažintų, kad trečiosiose šalyse vykdomi tyrimai ir veislių kontrolė yra lygiaverčiai.

(16) Remiantis mokslo ir technikos plėtra, dabar genetinės modifikacijos dėka galima išvesti naujas veisles. Todėl svarstant, ar patvirtinti genetiškai modifikuotas veisles, kaip apibrėžta 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyvoje 90/220/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką [4], valstybės narės turi atsižvelgti į bet kokią riziką ryšium su tokiu apgalvotu išleidimu į aplinką. Be to, reikia nustatyti sąlygas, kuriomis tokios genetiškai modifikuotos veislės būtų patvirtinamos.

(17) Prekybą naujais maisto produktais ir naujomis maisto produktų sudedamosiomis dalimis Bendrijos mastu reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 [5]. Todėl valstybėms narėms taip pat būtų tikslinga atsižvelgti į bet kokią riziką sveikatai, kylančią dėl maisto produktų, svarstant, ar patvirtinti tam tikras veisles. Be to, reikia nustatyti sąlygas, kuriomis šios veislės būtų patvirtinamos.

(18) Remiantis mokslo ir technikos plėtra, reikia priimti taisykles dėl chemiškai apdorotos sėklos ir dauginamosios medžiagos patvirtinimo.

(19) Pagal bendrąją taisyklę daržovių sėklą leidžiama parduoti tik tada, jeigu jos buvo oficialiai ištirta ir sertifikuota pagal sertifikavimo taisykles kaip elitinė ar sertifikuota sėkla. Nurodytomis sąlygomis į rinką būtų galima pristatyti ankstesnės negu elitinė sėkla kartos padaugintą sėklą ir subrendusią sėklą.

(20) Kai kurių daržovių veislių atžvilgiu neįmanoma pasiekti, kad būtų prekiaujama sertifikuota sėkla. Todėl reikia leisti prekiauti patikrinta standartine sėkla, kuri taip pat privalo atitikti veislės tapatybę ir grynumą, tačiau šioms savybėms galioja tik oficialus pasirinktinai lauke vykdomas antrinis tyrimas.

(21) Siekiant pagerinti Bendrijos daržovių sėklos kokybę, reikia nustatyti tam tikrus būtiniausius analitinio grynumo ir daigumo reikalavimus.

(22) Siekiant užtikrinti sėklos tapatybę, reikia nustatyti Bendrijos taisykles dėl pakavimo, mėginių ėmimo, antspaudavimo ir ženklinimo. Tikslinga patvirtinti nuostatas dėl oficialaus pirminio sertifikuotų sėklos tyrimo ir prievoles, kurias turėtų vykdyti asmuo, parduodantis standartinę ir sertifikuotą sėklą, supilstytą į mažus pakelius.

(23) Reikia patvirtinti prekybos chemiškai apdorotą sėkla, sėkla, skirta ekologiškai švarių kultūrų auginimui, ir apsaugos naudojant in situ veisles, kurioms gresia genetinė erozija, taisykles.

(24) Tam tikromis sąlygomis turi būti leidžiamos išlygos, nepažeidžiančios Sutarties 14 straipsnio nuostatų. Išlygomis besinaudojančios valstybės narės turi padėti viena kitai administruojant patikrinimus.

(25) Siekiant užtikrinti, kad prekiaujant būtų laikomasi sėklos kokybės reikalavimų ir nuostatų, garantuojančių jų tapatybę, valstybės narės privalo pasirūpinti atitinkamu kontrolės mechanizmu.

(26) Sėklai, atitinkančiai šiuos reikalavimus, nepažeidžiant Sutarties 30 straipsnio, neturi būti taikomi jokie prekybos apribojimai, išskyrus Bendrijos taisyklėse numatytus apribojimus.

(27) Tam tikromis sąlygomis sėkla, padauginta kitoje šalyje iš elitinės sėklos, sertifikuotos valstybėje narėje, turi būti sertifikuota kaip toje valstybėje narėje sertifikuota sėkla.

(28) Reikia priimti nuostatas dėl leidimo prekiauti Bendrijoje daržovių sėkla, surinkta trečiosiose šalyse, jeigu tokia sėkla turi tokias pačias garantijas, kaip ir oficialiai sertifikuotos ar Bendrijoje parduodamos kaip standartinė sėkla, atitinkanti Bendrijos taisykles.

(29) Jeigu kyla sunkumų apsirūpinant įvairių kategorijų sertifikuota ar standartine sėkla, reikia laikinai leisti prekiauti kategorijos, kuriai taikomi ne tokie griežti reikalavimai, sėkla, taip pat į bendruosius ar nacionalinius veislių katalogus neįtrauktų veislių sėkla.

(30) Siekiant suderinti valstybių narių taikomus techninius sertifikavimo ir kontrolės metodus ir palyginti Bendrijoje sertifikuotą sėklą su sėkla, įvežamą iš trečiųjų šalių, valstybėse narėse reikia įvesti palyginamuosius Bendrijos bandymus, kurie leistų kasmet antrą kartą tirti kai kurią "elitinės sėklos" kategorijos veislių sėklą ir "sertifikuotos sėklos" bei "standartinės sėklos" kategorijų sėklą.

(31) Bendrijos taisyklės netaikytinos sėklai, kuri deklaruojama eksportui į trečiąsias šalis.

(32) Ši direktyva turėtų apimti tam tikras rūšis, pvz., pašarinius ar aliejinius augalus, taip pat daržoves. Tačiau jeigu tam tikros sėklos rūšys paprastai nedauginamos ar neparduodamos valstybės narės teritorijoje, reikia priimti nuostatą, kad ta valstybė narė atleidžiama nuo įsipareigojimo taikyti šią direktyvą minėtos rūšies atžvilgiu.

(33) Tikslinga rengti trumpalaikius eksperimentus, siekiant patobulinti kai kurias šioje direktyvoje išdėstytas nuostatas.

(34) Priemones šiai direktyvai vykdyti reikia priimti remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais vykdomaisiais įgaliojimais tvarką [6].

(35) Ši direktyva negali daryti jokio poveikio valstybių narių įsipareigojimams dėl direktyvų, pateiktų VI priedo B dalyje, perkėlimo į nacionalinę teisę galutinių terminų.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva taikoma daržovių sėklos gamybai pardavimo tikslu ir pardavimui Bendrijoje.

Ji netaikoma daržovių sėklai, kuri deklaruojama eksportui į trečiąsias šalis.

2 straipsnis

1. Šioje direktyvoje:

a) "prekyba" – pardavimas, laikymas pardavimo tikslu, pasiūlymas parduoti ir bet koks perleidimas, tiekimas ar perdavimas – už atlygį ar be jo – trečiosioms šalims, kurio tikslas – komercinis sėklos panaudojimas.

Prekyba nelaikomas prekiavimas sėkla, kurio tikslas nėra komercinis veislės panaudojimas, pavyzdžiui:

- sėklos tiekimas oficialioms tyrimo ir kontrolės institucijoms,

- sėklos tiekimas paslaugų teikėjams apdorojimui ar pakavimui, jeigu paslaugų tiekėjas neįgyja nuosavybės teisės į tokiu būdu tiekiamą sėklą.

Tam tikromis sąlygomis sėklos tiekimas paslaugų teikėjams, kurio tikslas – tam tikrų žemės ūkio žaliavų gamyba pramoniniu tikslu ar sėklos dauginimas tokiu pat tikslu, nelaikomi prekyba, jeigu paslaugų teikėjas neįgyja nuosavybės teisės į tokiu būdu tiekiamą sėklą arba derliaus produktą. Sėklos tiekėjas pateikia sertifikavimo institucijai atitinkamos sutarties, sudarytos su paslaugų teikėju, dalių kopiją, į kurią įtraukti standartai ir sąlygos, kurių laikosi sėklos tiekėjas.

Šios nuostatos taikymo sąlygos nustatomos 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka;

b) "daržovės"

– toliau nurodytų augalų rūšys, skirtos žemės ūkio ar sodininkystės produkcijai, bet ne dekoratyviniam panaudojimui:

Allium cepa L. | Svogūnas |

Allium porrum L. | Poras |

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | Daržinis builis |

Apium graveolens L. | Salieras |

Asparagus officinalis L. | Smidras (šparagas) |

Beta vulgaris L. var. vulgaris | Mangoldas |

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. | Raudonasis burokėlis |

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. | Garbanotasis kopūstas |

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytisL. | Žiedinis kopūstas |

Brassica oleracea L. convar. botrytis(L.) Alef. var. cymosa Duch | Žiedinis kopūstas (brokolis) |

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC. | Briuselinis kopūstas |

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. | Gūžinis (garbanotasis, Savojos) kopūstas |

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. albaDC. | Baltagūžis kopūstas |

Brassica oleracea L. convar. capitata(L.) Alef. var. rubra DC. | Raudonasis gūžinis kopūstas |

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L. | Ropinis kopūstas |

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. | Pekininis bastutis |

Brassica rapa L. var. rapa | Ropė |

Capsicum annuum L. | Vienametė paprika |

Cichorium endivia L. | Salotinė trūkažolė (endivija) |

Cichorium intybus L. (partim) | Paprastoji trūkažolė |

Citrullus lanatus(Thunb.) Matsum. et Nakai | Arbūzas |

Cucumis melo L. | Sėjamasis melionas |

Cucumis sativus L. | Agurkas, dygliuotasis agurkas |

Cucurbita maxima Duchesne | Didysis moliūgas |

Cucurbita pepo L. | Paprastasis moliūgas |

Cynara cardunculus L. | Dygliuotasis artišokas |

Daucus carota L. | Morka |

Foeniculum vulgare Miller | Paprastasis pankolis |

Lactuca satica L. | Salota |

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. | Pomidoras |

Petroselinum crispum(Miller) Nyman ex A. W. Hill | Petražolė |

Phaseolus coccineus L. | Raudonžiedė pupelė |

Phaseolus vulgaris L. | Daržinė pupelė |

Pisum sativum (L.) (partim) | Sėjamasis žirnis (išskyrus dirvinį žirnį) |

Raphanus sativus L. | Ridikas |

Scorzonera hispanica L. | Valgomoji gelteklė |

Solanum melongena L. | Baklažanas |

Spinacia oleracea L. | Špinatas |

Valerianella locusta (L.) Laterr. | Salotinė sultenė |

Vicia faba L. (partim) | Pupa |

c) "elitinė sėkla" – sėkla:

i) kuri selekcininko atsakomybe pagaminta pagal nusistovėjusią veislei palaikyti tvarką;

ii) kuri skirta "sertifikuotos sėklos" kategorijos sėklos gamybai;

iii) kuri, remiantis 22 straipsnio nuostatomis, atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai nurodytas sąlygas; ir

iv) kuri, oficialių tyrimų duomenimis, atitinka minėtas sąlygas;

d) "elitinė sėkla" – sėkla:

i) kuri tiesiogiai pagaminta iš elitinės sėklos arba, jei to prašo selekcininkas, iš ankstesnės negu elitinė sėkla kartos, kuri atitinka I ir II prieduose elitinei sėklai nurodytas sąlygas, ką patvirtina oficialūs tyrimai;

ii) kuri daugiausia skirta daržovių gamybai;

iii) kuri, remiantis 22 straipsnio b punkto nuostatomis, atitinka I ir II prieduose sertifikuotai sėklai nurodytas sąlygas;

iv) kuri oficialių tyrimų duomenimis atitinka minėtas sąlygas;

v) kurią kontrolės inspekcija tikrina antrą kartą siekdama patvirtinti jų veislės tapatybę ir grynumą;

e) "standartinė sėkla" – sėkla:

i) kurios veislės tapatybė ir grynumas yra pakankami;

ii) kuri daugiausia skirta daržovių gamybai;

iii) kuri atitinka II priede nurodytas sąlygas; ir

iv) kurią kontrolės inspekcija tikrina antrą kartą siekdama patvirtinti jų veislės tapatybę ir grynumą;

f) "oficialios priemonės" – priemonės, kurių imasi:

i) valstybinės institucijos arba

ii) bet koks juridinis asmuo, kurio veiklą reglamentuoja viešoji ar privatinė teisė ir kuris veikia valstybės atsakomybe; arba

iii) pagalbinių veiklos rūšių, kurias taip pat kontroliuoja valstybė, atveju – bet koks fizinis asmuo, šiuo tikslu tinkamai prisaikdintas,

jeigu ii ir iii punktuose minėti asmenys, taikydami šias priemones, negauna asmeninės naudos;

g) "EB maži pakeliai" – pakeliai, kuriuose daržovių sėklos grynojo svorio yra ne daugiau kaip:

i) 5 kg – ankštinėms kultūroms;

ii) 500 g – svogūnams, daržiniams builiams, smidrams (šparagams), mangoldams, raudoniesiems burokėliams, ropėms, arbūzams, didiesiems moliūgams, paprastiesiems moliūgams, morkoms, ridikams, valgomosioms gelteklėms, špinatams, salotinėms sultenėms;

iii) 100 g – visoms kitoms daržovių rūšims.

2. 1 dalies b punkte minimo rūšių sąrašo pakeitimai priimami 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3. Įvairūs veislių tipai, įskaitant sudedamąsias dalis, gali būti patikslinti ir apibrėžti 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad daržovių sėkla nebus sertifikuojama, patvirtinama kaip standartinė sėkla ir parduodama, jeigu ta veislė oficialiai nepatvirtinta vienoje ar keliose valstybėse narėse.

2. Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar kelis veislių, oficialiai patvirtintų sertifikavimui, patvirtinimui standartine sėkla ir prekybai savo teritorijoje, katalogus. Katalogai skirstomi pagal veisles:

a) kurių sėklą galima sertifikuoti kaip "elitinę sėklą" arba "sertifikuotą sėklą", arba patvirtinti kaip "standartinę sėklą"; ir

b) kurių sėklą galima patvirtinti tik kaip standartinę sėklą.

Bet koks asmuo gali ieškoti informacijos kataloguose.

3. Bendrasis daržovių veislių katalogas įsteigiamas pagal 16 ir 17 straipsnių nuostatas, remiantis nacionaliniais valstybių narių katalogais.

4. Valstybės narės gali nustatyti, kad veislės įtraukimas į bendrąjį ar į kitos valstybės narės katalogą yra lygiavertis įtraukimui į savo katalogus. Tokias nuostatas priėmusios valstybės narės atleidžiamos nuo prievolių, numatytų 7 straipsnyje, 9 straipsnio 4 dalyje ir 10 straipsnio 2–5 dalyse.

4 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad veislė patvirtinama tik tuomet, jeigu ji yra išskirtinė, stabili ir pakankamai vienoda.

Paprastosios trūkažolės atveju veislė privalo būti pakankamai vertinga dauginti ir auginti.

2. Genetiškai modifikuotos veislės atveju, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 90/220/EEB 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse, veislė patvirtinama tik tuomet, jei buvo imtasi visų tinkamų priemonių siekiant išvengti neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.

3. Tačiau jeigu iš augalo veislės pagamintą medžiagą ketinama naudoti kaip maisto produktą ar jo sudedamąją dalį, taikomą pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97, draudžiama, kad šie maisto produktai ar jų sudedamosios dalys:

- keltų pavojų vartotojui,

- klaidintų vartotoją,

- skirtųsi nuo maisto produktų ar jų sudedamųjų dalių, kurias ketinama pakeisti tokiu mastu, kad jų vartojimas būtų nepageidaudinas maistingumo požiūriu.

4. Siekiant išsaugoti augalų genetinius išteklius, kaip apibrėžta 44 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės gali nesilaikyti nustatytų kriterijų, išdėstytų 1 dalies pirmojoje pastraipoje, jeigu pagal 46 straipsnyje nustatytą tvarką nustatomos ypatingos sąlygos, atsižvelgiant į 44 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

5 straipsnis

1. Veislė laikoma išskirtine, jeigu, nežiūrint į tai, ar jos pradinio varianto, iš kurio ji išvesta, kilmė yra dirbtinė ar natūrali, ji aiškiai skiriasi viena ar keliomis svarbiomis savybėmis nuo bet kokios kitos Bendrijoje žinomos veislės.

Šios savybės turi būti tiksliai atpažįstamos ir apibrėžiamos.

Veislė Bendrijoje yra bet kokia veislė, kuri paraiškos veislei patvirtinti pateikimo metu:

- yra pateikta bendrajame daržovių veislių kataloge arba bendrajame žemės ūkio augalų veislių kataloge,

- arba, jeigu ji nepateikta nė viename iš šių katalogų, ji buvo patvirtinta arba pateikta patvirtinti atitinkamoje valstybėje narėje ar kitoje valstybėje narėje arba sertifikavimui ar prekybai, arba sertifikavimui kitoms šalims, arba patvirtinimui standartine sėkla, jeigu visose atitinkamose valstybėse narėse prieš priimant sprendimą dėl paraiškos veislei patvirtinti nebevykdomos minėtos sąlygos.

2. Veislė laikoma stabilia, jeigu ją nuosekliai dauginant ar po kiekvieno ciklo (tais atvejais, kai selekcininkas nustatė tam tikrą dauginimo ciklą) išlaiko esmines savo savybes.

3. Veislė laikoma pakankamai vienoda, jeigu, išskyrus labai nežymius nukrypimus, iš jos sukurti augalai, atsižvelgiant į aiškius reprodukcinės augalų sistemos bruožus, yra panašūs ar genetiškai identiški savybių, į kurias šiuo atveju kreipiamas dėmesys, visumos atžvilgiu.

6 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad iš kitų valstybių narių atvežamoms veislėms būtų taikomi tokie patys reikalavimai, ypač dėl patvirtinimo tvarkos, kaip ir vietinėms veislėms.

7 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad veislių patvirtinimas būtų paremtas oficialių tyrimų rezultatais, ypač auginimo bandymų, apimančių tokį savybių kiekį, kad būtų galima aprašyti veislę. Savybių nustatymo metodai turi būti tikslūs ir patikimi. Išskirtinumui nustatyti auginimo bandymuose reikia remtis bent jau turimomis lygintinomis veislėmis, kurios žinomos Bendrijoje, kaip apibrėžta 5 straipsnio 1 dalyje. Taikant 9 straipsnį, reikia remtis kitomis turimomis lygintinomis veislėmis. Jeigu veislės sėkla gali būti patvirtinta tik kaip standartinė sėkla, galima atsižvelgti į neoficialių tyrimų rezultatus ir praktines auginimo patirties žinias svarstant oficialaus tyrimo rezultatus.

Remiantis 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, gali būti nuspręsta, kad nuo konkrečios datos kai kurių daržovių veislės tvirtinamos tik pagal oficialius bandymus.

2. Remiantis 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į dabartines mokslo ir technikos žinias, nustatoma:

a) būtinos savybės, kurias turi apimti įvairių rūšių tyrimai;

b) būtini reikalavimai tyrimams atlikti.

3. Jeigu reikia ištirti genealogines sudedamąsias dalis, siekiant ištyrinėti hibridus ir sintetines veisles, valstybės narės užtikrina, jei to prašo selekcininkas, tyrimo rezultatų ir genealoginių sudedamųjų dalių aprašymo slaptumą.

4 a) straipsnio 4 dalyje minimoms genetiškai modifikuotoms veislėms atliekamas aplinkos rizikos įvertinimas, lygiavertis Direktyvoje 90/220/EEB nurodytam įvertinimui.

b) Procedūros, garantuojančios, kad aplinkos rizikos įvertinimas ir kiti reikiami elementai atitiktų Direktyvoje 90/220/EEB nurodytas procedūras, priimamos Komisijos pasiūlymu pagal Tarybos reglamentą, kuris remiasi atitinkamu juridiniu Sutarties pagrindu. Iki šio reglamento įsigaliojimo genetiškai modifikuotos veislės patvirtinamos tik tam, kad į nacionalinius katalogus būtų įtrauktos po to, kai jos patvirtinamos prekybai pagal Direktyvą 90/220/EEB.

c) Kai tik įsigalioja b punkte minimas reglamentas, Direktyvos 90/220/EEB 11–18 straipsniai nebetaikomi genetiškai modifikuotoms veislėms.

d) Aplinkos rizikos įvertinimo vykdymo techninės ir mokslinės detalės patvirtinamos 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

5. a) Valstybės narės užtikrina, kad šioje dalyje nurodytiems tikslams skirta veislė būtų patvirtinama tik tuomet, kai:

- maisto produktui ar jo sudedamajai daliai pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97 jau buvo išduotas leidimas, arba

- Reglamente (EB) Nr. 258/97 minimi sprendimai išduoti leidimą priimami 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

b) a dalies antroje įtraukoje nurodytu atveju reikia atsižvelgti į 4 straipsnio 5 dalyje išdėstytus kriterijus ir Reglamente (EB) Nr. 258/97 nustatytus įvertinimo principus.

c) b punkte nurodytų priemonių vykdymo techninės ir mokslinės detalės patvirtinamos 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

8 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad, pateikdamas paraišką veislei patvirtinti, pareiškėjas nurodytų, ar tokia paraiška jau buvo pateikta kitoje valstybėje narėje, kurioje valstybėje narėje konkrečiai, ir ar ta paraiška buvo patenkinta.

9 straipsnis

1. Valstybės narės oficialiai išleidžia savo teritorijose patvirtintų veislių katalogą, o kai reikalingas veislės palaikymas – paskelbia už tai savo šalyse atsakingo asmens ar asmenų pavardes. Kai už veislės palaikymą atsakingi keli asmenys, jų pavardžių skelbti nereikia. Kai pavardės neskelbiamos, kataloge nurodoma institucija, turinti asmenų, atsakingų už veislės palaikymą, pavardžių sąrašą.

2. Valstybės narės kiek galima, tokiu mastu užtikrina, kad veislės patvirtinimo metu visose valstybėse narėse ji būtų žinoma tuo pačiu pavadinimu.

Jeigu žinoma, kad tam tikros veislės sėkla ar dauginamoji medžiaga parduodama kitoje šalyje kitokiu pavadinimu, tą pavadinimą taip pat reikia įtraukti į katalogą.

Jeigu veislės išvedamos iš veislių, kurių oficialų patvirtinimą nulėmė 12 straipsnio 3 dalies antra ir trečia pastraipos ir kurios buvo patvirtintos vienoje ar keliose valstybėse narėse įgyvendinus oficialias priemones, nurodytas toje nuostatoje, 46 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka galima nuspręsti, kad tvirtinančiosios valstybės narės garantuoja, jog veislių pavadinimai būtų sudaromi ta pačia tvarka ir pagal minėtus principus.

3. Atsižvelgdama į turimą informaciją, valstybė narė taip pat garantuoja, kad veislė, kurią sunku aiškiai atskirti:

- nuo veislės, anksčiau patvirtintos atitinkamoje valstybėje narėje ar kitoje valstybėje narėje, arba

- nuo kitos veislės, kuri buvo įvertinta išskirtinumo, stabilumo ir vienodumo požiūriais, taikant šią direktyvą atitinkančias taisykles, tačiau ji nėra žinoma Bendrijoje, kaip apibrėžta 5 straipsnio 1 dalyje, turėtų tos veislės pavadinimą. Ši nuostata netaikoma, jeigu pavadinimas gali suklaidinti dėl minėtos veislės arba jeigu pagal visas valstybės narės nuostatas, reglamentuojančias veislių pavadinimus, kiti faktai neleidžia jos naudoti, arba jeigu trečiųjų šalių teisės trukdo laisvai vartoti tą minėtos veislės pavadinimą.

4. Valstybės narės sudaro specialų kiekvienos veislės dosjė, kuriame pateikiamas veislės aprašymas ir aiškiai išdėstomi visi faktai, kuriais buvo pagrįstas patvirtinimas. Veislių aprašymas yra susijęs su augalais, tiesiogiai išaugintais iš "sertifikuotos sėklos" arba "standartinės sėklos" kategorijos sėklos.

5. Valstybės narės užtikrina, kad veislių kataloge būtų aiškiai nurodoma, kad patvirtintos genetiškai modifikuotos veislės yra būtent modifikuotos. Be to, jos užtikrina, kad tokią veislę parduodantis asmuo savo prekybiniame kataloge aiškiai nurodytų, kad ta veislė yra genetiškai modifikuota.

6. Sprendžiant, ar veislės pavadinimas yra tinkamas, taikomas 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje [7] 63 straipsnis.

Siekiant nustatyti, ar veislių pavadinimai yra tinkami, 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka galima priimti išsamias vykdomąsias taisykles.

10 straipsnis

1. Kitoms valstybėms narėms ir Komisijai nedelsiant turi būti pranešta apie paraiškos veislei patvirtinti pateikimą ar panaikinimą, bet kokį veislių kataloge padarytą įrašą, taip pat apie bet kokias jo pataisas.

2. Valstybės narės nusiunčia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai trumpą kiekvienos naujos patvirtintos veislės savybių, kurios buvo pastebėtos per patvirtinimo procedūrą, aprašymą. Paprašius jos taip pat nusiunčia ypatingų savybių, kurios leidžia atskirti šią veislę nuo kitų panašių veislių, aprašymą.

3. Kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai leidžia pasinaudoti 9 straipsnio 4 dalyje minimu veislių, kurios yra patvirtintos ar kurių patvirtinimas nebegalioja, dosjė. Šio dosjė informacija laikoma slapta.

4. Valstybės narės užtikrina, kad patvirtintų veislių dosjė gali pasinaudoti bet kuris asmuo, galintis įrodyti savo teisėtą interesą. Šios nuostatos netaikomos, jeigu pagal 7 straipsnio 3 dalį informacija laikoma slapta.

5. Jeigu veislė nepatvirtinama arba jeigu patvirtinimas panaikinamas, su tyrimų rezultatais turi būti supažindinti tie asmenys, kuriuos liečia šis sprendimas.

11 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad patvirtintos veislės būtų palaikomos remiantis nusistovėjusia veislei palaikyti praktika.

2. Bet kada galima patikrinti, kaip vykdomas veislės palaikymas pagal įrašus, kuriuos saugo asmuo ar asmenys, atsakingi už tą veislę. Šie įrašai apima informaciją apie visų kartų iki elitinės sėklos gamybą.

3. Iš asmens, atsakingo už veislę, galima paprašyti mėginių. Prireikus tokius mėginius galima gauti oficialiai.

4. Jeigu palaikymas vykdomas ne toje valstybėje narėje, kurioje veislė buvo patvirtinta, atitinkamos valstybės narės padeda viena kitai administruoti patikrinimus.

12 straipsnis

1. Patvirtinimas galioja iki dešimtųjų kalendorinių metų pabaigos nuo patvirtinimo.

Buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos institucijų iki Vokietijos suvienijimo patvirtintos veislės galioja vėliausiai iki dešimtųjų kalendorinių metų pabaigos nuo jų įrašymo į veislių katalogą, kurį pagal 3 straipsnio 1 dalį sudarė Federacinė Vokietijos Respublika.

2. Nustatytais intervalais galima atnaujinti veislės patvirtinimą, jeigu ji auginama tokiu mastu, kad tai būtų pateisinama, arba jeigu ją reikia išlaikyti augalų genetinių išteklių išsaugojimo tikslu, jeigu patenkinami išskirtinumo, vienodumo ir stabilumo reikalavimai, nustatyti 44 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Išskyrus augalų genetinių išteklių atvejį, kaip apibrėžta 44 straipsnyje, paraiškos atnaujinimui pateikiamos ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki patvirtinimo galiojimo pabaigos.

3. Patvirtinimo galiojimo laikotarpis laikinai pratęsiamas iki bus priimtas sprendimas dėl atnaujinimo paraiškos.

Jeigu veislės buvo patvirtintos iki 1972 m. liepos 1 d. arba Danijos, Airijos ir Jungtinės Karalystės atveju – iki 1973 m. sausio 1 d., 1 dalies pirmojoje pastraipoje minimas laikotarpis atskiroms veislėms gali būti pratęstas 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka vėliausiai iki 1990 m. birželio 30 d., jeigu Bendrijos pagrindu priimtos priemonės buvo taikytos iki 1982 m. liepos 1 d., siekiant užtikrinti, kad būtų patenkintos jų patvirtinimo atnaujinimo ar iš jų išvestų veislių patvirtinimo sąlygos.

Graikijos, Ispanijos ir Portugalijos atžvilgiu kai kurių veislių, kurios buvo patvirtintos tose valstybėse narėse iki 1986 m. sausio 1 d., patvirtinimo galiojimo laikotarpis šių valstybių narių prašymu taip pat gali būti pratęstas iki 1990 m. birželio 30 d. 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, o minėtos veislės gali būti įtrauktos į antroje pastraipoje minėtas oficialias priemones.

13 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų pašalintos bet kokios abejonės, kilusios patvirtinus veislę, dėl veislės aiškumo įvertinimo, ar patvirtinimo metu – dėl jos pavadinimo.

2. Jeigu, patvirtinus veislę, nustatoma, kad patvirtinimo metu nebuvo išlaikyta sąlyga dėl išskirtinumo, kaip apibrėžta 5 straipsnyje, patvirtinimą turi pakeisti kitas sprendimas arba tam tikrais atvejais šią direktyvą atitinkantis atšaukimas.

Šiuo kitu sprendimu veislė nuo jos pradinio patvirtinimo datos nebelaikoma Bendrijoje žinoma veisle, kaip apibrėžta 5 straipsnio 1 dalyje.

3. Jeigu, patvirtinus veislę, nustatoma, kad jos pavadinimas, kaip apibrėžta 9 straipsnyje, buvo netinkamas patvirtinimo metu, pavadinimas pakeičiamas taip, kad jis atitiktų šią direktyvą. Valstybės narės gali leisti laikinai vartoti ankstesnį pavadinimą kaip papildomą pavadinimą. Išsami tvarka, pagal kurią ankstesnį pavadinimą galima vartoti kaip papildomą, nustatoma 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

4. 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka galima priimti 1, 2 ir 3 dalims taikytinas taisykles.

14 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad veislės patvirtinimas būtų atšauktas:

a) jeigu ištyrus įrodoma, kad veislė nebėra išskirtinė, pastovi ar pakankamai vienoda;

b) jeigu to prašo už veislę atsakingas asmuo ar asmenys, jeigu nėra užtikrintas veislės palaikymas.

2. Valstybės narės gali atšaukti veislės patvirtinimą:

a) jeigu nesilaikoma įstatymų ir kitų teisės aktų, priimtų vykdant šią direktyvą;

b) jeigu pateikiant paraišką patvirtinimui ar per tyrimą buvo pateikti neteisingi ar suklastoti faktai, kuriais remiantis veislė buvo patvirtinta.

15 straipsnis

1. Valstybės narės garantuoja, kad veislė būtų išbraukta iš jų katalogų, jeigu tos veislės patvirtinimas buvo atšauktas, arba jeigu baigėsi patvirtinimo galiojimo laikas.

2. Savo teritorijoje valstybės narės gali patvirtinti sertifikavimo, patvirtinimo standartine sėkla ir prekybos sėkla laikotarpius ilgiausiai iki trečiųjų metų liepos 30 d. pasibaigus patvirtinimo galiojimui.

Jeigu veislės buvo išvardytos bendrajame veislių, minimų 18 straipsnyje, kataloge remiantis 17 straipsnio 1 dalimi, prekybai visose valstybėse narėse galioja laikotarpis, pasibaigiantis vėliausiai iš visų laikotarpių, kuriuos suteikė įvairios tvirtinančiosios valstybės narės pagal pirmąją pastraipą, jeigu minėtos veislės sėklai nebuvo taikyti jokie prekybos apribojimai.

3. Jeigu veislių patvirtinimas buvo atnaujintas pagal 12 straipsnio 3 dalį, valstybės narės iki 1994 m. birželio 30 d. gali leisti vartoti iki šio atnaujinimo buvusius pavadinimus.

16 straipsnis

1. Valstybės narės garantuoja, kad nuo 17 straipsnyje minimos publikacijos datos veislių, patvirtintų laikantis šios direktyvos nuostatų ar šią direktyvą atitinkančių principų, sėklai negalioja jokie prekybos apribojimai, taikomi pačiai veislei.

2. Pateikus paraišką dėl genetiškai modifikuotų veislių, kuri nagrinėjama 46 straipsnio 2 dalyje ar 46 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, valstybėms narėms gali būti suteikta teisė uždrausti vartoti veislę visoje ar tam tikroje jos teritorijos dalyje arba nustatyti tam tikras sąlygas šiai veislei auginti, (b punkte numatytais atvejais –pagal produktų, kurie yra tokio auginimo rezultatas, vartojimo sąlygas):

a) jeigu nustatoma, kad veislės auginimas galėtų kenkti augalų sveikatos požiūriu kitų veislių ar rūšių auginimui; arba

b) jeigu jos turi svarių priežasčių, be jau minėtų ar tų, kurios galėjo būti paminėtos per 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą, manyti, kad veislė kelia grėsmę žmogaus sveikatai ar aplinkai.

17 straipsnis

Komisija, gavusi iš valstybių narių informaciją ir jos pagrindu, Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijos "Bendrasis žemės ūkio augalų veislių katalogas" antraštinėje dalyje paskelbia veislių, kurių sėklai pagal 16 straipsnį netaikomi jokie prekybiniai veislės apribojimai, sąrašą ir pagal 9 straipsnio 1 dalį reikalingą informaciją dėl asmens ar asmenų, atsakingų už veislės palaikymą. Paskelbtame pranešime nurodomos valstybės narės, gavusios 16 straipsnio 2 dalyje ar 18 straipsnyje nurodytus leidimus.

Paskelbtame pranešime pateikiamas veislių, kurioms pagal 15 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą taikomas atitinkamas laikotarpis, sąrašas. Šiame sąraše nurodoma laikotarpio trukmė ir tam tikrais atvejais – valstybės narės, kurioms šis laikotarpis netaikomas.

Paskelbtame pranešime aiškiai nurodomos genetiškai modifikuotos veislės.

18 straipsnis

Jeigu nustatoma, kad veislės, įtrauktos į bendrąjį veislių katalogą, auginimas bet kurioje valstybėje narėje augalų sveikatos požiūriu galėtų kenkti kitų veislių ar rūšių auginimui ar kelti grėsmę žmogaus sveikatai ar aplinkai, tai valstybei narei, jos prašymu, galėtų būti suteikta teisė 46 straipsnio 2 dalyje arba 46 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka genetiškai modifikuotos veislės atveju uždrausti pardavinėti tos veislės sėklą ar dauginamąją medžiagą visoje ar tam tikroje jos teritorijos dalyje. Jeigu žalingų organizmų išplitimo pavojus ar grėsmė žmogaus sveikatai ar aplinkai yra akivaizdūs, minėta valstybė narė gali iš karto pateikusi prašymą sankcionuoti tokį uždraudimą, kol nebus priimtas galutinis sprendimas. Tas sprendimas genetiškai modifikuotos veislės atveju priimamas per tris mėnesius 46 straipsnio 2 dalyje arba 46 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

19 straipsnis

Jeigu veislės patvirtinimas nustoja galioti valstybėje narėje, kuri iš pradžių ją patvirtino, kitos valstybės narės gali toliau vartoti tą veislę, jeigu jų teritorijoje patenkinami patvirtinimo reikalavimai. Jeigu minėtą veislę reikia palaikyti, palaikymą reikia užtikrinti.

20 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad paprastosios trūkažolės sėkla nepatektų į rinką, jeigu ji nėra oficialiai sertifikuota kaip "elitinė sėkla" ar "sertifikuota sėkla".

2. Valstybės narės užtikrina, kad kitų daržovių sėkla nepatektų į rinką, jeigu ji nėra oficialiai sertifikuota kaip "elitinė sėkla" ar "sertifikuota sėkla" arba nėra standartinė sėkla.

3. Tačiau 46 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gali būti nustatyta, kad po nurodytų datų tam tikrų daržovių rūšių sėkla negali patekti į rinką, jeigu ji nėra oficialiai sertifikuota kaip "elitinė sėkla" ar "sertifikuota sėkla".

4. Valstybės narės užtikrina, kad oficialūs sėklos tyrimai būtų vykdomi pagal dabartinius tarptautinius metodus tiek, kiek tokie metodai egzistuoja.

21 straipsnis

Nepaisydamos 20 straipsnio 1 ir 2 dalių, valstybės narės užtikrina, kad:

- ankstesnių negu elitinė sėkla kartų subrendusi sėkla ir

- subrendusi sėkla, realizuota perdirbimui, jeigu užtikrinta sėklos tapatybė,

būtų tiekiamos rinkai.

22 straipsnis

Tačiau valstybės narės, 20 straipsniui taikydamos išlygas, gali:

a) leisti oficialiai sertifikuoti ir prekiauti elitine sėkla, kuri neatitinka II priede nustatytų daigumo sąlygų. Šiuo atveju būtina imtis visų priemonių, užtikrinančių, kad tiekėjas garantuotų tam tikrą daigumą, apie kurį prekybos tikslu jis nurodytų ant etiketės su savo pavarde, adresu ir sėklos partijos numeriu;

b) siekdamos greitai papildyti rinką sėkla ir neatsižvelgdamos į tai, kad dar nebaigtas oficialus tyrimas dėl atitikties II priede numatytoms daigumo sąlygoms, leisti oficialiai sertifikuoti ir prekiauti "elitinės sėklos" ar "sertifikuotos sėklos" kategorijų sėkla iki pirmojo pirkėjo. Sėkla sertifikuojama tik pateikus laikiną analitinę ataskaitą apie sėklą ir nurodžius pirmojo gavėjo adresą bei pavardę; būtina imtis visų priemonių siekiant užtikrinti, kad tiekėjas garantuotų laikinoje analizėje nurodytą daigumą; prekybos tikslu daigumas nurodomas ant specialios etiketės su tiekėjo pavarde, adresu ir sėklos partijos numeriu.

Šios nuostatos negalioja iš trečiųjų šalių importuotai sėklai, išskyrus 36 straipsnyje dėl dauginimo už Bendrijos ribų numatytus atvejus.

Valstybės narės, besinaudojančios a arba b punktuose numatytomis išlygomis, padeda viena kitai administruoti kontrolę.

23 straipsnis

1. Nepaisydamos 20 straipsnio 1 ir 2 dalių, valstybės narės gali:

a) moksliniu ar selekciniu tikslu leisti gamintojams savo teritorijoje pateikti rinkai nedidelius sėklos kiekius;

b) leisti jų teritorijose įsisteigusiems selekcininkams ir jų atstovams ribotą laiką prekiauti veislės, dėl kurios ne mažiau kaip vienoje valstybėje narėje buvo pateikta paraiška dėl įtraukimo į nacionalinį katalogą ir apie kurią buvo pateikta konkreti techninė informacija, sėkla.

2. 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nurodomos sąlygos, kuriomis valstybės narės gali suteikti b punkte minimą leidimą, ypač dėl duomenų gavimo, pobūdžio, veislės laikymo ir pavadinimo bei pakelių etikečių.

3. Iki 1998 m. gruodžio 14 d. valstybių narių savo teritorijoje 1 dalyje nurodytu tikslu gamintojams suteikti leidimai galioja iki 2 dalyje minimų nuostatų patvirtinimo. Po to visi leidimai išduodami remiantis 2 dalies nuostatomis.

24 straipsnis

I ir II prieduose nurodytų sąlygų atžvilgiu valstybės narės savo teritorijoje gaminamai sėklai sertifikuoti gali nustatyti papildomus ar griežtesnius reikalavimus.

25 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad sėklos sertifikavimo tyrimams ir antrinei kontrolei mėginiai būtų imami tinkamais metodais.

Šios nuostatos taip pat taikomos, jeigu standartinės sėklos mėginiai oficialiai imami antrinei kontrolei.

2. Sėklos sertifikavimo tyrimams ir antrinei kontrolei mėginiai imami iš homogeninių partijų; didžiausias partijos svoris ir mažiausias mėginio svoris nurodyti III priede.

26 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad elitine, sertifikuota ir standartine sėkla būtų pardavinėjama tik pakankamai homogeninėmis partijomis ir užantspauduotuose pakeliuose su antspaudavimo priemone ir ženklinimu, kaip nurodyta 27 ir 28 straipsniuose.

2. Parduodamos mažus kiekius galutiniam vartotojui, valstybės narės gali nesilaikyti pakavimui, antspaudavimui ir ženklinimui taikomų 1 dalies nuostatų.

3. Nepaisydamos 1 dalies, valstybės narės gali leisti savo gamintojams pateikti rinkai mažus pakelius su tos pačios rūšies skirtingų veislių standartinės sėklos mišiniais. Tais atvejais, kai taikoma ši nuostata, veislė, didžiausias mažo pakelio dydis ir ženklinimo reikalavimai nustatomi 46 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

27 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad elitinės ir sertifikuotos sėklos pakeliai, neturintys EB mažo pakelio formos, būtų užantspauduoti oficialioje institucijoje arba prižiūrint kontrolės institucijai taip, kad jų nebūtų galima atidaryti nepažeidus antspaudavimo sistemos ar nepalikus ženklų ant 28 straipsnio 1 dalyje numatytos oficialios etiketės arba ant pakelio.

Saugumui užtikrinti antspaudavimo sistemą sudaro bent jau oficiali etiketė arba uždėtas oficialus antspaudas.

Antroje pastraipoje numatytos priemonės nereikalingos, jeigu taikoma vienkartinė antspaudavimo sistema.

46 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka galima nustatyti, ar konkreti antspaudavimo sistema atitinka šios dalies nuostatas.

2. Oficialiai užantspauduoti pakeliai dar kartą antspauduojami tik oficialioje institucijoje ar jos priežiūroje. Jeigu pakeliai dar kartą antspauduojami, šis faktas, pakartotinio antspaudavimo data ir už tai atsakinga institucija nurodomi ant 28 straipsnio 1 dalyje nurodytos etiketės.

3. Valstybės narės reikalauja, kad standartinės ir sertifikuotos sėklos pakeliai būtų užantspauduoti taip, kad jų nebūtų galima atidaryti nepažeidus antspaudavimo sistemos ar nepalikus ženklų ant 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos etiketės arba ant pakelio. Ant pakelių, išskyrus mažus, už etikečių tvirtinimą atsakingas asmuo pritvirtina švininę ar lygiavertę antspaudavimo priemonę. 46 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka galima nustatyti, ar konkreti antspaudavimo sistema atitinka šios dalies nuostatas. Sertifikuotos sėklos maži pakeliai dar kartą antspauduojami tik oficialios institucijos priežiūroje.

4. Jeigu elitinės sėklos maži pakeliai uždaromi valstybių narių teritorijoje, jos gali numatyti 1 ir 2 dalių išimtis. Šių išimčių sąlygos gali būti nustatytos 46 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

28 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja, kad elitinės ir sertifikuotos sėklos pakeliai, išskyrus mažus šių kategorijų sėklos pakelius:

a) išorinėje pusėje turėtų oficialią, anksčiau nenaudotą etiketę, atitinkančią IV priedo A dalyje nurodytas sąlygas, kurioje informacija pateikiama viena iš oficialių Bendrijos kalbų. Šią etiketę galima įdėti į permatomo pakelio vidų, jeigu ją galima perskaityti. Šios etiketės spalva elitinei sėklai yra balta, o sertifikuotai – mėlyna. Jeigu naudojama etiketė su skylute virvutei, jos priedas visais atvejais sutvirtinamas oficialiu antspaudu. Jeigu 22 straipsnyje nurodytais atvejais elitinė sėkla neatitinka II priede numatytų daigumo sąlygų, šis faktas nurodomas etiketėje. Leidžiama naudoti oficialias lipnias etiketes. 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka galima panaudoti neištrinamus spaudmenis oficialiai pagal etiketės modelį kontroliuojant ant pakelio nurodytą informaciją;

b) turėtų oficialų tos pačios spalvos kaip ir etiketė dokumentą, kuriame pateikiama bent jau IV priedo Aa dalies 4–7 punktuose nurodyta informacija. Šis dokumentas sudaromas taip, kad jo nebūtų galima sumaišyti su a punkte minima oficialia etikete. Šis dokumentas yra ypač reikalingas, jeigu informacija ant pakelio išspausdinta neištrinamais spaudmenimis, ar jeigu, remiantis a punkte numatytomis nuostatomis, etiketė įdėta į permatomo pakelio vidų, arba jeigu naudojama lipni etiketė ar etiketė iš neplyštančios medžiagos.

2. Jeigu maži pakeliai užantspauduojami valstybių narių teritorijoje, jos gali numatyti 1 dalies išimtis. Šių išimčių sąlygos gali būti nustatytos 46 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

3. Standartinės sėklos pakeliai ir "sertifikuotos sėklos" kategorijos sėklos maži pakeliai, kaip reikalaujama IV priedo B dalyje, yra su tiekėjo etikete arba išspausdinta ar įspausta informacija viena iš oficialių Bendrijos kalbų. Etiketės spalva sertifikuotai sėklai yra mėlyna, o standartinei sėklai – tamsiai geltona.

Pagal šią nuostatą reikalinga nurodyti, ar sankcionuota informacija laikoma atskirai nuo bet kokios kitos informacijos, pateiktos etiketėje ar ant pakelio, įskaitant 30 straipsnyje nurodytą informaciją. Šis reikalavimas netaikomas standartinės sėklos mažiems pakeliams.

46 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nuo 1992 m. birželio 30 d. galima nustatyti, kad visų ar kai kurių rūšių standartinės sėklos mažiems pakeliams galiotų šis reikalavimas, arba kad būtina ar sankcionuota informacija kokiu nors būdu išsiskirtų nuo bet kokios kitos informacijos, jeigu toks išskirtinis bruožas aiškiai nurodomas ant etiketės ar pakelio.

4. Jeigu veislės gerai žinomos 1970 m. liepos 1 d., ant etiketės galima nurodyti veislės palaikymo standartą, kuris buvo ar bus paskelbtas laikantis 41 straipsnio 2 dalies nuostatų. Draudžiama minėti kokias nors ypatingas savybes, kurias galima būtų sieti su tokiu palaikymo standartu.

Datos yra šios:

- 1973 m. sausio 1 d. – Danijai, Airijai ir Jungtinei Karalystei,

- 1986 m. kovo 1 d. – Ispanijai.

Nuoroda pateikiama po veislės pavadinimo, nuo kurio ji aiškiai atskiriama, pageidautina -per brūkšnelį. Ji neturi būti ryškesnė nei veislės pavadinimas.

29 straipsnis

Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad sertifikuotos sėklos mažų pakelių atveju būtų galima patikrinti sėklos tapatybę, ypač tada, kai skirstomos sėklos partijos. Jos gali reikalauti, kad jų teritorijoje supilstyti maži pakeliai būtų užantspauduoti oficialioje institucijoje ar jos priežiūroje.

30 straipsnis

1. 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka galima nurodyti, kad šioje direktyvoje nenumatytais atvejais elitinė sėkla, bet kokios sertifikuotos ar standartinės sėklos pakeliai turėtų tiekėjo etiketę (kuri gali būti pateikta atskirai nuo oficialios etiketės arba kurią galima pateikti ant pakelio išspausdintos tiekėjo informacijos forma).

Informacija, kurią būtina pateikti ant tokios etiketės, nustatoma 46 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

2. Elitinės ir sertifikuotos sėklos atveju 1 dalyje minima etiketė ar spausdintas užrašas turi būti tokie, kad jų nebūtų galima supainioti su 28 straipsnio 1 dalyje minima oficialia etikete.

31 straipsnis

Genetiškai modifikuotos veislės sėklos atveju bet kokioje etiketėje ar dokumente, ir oficialiame, ir neoficialiame, pritvirtintame prie sėklos partijos ar ją lydinčiame, pagal šios direktyvos nuostatas aiškiai nurodoma, kad ši veislė yra genetiškai modifikuota.

32 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad apie bet kokį elitinės, sertifikuotos ar standartinės sėklos cheminį apdorojimą būtų nurodyta arba oficialioje etiketėje, arba tiekėjo etiketėje ir ant pakelio ar jo viduje. Mažų pakelių atveju ši informacija gali būti išspausdinta tiesiai ant pakelių ar jų viduje.

33 straipsnis

Siekiant patobulinti kai kurias šioje direktyvoje išdėstytas nuostatas, Bendrijos mastu nurodytomis sąlygomis galima surengti laikinus eksperimentus pagal 46 straipsnio 2 dalyje minimas nuostatas.

Eksperimento pagrindu valstybės narės gali būti atleistos nuo tam tikrų šioje direktyvoje numatytų įsipareigojimų. Šio atleidimo mastas apibrėžiamas remiantis jam taikomomis nuostatomis. Eksperimentas trunka ne ilgiau kaip septynerius metus.

34 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal šios direktyvos privalomas ar pasirinktines nuostatas į rinką patenkančiai sėklai dėl jų savybių, tyrimo reikalavimų, ženklinimo ir antspaudavimo nebūtų taikomi jokie kiti, išskyrus tik šioje ar bet kurioje kitoje Bendrijos direktyvoje numatyti, prekybos apribojimai.

2. Iki sprendimo priėmimo pagal 20 straipsnio 3 dalį valstybės narės, pateikusios paraišką, kuri nagrinėjama 46 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, turi teisę nustatyti, kad nuo konkrečios datos tam tikrų daržovių rūšių sėkla negali patekti į rinką, jeigu ji nėra oficialiai sertifikuota kaip "elitinė sėkla" ar "sertifikuota sėkla".

35 straipsnis

Sąlygos, kuriomis padauginta ankstesnių kartų negu elitinė sėkla gali patekti į rinką pagal 21 straipsnio pirmąją įtrauką, yra šios:

a) ją turi ištirti kompetentinga sertifikavimo institucija pagal elitinės sėklos sertifikavimui galiojančias nuostatas;

b) ji turi būti supakuota laikantis šios direktyvos nurodymų; ir

c) pakeliai privalo turėti oficialią etiketę, kurioje būtinai turi būti pateikta tokia informacija:

- sertifikuojanti institucija ir valstybė narė ar jų skiriamasis trumpinys,

- sėklos partijos numeris,

- užantspaudavimo metai ir mėnuo arba

- metai ir mėnuo, kai paskutinį kartą siekiant sertifikuoti buvo imtas mėginys, – rūšis, bent jau lotyniškais rašmenimis užrašytas jos botaninis pavadinimas, kurį galima nurodyti sutrumpintai ir nepateikiant autoriaus pavardės,

- veislė, užrašyta bent jau lotyniškais rašmenimis,

- apibūdinimas "ankstesnė negu elitinė sėkla",

- generacijų, buvusių iki "sertifikuotų sėklos" kategorijos, skaičius.

Etiketė yra baltos spalvos su įstriža violetine linija.

36 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad daržovių sėkla:

- kuri buvo pagaminta tiesiogiai iš elitinės ar sertifikuotos sėklos, oficialiai sertifikuotos vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje, kuriai pagal 37 straipsnio 1 dalies d punktą buvo suteiktas lygiavertiškumas, arba kuri buvo pagaminta tiesiogiai sukryžminus valstybėje narėje oficialiai sertifikuotą sėklą su toje trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuota elitine sėkla, ir

- kuri buvo surinkta kitoje valstybėje narėje,

pareiškus pageidavimą ir nepažeidžiant kitų šios direktyvos nuostatų, būtų pripažinta bet kurioje valstybėje narėje oficialiai sertifikuota sėkla, jeigu šią sėklą tikrino lauko kontrolė ir ji atitiko I priede numatytas atitinkamos kategorijos sąlygas ir jeigu oficialus tyrimas nustatė, kad II priede numatytos tos pačios kategorijos sąlygos yra išlaikytos.

Jeigu tokiais atvejais sėkla pagaminta tiesiogiai iš oficialiai sertifikuotos ankstesnės kartos negu elitinė sėkla, tokią sėklą valstybės narės taip pat gali leisti oficialiai sertifikuoti kaip elitinę sėklą, jeigu tai pačiai kategorijai numatytos sąlygos yra išlaikytos.

2. Bendrijoje surinkta daržovių sėkla, kurią numatoma sertifikuoti remiantis 1 dalimi:

- pakuojama ir ženklinama oficialia etikete, atitinkančia V priedo A ir B dalių reikalavimus remiantis 27 straipsnio 1 dalimi, ir

- yra lydima oficialaus dokumento, atitinkančio V priedo C dalies reikalavimus.

Pirmosios įtraukos nuostatų dėl pakavimo ir ženklinimo galima netaikyti, jeigu institucijos, atsakingos už lauko kontrolę, už sėklos, kuri nebuvo galutinai sertifikuota, sertifikavimo dokumentų išdavimą ir sertifikavimą, yra tos pačios, arba jeigu jos sutinka dėl atleidimo.

3. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad daržovių sėkla,

- - kuri buvo pagaminta tiesiogiai iš elitinės ar sertifikuotos sėklos, oficialiai sertifikuotų vienoje ar keliose valstybėse narėse arba trečiojoje šalyje, kuriai pagal 37 straipsnio 1 dalies d punktą buvo suteiktas lygiavertiškumas, arba kuri buvo pagaminta tiesiogiai sukryžminus valstybėje narėje oficialiai sertifikuotą sėklą su toje trečiojoje šalyje oficialiai sertifikuota elitine sėkla, ir

- kuri buvo surinkta trečiojoje šalyje,

pareiškus pageidavimą, būtų oficialiai sertifikuojama kaip sertifikuota sėkla tose valstybėse narėse, kuriose elitinė sėkla buvo pagaminta ar oficialiai sertifikuota, jeigu šią sėklą tikrino lauko kontrolė ir ji patenkino atitinkamos kategorijos sąlygas, numatytas lygiavertiškumo sprendime, kuris buvo priimtas remiantis 37 straipsnio 1 dalies a punktu, arba jeigu oficialus tyrimas nustatė, kad II priede numatytos tos pačios kategorijos sąlygos yra išlaikytos. Kitos valstybės narės taip pat gali leisti oficialiai sertifikuoti tokią sėklą.

37 straipsnis

1. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nusprendžia, ar:

a) oficialūs veislių tyrimai, atliekami trečiojoje šalyje, suteikia tas pačias garantijas, kurios numatytos 7 straipsnyje ir yra vykdomos valstybėse narėse;

b) veislės palaikymo procedūrų patikrinimai, atliekami trečiojoje šalyje, suteikia tas pačias garantijas kaip ir tyrimai, atliekami valstybėse narėse;

c) 36 straipsnyje minėtais atvejais lauko kontrolė trečiojoje šalyje atitinka I priede numatytas sąlygas;

d) daržovių sėkla, surinkta trečiojoje šalyje ir turinti tokias pat garantijas dėl sėklos savybių bei sėklos tyrimo, tapatybės nustatymo, ženklinimo ir kontrolės tvarkos, minėtais požiūriais yra lygiavertė elitinei, sertifikuotai ar standartinei sėklai, surinktai Bendrijoje ir atitinkančiai šios direktyvos nuostatas.

2. 1 dalis taip pat taikoma bet kuriai naujai valstybei narei nuo jos įstojimo datos iki datos, kuomet ji privalo priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šiai direktyvai vykdyti.

38 straipsnis

1. Siekiant įveikti laikinus, Bendrijoje pasitaikančius elitinės, sertifikuotos ar standartinės sėklos tiekimo sunkumus, kurių kitaip išspręsti negalima, 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka galima priimti sprendimą leisti prekiauti Bendrijoje tam tikrą laikotarpį tokiais kiekiais, kurie išspręstų sėklos, kuriai taikomi ne tokie griežti reikalavimai, arba į bendrąjį daržovių veislių katalogą ar valstybių narių nacionalinius veislių katalogus neįtrauktų veislių sėklos tiekimo problemas.

2. Bet kokios veislės sėklos kategorijai naudojama oficiali etiketė ar tiekėjo etiketė yra konkrečiai nustatyta atitinkamai kategorijai; veislių, neįtrauktų į minėtus katalogus, sėklos etiketės yra rudos spalvos. Etiketėje visada nurodoma, kad šios sėklos kategorijai taikomi ne tokie griežti reikalavimai.

3. 1 dalies taikymo taisyklės gali būti priimtos 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

39 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų atliekami oficialūs patikrinimai, bent jau pasirinktinės kontrolės forma, siekiant patvirtinti atitiktį šios direktyvos reikalavimams ir sąlygoms.

2. Nepažeisdamos laisvo sėklos judėjimo Bendrijoje, valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, garantuojančių, kad joms būtų pateikta toliau išvardyta informacija, jeigu prekiaujama iš trečiųjų šalių importuotos sėklos kiekiais, didesniais negu du kilogramai:

a) rūšis;

b) veislė;

c) kategorija;

d) šalis gamintoja ir oficiali kontrolės institucija;

e) išsiuntimo šalis;

f) importuotojas;

g) sėklos kiekis.

Šios informacijos pateikimo forma gali būti nustatyta 46 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

40 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad "sertifikuotos sėklos" ir "standartinės sėklos" kategorijų sėklai lauke būtų taikoma antrinė kontrolė, siekiant palyginti jų veislės tapatybę ir grynumą su standartiniais duomenimis.

41 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad asmenys, atsakingi už prekybai skirtų standartinės sėklos etikečių tvirtinimą:

a) praneštų joms veiklos pradžios ir pabaigos datas;

b) saugotų įrašus apie visas standartinės sėklos partijas ir leistų valstybėms narėms jais naudotis ne mažiau kaip trejus metus;

c) ne mažiau kaip trejus metus leistų valstybėms narėms naudotis veislių, kurių nereikia palaikyti, sėklos kontroliniais mėginiais;

d) imtų mėginius iš kiekvienos prekybai skirtos partijos ir leistų valstybėms narėms jais naudotis ne mažiau kaip dvejus metus;

b ir d punktuose minėtiems veiksmams taikomi oficialūs patikrinimai, atliekami pasirinktinai. c punkte numatyta prievolė taikoma tik gamintojams.

2. Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris asmuo, ketinantis pagal 28 straipsnio 4 dalį palaikyti nurodytą veislę, apie savo ketinimą praneštų iš anksto.

42 straipsnis

1. Jeigu pakartotinai nustatoma, kad per antrinę kontrolę, atliktą lauke, kokios nors veislės sėkla ne visai atitinka numatytas veislės tapatybės ar grynumo sąlygas, valstybės narės užtikrina, kad jomis prekiaujančiam asmeniui būtų visai ar iš dalies uždrausta prekiauti tokia sėkla (tam tikrais atvejais – per nurodytą laikotarpį).

2. Bet kokios priemonės, taikytos pagal 1 dalį, panaikinamos, kai neabejotinai nustatoma, kad prekybai skirta sėkla ateityje atitiks veislės tapatybės ir grynumo reikalavimus.

43 straipsnis

1. Bendrijoje vykdomi palyginamieji bandymai antrą kartą tiriant elitinės sėklos, išskyrus hibridinių ir sintetinių veislių sėklą, ar mėginių ėmimo metu paimtus daržovių standartinės sėklos mėginius. Per antrinę kontrolę gali būti patikrinta, ar sėkla atitinka nustatytas sąlygas. Bandymų tvarka ir jų rezultatai pateikiami 46 straipsnio 1 dalyje minimam Komitetui.

2. Palyginamieji bandymai atliekami siekiant suderinti techninius sertifikavimo ir antrinės kontrolės tyrimo metodus, kad rezultatai būtų lygiaverčiai. Pasiekus šį tikslą, parengiamos palyginamųjų bandymų eilinės ataskaitos, kurios konfidencialiai siunčiamos valstybėms narėms ir Komisijai. 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija nurodo pirmosios ataskaitos datą.

3. 46 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Komisija nustato palyginamiesiems bandymams vykdytiną tvarką. Palyginamieji bandymai gali apimti trečiosiose šalyse surinktą daržovių sėklą.

44 straipsnis

1. Remiantis 46 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, galima nustatyti ypatingas sąlygas, siekiant atsižvelgti į sąlygų, kuriomis galima prekiauti chemiškai apdorota sėkla, pasikeitimus.

2. Remiantis 46 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, siekiant atsižvelgti į išsaugojimo in situ ir tolygaus augalų genetinių išteklių panaudojimo plėtrą auginant ir parduodant šių veislių sėklą, nustatomos ypatingos sąlygos dėl:

a) žemės genčių ir veislių, kurios tradiciškai auga konkrečiose vietovėse ir regionuose ir kurioms gresia genetinė erozija, nepažeidžiant 1994 m. birželio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/94 dėl genetinių išteklių žemės ūkyje išsaugojimo, apibūdinimo, rinkimo ir panaudojimo [8];

b) veislių, neturinčių tikrosios vertės komercinei kultūrų gamybai, bet vystomų, kad galėtų augti tam tikromis sąlygomis.

3. 2 dalyje minėtos ypatingos sąlygos apima pirmiausia tokius punktus:

a) 2 dalies a punkto atveju žemės gentys ir veislės patvirtinamos remiantis šios direktyvos nuostatomis. Ypač atsižvelgiama į neoficialių tyrimų rezultatus ir praktines auginimo, dauginimo ir jas naudojant įgytas žinias bei smulkų veislių ir pavadinimų apibūdinimą, kaip pranešta atitinkamoms valstybėms narėms, ir, jeigu to pakanka, atsižvelgiant į tai nevykdomas oficialus tyrimas. Patvirtinus tokią žemės gentį ar veislę, bendrajame kataloge ji nurodoma kaip "išsaugojimo veislė";

b) 2 dalies a ir b punktų atveju nustatomi atitinkami kiekybiniai apribojimai.

45 straipsnis

Priedų turinio pataisos, kurias reikia padaryti atsižvelgiant į mokslinių ir techninių žinių plėtrą, priimamos 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

46 straipsnis

1. Komisijai padeda Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos ir dauginamosios medžiagos nuolatinis komitetas, įsteigtas pagal Tarybos sprendimo 66/399/EEB 1 straipsnį [9].

2. Jeigu nurodoma ši dalis, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje numatyto laikotarpio trukmė yra vienas mėnuo.

3. Jeigu nurodoma ši dalis, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatyto laikotarpio trukmė yra trys mėnesiai.

4. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

47 straipsnis

Išskyrus 18 straipsnyje ir I bei II prieduose numatytus atvejus, ši direktyva nepažeidžia nacionalinių įstatymų, priimtų remiantis žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ar gyvybės apsaugos arba pramoninės ar komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais, nuostatų.

48 straipsnis

1. 46 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti nustatytos ypatingos sąlygos, siekiant atsižvelgti į tokių sričių pasikeitimus:

a) sąlygų, kuriomis galima prekiauti chemiškai apdorota sėkla;

b) sąlygų, kuriomis galima prekiauti sėkla dėl išsaugojimo in situ ir tolygaus augalų genetinių išteklių panaudojimo, įskaitant veislių, kurios taip pat apima Tarybos direktyvos 2002/53/EB 1 straipsnyje [10] pateiktų veislių sąrašą, ir kurios siejamos su specifiniais natūraliais ar pusiau natūraliais arealais, ir kurioms gresia genetinė erozija, sėklos mišinius;

c) sąlygų, kuriomis galima prekiauti sėkla, kuri tinka ekologiškai švarių produktų gamybai.

2. 1 dalies b punkte minimos ypatingos sąlygos pirmiausia apima tokius dalykus:

a) jei šių rūšių sėklos kilmė yra žinoma, kilmę patvirtina atitinkama kiekvienos valstybės narės prekybos sėkla konkrečiame rajone institucija;

b) nustatomi atitinkami kiekybiniai apribojimai.

49 straipsnis

Jeigu valstybė narė pateikia paraišką, kuri nagrinėjama 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, ji gali būti visiškai ar iš dalies atleista nuo prievolės taikyti šią direktyvą tam tikrų veislių, kurios paprastai nedauginamos ir kuriomis neprekiaujama jos teritorijoje, atžvilgiu, išskyrus atvejus, kurie prieštarauja 16 straipsnio 1 daliai ir 34 straipsnio 1 daliai.

50 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus

Apie tai Komisija praneša kitoms valstybėms narėms.

51 straipsnis

1. Direktyva 70/458/EEB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, išvardytomis VI priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių prievolių dėl minėtų direktyvų VI priedo B dalyje nurodyto perkėlimo galutinio termino.

2. Nuorodos į panaikintą direktyvą suprantamos kaip nuorodos į šią direktyvą ir aiškinamos pagal VII priede pateiktą koreliacijos lentelę.

52 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

53 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2002 m. birželio 13 d.

Tarybos vardu

M. Rajoy Brey

Pirmininkas

[1] 2002 m. balandžio 9 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] OL L 225, 1970 10 12, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 98/96/EB (OL L 25, 1999 2 1, p. 27).

[3] Žr. VI priedo A dalį.

[4] OL L 117, 1990 5 8, p. 15. Direktyva, panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).

[5] OL L 43, 1997 2 14, p. 1.

[6] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[7] OL L 227, 1994 9 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2506/95 (OL L 258, 1995 10 28, p. 3).

[8] OL L 159, 1994 6 28, p. 1.

[9] OL 125, 1966 7 11, p. 2289/66.

[10] OL L 193, 2002 7 20, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

KULTŪRŲ SERTIFIKAVIMO SĄLYGOS

1. Kultūros turi pakankamai atitikti veislės tapatybę ir grynumą.

2. Elitinei sėklai atliekamas bent jau vienas oficialus lauko patikrinimas. Sertifikuotai sėklai – atliekamas bent jau vienas oficialus lauko patikrinimas, kai oficialiai institucijai prižiūrint iš ne mažiau kaip 20 % kiekvienos kultūros rūšies imami kontroliniai mėginiai.

3. Lauko įdirbimo sąlygos ir kultūros vystymosi stadija suteikia galimybę deramai patikrinti veislės tapatybę, grynumą ir sveikatos būklę.

4. Mažiausi atstumai, kuomet gali įvykti nepageidautinas apdulkinimas svetimomis žiedadulkėmis, nuo kaimyninių augalų yra:

A. Beta vulgaris

1)iš bet kokių Betagenties žiedadulkių, nenurodytų toliau. | 1000 metrų; |

2)iš to paties porūšio veislių, priskiriamų skirtingai veislių grupei, žiedadulkių: | |

a)elitinei sėklai | 1000 metrų; |

b)sertifikuotai sėklai | 600 metrų; |

3)iš to paties porūšio veislių, priskiriamų tai pačiai veislių grupei, žiedadulkių: | |

a)elitinei sėklai | 600 metrų; |

b)sertifikuotai sėklai | 300 metrų. |

2 ir 3 dalyse minimos veislių grupės nustatomos 46 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

B. Brassica rūšys

1)iš svetimų žiedadulkių, kurios gali smarkiai pabloginti Brassicarūšies veisles: | |

a)elitinei sėklai | 1000 metrų; |

b)sertifikuotai sėklai | 600 metrų; |

2)iš kitokių svetimų žiedadulkių, kurios gali susikryžminti su Brassicarūšimis: | |

a)elitinei sėklai | 500 metrų; |

b)sertifikuotai sėklai | 300 metrų. |

C. Paprastoji trūkažolė

1)iš tų pačių genčių ar porūšių kitų veislių | 1000 metrų; |

2)iš kitos pramoninės trūkažolės veislės: | |

a)elitinei sėklai | 600 metrų; |

b)sertifikuotai sėklai | 300 metrų. |

D. Kitos rūšys

1)iš svetimų žiedadulkių, kurios dėl kryžminio apdulkinimo gali smarkiai pabloginti kitų rūšių veisles: | |

a)elitinei sėklai | 500 metrų; |

b)sertifikuotai sėklai | 300 metrų; |

2)iš kitokių svetimų žiedadulkių, kurios dėl kryžminio apdulkinimo gali susikryžminti su kitų rūšių veislėmis | |

a)elitinei sėklai | 300 metrų; |

b)sertifikuotai sėklai | 100 metrų. |

Šių atstumų galima nesilaikyti, jeigu pasėliai pakankamai apsaugoti nuo svetimų žiedadulkių.

5. Užtikrinamas mažiausias įmanomas ligų ir kenksmingų organizmų, mažinančių sėklos naudingumą, kiekis.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

SĄLYGOS, KURIAS TURI ATITIKTI SĖKLA

1. Sėkla turi pakankamai atitikti veislės tapatybę ir grynumą.

2. Užtikrinamas mažiausias įmanomas ligų ir kenksmingų organizmų, mažinančių sėklos naudingumą, kiekis.

3. Sėkla taip pat atitinka šias sąlygas:

a) standartai

Rūšys | Mažiausias analitinis grynumas (svoris %) | Didžiausias kitų augalų rūšių sėklos kiekis (svoris %) | Mažiausias daigumas (žiupsniai ar gryna sėkla %) |

Allium cepa | 97 | 0,5 | 70 |

Allium porrum | 97 | 0,5 | 65 |

Anthriscus cerefolium | 96 | 1 | 70 |

Apium graveolens | 97 | 1 | 70 |

Asparagus officinalis | 96 | 0,5 | 70 |

Beta vulgaris(paprastasis runkelis) | 97 | 0,5 | 50 (žiupsnelių) |

Beta vulgaris(išskyrus paprastąjį runkelį) | 97 | 0,5 | 70 (žiupsnelių) |

Brassica oleracea(žiedinis kopūstas) | 97 | 1 | 70 |

Brassica oleracea (kiti porūšiai) | 97 | 1 | 75 |

Brassica pekinensis | 97 | 1 | 75 |

Brassica rapa | 97 | 1 | 80 |

Capsicum annuum | 97 | 0,5 | 65 |

Cichorium intybus(partim) (plačialapė salotinė (itališka) trūkažolė) | 95 | 1,5 | 65 |

Cichorium intybus(partim) (paprastoji trūkažolė) | 97 | 1 | 80 |

Cichorium endivia | 95 | 1 | 65 |

Citrullus lanatus | 98 | 0,1 | 75 |

Cucumis melo | 98 | 0,1 | 75 |

Cucimis sativus | 98 | 0,1 | 80 |

Cucurbita maxima | 98 | 0,1 | 80 |

Cucurbita pepo | 98 | 0,1 | 75 |

Cynara cardunculus | 96 | 0,5 | 65 |

Daucus carota | 95 | 1 | 65 |

Foeniculum vulgare | 96 | 1 | 70 |

Latuca savita | 95 | 0,5 | 75 |

Lycopersicon lycopersicum | 97 | 0,5 | 75 |

Petroselinum crispum | 97 | 1 | 65 |

Phaseolus coccineus | 98 | 0,1 | 80 |

Phaseolus vulgaris | 98 | 0,1 | 75 |

Pisum sativum | 98 | 0,1 | 80 |

Raphanus sativus | 97 | 1 | 70 |

Scorzonera hispanica | 95 | 1 | 70 |

Solanum melongena | 96 | 0,5 | 65 |

Spinacia oleracea | 97 | 1 | 75 |

Valerianella locusta | 95 | 1 | 65 |

Vicia faba | 98 | 0,1 | 80 |

b) papildomi reikalavimai

i) ankštinių daržovių sėkla, neužsikrėtusios šiais gyvais vabzdžiais:

Acanthoscelides obtectus Sag.

Bruchus affinis Froel.

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimanus Boh.;

ii) sėkla, neužsikrėtusi gyvais Acarina.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

25 STRAIPSNIO 2 DALYJE MINIMAS SVORIS

1. Didžiausias sėklos partijos svoris:

a)Phaseolus vulgaris, Pisum sativum ir Vicia faba sėkla | 25 tonos |

b)ne mažesnio kaip kviečio grūdas dydžio sėkla, išskyrus Phaseolus vulgaris, Pisum sativumir Vicia faba | 20 tonų |

c)ne mažesnio kaip kviečio grūdas dydžio sėkla | 10 tonų |

Didžiausias partijos svoris negali būti viršytas daugiau negu 5 %.

2. Mažiausias mėginio svoris

Veislės | Svoris (gramais) |

Allium cepa | 25 |

Allium porrum | 20 |

Anthricus cerefolium | 20 |

Apium graveolens | 5 |

Asparagus officinalis | 100 |

Beta vulgaris | 100 |

Brassica oleracea | 25 |

Brassica pekinensis | 20 |

Brassica rapa | 20 |

Capsicum annuum | 40 |

Cichorium intybus(partim) (plačialapė salotinė (itališka) trūkažolė) | 15 |

Cichorium intybus (partim) (paprastoji trūkažolė) | 50 |

Cichorium endivia | 15 |

Citrullus lanatus | 250 |

Cucumis melo | 100 |

Cucumis sativus | 25 |

Cucurbita maxima | 250 |

Cucurbita pepo | 150 |

Cynara cardunculus | 50 |

Daucus carota | 10 |

Foeniculum vulgare | 25 |

Lactuca savita | 10 |

Lycopersicon lycopersicum | 20 |

Petroselinum crispum | 10 |

Phaseolus coccineus | 1000 |

Phaseolus vugaris | 700 |

Pisum savitum | 500 |

Raphanus savitus | 50 |

Scorzonera hispanica | 30 |

Solanum melongena | 20 |

Spinacia oleracea | 75 |

Valerianella locusta | 20 |

Vicia faba | 1000 |

Minėtų rūšių F-1 hibridinėms veislėms mažiausias mėginio svoris gali būti sumažintas iki nurodyto kiekio ketvirtadalio. Tačiau mėginys turi sverti ne mažiau kaip 5 g, jį turi sudaryti ne mažiau kaip 400 sėklų.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

ETIKETĖ

A. Oficiali etiketė (elitinė ir sertifikuota sėkla, išskyrus mažus pakelius)

I. Būtina informacija

1. "EB taisyklės ir standartai".

2. Sertifikavimo institucija ir valstybė narė arba jų inicialai.

3. Užantspaudavimo mėnuo ir metai, nurodyti taip: "užantspauduota … (mėnuo ir metai)", arba

mėnuo ir metai, kai siekiant sertifikuoti buvo imtas oficialus mėginys, nurodyti taip: "mėginys paimtas … (mėnuo ir metai)".

4. Partijos numeris.

5. Rūšis, nurodyta bent jau lotyniškais rašmenimis, pagal jos botaninį pavadinimą, kurį galima pateikti sutrumpintai ir be autoriaus pavardės, arba jos įprastas pavadinimas, arba ir viena, ir kita.

6. Veislė, nurodyta bent jau lotyniškais rašmenimis.

7. Kategorija.

8. Gamybos šalis.

9. Deklaruotas neto ar bruto svoris arba deklaruotas sėklų skaičius.

10. Jeigu nurodomas svoris ir naudojami smulkūs pesticidai, granuliuotos medžiagos ar kieti priedai, apibūdinami priedai ir nurodomas apytikslis santykis tarp žiupsnelių svorio ar grynos sėklos ir bendrojo svorio.

11. Hibridinių ar savidulkių linijų veislių atveju:

- elitinei sėklai, jeigu hibridinė ar savidulkė linija, kuriai priskiriama sėkla, buvo oficialiai patvirtinta pagal šią direktyvą:

šios sudėtinės dalies, pagal kurią ji buvo oficialiai patvirtinta, pavadinimas, nurodant arba nenurodant galutinę veislę, hibridų ar savidulkių linijų, kurios naudojamos tik kaip galutinių veislių sudedamosios dalys, atveju pridedant žodį "sudedamoji dalis",

- elitinei sėklai kitais atvejais:

sudedamosios dalies, kuriai priskiriama sėkla, pavadinimas, kurį galima pateikti kodo forma, pateikiant galutinės veislės nuorodą, nurodant arba nenurodant jų funkcijos (vyriška ar moteriška) ir pridedant žodį "sudedamoji dalis",

- sertifikuotai sėklai:

veislės, kuriai priskiriama sėkla, pavadinimas pridedant žodį "hibridas".

12. Jeigu dar kartą buvo ištirtas bent jau daigumas, galima nurodyti žodžius "antrą kartą ištirtas … (mėnuo ir metai)".

II. Mažiausi dydžiai

110 × 67 mm.

B. Tiekėjo etiketė arba užrašas ant pakelių (standartinė sėkla ir maži "sertifikuotos sėklos" kategorijos pakeliai)

I. Būtina informacija

1. "EB taisyklės ir standartai".

2. Asmens, atsakingo už etikečių tvirtinimą, pavardė ir adresas arba jo tapatybės ženklas.

3. Užantspaudavimo ar paskutinio daigumo tyrimo prekybos metai. Gali būti nurodyta prekybos metų pabaiga.

4. Rūšis, nurodyta bent jau lotyniškais rašmenimis.

5. Veislė, nurodyta bent jau lotyniškais rašmenimis.

6. Kategorija: mažų pakelių atveju sertifikuotą sėklą galima žymėti raide "C" arba "Z", o standartinę sėklą – raidėmis "ST".

7. Standartinės sėklos atveju – nuorodos numeris, kurį suteikia asmuo, atsakingas už etikečių tvirtinimą.

8. Sertifikuotos sėklos atveju, – nuorodos numeris, pagal kurį galima identifikuoti sertifikuotą partiją.

9. Deklaruotas neto ar bruto svoris ar deklaruotas sėklos kiekis, išskyrus mažus iki 500 g pakelius.

10. Jeigu nurodomas svoris ir naudojami smulkūs pesticidai, granuliuotos medžiagos ar kieti priedai, apibūdinami priedai ir nurodomas apytikslis santykis tarp žiupsnelių svorio ar grynos sėklos ir bendrojo svorio.

II. Mažiausi etiketės dydžiai (išskyrus mažus pakelius)

110 × 67 mm.

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

PATEIKTINI DOKUMENTAI IR ETIKETĖ, JEIGU NEBUVO GALUTINAI SERTIFIKUOTA KITOJE VALSTYBĖJE NARĖJE SURINKTA SĖKLA

A. Etiketėje būtinai pateiktina informacija

- institucija, atsakinga už lauko patikrinimus, ir valstybė narė arba jų inicialai,

- rūšis, nurodyta bent jau lotyniškais rašmenimis, pagal jos botaninį pavadinimą, kurį galima pateikti sutrumpintai ir be institucijos pavadinimo, arba jos įprastas pavadinimas, arba ir viena, ir kita.

- veislė, nurodyta bent jau lotyniškais rašmenimis,

- kategorija,

- lauko ar partijos numeris,

- deklaruotas neto ar bruto svoris,

- žodžiai "ne galutinai sertifikuota sėkla".

B. Etiketės spalva

Etiketė yra pilkos spalvos.

C. Dokumente pateiktina informacija

- dokumentą išduodanti institucija,

- rūšis, nurodyta bent jau lotyniškais rašmenimis, pagal jos botaninį pavadinimą, kurį galima pateikti sutrumpintai ir be autoriaus pavadinimo, arba jos įprastas pavadinimas, arba ir viena, ir kita,

- veislė, nurodyta bent jau lotyniškais rašmenimis,

- kategorija,

- sėkla, kuria apsėtas laukas, numeris ir šalies ar šalių, kurios sertifikavo šią sėklą, pavadinimas,

- lauko partija ar nuorodos numeris,

- partijos, kurią apima šis dokumentas, gamybai įdirbtas plotas,

- surinktos sėklos kiekis ir pakelių skaičius,

- patvirtinimas, kad buvo įvykdytos sąlygos, keliamos kultūrai, iš kurios gauta sėkla,

- tam tikrais atvejais – pirminės sėklos analizės rezultatai.

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

A DALIS PANAIKINTOJI DIREKTYVA IR VĖLESNI JOS PAKEITIMAI

(minimi 51 straipsnyje)

Direktyva 70/458/EEB (OL L 225, 1970 10 12, p. 7) | |

Tarybos direktyva 71/162/EEB (OL L 87, 1971 4 17, p. 24) | tik 6 straipsnis |

Tarybos direktyva 72/274/EEB (OL L 171, 1972 7 29, p. 37) | tik dėl nuorodų į Direktyvos 70/458/EEB 1 ir 2 straipsnių nuostatas |

Tarybos direktyva 72/418/EEB (OL L 287, 1972 12 26, p. 22) | tik 6 straipsnis |

Tarybos direktyva 73/438/EEB (OL L 356, 1973 12 27, p. 79) | tik 6 straipsnis |

Tarybos direktyva 76/307/EEB (OL L 72, 1976 3 18, p. 16) | tik 2 straipsnis |

Tarybos direktyva 78/55/EEB (OL L 16, 1978 1 20, p. 23) | tik 7 straipsnis |

Tarybos direktyva 78/692/EEB (OL L 236, 1978 8 26, p. 13) | tik 7 straipsnis |

Komisijos direktyva 79/641/EEB (OL L 183, 1979 7 19, p. 13) | tik 4 straipsnis |

Tarybos direktyva 79/692/EEB (OL L 205, 1979 8 13, p. 1) | tik 4 straipsnis |

Tarybos direktyva 79/967/EEB (OL L 293, 1979 11 20, p. 16) | tik 3 straipsnis |

Tarybos direktyva 80/1141/EEB (OL L 341, 1980 12 16, p. 27) | tik 2 straipsnis |

Tarybos direktyva 86/155/EEB (OL L 118, 1986 5 7, p. 23) | tik 6 straipsnis |

Komisijos direktyva 87/120/EEB (OL L 49, 1987 2 18, p. 39) | tik 5 straipsnis |

Komisijos direktyva 87/481/EEB (OL L 273, 1987 9 26, p. 45) | |

Tarybos direktyva 88/332/EEB (OL L 151, 1988 6 17, p. 82) | tik 8 straipsnis |

Tarybos direktyva 88/380/EEB (OL L 187, 1988 7 16, p. 31) | tik 7 straipsnis |

Tarybos direktyva 90/654/EEB (OL L 353, 1990 12 17, p. 48) | tik dėl nuorodų į Direktyvos 70/458/EEB 2 straipsnio ir II priedo I dalies 7 punkto nuostatas |

Komisijos direktyva 96/18/EB (OL L 76, 1996 3 26, p. 21) | tik 3 straipsnis |

Komisijos direktyva 96/72/EB (OL L 304, 1996 11 27, p. 10) | tik 1 straipsnio 6 dalis |

Tarybos direktyva 98/95/EB (OL L 25, 1999 2 1, p. 1) | tik 7 straipsnis |

Tarybos direktyva 98/96/EB (OL L 25, 1999 2 1, p. 27) | tik 7 straipsnis |

B DALIS GALUTINIAI PERKĖLIMO Į NACIONALINĘ TEISĘ TERMINAI

(minimi 51 straipsnyje)

Direktyva | Galutiniai perkėlimo terminai |

70/458/EEB | 1972 m. liepos 1 d. |

71/162/EEB | 1972 m. liepos 1 d. |

72/274/EEB | 1972 m. liepos 1 d. (1 straipsnis) |

1973 m. sausio 1 d. (2 straipsnis) |

72/418/EEB | 1973 m. sausio 1 d. (6 straipsnio 13 ir 18 dalys) |

1972 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) |

73/438/EEB | 1974 m. sausio 1 d. (6 straipsnio 4 dalis) |

1974 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) |

76/307/EEB | 1975 m. liepos 1 d. |

78/55/EEB | 1977 m. liepos 1 d. (7 straipsnio 5 dalis) |

1979 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) |

78/692/EEB | 1977 m. liepos 1 d. (7 straipsnis) |

1979 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) |

79/641/EEB | 1980 m. liepos 1 d. |

79/692/EEB | 1977 m. liepos 1 d. |

79/967/EEB | 1982 m. liepos 1 d. |

80/1141/EEB | 1980 m. liepos 1 d. |

86/155/EEB | 1986 m. kovo 1 d. (6 straipsnio 3 ir 8 dalys) |

1987 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) |

87/120/EEB | 1988 m. liepos 1 d. |

87/481/EEB | 1989 m. liepos 1 d. |

88/332/EEB | |

88/380/EEB | 1982 m. liepos 1 d. (7 straipsnio 9 dalis) |

1986 m. sausio 1 d. (7 straipsnio 6 ir 10 dalys) |

1992 m. liepos 1 d. (7 straipsnio 18 dalis) |

1990 m. liepos 1 d. (kitos nuostatos) |

90/654/EEB | |

96/18/EB | 1996 m. liepos 1 d. |

96/72/EB | 1997 m. liepos 1 d. |

98/95/EB | 2000 m. vasario 1 d. (Klaidų sąrašas OL L 126, 1999 5 20, p. 23) |

98/96/EB | 2000 m. vasario 1 d. |

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

KORELIACIJOS LENTELĖ

Direktyva 70/458/EEB | Ši direktyva |

1 straipsnis | 1 straipsnis, pirmoji pastraipa |

34 straipsnis | 1 straipsnis, antroji pastraipa |

1 straipsnio a dalis | 2 straipsnio 1 dalies a punktas |

2 straipsnio 1 dalies a punktas | 2 straipsnio 1 dalies b punktas |

2 straipsnio 1 dalies B skyriaus a punktas | 2 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies B skyriaus b punktas | 2 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies B skyriaus c punktas | 2 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies B skyriaus d punktas | 2 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis |

2 straipsnio 1 dalies C skyriaus a punktas | 2 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies C skyriaus b punktas | 2 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies C skyriaus c punktas | 2 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktis |

2 skyriaus 1 dalies C skyriaus d punktas | 2 straipsnio 1 dalies d punkto iv papunktis |

2 straipsnio 1 dalies C skyriaus e punktas | 2 straipsnio 1 dalies d punkto v papunktis |

2 straipsnio 1 dalies D skyriaus a punktas | 2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies D skyriaus b punktas | 2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies D skyriaus c punktas | 2 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies D skyriaus d punktas | 2 straipsnio 1 dalies e punkto iv papunktis |

2 straipsnio 1 dalies E skyriaus a punktas | 2 straipsnio 1 dalies f punkto i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies E skyriaus b punktas | 2 straipsnio 1 dalies f punkto ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies E skyriaus c punktas | 2 straipsnio 1 dalies f punkto iii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies F skyriaus a punktas | 2 straipsnio 1 dalies g punkto i papunktis |

2 straipsnio 1 dalies F skyriaus b papunktis | 2 straipsnio 1 dalies g punkto ii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies F skyriaus c punktas | 2 straipsnio 1 dalies g punkto iii papunktis |

2 straipsnio 1 dalies a punktas | 2 straipsnio 2 dalis |

2 straipsnio 1 dalies b punktas | 2 straipsnio 3 dalis |

3–8 straipsniai | 3–8 straipsniai |

9 straipsnis | - |

10 straipsnis | 9 straipsnis |

11 straipsnis | 10 straipsnis |

12 straipsnis | 11 straipsnis |

13 straipsnis | 12 straipsnis |

13a straipsnis | 13 straipsnis |

14 straipsnis | 14 straipsnis |

15 straipsnio 1 dalis | 15 straipsnio 1 dalis |

15 straipsnio 2 dalis | 15 straipsnio 2 dalis |

15 straipsnio 3 dalis | - |

16 straipsnio 1 dalis | 16 straipsnio 1 dalis |

16 straipsnio 2 dalis | 16 straipsnio 2 dalis |

16 straipsnio 3–5 dalys | - |

17–19 straipsniai | 17–19 straipsniai |

20 straipsnio 1 dalis | 20 straipsnio 1 dalis |

20 straipsnio 1 dalies a punktas | 20 straipsnio 2 dalis |

20 straipsnio 2 dalis | 20 straipsnio 3 dalis |

20 straipsnio 3 dalis | 20 straipsnio 4 dalis |

20 straipsnio 5 dalis | - |

20a straipsnis | 21 straipsnis |

21 straipsnis | 22 straipsnis |

21a straipsnis | 23 straipsnis |

22 straipsnis | 24 straipsnis |

23 straipsnis | 25 straipsnis |

24 straipsnis | 26 straipsnis |

25 straipsnis | 27 straipsnis |

26 straipsnio 1 dalis | 28 straipsnio 1 dalis |

26 straipsnio 1 dalies a punktas | 28 straipsnio 2 dalis |

26 straipsnio 1 dalies b punktas | 28 straipsnio 3 dalis |

26 straipsnio 2 dalies 1–3 pastraipos | 28 straipsnio 4 dalies 1–3 pastraipos |

26 straipsnio 2–4 dalys | - |

27 straipsnis | 29 straipsnis |

28 straipsnis | 30 straipsnis |

28a straipsnis | 31 straipsnis |

29 straipsnis | 32 straipsnis |

29a straipsnis | 33 straipsnis |

30 straipsnis | 34 straipsnis |

30a straipsnis | 35 straipsnis |

31 straipsnis | 36 straipsnis |

32 straipsnio 1 dalis | 37 straipsnio 1 dalis |

32 straipsnio 3 dalis | 37 straipsnio 2 dalis |

33 straipsnis | 38 straipsnis |

35 straipsnis | 39 straipsnis |

36 straipsnis | 40 straipsnis |

37 straipsnis | 41 straipsnis |

38 straipsnis | 42 straipsnis |

39 straipsnis | 43 straipsnis |

39a straipsnio 1–2 dalys | 44 straipsnio 1–2 dalys |

39a straipsnio 3 dalies i punktas | 44 straipsnio 3 dalies a punktas |

39a straipsnio 3 dalies ii punktas | 44 straipsnio 3 dalies b punktas |

40b straipsnis | 45 straipsnis |

40 straipsnis | 46 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys |

40a straipsnis | 46 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys |

41 straipsnis | 47 straipsnis |

41a straipsnio 1 dalis | 48 straipsnio 1 dalis |

41a straipsnio 2 dalies i punktas | 48 straipsnio 2 dalies a punktas |

41a straipsnio 2 dalies ii punktas | 48 straipsnio 2 dalies b punktas |

42 straipsnis | 49 straipsnis |

- | 50 straipsnis |

- | 51 straipsnis |

- | 52 straipsnis |

- | 53 straipsnis |

I priedo 1 dalis | I priedo 1 dalis |

I priedo 2 dalis | I priedo 2 dalis |

I priedo 3 dalis | I priedo 3 dalis |

I priedo 4 dalies A skyrius | I priedo 4 dalies A skyrius |

I priedo 4 dalies A skyriaus a punktas | I priedo 4 dalies B skyrius |

I priedo 4 dalies A skyriaus b punktas | I priedo 4 dalies C skyrius |

I priedo 4 dalies B skyrius | I priedo 4 dalies D skyrius |

I priedo 5 dalis | I priedo 5 dalis |

II priedas | II priedas |

III priedas | III priedas |

IV priedo A skirsnio a dalies 1 punktas | IV priedo A skirsnio a dalies 1 punktas |

IV priedo A skirsnio a dalies 2 punktas | IV priedo A skirsnio a dalies 2 punktas |

IV priedo A skirsnio a dalies 3 punktas | IV priedo A skirsnio a dalies 3 punktas |

IV priedo A skirsnio a dalies 4 punktas | IV priedo A skirsnio a dalies 4 punktas |

IV priedo A skirsnio a dalies 5 punktas | IV priedo A skirsnio a dalies 5 punktas |

IV priedo A skirsnio a dalies 6 punktas | IV priedo A skirsnio a dalies 6 punktas |

IV priedo A skirsnio a dalies 7 punktas | IV priedo A skirsnio a dalies 7 punktas |

IV priedo A skirsnio a dalies 8 punktas | IV priedo A skirsnio a dalies 8 punktas |

IV priedo A skirsnio a dalies 9 punktas | IV priedo A skirsnio a dalies 9 punktas |

IV priedo A skirsnio a dalies 10 punktas | IV priedo A skirsnio a dalies 10 punktas |

IV priedo A skirsnio a dalies 10 punkto a dalis | IV priedo A skirsnio a dalies 11 punkto |

IV priedo A skirsnio a dalies 11 punktas | IV priedo A skirsnio a dalies 12 punktas |

IV priedo A skyriaus b dalis | IV priedo A skyriaus b dalis |

IV priedo B skyrius | IV priedo B Skyrius |

V priedas | V priedas |

- | VI priedas |

- | VII priedas |

--------------------------------------------------

Top