EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0772

2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis prie Sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtą Aktą dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise

OL L 283, 2002 10 21, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OL L 228, 2009 9 1, p. 47–50 (BG, RO)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/09/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/772/oj

32002D0772Oficialusis leidinys L 283 , 21/10/2002 p. 0001 - 0004


Tarybos Sprendimas

2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d.

iš dalies keičiantis prie Sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtą Aktą dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise

(2002/772/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 190 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 108 straipsnio 3 ir 4 dalis,

atsižvelgdama į Europos Parlamento projektą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą [2],

kadangi:

(1) Reikėtų iš dalies pakeisti Aktą dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, kad narius būtų galima rinkti remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise pagal visoms valstybėms narėms bendrus principus ir kartu leisti valstybėms narėms tiems aspektams, kuriems netaikomas šis Sprendimas, laisvai taikyti savo nacionalines nuostatas.

(2) Dėl to, kad Aktą su pakeitimais, padarytais šiuo Sprendimu, būtų lengviau skaityti, jo nuostatas reikėtų iš naujo sunumeruoti ir kartu parengti aiškesnį suvestinį tekstą,

NUSTATĖ šias nuostatas ir jas rekomenduoja valstybėms narėms priimti pagal savo atitinkamas konstitucines nuostatas.

1 straipsnis

Prie Tarybos sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtas Aktas dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise [3] (toliau – 1976 m. Aktas) iš dalies keičiamas pagal šį straipsnį.

1. 1976 m. Akte, išskyrus 13 straipsnį, žodžiai "atstovas" arba "Europos Parlamento atstovas" keičiami žodžiais "Europos Parlamento narys".

2. 1 straipsnis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

"1 straipsnis

1. Kiekvienoje valstybėje narėje Europos Parlamento nariai renkami remiantis proporcingu atstovavimu, taikant kandidatų sąrašo arba vieno perleidžiamo balso sistemą.

2. Valstybės narės gali leisti balsuoti pagal preferencinio sąrašo sistemą laikantis jų priimtos tvarkos.

3. Rinkimai vyksta remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, yra laisvi ir slapti."

3. 2 straipsnis pakeičiamas šiais straipsniais:

"2 straipsnis

Atsižvelgdama į savo ypatingą nacionalinę padėtį, kiekviena valstybė narė gali sudaryti rinkimų į Europos Parlamentą rinkimų apygardas arba kitaip padalyti savo rinkimų teritoriją iš esmės nepažeisdama proporcinio balsavimo sistemos pobūdžio.

2A straipsnis

Valstybės narės gali nustatyti minimalią vietų pasiskirstymo ribą. Nacionaliniu lygiu ši riba negali viršyti 5 % atiduotų balsų.

2B straipsnis

Kiekviena valstybė narė gali nustatyti kandidatų kampanijos išlaidų ribas."

4. 3 straipsnis keičiamas taip:

a) 1 dalis išbraukiama, o 2 ir 3 dalys tampa 1 ir 2 dalims;

b) naujoje 1 dalyje žodžiai "Šis penkerių metų laikotarpis" keičiami žodžiais "Penkerių metų kadencija, kuriai išrenkami Europos Parlamento nariai";

c) naujoje 2 dalyje nuoroda "2 dalyje" keičiama į nuorodą "1 dalyje".

5. 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

"2. Europos Parlamento nariai naudojasi privilegijomis ir imunitetais, taikytinais jiems remiantis 1965 m. balandžio 8 d. Protokolu dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų."

6. 5 straipsnis panaikinamas.

7. 6 straipsnis keičiamas taip:

a) 1 dalyje:

i) trečiosios įtraukos pabaigoje pridedami žodžiai "arba Pirmosios instancijos teisme";

ii) tarp esamų trečiosios ir ketvirtosios įtraukų įterpiama tokia įtrauka:

"— Europos centrinio banko Vykdomosios valdybos nario,";

iii) tarp esamų ketvirtosios ir penktosios įtraukų įterpiama tokia įtrauka:

"— Europos Bendrijų ombudsmeno,";

iv) esamoje penktojoje įtraukoje išbraukiami žodžiai "Europos anglių ir plieno bendrijos Konsultacinio komiteto nario arba";

v) esamoje šeštojoje įtraukoje išbraukiami žodžiai "Europos anglių ir plieno bendrijos";

vi) esama aštuntoji įtrauka pakeičiama ir išdėstoma taip:

"— Europos Bendrijų institucijose ar prie jų veikiančiose specializuotose įstaigose arba Europos centriniame banke oficialias pareigas einančio pareigūno ar tarnautojo.";

b) po 1 dalies įterpiama ši dalis, o esamos 2 ir 3 dalys tampa 3 ir 4 dalimis:

"2. Nuo 2004 m. Europos Parlamento rinkimų Europos Parlamento narių pareigos yra nesuderinamos su nacionalinio parlamento nario pareigomis.

Nukrypstant nuo šios taisyklės ir nepažeidžiant 3 dalies:

- Airijos Nacionalinio Parlamento nariai, išrinkti į Europos Parlamentą per vėlesnius rinkimus, gali turėti dvigubą mandatą iki kitų rinkimų į Airijos Nacionalinį Parlamentą; tuo laiku taikoma šios dalies pirmoji pastraipa,

- Jungtinės Karalystės Parlamento nariai, kurie kartu yra Europos Parlamento nariai, penkerių metų kadencijos, prasidėjusios iki 2004 m. rinkimų į Europos Parlamentą, metu gali turėti dvigubą mandatą iki 2009 m. rinkimų į Europos Parlamentą; tuo laiku taikoma šios dalies pirmoji pastraipa.";

c) naujoje 3 dalyje žodis "nustatyti" keičiamas žodžiu "išplėsti", o nuoroda į 7 straipsnio 2 dalį keičiama į nuorodą "7 straipsnyje";

d) naujoje 4 dalyje "1 ir 2 dalys" keičiama "1, 2 ir 3 dalys".

8. 7 straipsnis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

"7 straipsnis

Remiantis šio Akto nuostatomis, rinkimų procedūrą kiekvienoje valstybėje narėje reglamentuoja jos nacionalinės nuostatos.

Šios nacionalinės nuostatos, kuriose prireikus gali būti atsižvelgta į ypatingą padėtį valstybėse narėse, nepažeidžia iš esmės proporcinio balsavimo sistemos pobūdžio."

9. 9 straipsnis keičiamas taip:

a) 1 dalyje žodžiai "nustatytą dieną" keičiami žodžiais "nustatytą dieną ir nustatytu laiku";

b) 2 dalyje žodžiai "Balsai neskaičiuojami" keičiami žodžiais "Valstybės narės negali oficialiai paskelbti savo balsų skaičiavimo rezultatų";

c) 3 dalis išbraukiama.

10. 10 straipsnis keičiamas taip:

a) 1 dalyje žodžiai "9 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį" keičiami žodžiais "rinkimų laikotarpį";

b) 2 dalies antrojoje pastraipoje žodžiai "nustato kitą laikotarpį, kuris turi būti ne anksčiau kaip vienas mėnuo iki" keičiami žodžiais "likus ne mažiau kaip mėnesiui iki 3 straipsnyje nurodytos penkerių metų kadencijos pabaigos nustato kitą rinkimų laikotarpį, kuris turi būti ne anksčiau kaip du mėnesiai iki";

c) 3 dalyje žodžiai "Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarties 22 straipsnio" išbraukiami, žodžiai "Europos ekonominės bendrijos" keičiami žodžiais "Europos bendrijos", o žodžiai "9 straipsnio 1 dalyje nurodyto laikotarpio" keičiami žodžiais "rinkimų laikotarpio".

11. 11 straipsnyje žodžiai "Kol įsigalioja 7 straipsnio 1 dalyje minėta vienoda rinkimų tvarka" išbraukiami.

12. 12 straipsnis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

"12 straipsnis

1. Laisva vieta atsiranda, kai dėl atsistatydinimo, mirties ar mandato netekimo pasibaigia Europos Parlamento nario mandatas.

2. Atsižvelgdama į kitas šio Akto nuostatas, kiekviena valstybė narė nustato atitinkamą tvarką, kad per 3 straipsnyje nurodytą penkerių metų kadenciją atsiradusi laisva vieta būtų užimta likusiam tos kadencijos laikui.

3. Jei valstybės narės teisėje yra tikslios Europos Parlamento mandato netekimą reglamentuojančios nuostatos, šis mandatas nustoja galioti pagal tas teisines nuostatas. Kompetentingos nacionalinės institucijos apie jas praneša Europos Parlamentui.

4. Jei laisva vieta atsiranda dėl atsistatydinimo ar mirties, Europos Parlamento pirmininkas nedelsdamas apie tai informuoja suinteresuotos valstybės narės kompetentingas institucijas."

13. 14 straipsnis panaikinamas.

14. 15 straipsnis pakeičiamas ir išdėstomas taip:

"15 straipsnis

Šis Aktas yra sudarytas airių, anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų ir vokiečių kalbomis, visi tekstai yra autentiški.

II ir III priedai yra neatskiriama šio Akto dalis."

15. I priedas panaikinamas.

16. III priede Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės deklaracija išbraukiama.

2 straipsnis

1. 1976 m. Akto su pakeitimais, padarytais šiuo sprendimu, straipsniai ir priedai iš naujo sunumeruojami pagal šio sprendimo priede pateiktą atitikmenų lentelę, kuri yra neatskiriama sprendimo dalis.

2. Atitinkamai patikslinamos dalinės nuorodos į 1976 m. Akto straipsnius ir priedus. Be to, patikslinamos Bendrijos Sutartyse esančios nuorodos į šiuos straipsnius ir jų suskirstymą.

3. Nuorodos į 1976 m. Akto straipsnius, esančios kituose instrumentuose arba aktuose, suprantamos kaip nuorodos į pagal 1 dalį iš naujo sunumeruotus 1976 m. Akto straipsnius ir atitinkamai pagal šį Spendimą sunumeruotas straipsnių dalis.

3 straipsnis

1. 1 ir 2 straipsniuose nurodyti pakeitimai įsigalioja pirmą kito mėnesio po šio Sprendimo nuostatų priėmimo pagal atitinkamas valstybių narių konstitucines nuostatas dieną.

2. Valstybės narės praneša Tarybos Generaliniam sekretoriatui apie savo nacionalinių procedūrų atlikimą.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2002 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. Matas I Palou

Priimta Briuselyje, 2002 m. rugsėjo 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Fischer Boel

[1] OL C 292, 1998 9 21, p. 66.

[2] 2002 m. birželio 12 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 278, 1976 10 8, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

2002 m. birželio 25 d. ir rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimo 2002/772/EB, Euratomas, iš dalies keičiančio prie Sprendimo 76/787/EAPB, EEB, Euratomas pridėtą Aktą dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, 2 straipsnyje nurodyta atitikmenų lentelė

Buvę numeriai | Nauji numeriai |

1 straipsnis | 1 straipsnis |

2 straipsnis | 2 straipsnis |

2A straipsnis | 3 straipsnis |

2B straipsnis | 4 straipsnis |

3 straipsnis | 5 straipsnis |

4 straipsnis | 6 straipsnis |

5 straipsnis (panaikintas) | — |

6 straipsnis | 7 straipsnis |

7 straipsnis | 8 straipsnis |

8 straipsnis | 9 straipsnis |

9 straipsnis | 10 straipsnis |

10 straipsnis | 11 straipsnis |

11 straipsnis | 12 straipsnis |

12 straipsnis | 13 straipsnis |

13 straipsnis | 14 straipsnis |

14 straipsnis (panaikintas) | — |

15 straipsnis | 15 straipsnis |

I priedas (panaikintas) | — |

II priedas | I priedas |

III priedas | II priedas |

--------------------------------------------------

Top