EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1808

2001 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1808/2001 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles

OJ L 250, 19.9.2001, p. 1–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 233 - 273
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 233 - 273
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 233 - 273
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 233 - 273
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 233 - 273
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 233 - 273
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 233 - 273
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 233 - 273
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 233 - 273

No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2006; panaikino 32006R0865

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1808/oj

32001R1808Oficialusis leidinys L 250 , 19/09/2001 p. 0001 - 0043


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1808/2001

2001 m. rugpjūčio 30 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1579/2001 [2], ypač į jo 19 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis,

kadangi:

(1) Yra būtinos nuostatos Reglamentui (EB) Nr. 338/97 įgyvendinti ir užtikrinti visišką Nykstančių laukinių faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – Konvencija) laikymąsi.

(2) Siekiant užtikrinti, kad Reglamentas (EB) Nr. 338/97 būtų įgyvendinamas vienodai, būtina nustatyti išsamius paraiškų leidimams ir sertifikatams gauti svarstymo bei šių dokumentų išdavimo, galiojimo ir naudojimo reikalavimus bei kriterijus. Todėl reikia nustatyti ir minėtų dokumentų pavyzdžius.

(3) Be to, dar būtina nustatyti išsamias nuostatas dėl reikalavimų ir kriterijų, taikytinų elgesiui su nelaisvėje gimusių ir išvestų gyvūnų ir dirbtinai padaugintų augalų rūšių egzemplioriais, kad būtų galima vienodai įgyvendinti tokiems egzemplioriams taikomas nukrypti leidžiančias nuostatas.

(4) Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 3 dalyje numatytiems egzemplioriams numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, kurios yra asmeninio arba namų ūkio poveikio, reikalauja, kad būtų nustatytos nuostatos, užtikrinančios Konvencijos VII straipsnio 3 dalies laikymąsi.

(5) Siekiant užtikrinti, kad būtų vienodai taikomos bendrosios nukrypti nuo vidaus prekybos draudimų, numatytų Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 1 dalyje, leidžiančios nuostatos, būtina nustatyti reikalavimus ir kriterijus, taikytinus jų apibrėžimui.

(6) Siekiant, kad būtų lengviau identifikuoti tam tikrus rūšių egzempliorius ir užtikrinti Reglamento (EB) Nr. 338/97 nuostatų įgyvendinimą, būtina nustatyti minėtų egzempliorių ženklinimo tvarką.

(7) Turėtų būti nustatytos nuostatos dėl Reglamente (EB) Nr. 338/97 numatytų periodinių ataskaitų turinio, formos ir pateikimo.

(8) Siekiant, kad ateityje būtų galima svarstyti Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedų pakeitimus, turi būti prieinama visa susijusi informacija, ypač apie rūšių biologinį ir prekybinį statusą, jų naudojimą ir prekybos kontrolės metodus.

(9) 1997 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 939/97, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1006/98 [4], buvo keletą kartų iš esmės keistas; kadangi dar reikia atlikti ir kitus pakeitimus, siekiant aiškumo minėtą reglamentą reikėtų panaikinti ir pakeisti nauju.

(10) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI IR FORMOS

1 straipsnis

Šiame reglamente be Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnyje pateiktų apibrėžimų:

a) "įsigijimo diena" – tai diena, kurią egzempliorius buvo paimtas iš natūralios aplinkos, gimė nelaisvėje arba buvo dirbtinai padaugintas;

b) "pirmosios kartos palikuonys (F1)" – tai egzemplioriai, kontroliuojamoje aplinkoje gimę iš tėvų, kurių bent vienas buvo pradėtas natūralioje aplinkoje arba buvo iš jos paimtas;

c) "antrosios kartos palikuonys (F2)" ir "vėlesnės kartos palikuonys (F3, F4 ir t. t.)" – tai egzemplioriai, kontroliuojamoje aplinkoje gimę iš tėvų, kurie taip pat gimė kontroliuojamoje aplinkoje;

d) "veislinė banda" – tai visi reprodukcijos tikslais veisimo įmonėje laikomi gyvūnai;

e) "kontroliuojama aplinka" – tai aplinka, keičiama atsižvelgiant į tai, kokių rūšių gyvūnai joje veisiami, aptverta, kad į kontroliuojamą aplinką nepatektų arba jos nepaliktų gyvūnai, kiaušiniai arba gametos, ir bendrąja prasme gali būti apibūdinama (tačiau ne tik) kaip dirbtinio apgyvendinimo, atliekų šalinimo, sveikatos priežiūros, apsaugos nuo kenkėjų ir maisto dirbtinio tiekimo vieta;

f) "asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje" – tai asmuo, kuris dėl darbo kiekvienais kalendoriniais metais Bendrijoje gyvena ne mažiau nei 185 dienas, o jeigu asmuo neturi tokio darbo – dėl asmeninių priežasčių, jeigu yra akivaizdūs ryšiai tarp to asmens ir vietos, kurioje jis (ji) gyvena.

2 straipsnis

1. Importo leidimų, eksporto leidimų, reeksporto sertifikatų ir paraiškų šiems dokumentams gauti formos turi atitikti I priede nurodytą pavyzdį, išskyrus nacionaliniam naudojimui skirtas tų formų vietas.

2. Pranešimų apie importą formos turi atitikti II priede nurodytą pavyzdį, išskyrus nacionaliniam naudojimui skirtas tų formų vietas.

3. Reglamento (EB) Nr. 338/97 10 straipsnyje nurodytų sertifikatų ir paraiškų jiems gauti formos turi atitikti III priede nurodytą pavyzdį, išskyrus nacionaliniam naudojimui skirtas tų formų vietas. Tačiau valstybės narės gali nurodyti, kad 18 ir 19 langeliuose vietoje iš anksto išspausdinto teksto būtų tik atitinkamas paliudijimas ir (arba) leidimas.

4. Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 4 dalyje nurodytų etikečių forma turi atitikti IV priedo pavyzdį.

3 straipsnis

1. 2 straipsnyje nurodytų formų popierius turi būti be mechaninių priemaišų, paruoštas rašymui ir turi sverti ne mažiau kaip 55 g/m2.

2. 2 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų formų matmenys turi būti 210 × 297 mm (A4), o didžiausia leistina ilgio paklaida – gali būti 18 mm trumpesnis ir 8 mm ilgesnis.

3. 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų formų popieriaus spalva turi būti:

a) originalo (forma Nr. 1) – balta su rėminiu ornamentu fone, priekinėje lapo dalyje atspausdintu pilkai, kad būtų galima atpažinti mechaniniu arba cheminiu būdu padarytą falsifikatą;

b) savininkui skirto egzemplioriaus (forma Nr. 2) – geltona;

c) importo leidimo, skirto eksportuojančiai ir reeksportuojančiai šaliai, arba eksporto leidimo ar reeksporto sertifikato, kurių egzempliorius muitinė grąžina juos išdavusiai institucijai (forma Nr. 3) – šviesiai žalia;

d) išdavusiai institucijai skirto egzemplioriaus (forma Nr. 4) – rausva;

e) paraiškos (forma Nr. 5) – balta.

4. 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų formų popierius turi būti:

a) originalo (forma Nr. 1) – baltos spalvos;

b) importuotojui skirto egzemplioriaus (forma Nr. 2) – geltonos spalvos.

5. 2 straipsnio 3 dalyje nurodytų formų popierius turi būti:

a) originalo (forma Nr. 1) – geltonos spalvos su rėminiu ornamentu fone, priekinėje lapo dalyje atspausdintu pilkai, kad būtų galima atpažinti mechaniniu arba cheminiu būdu padarytą falsifikatą;

b) dokumentą išdavusiai institucijai skirto egzemplioriaus (forma Nr. 2) – rausvos spalvos;

c) paraiškos (forma Nr. 3) – baltos spalvos.

6. 2 straipsnio 4 dalyje nurodytų etikečių popierius turi būti baltos spalvos.

7. 2 straipsnyje nurodytos formos spausdinamos ir pildomos viena iš oficialių Bendrijos kalbų taip, kaip nurodo kiekvienos valstybės narės valdymo institucijos. Prireikus jų turinys išverčiamas į vieną iš oficialių Konvencijos kalbų.

8. Už 2 straipsnyje nurodytų formų spausdinimą yra atsakingos valstybės narės, o 2 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos formos, kaip ir leidimai (sertifikatai), gali būti spausdinamos kompiuteriniu būdu.

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ IŠDAVIMO, GALIOJIMO IR NAUDOJIMO LAIKAS

1 SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

4 straipsnis

1. Formos pildomos spausdinimo būdu. Tačiau paraiškos 2 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytiems leidimams bei sertifikatams gauti, 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti pranešimai apie importą ir 2 straipsnio 4 dalyje nurodytos etiketės gali būti ranka ir rašalu įskaitomai pildomi didžiosiomis raidėmis.

2. Formose, išskyrus paraiškų formas, ir 2 straipsnio 4 dalyje minėtose etiketėse negali būti jokių ištrynimų arba ištaisymų, nebent jų autentiškumą būtų savo antspaudu ir parašu patvirtinusi dokumentus išdavusi valdymo institucija, o 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų pranešimų apie importą autentiškumą – įvežimo šalies muitinė savo antspaudu ir parašu.

3. Leidimuose, sertifikatuose ir paraiškose šiems dokumentams gauti:

a) egzempliorių apraše, jei toks yra numatytas, nurodomi V priede pateikti kodai;

b) nurodomi V priede pateikti kiekio ir grynosios masės matavimo vienetai;

c) moksliniams rūšių pavadinimams nurodyti naudojamasi VI priede pateiktomis standartinėmis nuorodomis į nomenklatūrą;

d) jei reikalaujama, taikant vieną iš VII straipsnio 1 punkte išvardytų kodų nurodomas sandorio tikslas;

e) egzempliorių šaltinis nurodomas taikant vieną iš VII priedo 2 punkto kodų ir, jeigu šių kodų naudojimui yra taikomi Reglamente (EB) Nr. 338/97 ar šiame reglamente nustatyti kriterijai – tik laikantis šių kriterijų.

4. Jei prie bet kurios 2 straipsnyje minėtos formos pridedamas priedas, kuris sudaro neatskiriamą jos dalį, šis faktas ir priedo puslapių skaičius aiškiai nurodomi atitinkamame leidime arba sertifikate, o kiekviename priedo puslapyje turi būti:

a) leidimo arba sertifikato numeris bei išdavimo data ir

b) leidimą ar sertifikatą išdavusios institucijos spaudas arba antspaudas ir pareigūno parašas.

Jei 2 straipsnio 1 dalyje minėta forma yra skirta daugiau kaip vienai siuntoje esančiai rūšiai, pridedamas priedas, kuriame, be šios dalies pirmosios pastraipos reikalavimų, kiekvienai siuntoje esančiai rūšiai užpildomi šios formos 8–22 langeliai ir tuščios vietos 27 langelyje, kur įrašoma "faktiškai importuotas kiekis/neto masė" ir atitinkamais atvejais – "negyvų gyvūnų skaičius atvykus".

Jei 2 straipsnio 3 dalyje minėta forma yra skirta daugiau kaip vienai siuntoje esančiai rūšiai, pridedamas priedas, kuriame, be šios dalies pirmosios pastraipos reikalaujamų, kiekvienai siuntoje esančiai rūšiai užpildomi šios formos 4–18 langeliai.

5. 1 ir 2 dalių, 3 dalies c ir d punktų bei 4 dalies nuostatos dar taikomos priimant sprendimus dėl trečiųjų šalių išduotų leidimų ir sertifikatų dėl egzempliorių įvežimo į Bendriją, priimtinumo. Jei šie dokumentai yra skirti egzemplioriams, kuriems taikomos savanoriškai nustatytos eksporto kvotos arba Konvencijos šalių konferencijos paskirtos eksporto kvotos, jie yra priimtini tik tada, kai juose yra nurodytas visų tais metais eksportuotų egzempliorių skaičius, įskaitant egzempliorius, kuriems yra išduotas šis leidimas, ir atitinkamų rūšių kvota. Trečiųjų šalių išduoti reeksporto sertifikatai vėliau bus priimti tik tada, jei juose bus nurodyta kilmės šalis, atitinkamo eksporto leidimo numeris bei išdavimo data, atitinkamais atvejais – paskutiniojo reeksporto šalis ir atitinkamo reeksporto sertifikato numeris bei išdavimo data arba bus pateiktas priimtinas tokios informacijos nebuvimo pateisinimas.

5 straipsnis

1. Dokumentai išduodami ir naudojami laikantis šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 338/97, ypač jo 11 straipsnio 1–4 dalių, nuostatų ir vadovaujantis juose nustatytomis sąlygomis. Tai gali būti nuostatos, sąlygos ir reikalavimai, kuriuos dokumentus išduodanti institucija nustatė tam, kad būtų užtikrintas šių reglamentų ir jų įgyvendinimui skirtų valstybių narių teisės aktų nuostatų laikymasis.

2. Dokumentai naudojami nepažeidžiant kitų formalumų, susijusių su prekių judėjimu Bendrijoje, su prekių įvežimu į Bendriją, jų eksportu arba reeksportu iš Bendrijos, ir formomis, naudojamomis atliekant šiuos formalumus.

3. Paprastai sprendimą dėl leidimų ir sertifikatų išdavimo valdymo institucijos priima per mėnesį nuo užpildytos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau tada, kai dokumentus išduodanti institucija tariasi su trečiosiomis šalimis, minėtas sprendimas gali būti priimtas tik šioms konsultacijoms sėkmingai pasibaigus. Kai paraiškų nagrinėjimas užtrunka ilgiau, pareiškėjams apie tai pranešama.

6 straipsnis

Kiekvienai egzempliorių siuntai, kuri yra sudėtinė vieno krovinio dalis, išduodamas atskiras importo leidimas, pranešimas apie importą, eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas.

7 straipsnis

1. Bendrijos importo leidimų galiojimo laikas – ne daugiau kaip 12 mėnesių. Tačiau importo leidimas negalioja, jei nėra atitinkamo galiojančio eksporto arba reeksporto šalies dokumento.

Bendrijos eksporto leidimų ir reeksporto sertifikatų galiojimo laikas – ne daugiau kaip šeši mėnesiai.

Pirmojoje ir antrojoje pastraipose nurodytų leidimų ir sertifikatų galiojimo laikui pasibaigus, jie laikomi negaliojančiais ir niekiniais.

Dokumentų turėtojas nepagrįstai nedelsdamas negaliojančio ar nepanaudoto Bendrijos importo leidimo, eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato originalą ir visas kopijas grąžina juos išdavusiai valdymo institucijai.

2. 20 straipsnyje minėti sertifikatai ir panaudotų importo leidimų turėtojams skirti egzemplioriai nustoja galioti, jei juose nurodyti gyvi egzemplioriai yra kritę, pabėgę ar sunaikinti arba kai sertifikato 2 ir 4 langeliuose, o panaudoto importo leidimo turėtojui skirto egzemplioriaus 3 (jei tai yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytos rūšys), 6 ir 8 langeliuose esantys įrašai nebeatspindi tikrosios padėties.

20 straipsnio 3 dalies e punkte ir 30 straipsnyje nurodyti sertifikatai netenka galios, kai įrašas 1 langelyje nebeatspindi tikrosios padėties.

Tokie dokumentai, be reikalo nedelsiant, grąžinami dokumentus išdavusiai institucijai, kuri, laikydamasi 21 straipsnio nuostatų, prireikus gali išduoti sertifikatą, kuriame būtų nurodyti minėti pasikeitimai.

3. Kai leidimas arba sertifikatas išduodamas vietoj anuliuoto, pamesto, pavogto, sunaikinto dokumento arba pasibaigus leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikui, langelyje, skirtame įrašui "ypatingos sąlygos", nurodomas pakeisto dokumento numeris ir pakeitimo priežastis.

4. Jei eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas buvo anuliuotas, pamestas, pavogtas arba sunaikintas, apie tai jį išduodanti valdymo institucija praneša paskirties šalies valdymo institucijai ir Konvencijos sekretoriatui.

8 straipsnis

1. Atsižvelgiant į 5 straipsnio 3 dalies nuostatą, dėl importo leidimų, eksporto leidimų ir reeksporto sertifikatų turi būti kreipiamasi pakankamai anksti, kad jie būtų išduoti dar prieš įvežant egzempliorius į Bendriją arba prieš juos eksportuojant ar reeksportuojant iš Bendrijos.

Neleidžiama egzemplioriams taikyti muitinės procedūrą tol, kol nepateikti reikalingi dokumentai.

2. Įvežant egzempliorius į Bendriją, būtini dokumentai iš trečiųjų šalių laikomi galiojančiais tik tada, jeigu jie buvo išduoti ir panaudoti eksportuojant arba reeksportuojant iš tos šalies ne vėliau kaip paskutinę jų galiojimo dieną, o įvežant į Bendriją – panaudojami nepraėjus šešiems mėnesiams nuo jų išdavimo.

Tačiau kilmės sertifikatai, išduoti Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priede išvardytų rūšių egzemplioriams, įvežant į Bendriją gali būti naudojami 12 mėnesių nuo jų išdavimo dienos.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies pirmosios pastraipos ir 2 dalies, jeigu importuotojas (re)eksportuotojas) atvykus (prieš išvykstant) siuntai kompetentingai valdymo institucijai praneša, dėl kokių priežasčių nėra būtinų dokumentų, išimties tvarka Reglamento (EB) Nr. 338/97 B arba C prieduose išvardytų rūšių egzempliorių dokumentai ir to paties reglamento A priede išvardytų rūšių egzempliorių, minimų jo 4 straipsnio 5 dalyje, dokumentai gali būti išduoti atgaline data, jei valstybės narės kompetentinga valdymo institucija, prireikus pasitarusi su trečiosios šalies kompetentingomis institucijomis, įsitikina, kad:

a) visi pažeidimai buvo padaryti ne dėl (re)eksportuotojo ir (arba) importuotojo kaltės ir

b) atitinkamų egzempliorių (re)eksportas (importas) kitais atžvilgiais atitinka šių dokumentų nuostatas:

i) Reglamento (EB) Nr. 338/97;

ii) Konvencijos ir

iii) atitinkamų trečiosios šalies įstatymų.

4. Eksporto leidimuose ir reeksporto sertifikatuose, išduotuose remiantis 3 dalimi, turi būti aiškiai nurodyta, kad jie buvo išduoti atgaline data ir tokio išdavimo priežastys. Ši informacija įrašoma Bendrijos importo leidimų, eksporto leidimų ir reeksporto sertifikatų 23 langelyje.

5. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 2 dalies c punktu, 2, 3, ir 4 dalių nuostatos, išskyrus 3 dalies b punkto i papunktį, mutatis mutandis taikomos to reglamento A ir B prieduose išvardytų rūšių egzemplioriams, vežamiems per Bendriją tranzitu.

6. Kai dėl dirbtinai padaugintų Reglamento (EB) Nr. 338/97 B ir C prieduose išvardytų rūšių augalų ir dirbtinai išvestų hibridų, gautų iš to paties reglamento A priede išvardytų neanotuotų rūšių, valstybės narės gali numatyti, kad vietoj eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato būtų naudojamas augalų sveikatos pažymėjimas. Tokie trečiųjų šalių išduoti augalų sveikatos pažymėjimai yra priimami vietoje eksporto leidimų arba reeksporto sertifikatų.

7. Jei naudojamas 6 dalyje minėtas augalo sveikatos pažymėjimu, jame turi būti nurodytas mokslinis rūšies pavadinimas, o jei į Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedus pagal šeimas įtrauktų taksonų mokslinių pavadinimų nurodyti neįmanoma, – genties pavadinimas, kadangi to reglamento B priede išvardyti dirbtinai padaugintos orchidėjos ir kaktusai gali būti vadinami tais pavadinimais. Be to, augalo sveikatos pažymėjimuose turi būti nurodyta egzempliorių rūšis ir kiekis ir uždėtas antspaudas, spaudas ar pateikta kita konkreti nuoroda, liudijanti, kad "egzemplioriai yra dirbtinai padauginti, kaip apibrėžia CITES".

2 SKIRSNIS

Importo leidimai

9 straipsnis

1. Atitinkamais atvejais pareiškėjas užpildo paraiškos formos 1, 3–6 ir 8–23 langelius ir originalo bei visų kopijų 1, 3, 4, 5 ir 8–22 langelius. Tačiau valstybės narės gali nurodyti, kad būtų pildoma tik paraiškos forma, ir tada tokia paraiška gali būti taikoma daugiau kaip vienai siuntai.

2. Tinkamai užpildyta forma (-os) turi būti pateikta paskirties valstybės narės valdymo institucijai ir joje nurodoma tokia dokumentiniais įrodymais pagrįsta informacija, kokios, tos institucijos nuomone, reikia, kad būtų galima nustatyti, ar, remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio nuostatomis, turėtų būti išduotas leidimas. Informacijos nebuvimas paraiškoje turi būti pateisintas. Jei paduodama paraiška gauti leidimą egzemplioriams, dėl kurių ankstesnė paraiška buvo atmesta, pareiškėjas valdymo institucijai turi pranešti apie ankstesnį atmetimą.

10 straipsnis

1. Konvencijos I priedėlyje ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių egzemplioriams išduoto importo leidimo "eksportuojančiai arba reeksportuojančiai šaliai skirtas egzempliorius" gali būti grąžintas pareiškėjui, kad šis pateiktų jį eksporto arba reeksporto šalies valdymo institucijai. Laikantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčio, originalas sulaikomas tol, kol bus pateiktas atitinkamas eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas.

2. Jei "eksportuojančiai arba reeksportuojančiai šaliai skirtas egzempliorius" pareiškėjui negrąžinamas, jis gauna rašytinį patvirtinimą, kad bus išduotas importo leidimas, ir nurodomos jo išdavimo sąlygos.

11 straipsnis

Nepažeisdamas 23 straipsnio nuostatų, importuotojas arba jo įgaliotasis atstovas įvežimo į Bendriją punkte, nurodytame remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalimi, esančiai pasienio muitinei atiduoda originalą (forma Nr. 1), "savininkui skirtą egzempliorių" (forma Nr. 2) ir, kai tai nurodyta importo leidime, visus dokumentus, gautus iš eksporto ir reeksporto šalies. Jei reikia, 26 langelyje jis nurodo važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

12 straipsnis

11 straipsnyje arba atitinkamais atvejais 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta muitinė, užpildžiusi originalo (forma Nr. 1) ir "savininkui skirto egzemplioriaus" (forma Nr. 2) 27 langelį, grąžina pastarąjį importuotojui arba jo įgaliotajam atstovui. Originalas (forma Nr. 1) ir visi dokumentai, gauti iš eksportuojančios arba reeksportuojančios šalies, perduodami taip, kaip nurodyta 19 straipsnyje.

3 SKIRSNIS

Pranešimai apie importą

13 straipsnis

Importuotojas arba jo įgaliotasis atstovas prireikus privalo užpildyti pranešimo apie importą originalo (forma Nr. 1) ir "importuotojui skirto egzemplioriaus" (forma Nr. 2) 1–13 langelius ir, nepažeisdamas 23 straipsnio, kartu su kitais dokumentais, gautais iš eksporto arba reeksporto šalies, jei tokių yra, atiduoti juos pasienio muitinei, esančiai įvežimo į Bendriją punkte, paskirtame pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalį.

14 straipsnis

13 straipsnyje arba atitinkamais atvejais 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta muitinė, užpildžiusi originalo (forma Nr. 1) ir "savininkui skirto egzemplioriaus" (forma Nr. 2) 14 langelį, grąžina pastarąjį importuotojui arba jo įgaliotajam atstovui. Originalas (forma Nr. 1) ir visi dokumentai, gauti iš eksporto arba reeksporto šalies, perduodami taip, kaip nurodyta 19 straipsnyje.

4 SKIRSNIS

Eksporto leidimai ir reeksporto sertifikatai

15 straipsnis

1. Atitinkamais atvejais pareiškėjas privalo užpildyti paraiškos formos 1, 3, 4, 5 ir 8–23 langelius ir originalo bei visų kopijų 1, 3, 4, 5 ir 8–22 langelius. Tačiau valstybės narės gali nurodyti, kad būtų pildoma tik paraiškos forma, ir tuomet tokia paraiška gali būti taikoma daugiau nei vienai siuntai.

2. Tinkamai užpildyta forma (-os) turi būti pateikta valstybės narės, kurios teritorijoje yra egzemplioriai, valdymo institucijai ir joje turi būti nurodyta tokia dokumentiniais įrodymais pagrįsta informacija, kokios, tos institucijos nuomone, reikia, kad būtų galima nustatyti, ar, remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio nuostatomis, turėtų būti išduotas leidimas (sertifikatas). Informacijos nebuvimas paraiškoje turi būti pateisintas. Pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti leidimą egzemplioriams, dėl kurių pateikta ankstesnė paraiška buvo atmesta, apie tai turi pranešti valdymo institucijai.

3. Jei kartu su paraiška reeksporto sertifikatui gauti yra pateikiamas importo leidimo "savininkui skirtas egzempliorius", pranešimo apie importą "importuotojui skirtas egzempliorius" arba jais remiantis išduotas sertifikatas, šie dokumentai pareiškėjui grąžinami tik tada, kai ištaisomas egzempliorių, kuriems tebegalioja minimas dokumentas, skaičius. Šis dokumentas pareiškėjui negrąžinamas, jei reeksporto sertifikatas suteikiamas bendram egzempliorių, kuriems jis galioja, skaičiui arba jei jis pakeičiamas taip, kaip nurodyta 21 straipsnyje. Valdymo institucija, jei reikia, pasitarusi su kitos valstybės narės valdymo institucija, nustato visų papildomų dokumentų teisėtumą.

Pirmosios pastraipos nuostatos taikomos ir tuomet, kai kartu su paraiška eksporto leidimui gauti pateikiamas sertifikatas.

Jei, valstybės narės valdymo institucijai prižiūrint, kiekvienas egzempliorius buvo atskirai paženklintas taip, kad yra lengva rasti nuorodą į pirmojoje ir antrojoje pastraipoje minėtus dokumentus, nereikalaujama, kad šie dokumentai būtų pateikti kartu su paraiška, jei paraiškoje yra nurodytas jų skaičius.

Jei pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje pastraipose nurodyti patvirtinamieji įrodymai nėra nurodyti, valdymo institucija, prireikus pasitarusi su kitos valstybės narės valdymo institucija, nustato teisėtą reeksportuotinų egzempliorių įvežimą į Bendriją arba jų įsigijimą Bendrijoje.

4. Jei taikydama 3 dalies nuostatas valdymo institucija tariasi su kitos valstybės narės valdymo institucija, ši duoda atsakymą per vieną savaitę.

16 straipsnis

Reeksportuotojas arba jo įgaliotasis atstovas atiduoda muitinei, paskirtai remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalimi, originalą (forma Nr. 1), "savininkui skirtą egzempliorių" (forma Nr. 2) ir "išdavusiai institucijai grąžinti skirtą egzempliorių" (forma Nr. 3). Prireikus 26 langelyje jis nurodo važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

17 straipsnis

16 straipsnyje nurodyta muitinė, užpildžiusi originalo (forma Nr. 1) ir "savininkui skirtos kopijos" (forma Nr. 2) 27 langelį, grąžina juos reeksportuotojui arba jo įgaliotajam atstovui. "Išdavusiai institucijai grąžinti skirtas egzempliorius" (forma Nr. 3), perduodamas taip, kaip nurodyta 19 straipsnyje.

18 straipsnis

1. Jei valstybė narė, laikydamasi Konvencijos šalių konferencijoje priimtų rekomendacijų, registruoja daigynus, eksportuojančius dirbtinai padaugintus Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede nurodytų rūšių egzempliorius, ji gali iš anksto šiems daigynams A ir B prieduose išvardytoms rūšims išduoti eksporto leidimus, kurių 23 langelyje nurodomas daigyno registracijos numeris ir įrašomi šie sakiniai:

"Leidimas galioja tik dirbtinai padaugintiems augalams, kaip apibrėžta CITES rezoliucijoje Conf. 11.11. Jis taikomas tik šiems taksonams: …"

.

5 SKIRSNIS

Muitinei pateiktų dokumentų grąžinimas juos išdavusioms institucijoms

19 straipsnis

1. Muitinės atitinkamoms jų šalies valdymo institucijoms nedelsdamos išsiunčia visus dokumentus, kurie buvo joms pateikti remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir šio reglamento nuostatomis.

Gavusios šiuos dokumentus, valdymo institucijos atitinkamoms valdymo institucijoms nedelsdamos siunčia kitų valstybių išduotus dokumentus ir visus papildomus CITES dokumentus.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, muitinės gali elektronine forma patvirtinti, jog gavo jų valstybės narės valdymo institucijos išduotus dokumentus.

6 SKIRSNIS

Reglamento (EB) Nr. 338/97 10 straipsnyje numatyti sertifikatai

20 straipsnis

1. Valstybės narės, kurioje yra egzemplioriai, valdymo institucija, gavusi paraišką, pateiktą remiantis 5 ir 6 dalimis, gali išduoti 2, 3 ir 4 dalyse nurodytus sertifikatus, skirtus tik šiose dalyse nurodytiems tikslams.

2. Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 3 ir 4 dalyse minimame sertifikate nurodoma, kad egzemplioriai:

a) buvo paimti iš natūralios aplinkos laikantis toje teritorijoje galiojančių įstatymų arba

b) buvo pamesti arba pabėgo, bet buvo susigrąžinti laikantis toje teritorijoje galiojančių įstatymų; arba

c) buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją laikantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 nuostatų; arba

d) buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją iki 1997 m. birželio 1 d. laikantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3626/82 [5] nuostatų; arba

e) buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją iki 1984 m. sausio 1 d. laikantis Konvencijos nuostatų; arba

f) buvo įsigyti valstybės narės teritorijoje arba įvežti į ją prieš tai, kol jiems arba kol toje valstybėje narėje pradėta taikyti c arba d punktuose minėtų reglamentų arba Konvencijos nuostatas.

3. Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje minėtame sertifikate nurodoma, kad to reglamento A priede išvardytų rūšių egzemplioriams netaikomas vienas arba daugiau jo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų draudimų, kadangi jie:

a) buvo įsigyti Bendrijoje arba įvežti į ją, kai jiems nebuvo taikomos nuostatos, skirtos tame priede, Konvencijos I priedėlyje arba Reglamento (EB) Nr. 3626/82 C1 priede išvardytoms rūšims; arba

b) yra kilę iš valstybės narės ir buvo paimti iš natūralios aplinkos laikantis jos teritorijoje galiojančių įstatymų; arba

c) buvo pamesti arba pabėgo, bet buvo susigrąžinti laikantis toje teritorijoje galiojančių įstatymų; arba

d) yra nelaisvėje gimę ir išvesti gyvūnai, jų dalys arba iš jų išvesti gyvūnai; arba

e) yra patvirtinti naudoti vienam iš Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies c ir e–g punktuose numatytų tikslų.

4. Reglamento (EB) Nr. 338/97 9 straipsnyje minėtame sertifikate nurodoma, kad jo A priede išvardytų rūšių gyvus egzempliorius yra leidžiama išvežti iš importo leidime arba anksčiau išduotame sertifikate nurodytos vietos.

5. Atitinkamais atvejais pareiškėjas privalo užpildyti paraiškos formos 1, 2 bei 4–19 langelius ir 1 bei 4–18 originalo ir visų kopijų langelius. Tačiau valstybė narė gali nurodyti, kad būtų pildoma tik paraiškos forma, ir tuomet tokia paraiška gali būti skirta daugiau kaip vienam sertifikatui gauti.

6. Tinkamai užpildyta forma turi būti pateikta valstybės narės, kurioje yra egzemplioriai, valdymo institucijai kartu su būtina informacija bei dokumentiniais įrodymais, kurių, minėtos institucijos nuomone, reikia tam, kad ji galėtų nustatyti, ar turėtų būti išduotas sertifikatas. Informacijos nebuvimas paraiškoje turi būti pateisintas. Pareiškėjas, pateikęs paraišką gauti sertifikatą egzemplioriams, dėl kurių pateikta ankstesnė paraiška buvo atmesta, apie tai turi pranešti valdymo institucijai.

21 straipsnis

1. Jei siunta, kuriai yra išduotas importo leidimo "savininkui skirtas egzempliorius" (forma Nr. 1), pranešimo apie importą "importuotojui skirtas egzempliorius" (forma Nr. 2) arba sertifikatas, yra padalinta į dalis arba jei dėl kitų priežasčių įrašai šiuose dokumentuose neatitinka tikrovės, valdymo institucija, remdamasi 4 straipsnio 2 dalimi, gali padaryti reikiamus pakeitimus, arba išduoti vieną ar daugiau atitinkamų sertifikatų tik laikydamasi 20 straipsnio nuostatų bei jame nurodytų tikslų, o nustačiusi keičiamojo dokumento teisėtumą, jei reikia, pasitarusi su kitos valstybės narės valdymo institucija.

2. Jei yra išduoti sertifikatai, pakeičiantys importo leidimo "savininkui skirtą egzempliorių" (forma Nr. 2), arba pranešimo apie importą "importuotojui skirtą egzempliorių" (forma Nr. 2), arba anksčiau išduotą sertifikatą, šį dokumentą pasilieka sertifikatą išdavusi valdymo institucija.

3. Pamestą, pavogtą arba sunaikintą sertifikatą pakeisti kitu gali tik jį išdavusi institucija.

4. Jei, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, valdymo institucija tariasi su kitos valstybės narės valdymo institucija, ši duoda atsakymą per savaitę.

7 SKIRSNIS

Etiketės

22 straipsnis

1. Laikantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 4 dalies, šio reglamento 2 straipsnio 4 dalyje nurodytos etiketės naudojamos tik iš vienų tinkamai įregistruotų mokslininkų arba mokslo įstaigų kitiems pervežant nekomercines paskolas, dovanas ir mainams skirtus herbariumų egzempliorius, užkonservuotus, džiovintus arba įmontuotus muziejų egzempliorius ir moksliniam tyrimui skirtą gyvą augalinę medžiagą.

2. Valstybės narės, kurioje yra įsikūrę 1 dalyje nurodyti mokslininkai bei mokslo įstaigos, valdymo institucija paskiria jiems registracijos numerius, susidedančius iš penkių skaitmenų, kurių du pirmieji yra valstybei narei paskirtas dviraidis ISO šalių kodas, o kiti trys – kompetentingos valdymo institucijos kiekvienai įstaigai paskirtas unikalus numeris.

3. Mokslininkai ir mokslo įstaigos užpildo 1–5 etiketės langelius ir, sugrąžinę tam tikslui numatytą etiketės dalį, tuoj pat išsamiai informuoja valdymo instituciją, kurioje jie yra įsiregistravę, apie etiketės panaudojimą.

8 SKIRSNIS

Muitinės, išskyrus įvežimo vietoje esančią pasienio muitinę

23 straipsnis

1. Jei, remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio 7 dalies nuostatomis, Bendrijai skirta siunta atvežama į pasienio muitinę jūra, oru arba geležinkeliu ir tokiu pat transportavimo būdu be tarpinio sandėliavimo pristatoma į kitą Bendrijoje esančią muitinę, paskirtą laikantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalies, ji baigiama tikrinti ir importo dokumentai pateikiami šioje muitinėje.

2. Jei, remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsniu, siunta buvo patikrinta muitinėje, paskirtoje laikantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalies, ir išsiųsta į kitą muitinę bet kuriai vėlesnei muitinės procedūrai atlikti, ši muitinė reikalauja pateikti importo leidimo "savininkui skirtą egzempliorių" (forma Nr. 2), užpildytą taip, kaip nurodyta šio reglamento 12 straipsnyje, arba pranešimo apie importą "importuotojui skirtą egzempliorių" (forma Nr. 2), užpildytą taip, kaip nurodyta 14 straipsnyje, ir gali atlikti bet kokius patikrinimus, kurie, jos nuomone, yra reikalingi tam, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir šio reglamento nuostatų.

III SKYRIUS

NELAISVĖJE GIMĘ BEI IŠVESTI IR DIRBTINAI PADAUGINTI EGZEMPLIORIAI

24 straipsnis

1. Nepažeidžiant 25 straipsnio, gyvūnų rūšies egzempliorius laikomas gimusiu ir išvestu nelaisvėje tik tuomet, kai kompetentinga valdymo institucija, pasitarusi su valstybės narės kompetentinga mokslo įstaiga, įsitikina, kad:

a) jis yra kontroliuojamoje aplinkoje gimęs arba kitu būdu atsiradęs iš kontroliuojamoje aplinkoje susiporavusių tėvų arba tėvų, kurių gametos buvo perkeltos į šią aplinką, palikuonis, jei dauginimasis yra lytinis, arba tėvų, kurie buvo kontroliuojamoje aplinkoje prasidėjus palikuonio vystymuisi, palikuonis, jei dauginimasis nelytinis, arba yra išvestas iš tokio palikuonio;

b) veisliniai gyvūnai buvo suformuoti laikantis teisinių nuostatų, taikomų ją įsigyjant, ir taip, kad minimos rūšys galėtų išlikti natūralioje aplinkoje;

c) veisliniai gyvūnai yra palaikomi nepapildant jų egzemplioriais iš natūralios aplinkos, išskyrus retus atvejus, kai jie papildomi gyvūnais, kiaušiniais arba gametomis laikantis taikomų teisinių nuostatų taip, kad atitinkamos rūšys galėtų išlikti natūralioje aplinkoje ir šiems tikslams:

i) siekiant išvengti arba palengvinti sveikatai žalingą įvaisą, tokio papildymo mastą turi lemti naujos genetinės medžiagos poreikis;

ii) realizuoti konfiskuotus gyvūnus remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 16 straipsnio 3 dalimi arba

iii) išimties tvarka naudoti kaip veislinius gyvūnus;

d) veisliniai gyvūnai patys kontroliuojamoje aplinkoje davė antrosios ar vėlesnių kartų palikuonių arba yra prižiūrimi tokiu būdu, kuris įrodė, kad kontroliuojamoje aplinkoje galima patikimai gauti antrosios kartos palikuonių.

25 straipsnis

Jei kompetentinga institucija, taikydama 24 straipsnį, 32 straipsnio a punktą arba 33 straipsnio 1 dalį, yra tos nuomonės, kad gyvūno protėvius būtina nustatyti ištyrus jo kraują arba kitus audinius, tokie tyrimai atliekami arba reikalingi mėginiai imami tos institucijos nurodytu būdu.

26 straipsnis

Augalų rūšių egzempliorius laikomas dirbtinai padaugintu tik tuomet, jei kompetentinga valdymo institucija, pasitarusi su valstybės narės kompetentinga mokslo institucija, įsitikina, kad:

a) jis yra išaugintas arba išvestas iš augalų, kurie buvo išauginti iš sėklos, auginių, augalų dalių, kaliaus audinių arba kitų augalo audinių, sporų arba kitų ūglių, kontroliuojamomis sąlygomis, t. y. nenatūralioje aplinkoje, kurią žmogus savo įsikišimu intensyviai tvarko, pvz., aria, tręšia, naikina piktžoles, drėkina arba atlieka daiginimo darbus – sodina į indus, lysves ir saugo nuo oro poveikio;

b) kultūriniai motininiai augalai buvo išvesti laikantis teisinių nuostatų, taikomų juos įsigyjant, ir prižiūrimi taip, kad šios rūšys galėtų išlikti natūralioje aplinkoje;

c) kultūriniai motininiai augalai yra tvarkomi taip, kad būtų užtikrinta ilgalaikė jų priežiūra; ir

d) paskiepytų augalų šakniastiebiai ir skiepai buvo dirbtinai padauginti laikantis šio straipsnio a, b ir c punktų.

Vienos rūšies kultūriniame medyne užaugintų medžių mediena laikoma dirbtinai padauginta taip, kaip nurodyta pirmojoje pastraipoje.

IV SKYRIUS

ASMENINIS IR ŠEIMYNINIS TURTAS

27 straipsnis

Asmeninių ir namų ūkio daiktų įvežimas į Bendriją

1. Nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio leidžianti nukrypti nuostata dėl to reglamento 7 straipsnio 3 dalyje nustatytų asmeninių ir namų ūkio daiktų netaikoma egzemplioriams, kurie yra naudojami pasipelnyti, parduodami, demonstruojami komerciniais tikslais, laikomi pardavimui, siūlomi parduoti arba vežami parduoti. Ši leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik egzemplioriams, įskaitant medžioklės trofėjus, kurie yra:

- iš trečiosios šalies atvykstančių keliautojų asmeniniame bagaže arba

- fizinio asmens, iš trečiosios šalies persikeliančio gyventi į Bendriją, asmeninė nuosavybė,

arba kurie yra keliautojo medžioklės trofėjai, kurie vėliau yra importuojami.

2. Nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio leidžianti nukrypti nuostata dėl to reglamento 7 straipsnio 3 dalyje nustatytų asmeninių ir namų ūkio daiktų netaikoma to reglamento A priede išvardytų rūšių egzemplioriams, jei asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje arba beįsikuriantis joje, pirmą kartą įsiveža į Bendriją asmeninius arba šeimyninius daiktus.

3. Kai asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje, pirmą kartą įveža į ją asmeninius arba šeimyninius daiktus, įskaitant medžioklės trofėjus, ir jei tarp tų daiktų yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede išvardytų rūšių egzempliorių, nereikalaujama, kad jis pateiktų muitinei importo leidimą, jei jis pateikė reeksporto dokumento originalą ir jo kopiją. Muitinė perduoda originalą, kaip nurodyta 19 straipsnyje, o kopiją su antspaudu grąžina savininkui.

4. Jei asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje, pakartotinai įveža į ją asmeninius arba šeimyninius daiktus, įskaitant medžioklės trofėjus, ir jei tarp tų daiktų yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 A arba B priede išvardytų rūšių egzempliorių, nereikalaujama, kad muitinei būtų pateiktas importo leidimas, jei pateikiamas muitinės patvirtintas anksčiau naudoto Bendrijos importo arba eksporto leidimo "savininkui skirtas egzempliorius" (forma Nr. 2), 3 dalyje nurodyto dokumento kopija arba įrodymas, kad egzemplioriai buvo įsigyti Bendrijoje.

5. Nukrypstant nuo 3 ir 4 dalių, importo leidimo ar reeksporto leidimo pateikti nereikia į Bendriją įvežant ar pakartotinai įvežant šiuos egzempliorius, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede:

a) Acipenseriformes spp, ne daugiau kaip 250 gramų vienam asmeniui;

b) Cactaceae spp, ne daugiau kaip tris vienam asmeniui.

28 straipsnis

Asmeninių ir namų ūkio daiktų eksportas ir reeksportas iš Bendrijos

1. Nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio leidžianti nukrypti nuostata dėl to reglamento 7 straipsnio 3 dalyje nustatytų asmeninių ir šeimyninių daiktų netaikoma egzemplioriams, kurie yra naudojami pasipelnyti, parduodami, demonstruojami komerciniais tikslais, laikomi pardavimui, siūlomi parduoti arba vežami parduoti. Ši išlyga taikoma tik tiems egzemplioriams, kurie yra:

- į trečiąją šalį vykstančių keliautojų asmeniniame bagaže arba

- fizinio asmens, iš Bendrijos persikeliančio gyventi į trečiąją šalį, asmeninė nuosavybė.

2. Eksportuojant nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio leidžianti nukrypti nuostata dėl to reglamento 7 straipsnio 3 dalyje nustatytų asmeninių ar namų ūkio daiktų netaikoma to reglamento A ar B prieduose išvardytų rūšių egzemplioriams.

3. Jei asmuo, paprastai gyvenantis Bendrijoje, reeksportuoja asmeninius arba namų ūkio daiktus, įskaitant Reglamento (EB) Nr. 338/97 A ar B priede išvardytų rūšių egzempliorius, nereikalaujama muitinei pateikti reeksporto sertifikatą, jei buvo pateiktas muitinės patvirtintas, anksčiau naudotas Bendrijos importo arba eksporto leidimo "savininkui skirtas egzempliorius" (forma Nr. 2), 27 straipsnio 3 dalyje nurodyta kopija arba įrodymas, kad egzemplioriai buvo įsigyti Bendrijoje.

4. Nukrypstant nuo 2 ir 3 dalių, eksporto leidimo arba reeksporto dokumento pateikti nereikalaujama, jei eksportuojami arba reeksportuojami šie Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede nurodyti egzemplioriai:

a) Acipenseriformes spp, ne daugiau kaip 250 g vienam asmeniui;

b) Cactaceae spp, ne daugiau kaip trys vienam asmeniui.

V SKYRIUS

IŠIMTYS

29 straipsnis

1. Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies a–c punktuose nurodytiems egzemplioriams išimtis daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodė, kad jis laikosi ten pat nurodytų sąlygų.

2. Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytiems egzemplioriams išimtis daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodė, kad šie egzemplioriai yra gimę ir išvesti nelaisvėje arba dirbtinai padauginti remiantis šio reglamento 24, 25 ir 26 straipsniais, o ši pasitarė su kompetentinga mokslo institucija.

3. Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies e–g punktuose nurodytiems egzemplioriams išimtis daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai, kuri tariasi su kompetentinga mokslo institucija, įrodė, kad jis laikosi ten pat nurodytų sąlygų.

4. Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies h punkte nurodytiems egzemplioriams išimtis daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodė, kad šie egzemplioriai buvo paimti iš valstybėje narėje esančios natūralios aplinkos laikantis tos šalies įstatymų.

30 straipsnis

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 338/97 9 straipsnio, mokslo įstaigoms, kurias valdymo institucija, pasitarusi su mokslo institucija, patvirtino šio straipsnio tikslams įgyvendinti, gali būti taikomos nuo to reglamento 8 straipsnio 1 dalies draudimų nukrypti leidžiančios nuostatos ir išduodamas sertifikatas visiems kolekcijoje esantiems to reglamento A priede išvardytų rūšių egzemplioriams, skirtiems veisti arba dirbtinai padauginti nelaisvėje, taip išsaugant šias rūšis, arba skirtiems mokslo ar ugdymo tikslams, susijusiems su rūšių išsaugojimu arba apsauga, tačiau su sąlyga, kad šie egzemplioriai gali būti parduodami tik kitoms tokį sertifikatą turinčioms mokslo įstaigoms.

31 straipsnis

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 338/97 9 straipsnio nuostatų, draudimas pirkti, siūlyti pirkti arba įsigyti to reglamento A priede išvardytų rūšių egzempliorius komerciniais tikslais ir minėto reglamento 8 straipsnio 3 dalies nuostata, kad šių draudimų išimtys turi būti taikomos kiekvienu konkrečiu atveju išduodant sertifikatą, netaikomi tada, kai egzemplioriams:

a) išduodamas vienas iš 20 straipsnio 3 dalyje numatytų sertifikatų ir kai jie turi būti naudojami laikantis ten pat nurodytų tikslų arba

b) taikoma viena iš 32 straipsnyje numatytų bendrųjų išimčių.

32 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 1 dalyje numatyti draudimai ir jo 8 straipsnio 3 dalies nuostata, kad jų išimtys taikomos kiekvienu konkrečiu atveju išduodant sertifikatą, netaikomi:

a) VIII priede išvardytų rūšių nelaisvėje gimusių ir išvestų gyvūnų egzemplioriams ir jų hibridams, jei anotuotų rūšių egzemplioriai yra paženklinti remiantis šio reglamento 36 straipsnio 1 dalimi;

b) dirbtinai padaugintiems augalų egzemplioriams;

c) Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnio w punkte apibrėžtiems perdirbtiems egzemplioriams, įsigytiems daugiau kaip prieš 50 metų.

Šiais atvejais sertifikato nereikalaujama.

33 straipsnis

1. Taikydama Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies d punktą, valstybė narė gali iš anksto išduoti sertifikatus augintojams, kuriuos tam tikslui patvirtino valdymo institucija, jei šie išsaugos veisimo dokumentus ir pateiks juos kompetentingai valdymo institucijai šiai paprašius. Šių sertifikatų 20 langelyje įrašoma:

"Sertifikatas galioja tik šiam taksonui (šiems taksonams):…"

.

2. Taikydama Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies d ir h punktus, valstybė narė valdymo institucijos patvirtintiems asmenims gali iš anksto išduoti sertifikatus, suteikiančius teisę šių sertifikatų pagrindu parduoti negyvus nelaisvėje išvestus gyvūnus ir (arba) nedidelį kiekį negyvų gyvūnų, teisėtai paimtų iš Bendrijos natūralios aplinkos, jei šie asmenys:

a) išsaugo oficialų dokumentą, kuriame nurodyta išsami informacija apie parduotus egzempliorius (rūšis), jų mirties priežastį (jei ji žinoma), asmenis, iš kurių egzemplioriai buvo įsigyti, bei asmenis, kuriems jie buvo parduoti, ir kuris pateikiamas kompetentingai valdymo institucijai, jai paprašius; ir

b) pateikia kompetentingai valdymo institucijai metinę ataskaitą su išsamia informacija apie tais metais parduotus gyvūnus, egzempliorių tipą ir skaičių, konkrečias rūšis ir egzempliorių įsigijimo būdus.

VI SKYRIUS

EGZEMPLIORIŲ ŽENKLINIMAS

34 straipsnis

1. Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje nurodytas sertifikatas išduodamas tik gyviems stuburiniams gyvūnams, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodo, kad jis laikosi atitinkamų šio reglamento 36 straipsnio nuostatų.

2. Importo leidimai toliau nurodytiems egzemplioriams išduodami tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodo, kad egzemplioriai yra paženklinti remiantis 36 straipsnio 4 dalimi:

a) pagal Konvencijos šalių patvirtintą procedūrą nelaisvėje išvesti egzemplioriai;

b) pagal Konvencijos šalių konferencijos patvirtintą procedūrą fermose išvesti egzemplioriai;

c) iš Konvencijos I priedėlyje išvardytų rūšių populiacijų išvesti egzemplioriai, kurių eksporto kvotą patvirtino Konvencijos šalių konferencija;

d) ilgesnės nei 20 cm ir sveriančios daugiau nei 1 kg neapdirbtos afrikinio dramblio iltys ir jų gabalai;

e) į Bendriją eksportuojamos žalios, raugintos ir (arba) išdirbtos krokodilų odos, paslėpsniai, uodegos, gerklės, kojos, nugaros atraižos bei kitos jų dalys arba į Bendriją reeksportuojamos žalios, raugintos arba išdirbtos krokodilų odos ir paslėpsniai;

f) Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių gyvi stuburiniai, priklausantys kilnojamajai gyvų gyvūnų parodai;

g) bet kokia pirminė talpykla (skardinė, stiklainis arba dėžutė, į kuriuos tiesiogiai pakuojami ikrai), į kurią telpa daugiau nei 249 gramai ikrų, su vienkartinio naudojimo etiketėmis ant kiekvienos pirminės talpyklos, importuojama į Bendriją iš kilmės šalies;

h) pirminės talpyklos, kuriose yra mažiau nei 250 g ikrų, su vienkartinio naudojimo etikete ant antrinių talpyklų su turinio aprašymu, importuojamos į Bendriją iš kilmės šalies.

35 straipsnis

1. Egzemplioriams, paženklintiems remiantis 34 straipsnio 2 dalies a–d ir f punktais, ir iš esmės nepakeistiems, reeksporto sertifikatai išduodami tik tuomet, kai pareiškėjas valdymo institucijai įrodo, kad originalūs ženklai nebuvo paliesti.

2. Ištisinėms žalioms, raugintoms ir (arba) išdirbtoms krokodilų odoms ir paslėpsniams reeksporto sertifikatai išduodami tik tuomet, kai pareiškėjas valdymo institucijai įrodo, kad originalios etiketės nebuvo paliestos arba, jei jos buvo pamestos arba nuimtos, kad egzemplioriai yra paženklinti reeksporto etikete.

3. Toliau nurodytiems egzemplioriams eksporto leidimai išduodami tik tuomet, kai pareiškėjas valdymo institucijai įrodo, jog jie yra paženklinti pagal 36 straipsnio 4 dalį:

a) bet kokia pirminė talpykla (skardinė, stiklainis arba dėžutė, į kuriuos tiesiogiai pakuojami ikrai), į kurią telpa daugiau nei 249 gramai ikrų, su vienkartinio naudojimo etiketėmis ant kiekvienos pirminės talpyklos;

b) pirminės talpyklos, kuriose yra mažiau nei 250 g ikrų, su vienkartinio naudojimo etikete ant antrinių talpyklų su turinio aprašymu.

36 straipsnis

1. Taikant 34 straipsnio 1 dalį taikomos šios nuostatos:

a) nelaisvėje gimę ir išvesti paukščiai ženklinami pagal 5 dalį, arba, jei kompetentinga valdymo institucija yra įsitikinusi, kad šis būdas dėl gyvūno fizinių ir elgesio ypatumų negali būti taikomas – ISO standartus 11784:1996 (E) ir 11785:1996 (E) atitinkančiomis individualiai sunumeruotomis mikroschemomis, kurių neįmanoma pakeisti;

b) gyvi stuburiniai, išskyrus nelaisvėje gimusius ir išvestus paukščius, ženklinami ISO standartus 11784:1996 (E) ir 11785:1996 (E) atitinkančiomis individualiai sunumeruotomis, nepakeičiamomis mikroschemomis arba, jei kompetentinga valdymo institucija yra įsitikinusi, kad toks būdas dėl šių egzempliorių (rūšių) fizinių ir elgesio ypatumų negali būti taikomas, šie egzemplioriai ženklinami žiedais, juostelėmis, etiketėmis, tatuiruotėmis su unikaliais numeriais ir panašiomis žymomis arba identifikuojami kitais tinkamais būdais.

2. 34 straipsnio 1 dalis netaikoma, jei kompetentinga valdymo institucija yra įsitikinusi, kad tuo metu, kai išduodamas atitinkamas sertifikatas, minimų egzempliorių fizinės savybės neleidžia saugiai taikyti nė vieno ženklinimo būdo. Tokiu atveju atitinkama valdymo institucija įrašo šį faktą sertifikato 20 langelyje arba, jei ženklinimo būdas gali būti saugiai taikomas vėliau, nurodo jame atitinkamas sąlygas.

3. Egzemplioriai, iki 2002 m. sausio 1 d. paženklinti kitomis nei ISO standartus 11784:1996 (E) ir 11785:1996 (E) atitinkančiomis individualiai sunumeruotomis mikroschemomis arba iki 1997 m. birželio 1 d. vienu iš 1 dalyje numatytų būdų, arba, pagal 4 dalį, prieš įvežant juos į Bendriją, laikomi paženklintais pagal šio straipsnio 1 dalį.

4. 34 straipsnio 2 dalyje ir 35 straipsnyje nurodyti egzemplioriai ženklinami taikant Konvencijos šalių konferencijos tokiems egzemplioriams patvirtintą arba rekomenduojamą metodą.

5. Nelaisvėje gimę ir išvesti paukščiai ženklinami individualiai pažymėtais ištisiniais kojų žiedais, t. y. apskritais nenutrūkstamais žiedais arba juostelėmis, be siūlių arba sujungimų, jokiu būdu paukščiams netrukdančiais, tokio dydžio, kad jų nebūtų galima nuimti nuo kojos jai galutinai užaugus nuo tos dienos, kai pirmosiomis paukščio gyvenimo dienomis jie buvo užmauti, ir specialiai tam tikslui pagamintais.

37 straipsnis

Jeigu Bendrijos teritorijoje reikalaujama ženklinti gyvus gyvūnus, pritvirtinant prie jų etiketes, juostas, žiedus arba kitas priemones, paženklinti anatomines gyvūno dalis arba implantuoti mikroschemas, tai daroma humaniškai, atsižvelgiant į konkretaus egzemplioriaus gerovę ir būdingą elgesį.

38 straipsnis

1. Valstybių narių kompetentingos institucijos pripažįsta ženklinimo būdus, kuriuos pagal 36 straipsnį patvirtino kitų valstybių narių kompetentingos institucijos.

2. Kiekviename leidime arba sertifikate, jei tokio dokumento reikalauja šio reglamento nuostatos, nurodoma išsami informacija apie ženklą.

VII SKYRIUS

ATASKAITOS IR INFORMACIJA

39 straipsnis

1. Valstybės narės renka duomenis apie importą į Bendriją ir eksportą bei reeksportą iš jos, kuris buvo vykdomas remiantis jų valdymo institucijų išduotais leidimais bei sertifikatais, neatsižvelgdamos į tikrąją įvežimo arba reeksporto vietą. Valstybės narės, laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalies a punkto ir vadovaudamosi Konvencijos sekretoriato išleistomis Rekomendacijomis dėl CITES metinių atskaitų rengimo ir pateikimo, kompiuteriniais tinklais iki kitų metų birželio 15 dienos perduoda Komisijai informaciją, susijusią su kalendoriniais metais, apie šio reglamento A, B ir C prieduose nurodytas rūšis. Ataskaitoje pateikiama informacija apie areštuotas ir konfiskuotas siuntas.

2. 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama suskirsčius ją į dvi dalis:

a) viena dalis – apie Konvencijos priedėliuose išvardytų rūšių importą, eksportą ir reeksportą; o

b) kita dalis – apie kitų Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C prieduose išvardytų rūšių egzempliorių importą, eksportą ir reeksportą bei apie D priede išvardytų rūšių egzempliorių įvežimą į Bendriją.

3. Valstybės narės, jei įmanoma, registruoja, kiek procentų Reglamento (EB) Nr. 338/97 A ir B prieduose išvardytų rūšių egzempliorių buvo negyvi įvežimo metu, importuojant gyvų gyvūnų siuntas.

4. 3 dalyje nurodyti duomenys apie kiekvienus kalendorinius metus iki kitų metų birželio 15 dienos Komisijai pateikiami apie kiekvieną konkrečią rūšį ir apie kiekvieną reeksporto šalį.

5. Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytą informaciją sudaro išsami informacija apie teisines, normines ir administracines priemones, kurių buvo imtasi siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir šio reglamento nuostatas.

40 straipsnis

1. Valstybės narės, siekdamos parengti Reglamento (EB) Nr. 338/97 pakeitimus pagal to paties reglamento 15 straipsnio 5 dalį, Komisijai perduoda visą toliau nurodytą informaciją apie jau įtrauktas į sąrašus rūšis arba įtrauktinas rūšis, susijusią su:

a) jų biologiniu ir prekybiniu statusu;

b) šių rūšių egzempliorių numatyta paskirtimi ir

c) parduodamų egzempliorių kontroliavimo būdais.

2. Komisija, prieš pateikdama Komitetui Reglamento (EB) Nr. 338/97 B ir D priedų pakeitimo projektą pagal to reglamento 3 straipsnio 2 dalies c arba d punktus arba 3 straipsnio 4 dalies a punktą, pakeitimo projektą pateikia Mokslinio tyrimo grupei, prašydama jos patarimo.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41 straipsnis

1. Vos tik nustačius Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio 6 dalyje paminėtą apribojimą ir iki to laiko, kol jis nebus panaikintas, valstybės narės atmeta paraiškas gauti importo leidimus, taikomus egzemplioriams, eksportuojamiems iš ligos apimtos šalies arba kilmės šalių.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, importo leidimas gali būti išduodamas, jeigu:

a) paraiška importo leidimui gauti buvo pateikta dar prieš įvedant apribojimą ir

b) valstybės narės kompetentinga valdymo institucija yra įsitikinusi, kad egzistuoja sutartis arba užsakymas, kuris jau apmokėtas arba kuriuo remiantis egzemplioriai jau yra išsiųsti.

3. Importo leidimo, išduoto taikant 2 dalyje nurodytą leidžiančią nukrypti nuostatą, galiojimo laikas neturi būti ilgesnis kaip vienas mėnuo.

4. Jei nenurodyta kitaip, 1 dalyje minimi apribojimai netaikomi:

a) nelaisvėje gimusiems ir išvestiems arba dirbtinai padaugintiems egzemplioriams, atsižvelgiant į 24, 25 ir 26 straipsnius;

b) egzemplioriams, kurie yra importuojami Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies e, f arba g punktuose nurodytais tikslais;

c) gyviems arba mirusiems egzemplioriams, kurie yra į Bendriją vykstantiems įsikurti asmenims priklausantys asmeniniai arba namų ūkio daiktai.

42 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 939/97 panaikinamas.

43 straipsnis

1. Sertifikatai, išduoti remiantis Reglamento (EB) Nr. 3626/82 11 straipsniu ir Reglamentu (EEB) Nr. 3418/83 [6] 22 straipsniu, gali būti ir toliau naudojami 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 3 dalies b, c ir d punktuose, 5 straipsnio 4 dalies antrojoje ir trečiojoje pastraipose bei Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies a ir d–h punktuose numatytais tikslais.

2. Reglamento (EB) Nr. 3626/82 6 straipsnio 1 dalyje nurodytiems draudimams taikomos išimtys tebegalioja iki paskutinės jų galiojimo dienos, jei ji nurodyta.

3. Vienerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos valstybės narės gali ir toliau išdavinėti Reglamento (EB) Nr. 939/97 III priede nustatytos formos sertifikatus.

44 straipsnis

Kiekviena valstybė narė Komisijai ir Konvencijos sekretoriatui praneša apie nuostatas, kurias jos priėmė tam, kad įgyvendintų šį reglamentą, ir apie visus teisinius dokumentus, kuriais jos naudojosi, bei priemones, kurių ėmėsi, kad jį įgyvendintų ir įvykdytų. Šią informaciją Komisija perduoda kitoms valstybėms narėms.

45 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. rugpjūčio 30 d.

Komisijos vardu

Margot Wallström

Komisijos narė

[1] OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

[2] OL L 209, 2001 8 2, p. 14.

[3] OL L 140, 1997 5 30, p. 9.

[4] OL L 145, 1998 5 15, p. 3.

[5] OL L 384, 1982 12 31, p. 1.

[6] OL L 344, 1983 12 7, p. 1.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

Nurodymai ir paaiškinimai

1. Faktinio (re)eksportuotojo, bet ne jo tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2. Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti šešių mėnesių, o importo leidimo – 12 mėnesių. Pasibaigus galiojimo laikui, šis dokumentas netenka galios ir yra niekinis, o jo savininkas, be reikalo nedelsdamas, originalą ir visas kopijas grąžina dokumentus išdavusiai valdymo institucijai. Importo leidimas negalioja, jeigu atitinkamas CITES dokumentas iš (re)eksportuojančios šalies (re)eksportuojant buvo panaudotas pasibaigus jo galiojimo laikui arba jeigu įvežama į Bendriją praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo šio leidimo išdavimo dienos.

3. Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

6. Išduodanti institucija gali nurodyti vietą, kurioje turi būti laikomi gyvi, iš natūralios aplinkos paimti A priede nurodytų rūšių egzemplioriai, šiame langelyje įrašydama apie tai išsamią informaciją. Išvežimas, išskyrus skubaus veterinarinio gydymo tikslais ir su sąlyga, kad egzemplioriai bus grąžinti tiesiai į patvirtintą jų buvimo vietą, vykdomas gavus išankstinį kompetentingos valdžios institucijos leidimą.

8. Aprašymas turi būti kuo tikslesnis ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 V priede pateiktas trijų raidžių kodas.

9/10. Naudotini Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 V priede nurodyti kiekio ir (arba) masės neto vienetai.

11. Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

12. Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A arba B), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

13. Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R Egzemplioriai, kilę iš ūkių

D A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais išvesti nelaisvėje, ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

A A priede nurodyti augalai, dirbtinai išvesti nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

C A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

F Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai.

I Konfiskuoti arba areštuoti egzemplioriai [1]

O Ikikonvenciniai [2]

U Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

14. Nurodant, kokiu tikslu egzemplioriai bus (re)eksportuojami (importuojami), naudotini šie kodai:

B išvedimui nelaisvėje arba dirbtiniam padauginimui

E ugdymo tikslais

G botanikos sodams

H kaip medžioklės trofėjai

L vykdymui

M biomedicininiams tyrimams

N reintrodukcijai arba introdukcijai į natūralią aplinką

P asmeniniais tikslais

Q cirkams ir kilnojamoms parodoms

S moksliniais tikslais

T komerciniais tikslais

Z zoologijos sodams

15–17. Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išvesti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis, 16 ir 17 langeliuose turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Bendrijos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Bendrijos valstybės narės, 15 langelyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

18–20. Tuo atveju, kai išduodamas reeksporto sertifikatas, paskutiniojo reeksporto šalis yra ta reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai buvo importuoti prieš reeksportuojant juos iš Bendrijos. Išduodant importo leidimą – tai reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai turi būti importuojami. 19 ir 20 langeliuose turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą reeksporto sertifikatą.

21. Mokslinis pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 VI priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

23–25. Tarnybinės žymos.

26. Importuotojas (re)eksportuotojas) arba jo atstovas prireikus privalo nurodyti važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

27. Pildo muitinė, per kurią įvežama į Bendriją, arba atitinkamais atvejais muitinė, per kurią (re)eksportuojama. Originalas (forma Nr. 1) turi būti grąžinamas atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o savininkui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – importuotojui arba (re)eksportuotojui.

+++++ TIFF +++++

Nurodymai ir paaiškinimai

1. Faktinio (re)eksportuotojo, bet ne jo tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2. Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti šešių mėnesių, o importo leidimo – 12 mėnesių. Pasibaigus galiojimo laikui, šis dokumentas netenka galios ir yra niekinis, o jo savininkas, be reikalo nedelsdamas, originalą ir visas kopijas grąžina dokumentus išdavusiai valdymo institucijai. Importo leidimas negalioja, jeigu atitinkamas CITES dokumentas iš (re)eksportuojančios šalies (re)eksportuojant buvo panaudotas pasibaigus jo galiojimo laikui arba jeigu įvežama į Bendriją praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo šio leidimo išdavimo dienos.

3. Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

6. Išduodanti institucija gali nurodyti vietą, kurioje turi būti laikomi gyvi, iš natūralios aplinkos paimti A priede nurodytų rūšių egzemplioriai, šiame langelyje įrašydama apie tai išsamią informaciją. Išvežimas, išskyrus skubaus veterinarinio gydymo tikslais ir su sąlyga, kad egzemplioriai bus grąžinti tiesiai į patvirtintą jų buvimo vietą, vykdomas gavus išankstinį kompetentingos valdžios institucijos leidimą.

8. Aprašymas turi būti kuo tikslesnis ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 V priede pateiktas trijų raidžių kodas.

9/10. Naudotini Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 V priede nurodyti kiekio ir (arba) masės neto vienetai.

11. Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

12. Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A arba B), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

13. Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R Egzemplioriai, kilę iš ūkių

D A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais išvesti nelaisvėje, ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

A A priede nurodyti augalai, dirbtinai išvesti nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

C A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

F Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai.

I Konfiskuoti arba areštuoti egzemplioriai [3]

O Ikikonvenciniai [4]

U Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

14. Nurodant, kokiu tikslu egzemplioriai bus (re)eksportuojami (importuojami), naudotini šie kodai:

B išvedimui nelaisvėje arba dirbtiniam padauginimui

E ugdymo tikslais

G botanikos sodams

H kaip medžioklės trofėjai

L vykdymui

M biomedicininiams tyrimams

N reintrodukcijai arba introdukcijai į natūralią aplinką

P asmeniniais tikslais

Q cirkams ir kilnojamoms parodoms

S moksliniais tikslais

T komerciniais tikslais

Z zoologijos sodams

15–17. Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išvesti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis, 16 ir 17 langeliuose turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Bendrijos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Bendrijos valstybės narės, 15 langelyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

18–20. Tuo atveju, kai išduodamas reeksporto sertifikatas, paskutiniojo reeksporto šalis yra ta reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai buvo importuoti prieš reeksportuojant juos iš Bendrijos. Išduodant importo leidimą – tai reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai turi būti importuojami. 19 ir 20 langeliuose turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą reeksporto sertifikatą.

21. Mokslinis pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 VI priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

23–25. Tarnybinės žymos.

26. Importuotojas/(re)eksportuotojas arba jo atstovas prireikus privalo nurodyti važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

27. Pildo muitinė, per kurią įvežama į Bendriją, arba atitinkamais atvejais muitinė, per kurią (re)eksportuojama. Originalas (forma Nr. 1) turi būti grąžinamas atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o savininkui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – importuotojui arba (re)eksportuotojui.

+++++ TIFF +++++

Nurodymai ir paaiškinimai

1. Faktinio (re)eksportuotojo, bet ne jo tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2. Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti šešių mėnesių, o importo leidimo – 12 mėnesių. Pasibaigus galiojimo laikui, šis dokumentas netenka galios ir yra niekinis, o jo savininkas, be reikalo nedelsdamas, originalą ir visas kopijas grąžina dokumentus išdavusiai valdymo institucijai. Importo leidimas negalioja, jeigu atitinkamas CITES dokumentas iš (re)eksportuojančios šalies (re)eksportuojant buvo panaudotas pasibaigus jo galiojimo laikui arba jeigu įvežama į Bendriją praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo šio leidimo išdavimo dienos.

3. Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

6. Išduodanti institucija gali nurodyti vietą, kurioje turi būti laikomi gyvi, iš natūralios aplinkos paimti A priede nurodytų rūšių egzemplioriai, šiame langelyje įrašydama apie tai išsamią informaciją. Išvežimas, išskyrus skubaus veterinarinio gydymo tikslais ir su sąlyga, kad egzemplioriai bus grąžinti tiesiai į patvirtintą jų buvimo vietą, vykdomas gavus išankstinį kompetentingos valdžios institucijos leidimą.

8. Aprašymas turi būti kuo tikslesnis ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 V priede pateiktas trijų raidžių kodas.

9/10. Naudotini Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 V priede nurodyti kiekio ir (arba) masės neto vienetai.

11. Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

12. Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A arba B), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

13. Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R Egzemplioriai, kilę iš ūkių

D A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais išvesti nelaisvėje, ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

A A priede nurodyti augalai, dirbtinai išvesti nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

C A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

F Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai.

I Konfiskuoti arba areštuoti egzemplioriai [5]

O Ikikonvenciniai [6]

U Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

14. Nurodant, kokiu tikslu egzemplioriai bus (re)eksportuojami (importuojami), naudotini šie kodai:

B išvedimui nelaisvėje arba dirbtiniam padauginimui

E ugdymo tikslais

G botanikos sodams

H kaip medžioklės trofėjai

L vykdymui

M biomedicininiams tyrimams

N reintrodukcijai arba introdukcijai į natūralią aplinką

P asmeniniais tikslais

Q cirkams ir kilnojamoms parodoms

S moksliniais tikslais

T komerciniais tikslais

Z zoologijos sodams

15–17. Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išvesti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis, 16 ir 17 langeliuose turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Bendrijos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Bendrijos valstybės narės, 15 langelyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

18–20. Tuo atveju, kai išduodamas reeksporto sertifikatas, paskutiniojo reeksporto šalis yra ta reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai buvo importuoti prieš reeksportuojant juos iš Bendrijos. Išduodant importo leidimą – tai reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai turi būti importuojami. 19 ir 20 langeliuose turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą reeksporto sertifikatą.

21. Mokslinis pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 VI priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

23–25. Tarnybinės žymos.

26. Importuotojas (re)eksportuotojas) arba jo atstovas prireikus privalo nurodyti važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

27. Pildo muitinė, per kurią įvežama į Bendriją, arba atitinkamais atvejais muitinė, per kurią (re)eksportuojama. Originalas (forma Nr. 1) turi būti grąžinamas atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o savininkui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – importuotojui arba (re)eksportuotojui.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Nurodymai ir paaiškinimai

1. Faktinio (re)eksportuotojo, bet ne jo tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2. Nepildoma.

3. Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

6. Paraiškos formoje pildoma tik tuo atveju, jeigu tai yra A priede nurodytų rūšių yvi egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos.

8. Aprašymas turi būti kuo tikslesnis ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 V priede pateiktas trijų raidžių kodas.

9/10. Naudotini Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 V priede nurodyti kiekio ir (arba) masės neto vienetai.

11. Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

12. Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A arba B), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

13. Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R Egzemplioriai, kilę iš ūkių

D A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais išvesti nelaisvėje, ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

A A priede nurodyti augalai, dirbtinai išvesti nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

C A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

F Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai.

I Konfiskuoti arba areštuoti egzemplioriai [7]

O Ikikonvenciniai [8]

U Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

14. Nurodant, kokiu tikslu egzemplioriai bus (re)eksportuojami (importuojami), naudotini šie kodai:

B išvedimui nelaisvėje arba dirbtiniam padauginimui

E ugdymo tikslais

G botanikos sodams

H kaip medžioklės trofėjai

L vykdymui

M biomedicininiams tyrimams

N reintrodukcijai arba introdukcijai į natūralią aplinką

P asmeniniais tikslais

Q cirkams ir kilnojamoms parodoms

S moksliniais tikslais

T komerciniais tikslais

Z zoologijos sodams

15–17. Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išvesti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis, 16 ir 17 langeliuose turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Bendrijos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Bendrijos valstybės narės, 15 langelyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

18–20. Tuo atveju, kai išduodamas reeksporto sertifikatas, paskutiniojo reeksporto šalis yra ta reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai buvo importuoti prieš reeksportuojant juos iš Bendrijos. Išduodant importo leidimą – tai reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai turi būti importuojami. 19 ir 20 langeliuose turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą reeksporto sertifikatą.

21. Mokslinis pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 VI priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

23. Pateikite kuo daugiau informacijos ir nurodykite, kokiu pagrindu nepateikiate pirmiau reikalaujamos informacijos.

[1] Naudokite tik kartu su kito šaltinio kodu.

[2] Naudokite tik kartu su kito šaltinio kodu.

[3] Naudokite tik kartu su kito šaltinio kodu.

[4] Naudokite tik kartu su kito šaltinio kodu.

[5] Naudokite tik kartu su kito šaltinio kodu.

[6] Naudokite tik kartu su kito šaltinio kodu.

[7] Naudokite tik kartu su kito šaltinio kodu.

[8] Naudokite tik kartu su kito šaltinio kodu.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

Nurodymai ir paaiškinimai

1. Importuotojo, bet ne jo įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2. Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išvesti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti.

5. Pildoma tik tuomet, jei šalis, iš kurios importuojami egzemplioriai, nėra kilmės šalis.

6. Aprašymas turi būti kuo tikslesnis.

9. Turi būti nurodomi tik Reglamento (EB) Nr. 338/97 C arba D prieduose išvardyti moksliniai pavadinimai.

10. CITES III priedėlyje išvardytoms rūšims nurodyti įrašykite III.

12. Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo, į kurio sąrašą leidimo/sertifikato išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę (C arba D).

13. Muitinei, per kurią minimi egzemplioriai įvežami į Bendriją, importuotojas turi pateikti pasirašytą originalą (forma Nr. 1) ir "importuotojui skirtą egzempliorių" (forma Nr. 2), prireikus kartu su CITES III priedėlio dokumentais, gautais iš (re)eksportuojančios šalies.

14. Muitinė importuotojo šalies valdymo institucijai išsiunčia antspaudu patvirtintą originalą (forma Nr. 1), o importuotojui arba jo įgaliotajam atstovui grąžina antspaudu patvirtintą "importuotojui skirtą egzempliorių" (forma Nr. 2).

+++++ TIFF +++++

Nurodymai ir paaiškinimai

1. Importuotojo, bet ne jo įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2. Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išvesti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti.

5. Pildoma tik tuomet, jei šalis, iš kurios importuojami egzemplioriai, nėra kilmės šalis.

6. Aprašymas turi būti kuo tikslesnis.

9. Turi būti nurodomi tik Reglamento (EB) Nr. 338/97 C arba D prieduose išvardyti moksliniai pavadinimai.

10. CITES III priedėlyje išvardytoms rūšims nurodyti įrašykite III.

12. Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo, į kurio sąrašą leidimo/sertifikato išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę (C arba D).

13. Muitinei, per kurią minimi egzemplioriai įvežami į Bendriją, importuotojas turi pateikti pasirašytą originalą (forma Nr. 1) ir "importuotojui skirtą egzempliorių" (forma Nr. 2), prireikus kartu su CITES III priedėlio dokumentais, gautais iš (re)eksportuojančios šalies.

14. Muitinė importuotojo šalies valdymo institucijai išsiunčia antspaudu patvirtintą originalą (forma Nr. 1), o importuotojui arba jo įgaliotajam atstovui grąžina antspaudu patvirtintą "importuotojui skirtą egzempliorių" (forma Nr. 2).

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

Nurodymai ir paaiškinimai

1. Sertifikato savininko, bet ne tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2. Pildomas tik tuo atveju, jei konkretiems egzemplioriams išduotame importo leidime yra nurodyta vieta, kurioje jie turi būti laikomi, arba jei egzemplioriai, paimti valstybėje narėje iš natūralios aplinkos, turi būti laikomi patvirtintu adresu.

Išvežimas, išskyrus skubaus veterinarinio gydymo tikslais ir su sąlyga, kad egzemplioriai bus grąžinti tiesiai į patvirtintą jų buvimo vietą, vykdomas gavus išankstinį kompetentingos valdymo institucijos leidimą (žr. 19 langelį).

4. Aprašymas turi būti kuo tikslesnis ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 V priede pateiktas trijų raidžių kodas.

5 /6. Naudotini Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 V priede nurodyti kiekio ir (arba) masės neto vienetai.

7. Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

8. Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A, B arba C), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

9. Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R Egzemplioriai, kilę iš ūkių

D A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais išvesti nelaisvėje, ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

A A priede nurodyti augalai, dirbtinai išvesti nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

C A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

F Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai.

I Konfiskuoti arba areštuoti egzemplioriai [1]

O Ikikonvenciniai [2]

U Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

10–12. Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išvesti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti.

13–15. Importo valstybė narė atitinkamais atvejais yra ta valstybė narė, kuri išdavė konkretiems egzemplioriams importo leidimą.

16. Mokslinis pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 VI priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Nurodymai ir paaiškinimai

1. Sertifikato savininko, bet ne tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2. Pildomas tik A priede išvardytų rūšių gyviems, iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams.

4. Aprašymas turi būti kuo tikslesnis ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 V priede pateiktas trijų raidžių kodas.

5 /6. Naudotini Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 V priede nurodyti kiekio ir (arba) masės neto vienetai.

7. Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

8. Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A, B arba C), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

9. Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R Egzemplioriai, kilę iš ūkių

D A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais išvesti nelaisvėje, ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

A A priede nurodyti augalai, dirbtinai išvesti nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

C A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

F Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Komisijos reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai.

I Konfiskuoti arba areštuoti egzemplioriai [3]

O Ikikonvenciniai [4]

U Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

10–12. Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išvesti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti.

13–15. Importo valstybė narė atitinkamais atvejais yra ta valstybė narė, kuri išdavė konkretiems egzemplioriams importo leidimą.

16. Mokslinis pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 VI priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

18. Pateikite kuo daugiau informacijos ir nurodykite, kokiu pagrindu nepateikiate pirmiau reikalaujamos informacijos.

[1] Naudokite tik kartu su kito šaltinio kodu.

[2] Naudokite tik kartu su kito šaltinio kodu.

[3] Naudokite tik kartu su kito šaltinio kodu.

[4] Naudokite tik kartu su kito šaltinio kodu.

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

ATSIŽVELGIANT Į 4 STRAIPSNIO 3 DALIES A IR B PUNKTUS, Į EGZEMPLIORIŲ APRAŠYMĄ IR MATAVIMO VIENETUS, NAUDOTINUS LEIDIMUOSE IR SERTIFIKATUOSE, ĮTRAUKTINI KODAI

G = gramai

kg = kilogramai

l = litrai

cm3 = kubiniai centimetrai

ml = mililitrai

m = metrai

m2 = kvadratiniai metrai

m3 = kubiniai metrai

skaičius = egzempliorių skaičius

Aprašymas | Kodas | Siūlomi vienetai | Alternatyvūs vienetai | Paaiškinimas |

Žievė | BAR | kg | | Medžio žievė (žalia, džiovinta arba malta; neapdorota) |

Kūnas | BOD | skaičius | kg | Beveik visas negyvas gyvūnas, įskaitant šviežią arba perdirbtą žuvį, vėžlių iškamšas, užkonservuotus drugelius, roplius spirite, medžioklės trofėjų iškamšas ir kt. |

Kaulas | BON | kg | skaičius | Kaulai, įskaitant nasrus |

Vėžlio filė | CAL | kg | | Vėžlio dalis po apatiniu arba po viršutiniu lukštu (vėžlio kremzlė sriubai) |

Šarvas | CAP | skaičius | kg | Žalias arba neapdorotas visas Testudinata rūšies šarvas |

Drožiniai | CAR | kg | m3 | Drožiniai (įskaitant medžio ir užbaigtus medienos produktus, tokius kaip baldai, muzikos instrumentai ir rankdarbiai). NB: yra keletas rūšių, iš kurių galima išdrožti daugiau nei vienos rūšies produktų (pvz., ragas ir kaulas); todėl atitinkamais atvejais aprašyme turi būti nurodytas produkto tipas (pvz., rago drožinys) |

Ikrai | EGG | kg | | Ikrai |

Skiedros | CHP | kg | | Medienos, ypač Aquilaria malaccensis ir Pterocarpus santalinus skiedros |

Kojos | CLA | skaičius | kg | Pvz., Felidae, Ursidae arba Crocodylia (NB: "vėžlių kojos" paprastai yra ne tikrosios kojos, o šarvai) |

Audinys | CLO | m2 | kg | Jei audinys nėra pagamintas vien iš CITES nurodytų rūšių plaukų, jei įmanoma, šių rūšių plaukų svoris registruojamas įrašant "HAI" kodą |

Koralas (žalias) | COR | kg | skaičius | Negyvas koralas arba koralų uola (NB: prekyba turėtų būti registruojama pagal gabalų skaičių tik tuo atveju, jei koralų egzemplioriai vežami vandeniu) |

Kultūra | CUL | kolbų skaičius ir pan. | | Dirbtinai padaugintų augalų kultūros |

Išvestiniai produktai | DER | kg/l | | Išvestiniai produktai (išskyrus nurodytus kitose šios lentelės vietose) |

Džiovintas augalas | DPL | skaičius | | Džiovinti augalai, pvz., herbariumo egzemplioriai |

Ausis | EAR | skaičius | | Ausys – dažniausiai dramblio |

Kiaušinis | EGG | skaičius | kg | Visas negyvybingas arba įskilęs kiaušinis (taip pat žr. "ikrai") |

Kiaušinis (gyvybingas) | EGL | skaičius | kg | Gyvybingi kiaušiniai – dažniausiai paukščių ir roplių, bet įskaitant ir žuvų bei bestuburių |

Ekstraktas | EXT | kg | l | Ekstraktas – dažniausiai augalų ekstraktai |

Plunksna | FEA | kg | skaičius | Plunksnos – kai tai yra daiktai (pvz., paveikslai), padaryti iš plunksnų, užregistruokite daiktų skaičių |

Pluoštas | FIB | kg | m | Pluoštas, pvz., augalų pluoštas, bet įskaitant ir teniso rakečių tinklelį |

Gėlė | FLO | kg | | Gėlės |

Gėlių vazonas | FPT | skaičius | | Gėlių vazonai, pagaminti iš augalų dalių, pvz., papartmedžio pluošto (NB: gyvi augalai, kuriais prekiaujama "bendrijos induose", turėtų būti registruojami kaip "gyvi augalai", o ne gėlių vazonai) |

Varlių kojelės | LEG | kg | | Varlių kojelės |

Vaisiai | FRU | kg | | Vaisiai |

Pėda | FOO | Skaičius | | Pėdos, pvz., dramblio, raganosio, hipopotamo, liūto, krokodilo ir t. t. |

Tulžis | GAL | kg | | Tulžis |

Tulžies pūslė | GAB | skaičius | kg | Tulžies pūslė |

Drabužis | GAR | skaičius | | Drabužiai, įskaitant pirštines ir skrybėles, bet ne batus; įskaitant drabužių apdailą arba papuošimą |

Genitalijos | GEN | kg | skaičius | Kastratai arba džiovinti peniai |

Šakniastiebių skiepas | GRS | skaičius | | Šakniastiebiai (be skiepūglių) |

Plaukai | HAI | kg | g | Plaukai, įskaitant visų gyvūnų plaukus, pvz., dramblių, jakų, vikunijų, gvanakų |

Ragas | HOR | skaičius | kg | Ragai, įskaitant elnio ragus |

Odos dirbiniai (smulkūs) | LPS | skaičius | | Smulkūs odos dirbiniai, pvz., diržai, petnešos, dviračių balneliai, čekių arba kredito kortelių dėklai, auskarai, rankinės, raktų žiedai, užrašų knygelės, moteriškos piniginės, tabako kapšeliai, vyriškos piniginės, laikrodžių dirželiai |

Odos dirbiniai (stambūs) | LPL | skaičius | | Stambūs odos dirbiniai, pvz., portfeliai, baldai, lagaminai, kelioniniai lagaminai |

Gyvi | LIV | skaičius | | Gyvi augalai ir gyvūnai. Vandeniu vežami gyvi koralai turėtų būti registruojami tik pagal skaičių |

Lapas | LVS | skaičius | kg | Lapai |

Rąstai | LOG | m3 | | Visa rąsto pavidalo mediena, kurios žievė arba balana yra nuskusta arba nenuskusta, arba grubiai aptašyta mediena, skirta perdirbti į pjautinę medieną, medienos masę ar faneros lakštus. NB: Specialios paskirties medienos rąstais prekiaujant pagal svorį (pvz., lignum vitae, Guaiacum spp), turėtų būti nurodomi kilogramais |

Mėsa | MEA | kg | | Mėsa, įskaitant žuvieną, jei ji nėra vientisa (žr. "kūnas") |

Vaistas | MED | kg/l | | Vaistai |

Muskusas | MUS | g | | Muskusas |

Aliejus | OIL | kg | l | Aliejus, pvz., vėžlių, ruonių, banginių, žuvų, įvairių augalų |

Gabalas – kaulo | BOP | kg | | Kaulo gabalai, neapdirbti |

Gabalas – rago | HOP | kg | | Rago gabalai, neapdirbti, įskaitant nuolaužas |

Gabalas – dramblio kaulo | IVP | kg | | Dramblio kaulo gabalai, neapdirbti, įskaitant nuolaužas |

Skiautės | PLA | m2 | | Kailių skiautės, įskaitant kilimėlius, jei jie pagaminti iš kelių odų |

Milteliai | POW | kg | | Milteliai |

Šaknis | ROO | skaičius | kg | Šaknys, svogūnai, gumbasvogūniai ir gumbai |

Pjautinė mediena | SAW | m3 | | Išilgai perpjauta arba profiliuota mediena; paprastai daugiau kaip 6 mm storio. NB: specialios paskirties medienos rąstais prekiaujant pagal svorį (pvz., lignum vitae, Guaiacum spp), turėtų būti nurodomi kilogramais |

Žvynai | SCA | kg | | Žvynai – pvz., vėžlių, kitų roplių, žuvų, skujuočių |

Sėkla | SEE | kg | | Sėklos |

Kiaukutas | SHE | skaičius | kg | Žali arba neapdoroti moliuskų kiaukutai |

Šonas | SID | skaičius | | Odų šonai arba paslėpsniai; neįskaitant krokodilų Tinga frames (žr. "oda") |

Griaučiai | SKE | skaičius | | Beveik visi griaučiai |

Oda | SKI | skaičius | | Beveik visa oda, žalia arba rauginta, įskaitant krokodilų Tinga frames |

Odos gabalas | SKP | skaičius | | Odos gabalai, įskaitant skiautes, žalias arba raugintas kaukoles |

Kaukolė | SKU | skaičius | Kaukolės | |

Sriuba | SOU | kg | l | Sriuba, pvz., vėžlio |

Egzempliorius (mokslinės paskirties) | SPE | kg/ml | | Mokslinės paskirties egzemplioriai, įskaitant kraują, audinius (pvz., inkstus, blužnį ir kt.), histologinius preparatus ir kt. |

Stiebas | STE | skaičius | kg | Augalų stiebai |

Uodega | TAI | skaičius | kg | Uodegos, pvz., kaimano (odai) arba lapės (drabužių apdailai, apykaklėms, boa ir kt.) |

Dantis | TEE | Skaičius | kg | Dantys, pvz., banginio, liūto, hipopotamo, krokodilo ir t. t. |

Mediena | TIM | m2 | kg | Žaliavinė mediena, išskyrus pjautus rąstus ir pjautinę medieną |

Trofėjus | TRO | Skaičius | | Trofėjus – visos vieno gyvūno trofėjaus dalys, jei jos eksportuojamos kartu: pvz., ragai (2), kaukolė, kaklo oda, nugaros oda, uodega ir kojos (t. y. 10 egzempliorių), sudaro vieną trofėjų. Bet jei, pavyzdžiui, eksportuojama tik gyvūno kaukolė ir ragai, tada abu šie gyvūnų egzemplioriai turėtų būti nurodyti kaip vienas trofėjus. Kitu atveju jie įrašomi atskirai. Viso kūno iškamša registruojama "BOD" kodu. Jei tai vien tik oda, ji registruojama "SKI" kodu. |

Iltis | TUS | skaičius | kg | Beveik sveikos iltys, apdirbtos arba neapdirbtos, įskaitant dramblio, hipopotamo, jūrų vėplio, narvalo iltis, bet ne kitus dantis |

Apdariniai lakštai: rotacinė fanerafaneros dalys | VEN | m3, m2 | kg | Vienodo storio, paprastai 6 mm arba plonesni medienos sluoksniai arba lakštai, dažniausiai nušlifuoti (rotacinė fanera) arba supjaustyti (faneros dalys), naudojami gaminti klijuotą fanerą, faneruotus baldus, fanerines talpyklas ir kt. |

Vaškas | WAX | kg | | Vaškas, įskaitant pilkąją ambrą |

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

STANDARTINĖS NOMENKLATŪROS NUORODOS, NAUDOTINOS PAGAL 4 STRAIPSNIO 3 DALIES C PUNKTĄ, SIEKIANT LEIDIMUOSE IR SERTIFIKATUOSE NURODYTI MOKSLINIUS PAVADINIMUS

a) Mammal species of the world: A taxonomic and geographic reference, 2-as leidimas, (redagavo D. E. Wilson ir D. M. Reeder, 1993, Smithsonian Institute Press) – dėl žinduolių nomenklatūros, išskyrus Balaenoptera in Rice gentį, D. W., 1998: Marine mammals of the World. Systematics and distribution. Specialus leidinio numeris 4: i-ix, 1–231; The Society for Marine Mammals.

b) A reference list of the birds of the world (J. J. Morony, W. J. Bock and J. Farrand Jr, 1975, American Museum of Natural History) – dėl paukščių būrių ir šeimų pavadinimų.

c) Distribution and taxonomy of birds of the world (C. G. Sibley and B. L. Monroe Jr., 1990, Yale University Press) ir A suplement to: Distribution and taxonomy of birds of the world (Sibley ir Monroe, 1993, Yale University Press) – dėl paukščių genčių ir rūšių pavadinimų.

d) Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. and R. Mertens, 1996 (naujas leidimas), I-XXVI, 1–506, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN 3-437-35048-X) – dėl krokodilų, vėžlių, sausumos vėžlių bei tuatarų pavadinimų ir A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J. B., 1922: i-xiii, 1–363, išleista privačiai, J. B. Iverson, Dept. of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana 47374, United States of America, ISBN 0-9617431-0-5) – dėl sausumos vėžlių ir vėžlių pasiskirstymo.

e) Herpetology (Pough, F. H., R. M. Andrews, J. E. Cadle, M. L. Crump, A. H. Savitzky ir K. D. Wells, 1998, i-xi, 1–577) – dėl Sauria šeimų atribojimo.

f) Chamaeleonidae (C. J. J. Klaver ir W. Böhme, 1997. Das Tierreich 112: i-xv, 1–85; Ralter de Gruyter, Berlin, New York, ISBN 3-11-015187-1) – dėl visų chameleonų rūšių pavadinimų.

g) Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. 1993 (Cei, José M. In Monografie XIV, Museo regionale di Scienze Naturali), Lizards of Brazilian Amazonia (Avila Pires, T. C. S., 1995, Zool. Verh. 299: 1–706, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, ISBN 90-73239-40-0); A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from Central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus [Colli, G. R., A. K. Péres ir H. J. da Cunha, 1998, Herpetologica 54 (4): 477–492]; ir A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata: Teiidae) from Central Brazil (Manzani, P. R. ir A. S. Abe, 1997, Boletim do Museu Nacional. Nov. Ser. Zool. 382: 1–10) – dėl Tupinambis genties rūšių pavadinimų.

h) Snake species of the world: A taxonomic and geographic reference: 1 tomas (Campbell, McDiamid ir Touré, 1997), išleista remiant Herpetologų lygai – dėl gyvačių nomenklatūros, išskyrus šiuos atvejus: ir toliau turėtų būti vartojami šie Malagasy boid gyvačių pavadinimai: Acrantophis dumerilii Jan, 1860, Acranthopis madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844) ir Sanzinia madagascariensis ((Duméril & Bibron, 1844); ir toliau vartojami šie Calabaria, Charina ir Lichanura genčių pavadinimai: Calabaria reinhardtii (Schlegel, 1848), Charina bottae (Blainville, 1935) ir Lichanura trivirgata (Cope, 1861); pripažįstami šie du Python molurus porūšiai: P. m. molurus (Linnaeus, 1758) ir P. m. bivittatus Kuhl, 1820.

i) Amphibian species of the world: A taxonomic and geographic reference (D. R. Frost, 1985, Allen Press ir The Association of Systematics Collections) ir Amphibian species of the world: Additions and corrections (W. E. Duellman, 1993, University of Kansas) – dėl varliagyvių nomenklatūros ir A review of the genus Mantella (Anura, Ranidae, Mantellinae): taxonomy, distribution and conservation of Malagasy poison frogs, (Vences, M., F. Glaw ir W. Böhme, 1999; Alytes 17 (1–2): 3–72) – dėl Mantella genties.

j) Catalog of fishes. (Eschmeier, W. N., 1998, 1 t. Įvadinė medžiaga. Žuvų rūšys A–L: 1–958. 2 t. Žuvų rūšys M–Z: 959–1820. 3 t. Žuvų gentys. Žuvių rūšių ir genčių klasifikacija. Cituojama literatūra. Priedai: 1821–2905. California Academy of Sciences, ISBN 0-940228-47-5) – dėl visų žuvų taksonomijos ir pavadinimų.

k) Turėtų būti vartojama ši Brachypelma genties nomenklatūra:

Brachypelma albopilosum Valerio, 1980;

Brachypelma angustum Valerio, 1980;

Brachypelma auratum Schmidt, 1992;

Brachypelma aureoceps (Chamberlin, 1917);

Brachypelma baumgarteni Smith, 1993;

Brachypelma boehmei Schmidt & Klaas, 1994;

Brachypelma embrithes (Chamberlin & Ivie, 1936);

Brachypelma emilia (White, 1856);

Brachypelma epicureanum (Chamberlin, 1925);

Brachypelma fossorium Valerio, 1980;

Brachypelma mesomelas (Pickard-Cambridge, 1892);

Brachypelma sabulosum (Pickard-Cambridge, 1897);

Brachypelma smithi (Pickard-Cambridge, 1897) (vartotini sinonimai Brachypelma annitha ir Brachypelma harmorii);

Brachypelma vagans (Ausserer, 1875).

l) The Plant Book, naujai išleistas leidimas (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press) – dėl visų CITES augalų genčių pavadinimų, jei jų nepakeičia n–r punktuose minimi Konvencijos šalių konferencijos priimti etaloniniai katalogai.

m) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8-as leidimas (J. C. Willis, peržiūrėjo H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) – dėl knygoje The Plant Book nepaminėtų genčių sinonimų, jei jų nepakeičia m–q punktuose minimi Konvencijos šalių konferencijos priimti etaloniniai katalogai.

n) A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne ir K. D. Hill, 1995, Leidinyje: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, p. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) ir Nomenklatūros komiteto priimti pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Cycadaceae, Stangeriaceae ir Zamaceae rūšių pavadinimus.

o) The Bulb Checklist (1997, sudarė Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Cyclamen (Primulaceae), Galanthus bei Sternbergia (Liliaceae) rūšių pavadinimus.

p) The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae) (1997, išleido German Federal Agency for Nature Conservation) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į sultingųjų karpažolių rūšių pavadinimus.

q) CITES Cactaceae checklist, antras leidimas (1999, sudarė D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Cactaceae rūšių pavadinimus.

r) CITES orchid checklist, (sudarė Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione bei Sophronitis (I tomas, 1995) ir Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula bei Encyclia (2 tomas, 1997) rūšių pavadinimus.

--------------------------------------------------

VII PRIEDAS

1. 4 straipsnio 3 dalies d punkte nurodyti leidimuose ir sertifikatuose įrašomi kodai, nurodantys paminėtą sandorio tikslą

B = Išvedimui nelaisvėje arba dirbtinai padauginti

E = Ugdymo tikslais

G = Botanikos sodams

H = Kaip medžioklės trofėjai

L = Vykdymui

M = Biomedicininiams tyrimams

N = Reintrodukcijai arba introdukcijai į natūralią aplinką

P = Asmeniniais tikslais

Q = Cirkams ir kilnojamoms parodoms

S = Moksliniais tikslais

T = Komerciniais tikslais

Z = Zoologijos sodams

2. 4 straipsnio 3 dalies e punkte nurodyti leidimuose ir sertifikatuose įrašomi kodai, nurodantys paminėtą egzempliorių kilmės šaltinį

W = Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R = Egzemplioriai, kilę iš ūkių

D = A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais išvesti nelaisvėje, ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai.

A = A priede nurodyti augalai, dirbtinai padauginti ne komerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai.

C = A priede nurodyti gyvūnai, išvesti nelaisvėje nekomerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti gyvūnai, nelaisvėje išvesti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriumi, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai.

F = Nelaisvėje gimę gyvūnai, neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1808/2001 III skyriuje nurodytų kriterijų, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai.

I = Konfiskuoti arba areštuoti egzemplioriai [1]

O = Ikikonvenciniai [2]

U = Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

[1] Vartotinas tik kartu su kito šaltinio kodu.

[2] Vartotinas tik kartu su kito šaltinio kodu.

--------------------------------------------------

VIII PRIEDAS

32 STRAIPSNIO A PUNKTE NURODYTOS GYVŪNŲ RŪŠYS

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

--------------------------------------------------

Top