EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1508

2001 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1508/2001, nustatantis prekybos svogūnais standartą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2213/83

OJ L 200, 25.7.2001, p. 14–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 184 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 184 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 184 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 184 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 184 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 184 - 188
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 184 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 184 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 184 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 200 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 200 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; netiesiogiai panaikino 32008R1221 . Latest consolidated version: 06/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1508/oj

32001R1508Oficialusis leidinys L 200 , 25/07/2001 p. 0014 - 0018


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1508/2001

2001 m. liepos 24 d.

nustatantis prekybos svogūnais standartą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2213/83

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 911/2001 [2], ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Svogūnai yra įrašyti į produktų, kuriems turi būti priimti standartai, sąrašą Reglamento (EB) Nr. 2200/96 I priede. 1983 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2213/83, nustatantis svogūnų ir salotinių trūkažolių kokybės standartus [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2390/97 [4], yra taisytas ir nebegali užtikrinti teisinio aiškumo.

(2) Aiškumo sumetimais taisyklės dėl svogūnų turėtų būti atskirtos nuo taisyklių, taikomų kitiems produktams pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2213/83. Todėl aptariamosios taisyklės turėtų būti performuluotos, ir Reglamento (EB) Nr. 2213/83 I priedas turėtų būti panaikintas. Tuo tikslu, taip pat siekiant išlaikyti skaidrumą pasaulio rinkoje, reikėtų atsižvelgti į svogūnų standartą, kurį rekomenduoja Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) Gendančių produktų ir kokybės standartų kūrimo darbo grupė.

(3) Tų standartų taikymas turi padėti pašalinti iš rinkos nepatenkinamos kokybės produktus gaminant produkciją, kuri geriau tenkintų vartotojų poreikius, ir gerinant prekybą konkurencinėmis sąlygomis, tokiu būdu padedant didinti produkcijos pelningumą.

(4) Šie standartai taikomi visuose prekybos etapuose. Transportavimas tolimus atstumus, sandėliavimas tam tikrą laikotarpį ir įvairūs procesai, kuriuose dalyvauja produktai, gali sukelti tam tikrus pakitimus dėl biologinio produktų vystymosi ar jų savybės greitai gesti. Į tokį suprastėjimą reikėtų atsižvelgti taikant standartą įvairiais prekybos etapais po produktų išsiuntimo.

(5) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Svogūnų, klasifikuojamų KN kodu 07031019, prekybos standartas nustatomas priede.

Šis standartas taikomas visais prekybos etapais, laikantis Reglamentu (EB) Nr. 2200/96 nustatytų sąlygų.

Tačiau po išsiuntimo produktai gali atrodyti ne tokie švieži ir sodrūs palyginti su standarto reikalavimais ir šiek tiek prastesni dėl juose vykstančių procesų ir gendančių savybių.

2 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2213/83 iš dalies keičiamas taip:

1) Pavadinime išbraukiami žodžiai "svogūnai ir".

2) 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama ir išdėstoma taip:

"1. Salotinių trūkažolių, klasifikuojamų KN kodu 07052100, prekybos standartas nustatomas šio Reglamento priede."

3) I priedas išbraukiamas.

4) Vietoj II priedo pavadinimo įrašomas pavadinimas "Priedas".

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2002 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. liepos 24 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 297, 1996 11 21, p. 1.

[2] OL L 129, 2001 5 11, p. 3.

[3] OL L 213, 1983 8 4, p. 13.

[4] OL L 330, 1997 12 2, p. 12.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

SVOGŪNŲ STANDARTAS

I. PRODUKCIJOS APIBRĖŽIMAS

Šis standartas taikomas iš Allium cepa L. veislių (kultivarų) išauginamiems svogūnams, kurie tiekiami vartotojui natūralios būklės, išskyrus žalius svogūnus su visais laiškais ir svogūnus, skirtus pramoniniam perdirbimui.

II. NUOSTATOS DĖL KOKYBĖS

Standarto tikslas yra apibrėžti paruoštų ir supakuotų svogūnų kokybės reikalavimus.

A. Minimalūs reikalavimai

Visų klasių svogūnai, atsižvelgiant į kiekvienos klasės specialias nuostatas ir leistinus nukrypimus, turi būti:

- nepažeisti,

- nesugedę; produktai, paveikti puvinio ar suprastėję tiek, kad yra nebetinkami vartoti, pašalinami,

- švarūs, praktiškai be jokių pašalinių medžiagų,

- nepažeisti šalčio,

- pakankamai išdžiūvę savo paskirčiai (sandėliavimui skirtų svogūnų pirmosios dvi luobelės ir kotelis turi būti visiškai išdžiūvę),

- be tuščiavidurių ar sukietėjusių kotelių,

- faktiškai neturintys kenkėjų,

- faktiškai nesužaloti kenkėjų,

- neturintys normos ribas peržengiančios išorinės drėgmės,

- be jokio pašalinio kvapo ir (arba) skonio.

Be to, koteliai turi būti susukti arba švariai nupjauti, ne ilgesni kaip 6 cm (išskyrus supintus svogūnus).

Svogūnų išsivystymas ir būklė turi būti tokie, kad jie galėtų:

- išlaikyti transportavimą bei paruošimą ir

- paskyrimo vietą pasiekti patenkinamos būklės.

B. Klasifikacija

Svogūnai klasifikuojami į dvi toliau apibrėžtas klases:

i) I klasė

Šios klasės svogūnai turi būti geros kokybės. Jie turi būti būdingi savo veislei.

Svogūnų gumbai turi būti:

- kieti ir kompaktiški,

- nesudygę (be matomų išorėje daigų),

- be stormenų, susidariusių dėl nenormalaus išsivystymo,

- praktiškai be šaknelių; tačiau nurauti nevisiškai užaugę svogūnai gali turėti šakneles.

Tačiau gali būti leidžiami šie trūkumai, jei jie neturi įtakos bendrai produkto išvaizdai:

- nedidelis formos trūkumas,

- nedidelis spalvos trūkumas,

- nedidelės dėmelės, kurios neturi įtakos paskutinei sudžiūvusiai luobelei, apsaugančiai minkštimą, jei ji nėra didesnė kaip viena penktoji gumbo paviršiaus,

- paviršiaus įtrūkimai ir nusilupusi išorinė luobelė, jei minkštimas yra apsaugotas.

ii) II klasė

Šiai klasei priskiriami svogūnai, kurie nepatenka į I klasę, bet atitinka pirmiau nurodytus mažiausius reikalavimus. Jie turi būti pakankamai kieti.

Gali būti leidžiami šie trūkumai, jei svogūnai išlaiko savo pagrindines kokybės, išsilaikymo kokybės ir pateikimo savybes:

- formos trūkumai,

- spalvos trūkumai,

- išorėje matomos pirmųjų daigų žymės (ne daugiau kaip 10 % pateiktos partijos skaičiaus ar masės),

- nusitrynimo žymės,

- nedidelės parazitų ar ligos paliktos žymės,

- nedideli užgiję įtrūkimai,

- nedidelės užgijusios sumušimų žymės, kurios neturėtų pakenkti išsilaikymui,

- šaknelių kuokšteliai,

- dėmės, kurios nepakenkia paskutinei išdžiūvusiai luobelei, apsaugančiai minkštimą, jei jos yra ne didesnės kaip pusė gumbo paviršiaus,

- išorės luobelių įtrūkimai ir ne daugiau kaip trečdalis gumbo paviršiaus be išorinių luobelių, jei minkštimas nepažeistas.

III. NUOSTATOS DĖL RŪŠIAVIMO PAGAL DYDĮ

Dydis nustatomas pagal didžiausią pjūvio per pusiaują diametrą. Didžiausių ir mažiausių svogūnų diametrų skirtumas toje pačioje pakuotėje neturi būti didesnis kaip:

- 5 mm, kai mažiausio svogūno diametras yra 10 mm ir didesnis, bet mažesnis kaip 20 mm. Tačiau kai svogūno diametras yra 15 mm ir didesnis, bet mažesnis kaip 25 mm, skirtumas gali būti 10 mm,

- 15 mm, kai mažiausio svogūno diametras yra 20 mm ir didesnis, bet mažesnis kaip 40 mm,

- 20 mm, kai mažiausio svogūno diametras yra 40 mm ir didesnis, bet mažesnis kaip 70 mm,

- 30 mm, kai mažiausio svogūno diametras yra 70 mm ir didesnis.

Mažiausias diametras – 10 mm.

IV. NUOSTATOS DĖL LEISTINŲ NUOKRYPIŲ

Kiekvienoje pakuotėje (kiekvienoje partijoje, jei produktai pateikiami nepakuoti) leistini produkcijos, neatitinkančios nurodytos klasės, kokybės ir dydžio nuokrypiai.

A. Leistini kokybės nuokrypiai

i) I klasė

10 % svogūnų, netenkinančių I klasės reikalavimų, bet atitinkančių II klasės reikalavimus arba, išimties tvarka, neviršijančių tos klasės nukrypimų, skaičiaus ar masės.

ii) II klasė

10 % svogūnų, netenkinančių nei klasės reikalavimų, nei mažiausių reikalavimų, skaičiaus ar masės, išskyrus produkciją, pakenktą puvinio arba kitaip suprastėjusią, dėl ko ji netinka vartojimui.

B. Leistini dydžio nuokrypiai

Visoms klasėms: 10 % svogūnų, netenkinančių nurodyto dydžio, kurių diametras yra didesnis ar mažesnis ne daugiau kaip 20 %.

V. NUOSTATOS DĖL PATEIKIMO

A. Vienodumas

Kiekvienos pakuotės (arba kiekvienos partijos, jei produktai pateikiami nepakuoti) turinys turi būti vienodas, joje turi būti tik tos pačios kilmės, veislės, kokybės ir dydžio svogūnai.

Matoma pakuotės turinio dalis (ar partijos, jei produktai pateikiami nepakuoti) turi atspindėti visą turinį.

B. Įpakavimas

Svogūnai turi būti supakuoti taip, kad produkcija būtų tinkamai apsaugota.

Pakuotės viduje naudojamos medžiagos turi būti naujos, švarios ir tokios kokybės, kuri padėtų išvengti bet kokios išorinės ar vidinės žalos produkcijai. Leidžiama naudoti tiktai tokias medžiagas, visų pirma popierių ar antspaudus su prekinėmis specifikacijomis, jeigu spausdinta arba ženklinta buvo netoksišku rašalu ar klijais.

Pakuotėse neturi būti jokių pašalinės kilmės medžiagų.

C. Pateikimas

Svogūnai gali būti pateikti:

- sudėti sluoksniais,

- palaidi pakuotėse (ir talpyklose, jei nepakuoti),

- vežami nepakuoti transporto priemonėmis,

- supinti:

po tam tikrą gumbų skaičių, ir šiuo atveju pynėse turi būti ne mažiau kaip šeši svogūnai (su visiškai išdžiūvusiais koteliais),

į tam tikro grynojo svorio pynes.

Pynių savybės vienoje pakuotėje (gumbų skaičius, grynasis svoris) turi būti vienodos.

VI. ŽENKLINIMO NUOSTATOS

Ant kiekvienos pakuotės įskaitomai ir neištrinamai ant tos pačios pusės sugrupuotomis raidėmis turi būti pateikta iš išorės matoma ši informacija tik apie pakuotėje esamus produktus.

Vežant svogūnus nepakuotus (tiesiai pakrautus į transporto priemonę), ši informacija turi būti pateikta važtos dokumente ir pritvirtinta transporto priemonės viduje matomoje vietoje.

A. Tapatumas

Pakuotojas ir (arba) siuntėjas, pavadinimas ir adresas arba oficialiai išduotas ar pripažįstamas kodinis ženklas. Tačiau, jeigu naudojamas kodas, nuorodą pakuotojas ir (arba) siuntėjas (arba atitinkamą santrumpą) reikia pateikti šalia šio kodo.

B. Produkcijos tipas

Svogūnai, jei iš išorės pakuotės turinio nematyti.

C. Produkcijos kilmė

Kilmės šalis ir pasirinktinai išauginimo rajonas arba nacionalinis, regiono ar vietinis vietovardis.

D. Komercinės specifikacijos

- Klasė.

- Dydis, nurodant mažiausią ir didžiausią diametrus.

- Grynasis svoris.

E. Oficialus kontrolės ženklas (nebūtina)

--------------------------------------------------

Top