EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0996

2001 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 996/2001, iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 1764/86, (EEB) Nr. 2319/89 ir (EEB) Nr. 2320/89, nustatančius minimalius kokybės reikalavimus perdirbtų pomidorų, kriaušių ir persikų produktams taikant pagalbos gamybai schemą

OJ L 139, 23.5.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 198 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 198 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 83 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/996/oj

32001R0996Oficialusis leidinys L 139 , 23/05/2001 p. 0009 - 0010


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 996/2001

2001 m. gegužės 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 1764/86, (EEB) Nr. 2319/89 ir (EEB) Nr. 2320/89, nustatančius minimalius kokybės reikalavimus perdirbtų pomidorų, kriaušių ir persikų produktams taikant pagalbos gamybai schemą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2699/2000 [2], ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Reglamento (EB) Nr. 2201/96 2 straipsnyje numatyta pagalbos gamintojų organizacijoms, pristatančioms į to reglamento I priede išvardytus produktus skirtus perdirbti pomidorus, persikus ir kriaušes, sistema.

(2) 1986 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 1764/86, nustatančiame pagalbos gamybai schemos minimalius kokybės reikalavimus perdirbtų pomidorų produktams [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1593/98 [4], 1989 m. liepos 28 d. Reglamente (EEB) Nr. 2319/89 dėl minimalių kokybės reikalavimų Williams ir Rocha veislių kriaušėms sirupe ir savo sultyse, kurios atitinka pagalbos gamybai schemos sąlygas, [5] ir 1989 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2320/89 dėl minimalių kokybės reikalavimų persikams sirupe ir savo sultyse, atitinkantiems pagalbos gamybai schemos sąlygas [6], nustatyti minimalūs kokybės reikalavimai minėtiems produktams. Šiuos reglamentus reikėtų iš dalies pakeisti atsižvelgiant į Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2699/2000 padarytus dalinius pagalbos sistemos pakeitimus.

(3) Reglamentais (EEB) Nr. 1764/86, (EEB) Nr. 2319/89 ir (EEB) Nr. 2320/89 nustatyti kokybės reikalavimai yra išsamios taikymo taisyklės, be tų, kurios nustatytos 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 449/2001, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 išsamias taikymo taisykles dėl pagalbos schemos perdirbtų vaisių ir daržovių produktams [7], kuriuo buvo panaikintas ir pakeistas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 504/97 [8].

(4) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Perdirbtų vaisių ir daržovių produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1764/86 iš dalies keičiamas taip:

1. 1 straipsnis pakeičiamas taip:

"1 straipsnis

Šiame reglamente nustatyti minimalūs kokybės reikalavimai, kuriuos turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 449/2001 1 straipsnio 2 dalyje apibūdinti perdirbtų pomidorų produktai."

2. 2, 3, 8 straipsniuose, 10 straipsnio 3 dalies a punkte ir 11 straipsnyje žodžiai "Reglamentas (EB) Nr. 504/97" keičiami žodžiais "Reglamentas (EB) Nr. 449/2001".

2 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2319/89 iš dalies keičiamas taip:

1. Pavadinimas pakeičiamas taip:

"nustatantis minimalius kokybės reikalavimus Williams ir Rocha veislių kriaušėms sirupe ir (arba) savo sultyse taikant pagalbos gamybai schemą."

2. 1 straipsnis pakeičiamas taip:

"1 straipsnis

Šiame reglamente nustatyti minimalūs kokybės reikalavimai, kuriuos turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 449/2001 1 straipsnio 2 dalyje apibūdintos sirupe ir (arba) savo sultyse užkonservuotos Williams ir Rocha veislių kriaušės (toliau – kriaušės sirupe ir (arba) savo sultyse)."

3 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2320/89 iš dalies keičiamas taip:

1. Pavadinimas pakeičiamas taip:

"nustatantis minimalius kokybės reikalavimus persikams sirupe ir (arba) savo sultyse taikant pagalbos gamybai schemą."

2. 1 straipsnis pakeičiamas taip:

"1 straipsnis

Šiame reglamente nustatyti minimalūs kokybės reikalavimai, kuriuos turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 449/2001 1 straipsnio 2 dalyje apibūdinti sirupe ir (arba) savo sultyse užkonservuoti persikai."

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gegužės 22 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 297, 1996 11 21, p. 29.

[2] OL L 311, 2000 12 12, p. 9.

[3] OL L 153, 1986 6 7, p. 1.

[4] OL L 208, 1998 7 29, p. 17.

[5] OL L 220, 1989 7 29, p. 51.

[6] OL L 220, 1989 7 29, p. 54.

[7] OL L 64, 2001 3 6, p. 16.

[8] OL L 78, 1997 3 20, p. 14.

--------------------------------------------------

Top