EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0004

2002 m. sausio 30 d. Komisijos direktyva 2002/4/EB dėl vištas dedekles laikančių įmonių, kurioms taikoma Tarybos direktyva 1999/74/EB, registravimo

OJ L 30, 31.1.2002, p. 44–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 117 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 139 - 141

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/4/oj

32002L0004Oficialusis leidinys L 030 , 31/01/2002 p. 0044 - 0046


Komisijos direktyva 2002/4/EB

2002 m. sausio 30 d.

dėl vištas dedekles laikančių įmonių, kurioms taikoma Tarybos direktyva 1999/74/EB, registravimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. liepos 19 d. Tarybos direktyvą 1999/74/EB, nustatančią minimalius vištų dedeklių apsaugos standartus [1], ypač jos 7 straipsnį,

kadangi:

(1) Direktyva 1999/74/EB nustato specifinius vištų dedeklių apsaugos įvairiose ūkininkavimo sistemose standartus ir leidžia valstybėms narėms pasirinkti pačią tinkamiausią sistemą arba sistemas.

(2) Direktyvos 1999/74/EB 7 straipsnis reikalauja, kad kiekviena įmonė, kuri patenka į tos direktyvos taikymo sritį, būtų valstybės narės kompetentingos institucijos registruota ir jai būtų suteiktas skiriamasis numeris, pagal kurį būtų galima atsekti į rinką pateiktus žmonių vartojimui skirtus kiaušinius.

(3) Pagal 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų kiaušiniams taikomų standartų [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 5/2001 [3], yra privalu kiaušinius antspauduoti kodu, žyminčiu gamintojo skiriamąjį numerį ir leidžiančiu nustatyti ūkininkavimo metodą.

(4) Ūkininkavimo metodus apibrėžia 1991 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1274/91, nustatantis išsamias Reglamento (EEB) Nr. 1907/90 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų taikymo taisykles [4], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1651/2001 [5], taip pat 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinio žemės ūkio produktų auginimo ir tokios informacijos nurodymo ant žemės ūkio produktų ir maisto produktų [6] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2491/2001 [7], kiek tai yra susiję su ekologiniu ūkininkavimu.

(5) Įmonių registravimas pagal jų skiriamuosius numerius yra prielaida, leidžianti atsekti į rinką pateiktus žmonių vartojimui skirtus kiaušinius.

(6) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Nuolatinio veterinarijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1. Valstybės narės:

a) pagal šios direktyvos priedą sukuria sistemą kiekvienai gamybos vietai (toliau – įmonei), kuri patenka į Direktyvos 1999/74/EB taikymo sritį, registruoti, priskiriant jai skiriamąjį numerį;

b) užtikrina, kad iki valstybės narės nustatytos datos apie kiekvieną tokią įmonę valstybės narės kompetentingai institucijai būtų pateikta bent priedo 1 punkte nurodyta informacija; ši data turi būti nustatyta taip, kad būtų pakankamai laiko toms įmonėms užregistruoti pagal c punktą;

c) užtikrina, kad kiekviena įmonė, apie kurią iki datos, nustatytos pagal b punktą, yra suteikta būtina informacija, būtų užregistruota ir iki 2003 m. gegužės 31 d. jai būtų suteiktas skiriamasis numeris.

2. Valstybės narės numato, kad nuo 2003 m. birželio 1 d.

a) nebebūtų leidžiama eksploatuoti jokios įmonės, apie kurią šio straipsnio 1 dalies b punkte reikalaujama informacija nėra suteikta iki tame punkte nustatytos datos; ir

b) jokia įmonė nebūtų pradedama eksploatuoti, neužbaigus jos registracijos ir nesuteikus jai skiriamojo numerio.

3. Valstybės narės užtikrina, kad įmonių registras, įsteigtas pagal šio straipsnio 1 dalį, būtų prieinamas valstybės narės kompetentingai institucijai, kad ji galėtų atsekti į rinką pateiktus žmonių vartojimui skirtus kiaušinius.

4. Valstybės narės užtikrina, kad apie registracijos duomenų pasikeitimus būtų nedelsiant pranešta kompetentingai institucijai ir kad, gavus tokią informaciją, registras būtų tuoj pat atnaujintas.

2 straipsnis

Valstybės narės įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtina nuostatas, būtinas, kad šios direktyvos būtų pradėta laikytis ne vėliau kaip nuo 2003 m. kovo 31 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 203, 1999 8 3, p. 53.

[2] OL L 173, 1990 7 6, p. 5.

[3] OL L 2, 2001 1 5, p. 1.

[4] OL L 121, 1991 5 16, p. 11.

[5] OL L 220, 2001 8 15, p. 5.

[6] OL L 198, 1991 7 22, p. 1.

[7] OL L 337, 2001 12 20, p. 9.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Prireikus taikomi apibrėžimai, duoti Direktyvos 1999/74/EB 2 straipsnyje.

1. REGISTRAVIMUI BŪTINI DUOMENYS

Apie kiekvieną įmonę pateikiami bent šie duomenys:

- įmonė:

- įmonės pavadinimas,

- adresas,

- fizinis asmuo, atsakingas už vištas dedekles (toliau — laikytojas):

- pavardė,

- adresas,

- kitos įmonės (-ių), kurios patenka į Direktyvos 1999/74/EB taikymo sritį ir kurias eksploatuoja laikytojas arba kurios jam priklauso, registracijos numeris (-iai),

- įmonės savininkas, jei tai kitas asmuo, o ne laikytojas:

- pavardė,

- adresas,

- kitos įmonės (-ių), kurios patenka į Direktyvos 1999/74/EB taikymo sritį ir kurios priklauso savininkui arba yra jo eksploatuojamos,

- kita informacija apie įmonę:

- ūkininkavimo metodas (-ai) pagal 2.1 punkte duotus apibrėžimus,

- didžiausias įmonės pajėgumas, nurodant laikomų paukščių skaičių vienu metu; jei papildomai yra taikomi ir kiti ūkininkavimo metodai, didžiausias laikomų paukščių skaičius vienu metu, tenkantis vienam ūkininkavimo metodui.

2. SKIRIAMASIS NUMERIS

Skiriamasis numeris susideda iš skaitmens, nurodančio ūkininkavimo metodą, nustatytą pagal 2.1 punktą, po to – valstybės narės kodas pagal 2.2 punktą ir valstybės narės, kurioje yra įmonė, nustatytas identifikavimo numeris.

2.1. Ūkininkavimo metodo kodas

Įmonėje taikomas ūkininkavimo metodas, apibrėžtas Reglamente (EEB) Nr. 1274/91 su pakeitimais, nurodomas šiais kodais:

1 | Laisvai laikomos vištos |

2 | Vištidė |

3 | Narveliai |

Ūkininkavimo metodas, taikomas įmonėse, kurios dirba Reglamente (EEB) Nr. 2092/91 nurodytomis sąlygomis, nurodomas:

0 | Ekologinis ūkininkavimas |

2.2. Registracijos valstybės narės kodas

AT | Austrija |

BE | Belgija |

DE | Vokietija |

DK | Danija |

ES | Ispanija |

FI | Suomija |

FR | Prancūzija |

GF | Graikija |

IE | Airija |

IT | Italija |

LU | Liuksemburgas |

NL | Nyderlandai |

PT | Portugalija |

SE | Švedija |

UK | Jungtinė Karalystė |

2.3. Įmonės identifikavimas

Kiekviena valstybė narė įdiegia sistemą, pagal kurią kiekvienai registruojamai įmonei suteikia unikalų numerį, kuris gali būti naudojamas ne tik šios direktyvos tikslais su sąlyga, kad įmonės identifikavimas yra užtikrintas.

Valstybės narės gali identifikavimo numerį papildyti kitais ženklais, pavyzdžiui, identifikuodamos vištų būrius, laikomus atskiruose įmonės pastatuose.

--------------------------------------------------

Top