EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0017

2001 m. gruodžio 31 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/765/EB, leidžiantį valstybėms narėms duoti laikiną leidimą prekiauti miško dauginamąja medžiaga, neatitinkančia Tarybos direktyvų 66/404/EEB ir 71/161/EEB reikalavimų (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 4769)tekstas svarbus EEE

OJ L 6, 10.1.2002, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 453 - 454
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 184 - 185
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 184 - 185
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 210 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/17(1)/oj

32002D0017Oficialusis leidinys L 006 , 10/01/2002 p. 0063 - 0064


Komisijos sprendimas

2001 m. gruodžio 31 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/765/EB, leidžiantį valstybėms narėms duoti laikiną leidimą prekiauti miško dauginamąja medžiaga, neatitinkančia Tarybos direktyvų 66/404/EEB ir 71/161/EEB reikalavimų

(pranešta dokumentu Nr. C(2001) 4769)

(tekstas svarbus EEE)

(2002/17/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/404/EEB dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos Stojimo aktu, ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1971 m. kovo 30 d. Tarybos direktyvą 71/161/EEB dėl Bendrijoje parduodamos miško dauginamosios medžiagos išorinės kokybės standartų [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Austrijos, Suomijos ir Švedijos Stojimo aktu, ypač į tos direktyvos 15 straipsnį,

kadangi:

(1) Šio sprendimo 1 straipsnyje nurodytų rūšių dauginamosios medžiagos gavyba Ispanijoje ir Prancūzijoje šiuo metu yra nepakankama, dėl to negalima patenkinti jų dauginamosios medžiagos, atitinkančios Direktyvų 66/404/EEB ar 71/161/EEB nuostatas, poreikių.

(2) Kitos valstybės narės ir trečiosios šalys negali pateikti pakankamo kiekio atitinkamų rūšių dauginamosios medžiagos, dėl kurios būtų duodamos tokios pačios garantijos kaip ir dėl Bendrijos dauginamosios medžiagos ir kuri atitiktų Direktyvų 66/404/EEB ar 71/161/EEB nuostatas.

(3) Atitinkamai Ispanija ir Prancūzija atitinkamai 2001 m. rugsėjo 17 d. ir spalio 29 d. paprašė Komisijos leisti pagal šias direktyvas duoti leidimą prekiauti sėkla, atitinkančia ne tokius griežtus reikalavimus, nei nustatyta tose direktyvose.

(4) Siekiant pašalinti šį trūkumą, paraiškas padavusioms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama duoti leidimą ribotą laikotarpį prekiauti atitinkamų rūšių sėkla, atitinkančia ne tokius griežtus reikalavimus.

(5) Dėl genetinių priežasčių sėkla turėtų būti renkama tam tikrų rūšių areale esančiose kilmės vietose ir turėtų būti duodamos pačios griežčiausios garantijos sėklos tapatumui užtikrinti. Be to, sėkla turėtų būti prekiaujama tik tada, jei prie jos pridedamas dokumentas, kuriame nurodomi tam tikri duomenys apie minėtą sėklą.

(6) Bet kuriai valstybei narei turėtų būti leista duoti leidimą jos teritorijoje prekiauti sėkla, atitinkančia ne tokius griežtus reikalavimus dėl provenencijos, jei prekyba šia sėkla pagal šį sprendimą leidžiama Ispanijoje ar Prancūzijoje.

(7) Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Komisijos sprendimą 2001/765/EB [3].

(8) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2001/765/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1) skiltyse "Abies alba, kg, Provenance" įrašas, susijęs su Ispanija, pakeičiamas "70" ir "EB (E/OEP)";

2) skiltyse "Larix leptolepis, kg, Provenance" įrašas, susijęs su Ispanija, pakeičiamas "15" ir "CN, JP";

3) skiltyse "Pinus strobus, kg, Provenance" įrašas, susijęs su Ispanija, pakeičiamas "3" ir "US";

4) skiltyse "Picea sitchensis, kg, Provenance" įrašas, susijęs su Ispanija, pakeičiamas "30" ir "US";

5) skiltyse "Pseudotsuga taxifolia, kg, Provenance" įrašas, susijęs su Ispanija, pakeičiamas "280" ir "EB (E/OEP), US (California, Oregon, Washington)";

6) skiltyse "Larix decidua Mill., Provenance" įrašas, susijęs su Prancūzija, "CZ (Sudeten), CZ ir SK (lenkiškos kilmės)" pakeičiamas "CZ (Sudeten), SK (Sudeten) ir PL (vidurio Lenkija)";

7) skiltyse "Quercus pedunculata Ehrh., kg, Provenence" įrašas, susijęs su Prancūzija, pakeičiamas "1500" ir "EB (F/OEP)";

8) skiltyse "Quercus sessiliflora Sal., kg, Provenence" įrašas, susijęs su Prancūzija, pakeičiamas "5200" ir "EB (F/OEP)".

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gruodžio 31 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL 125, 1966 7 11, p. 2326/66.

[2] OL L 87, 1971 4 17, p. 14.

[3] OL L 288, 2001 11 1, p. 40.

--------------------------------------------------

Top