EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D2045

2002 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir tarybos Sprendimas Nr. 2045/2002/EB iš dalies keičiantis Sprendimą 1720/1999/EB, kuriuo patvirtinamas veiksmų ir priemonių paketas siekiant užtikrinti transeuropinių tinklų sąveikos gebą ir galimybę jais naudotis elektroniniams duomenų mainams tarp valstybės valdymo institucijų (IDA)

OJ L 316, 20.11.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 030 P. 670 - 672

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/2045/oj

32002D2045Oficialusis leidinys L 316 , 20/11/2002 p. 0001 - 0003


Europos Parlamento ir tarybos Sprendimas Nr. 2045/2002/EB

2002 m. spalio 21 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 1720/1999/EB, kuriuo patvirtinamas veiksmų ir priemonių paketas siekiant užtikrinti transeuropinių tinklų sąveikos gebą ir galimybę jais naudotis elektroniniams duomenų mainams tarp valstybės valdymo institucijų (IDA)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 156 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

pasitarę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 1720/1999/EB [4] tikslas yra tas, kad Bendrija pasiektų didelio masto sąveikos tarp transeuropinių telematinių tinklų, sukurtų tarp valstybių narių ir Bendrijų institucijų, gebos, kad būtų galima lengviau sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą bei įgyvendinti Bendrijos politiką, taip pat gauti esminės naudos valstybių narių valstybės valdymo institucijoms bei Bendrijai supaprastinant operacijas ir greičiau diegiant naujus tinklus ir patobulinimus.

(2) Valstybės valdymo institucijų transeuropinių telematinių tinklų teikiamos naudos turėtų gauti ir Bendrijos piliečiai bei įmonės, ypač tose srityse, kuriose dėl to lengviau siekti elektroninių Europos iniciatyvų ir atitinkamų veiklos planų tikslų, ypač numatytų elektroninės Vyriausybės skyriuje.

(3) Turi būti tinkamai atsižvelgta į 2001 m. lapkričio 29 ir 30 dienomis Briuselyje įvykusios Ministrų konferencijos dėl elektroninės Vyriausybės "Nuo veiklos kurso iki praktinės veiklos" pareiškime pateiktas rekomendacijas, taip pat į 2001 m. birželio 13 ir 14 dienomis pirmininkaujančios Tarybai šalies ir Komisijos bendrai Stokholme ir Sandhamne surengtos konferencijos "Elektroninė Vyriausybė, tarnaujanti Europos piliečiams ir įmonėms – kas turi būti padaryta Europos lygiu" išvadas.

(4) Skleidžiant tinkamiausią darbo tvarką, turėtų būti organizuojamos konferencijos, seminarai ir kitokie renginiai, užtikrinant, kad apie IDA projektų ir priemonių pasiekimus ir naudą taptų kuo plačiau žinoma bei skatinant diskusijas apie IDA programos ateities kryptis ir prioritetus.

(5) Įgyvendinant Bendrijos priemones, numatytas Sprendimo 1720/1999/EB 3–10 straipsniuose, turėtų būti paaiškinta, kad pasiūlymams, dėl kurių kurio nors projekto biudžetas padidėja daugiau negu 250000 eurų per metus, taikoma tame sprendime nustatyta tvarka.

(6) Atsižvelgiant į Maltos ir Turkijos pareikštą susidomėjimą, šios šalys gali dalyvauti IDA programoje ir Sprendime 1720/1999/EB numatytuose horizontaliuose veiksmuose bei priemonėse; iki tol, kol IDA programoje visateisiškai bus leista dalyvauti visoms šalims kandidatėms, toms šalims turėtų būti suteikta galimybė savo sąskaita naudotis bendromis IDA paslaugomis, kad būtų lengviau įgyvendinti Bendrijos politiką; tokia galimybė tokiomis pat sąlygomis turėtų būti suteikta kitoms šalims, kurios nėra valstybės narės.

(7) Siekiant metinio biudžeto paskirstymo procedūrą padaryti lankstesnę, turėtų būti nustatyta rekomenduojama suma Bendrijos priemonėms pagal Sprendimą 1720/1999/EB įgyvendinti 2002–2004 metais, o metinius asignavimus tvirtintų biudžeto institucija, atsižvelgdama į finansinių galimybių ribas.

(8) Priemonės, būtinos šiam sprendimui įgyvendinti, turėtų būti patvirtintos laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio naudojimosi Bendrijai suteiktomis vykdomosiomis galiomis tvarką [5].

(9) Sprendimas 1720/1999/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimas 1720/1999/EB iš dalies keičiamas taip:

1. 1 straipsnio 1 dalyje:

a) d punktas pakeičiamas taip:

"d) sudaryti sąlygas c punkte minėtais tinklais naudotis ir Bendrijos pramonės įmonėms, ir Europos Sąjungos piliečiams, ypač tose srityse, kuriose dėl to lengviau siekti elektroninių Europos iniciatyvų ir atitinkamų veiklos planų tikslų, ypač numatytų elektroninės Vyriausybės skyriuje;"

b) įterpiamas toks punktas:

"f) prireikus, nustatyti ir įdiegti piliečiams ir įmonėms visoje Europoje teikiamas elektroninės Vyriausybės paslaugas ir kitas elektroninės Vyriausybės paslaugas, kuriomis būtų naudojamasi vadovaujantis prioritetais, nustatytais 1999 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 1719/1999/EB dėl transeuropinių tinklų valstybės valdymo institucijoms elektroniniu būdu keistis duomenimis rekomendacijų paketo, įskaitant bendrų interesų projektų apibrėžimą, (IDA) [6] 4 straipsnyje."

2. 3 straipsnyje įrašoma tokia dalis:

"1a. Prireikus, tam, kad būtų galima nustatyti horizontalius veiksmus ir priemones, kurių reikia imtis, Bendrija parengia infrastruktūros, kurios pagrindu turi būti plėtojami bendrųjų interesų projektai, taip pat ir kiti sektorių tinklai, įvardyti Sprendime 1719/1999/EB, aprašymą.

Aprašytoji infrastruktūra sudaro tinklų, paslaugų, saugumo, taikomųjų dalykų, turinio ir kitų atitinkamų elementų sąveikos gebos bazę. Joje taip pat gali būti numatyti tokie elementai, kaip būtinas valdymas, organizavimas, atsakomybė ir sąnaudų pasidalijimas. Aprašyme taip pat pateikiama strategija, kurią reikia taikyti kuriant ir įdiegiant infrastruktūrą. Aprašymas peržiūrimas ir taisomas kasmet."

3. 10 straipsnyje įrašoma tokia dalis:

"3. Bendrija organizuoja konferencijas, seminarus ir kitokius renginius, užtikrindama, kad apie IDA projektų ir priemonių pasiekimus ir naudą taptų kuo plačiau žinoma bei skatina plačias diskusijas apie IDA programos ateities kryptis ir prioritetus."

4. 11 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

"2. Ta IDA veiklos programos dalis, kuri susijusi su šio sprendimo įgyvendinimu, ir kurią Komisija sudaro visai jos trukmei bei kuri peržiūrima ir taisoma bent du kartus per metus, tvirtinama 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, remiantis tuo, kaip ji atitinka 3-10 straipsniuose išdėstytas atitinkamas nuostatas.

3. Techninės ir administracinės sąveikos gebos užtikrinimo bendrosios taisyklės ir tvarka tvirtinama 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

4. 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka taip pat taikoma tvirtinant smulkų metinį veiklos pagal šį sprendimą išlaidų biudžetą. Pasiūlymams, dėl kurių kurio nors projekto biudžetas padidėja daugiau kaip 250000 eurų per metus, taip pat taikoma ta tvarka."

5. 12 straipsnis pakeičiamas taip:

"12 straipsnis

Komitetas

1. Komisijai padeda komitetas, vadinamas Telematikos tarp administracijų komitetu (TAC), sudarytas iš valstybių narių atstovų ir pirmininkaujamas Komisijos atstovo.

2. Kai nuoroda daroma į šią dalį, taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB [7] 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. TAC patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

4. Komisija kasmet TAC pateikia ataskaitą apie šio sprendimo įgyvendinimą."

6. 14 straipsnis pakeičiamas taip:

"14 straipsnis

EEE ir asocijuotųjų šalių įjungimas

1. Remiantis atitinkamomis sutartimis su Europos bendrija, IDA programoje ir šiame sprendime numatytuose horizontaliuose veiksmuose bei priemonėse gali dalyvauti Europos ekonominei erdvei priklausančios šalys ir asocijuotos Vidurio ir Rytų Europos šalys, Kipras, Malta ir Turkija.

2. Įgyvendinant šį sprendimą, atitinkamai skatinamas bendradarbiavimas su šalimis, kurios nėra valstybės narės, ir su tarptautinėmis organizacijomis ar įstaigomis.

3. Asocijuotos Vidurio ir Rytų Europos šalys, Kipras, Malta ir Turkija gali savo sąskaita naudotis bendrosiomis IDA paslaugomis, kad būtų lengviau įgyvendinti Bendrijos politiką, iki tol, kol joms bus leista visateisiškai dalyvauti IDA programoje.

4. Kitos šalys, kurios nėra valstybės narės, taip pat savo sąskaita gali naudotis bendrosiomis IDA paslaugomis, kad įgyvendintų Bendrijos politiką."

7. 15 straipsnis pakeičiamas taip:

"15 straipsnis

Orientacinė finansavimo suma

1. Šiuo sprendimu numatytos Bendrijos veiklos orientacinė finansavimo suma 2002–2004 m. laikotarpiui yra 34,2 mln. eurų.

2. Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, atsižvelgdama į finansinės perspektyvos ribas."

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2002 m. spalio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. S. Møller

[1] OL C 332 E, 2001 11 27, p. 290.

[2] OL C 80, 2002 4 3, p. 21.

[3] 2002 m. birželio 11 d. pareikšta Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2002 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 203, 1999 8 3, p. 9.

[5] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[6] OL L 203, 1999 8 3, p. 1.

[7] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------

Top