Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0214

2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 214/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos nugriebto pieno miltelių rinkoje

OJ L 37, 7.2.2001, p. 100–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 339 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 142 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2010; panaikino 32009R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/214/oj

32001R0214Oficialusis leidinys L 037 , 07/02/2001 p. 0100 - 0111


Komisijos reglamentas (EB) Nr. 214/2001

2001 m. sausio 12 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos nugriebto pieno miltelių rinkoje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1040/2000 [2], ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1) Reglamentas (EB) Nr. 1255/1999 pakeitė Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 804/68 [3] ir, inter alia, Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 777/87 [4], numatantį sviestui ir nugriebto pieno milteliams taikomas supirkimo priemones. Atsižvelgiant į tas naujas priemones ir įgytą patirtį, reikėtų iš dalies pakeisti išsamias intervenciją nugriebto pieno miltelių rinkoje nustatančias taisykles. Todėl, siekiant aiškumo, reikia iš naujo suformuluoti konkrečius reglamentus, kurie anksčiau reguliavo įvairius intervencijos aspektus, t. y. 1976 m. rugsėjo 10 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2213/76 dėl nugriebto pieno miltelių pardavimo iš viešųjų sandėlių [5] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2080/96 [6], 1987 m. gegužės 18 d. Reglamentą (EEB) Nr. 1362/87, nustatantį išsamias Reglamento (EEB) Nr. 777/87 dėl nugriebto pieno miltelių supirkimo ir pagalbos privačiam jų saugojimui taikymo taisykles [7], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 569/96 [8], 1991 m. gegužės 3 d. Reglamentą (EEB) Nr. 1158/91 dėl konkurso tvarka intervencinių agentūrų superkamo nugriebto pieno [9] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 124/1999 [10], ir 1996 m. vasario 22 d. Reglamentą (EB) Nr. 322/96, nustatantį išsamias nugriebto pieno miltelių sandėliavimo viešuosiuose sandėliuose taisykles [11], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 419/98 [12], o jų nuostatas sutraukti į vieną reglamentą.

(2) Intervencinės agentūros gali supirkti tik tokius nugriebto pieno miltelius, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus, kokybės ir pateikimo sąlygas, kurias reikia apibrėžti. Taip pat reikia nustatyti ir analizės metodus bei išsamias kokybės kontrolę reguliuojančias taisykles ir, jeigu to reikalauja situacija, turėtų būti priimta nuostata dėl nugriebto pieno miltelių radioaktyvumo, kurio maksimalūs lygiai prireikus nustatomi Bendrijos teisės aktais, patikrinimo.

(3) Siekiant užtikrinti, kad intervencinės priemonės veiktų sklandžiai, reikia tiksliai apibrėžti gamybos įmonių patvirtinimo sąlygas ir jų laikymosi patikrinimą. Kad tos priemonės būtų veiksmingos, reikėtų priimti nuostatą, kokių veiksmų imamasi, jeigu tų sąlygų nesilaikoma. Kadangi nugriebto pieno miltelius gali supirkti intervencinė agentūra, priklausanti ne tai valstybei narei, kurios teritorijoje jie buvo pagaminti, supirkimą atliekanti intervencijos agentūra turėtų sugebėti patikrinti, kad tokiais atvejais būtų laikomasi kokybės ir pateikimo sąlygų.

(4) Nesugebėjimas laikytis tokių reikalavimų turėtų neapsunkinti Bendrijos biudžeto; reikalavimų neatitinkančius nugriebto pieno miltelius turėtų atsiimti juos pristatęs ūkio subjektas ir apmokėti visas sandėliavimo išlaidas.

(5) Reikėtų tiksliai nustatyti minimalų parduoti siūlomą kiekį. Pasiūlymai turėtų būti pateikiami kartu su užstatu, siekiant užtikrinti, jog pasiūlymo bus laikomasi, o nugriebto pieno milteliai bus pristatyti per nurodytą laiką.

(6) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnį intervencinės agentūros gali supirkti tiktai turinčius minimalų baltymų kiekį nugriebto pieno miltelius. Be to, supirkimo kaina gali svyruoti, nelygu baltymų kiekis. Reikėtų nustatyti supirkimo kainos apskaičiavimo metodą.

(7) Siekiant tinkamai valdyti sandėliuojamas atsargas, reikėtų tiksliai apibrėžti valstybių narių įsipareigojimus: nustatyti maksimalų atstumą iki sandėliavimo vietos ir patiriamas išlaidas, jeigu tas atstumas viršijamas, reikalauti, visų pirma, kad atsargos būtų prieinamos, partijų tapatumas nustatytas ir kad sandėliuojami nugriebto pieno milteliai būtų apdrausti nuo rizikos. Siekiant užtikrinti tolygų patikrinimų dažnumą ir vienodą lygį, reikia apibrėžti nacionalinių valdžios institucijų atliekamų sandėlių patikrinimų pobūdį ir skaičių. Kadangi intervencines agentūras saisto galiojančios einamojo laikotarpio sandėliavimo sutartys, reikėtų priimti nuostatą, pagal kurią sukrovimo į sandėlius ir iškrovimo iš jų reikalavimai, būtų taikomi tiktai tiems nugriebto pieno miltelių kiekiams, kurie supirkti intervencinių agentūrų nuo 2000 m. rugsėjo 1 dienos.

(8) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 2 dalį nugriebto pieno miltelių supirkimą galima sustabdyti iš karto, kai intervencijai siūlomi kiekiai kiekvienais metais nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. viršija 109000 tonų. Tokiu atveju supirkti galima pagal nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse, kurio išsamias taisykles reikia nustatyti. Reikėtų apibrėžti konkurso sąlygas: visų pirma minimalų kiekį, pateikimo terminus ir maksimalią supirkimo kainą. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi kokybės ir nugriebto pieno miltelių pateikimo reikalavimų konkurso metu ir sukrovus į sandėlius, iš konkurso dalyvių tuo tikslu turėtų būti reikalaujama pateikti raštišką įsipareigojimą kartu su savo pasiūlymu. Su pasiūlymu turėtų būti pateikiamas ir užstatas, siekiant garantuoti, kad pasiūlymas galios pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, ir kad nugriebto pieno milteliai bus pristatyti laikantis tam tikrų galutinių terminų, kuriuos reikia nustatyti. Be to, reikia apibrėžti supirkimo kainos apskaičiavimo metodą atsižvelgiant į nugriebto pieno miltelių baltymų kiekį.

(9) Norint tinkamai tvarkyti intervencines atsargas reikia, kad nugriebto pieno milteliai būtų parduoti, kai tik atsiras pardavimo rinkos. Siekiant užtikrinti vienodas galimybes, visoms suinteresuotoms šalims turėtų būti sudarytos sąlygos pirkti. Norint išvengti rinkos destabilizavimo, reikėtų nustatyti pardavimo kainą atsižvelgiant į rinkos situaciją. Reikėtų nustatyti pardavimo sąlygas, numatant įvykdymo garanto pateikimą, visų pirma dėl nugriebto pieno miltelių perėmimo ir apmokėjimo terminų. Siekdamos kontroliuoti atsargas, valstybės narės turėtų informuoti Komisiją apie parduotų nugriebto pieno miltelių kiekius.

(10) Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 3 dalyje numatyta suteikti pagalbą už privatų nugriebto pieno miltelių saugojimą. Siekiant užtikrinti tinkamą priemonių kontrolę, turėtų būti numatyta sutarties sudarymo galimybė ir saugojimo sąlygų specifikacijų rinkinys. Dėl tos pačios priežasties taip pat reikėtų nustatyti išsamias dokumentacijos, apskaitos ir patikrinimų bei inspektavimo tvarkos taisykles, visų pirma dėl 7 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų. Norint palengvinti pagal privataus saugojimo sutartis saugomų produktų patikrinimus, reikia numatyti galimybę juos išvežti iš sandėlių partijomis, nebent valstybė narė leidžia išvežti mažesnį kiekį.

(11) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios intervencijos nugriebto pieno miltelių rinkoje taisyklės, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnyje, dėl:

a) supirkimo intervencine kaina;

b) supirkimo pagal nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse;

c) nugriebto pieno miltelių pardavimo iš viešojo sandėlio nustatyta kaina;

d) privataus saugojimo pagalbos suteikimo.

II SKYRIUS

VIEŠASIS SANDĖLIAVIMAS

1 skirsnis

Supirkimo sąlygos

2 straipsnis

1. Intervencinės agentūros superka tiktai tokius nugriebto pieno miltelius, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 1 dalį ir šio straipsnio 2–7 dalis ir kurie siūlomi intervencijai nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

2. Kompetentingos institucijos tikrina nugriebto pieno miltelių kokybę, naudodamosi I priede nurodytais analizės metodais, remdamosi mėginiais, paimtais pagal III priede nustatytas taisykles. Patikrinimais turi būti nustatyta, jog nugriebto pieno milteliuose nėra kitų produktų, ypač pasukų ar išrūgų, kaip apibrėžta I priede.

Tačiau, Komisijai sutikus, valstybės narės gali sukurti jų pačių prižiūrimą tam tikrų kokybės reikalavimų ir tam tikrų patvirtintų įmonių tikrinimo sistemą.

3. Radioaktyvumo lygiai nugriebto pieno milteliuose negali viršyti maksimalių leistinų lygių, kurie taikytini pagal Bendrijos taisykles.

Produkto radioaktyvaus užterštumo lygis kontroliuojamas, jeigu to reikalauja situacija ir tiktai reikiamu laikotarpiu. Jeigu reikia, patikrinimų trukmė ir apimtis nustatomi laikantis Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 42 straipsnyje nurodytos tvarkos.

4. Nugriebto pieno milteliai turėjo būti pagaminti per 30 dienų iki tos dienos, kurią intervencijos agentūra gavo pasiūlymą parduoti. Jeigu nugriebto pieno milteliai laikomi bokštuose, jie turėjo būti pagaminti per keturias savaites iki tos savaitės, kurią buvo gautas pasiūlymas.

5. Minimalus pardavimui siūlomas kiekis yra 20 tonų. Valstybės narės gali reikalauti, kad nugriebto pieno milteliai nebūtų siūlomi tonos dalimis.

6. Nugriebto pieno milteliai supakuojami į maišus, kurių neto svoris yra 25 kg, laikantis II priede nustatytų reikalavimų ir nurodant tokią informaciją, kur tinkama, pateikiamą kodu:

a) patvirtinimo numerį, kuris nurodo gamyklą ir valstybę narę gamintoją;

b) datą arba, kur tinkama, gamybos savaitę;

c) gamybos partijos numerį;

d) nuorodą "purškimo būdu pagaminti nugriebto pieno milteliai".

7. Nugriebto pieno milteliai pristatomi ant ilgam sandėliavimui pritaikytų padėklų:

Jeigu pristatoma ant išmestinų padėklų, į nugriebto pieno miltelių supirkimo kainą įeina padėklo pirkimo išlaidos.

Jeigu pristatoma ant EUR arba panašios kokybės padėklų, jie grąžinami pardavėjui arba iškeičiami į lygiaverčius padėklus ne vėliau, kaip iškrovus iš sandėlio.

3 straipsnis

1. Kaip minėta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 1 dalyje, įmonės patvirtinamos tik tokiu atveju, jeigu jos:

a) patvirtintos laikantis Tarybos direktyvos Nr. 92/46/EEB [13] 10 straipsnio ir turi reikiamą techninę įrangą;

b) įsipareigoja nuolatos registruoti žaliavų kilmę, gautus nugriebto pieno miltelių, pasukų ir išrūgų kiekius, paruošimą rinkai, tapatumą ir kiekvienos nugriebto pieno miltelių, pasukų ir išrūgų partijos išvežimo datą pagal kiekvienos valstybės narės kompetentingos agentūros nustatytą formą;

c) sutinka pateikti savo nugriebto pieno miltelių produkciją, kuri gali būti pasiūlyta intervencijai, specialiai oficialiai inspekcijai;

d) įsipareigoja mažiausiai prieš dvi darbo dienas informuoti už inspekciją atsakingą instituciją apie savo ketinimą pagaminti nugriebto pieno miltelius viešajai intervencijai; tačiau valstybės narės gali nustatyti ir trumpesnį laiką.

2. Siekdamos užtikrinti, kad šio reglamento būtų laikomasi, kompetentingos institucijos iš anksto nepranešusios atlieka patikrinimus vietoje, remdamosi konkrečių įmonių intervencinės nugriebto pieno miltelių gamybos tvarkaraščiu.

Jos atlieka mažiausiai:

a) vieną patikrinimą per 28 dienų gamybos laikotarpį produktų, skirtų intervenciniam supirkimui, ir mažiausiai vieną patikrinimą kas šeši mėnesiai, norėdamos patikrinti 1 dalies b punkte paminėtus įrašus;

b) vieną patikrinimą kas šeši mėnesiai, norėdamos patikrinti, kaip laikomasi kitų 1 dalyje minėtų patvirtinimo reikalavimų.

3. Patvirtinimas panaikinamas, jeigu 1 dalies a punkte minėtų reikalavimų nebesilaikoma. Patvirtinimą galima vėl suteikti ne anksčiau kaip po šešių mėnesių konkrečios įmonės prašymu atlikus išsamų patikrinimą.

Jeigu išsiaiškinta, kad įmonė nesilaikė vieno kurio nors iš 1 dalies b, c ir d punktuose minėtų savo įsipareigojimų, išskyrus force majeure atvejus, patvirtinimas sustabdomas nuo 1 iki 12 mėnesių laikotarpiui, nelygu pažeidimo rimtumas.

Valstybė narė netaiko minėto sustabdymo, jeigu nustatoma, kad pažeidimas nebuvo padarytas tyčia arba dėl didelio aplaidumo, ir kad jis turi minimalią reikšmę 2 dalyje numatytų patikrinimų veiksmingumui.

4. Remiantis pagal 2 ir 3 dalis atliktais patikrinimais, parengiama ataskaita, kurioje nurodoma:

a) patikrinimo data;

b) jo trukmė;

c) atlikti veiksmai.

Ataskaitą pasirašo atsakingas inspektorius ir su ja supažindinama įmonė.

5. Valstybės narės informuoja Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi dėl pagal 2 ir 3 dalis atliktų patikrinimų per vieną mėnesį nuo jų patvirtinimo.

4 straipsnis

1. Jeigu nugriebto pieno milteliai siūlomi intervencijai ne toje valstybėje narėje, kurioje jie buvo pagaminti, superkant reikalaujama ne vėliau kaip per 45 dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos pateikti kompetentingos agentūros valstybėje narėje gamintojoje išduotą sertifikatą.

Sertifikate pateikiama 2 straipsnio 6 dalies a, b ir c punktuose minėta informacija ir patvirtinimas, kad nugriebto pieno milteliai buvo pagaminti tiesiai ir vien tik iš nugriebto pieno, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 5 dalyje, patvirtintoje Bendrijos įmonėje.

2. Jeigu valstybė narė gamintoja atliko 2 straipsnio 2 dalyje minėtus patikrinimus, sertifikate taip pat pateikiami tų patikrinimų rezultatai ir patvirtinama, jog konkretus produktas yra nugriebto pieno milteliai, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 1 dalyje. Tokiu atveju ant 2 straipsnio 6 dalyje minėtų maišų užklijuojamos valstybės narės gamintojos kompetentingos institucijos išduotos etiketės su numeriu. Numeris nurodomas ir 1 dalyje minėtame sertifikate.

2 skirsnis

Supirkimo intervencine kaina tvarka

5 straipsnis

1. Pasiūlymuose nurodoma:

a) pardavėjo pavardė ar pavadinimas ir adresas;

b) siūlomas kiekis;

c) vieta, kurioje nugriebto pieno milteliai laikomi.

2. Intervencijos agentūra užregistruoja pasiūlymo gavimo datą, atitinkamus kiekius, pagaminimo datas ir vietą, kurioje nugriebto pieno milteliai saugomi.

Jeigu supirkimas intervencine kaina sustabdomas, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos, pasiūlymų priėmimas ir registracija nutraukiami kitą dieną po sprendimo dėl sustabdymo priėmimo.

3. Pasiūlymai galioja tik tada, jeigu:

a) siūlomas nugriebto pieno miltelių kiekis atitinka 2 straipsnio 5 dalies reikalavimus;

b) kartu su jais pateikiamas raštiškas pardavėjo įsipareigojimas laikytis 2 straipsnio 4 dalies ir 9 straipsnio;

c) ne vėliau kaip pasiūlymo gavimo dieną, pateikiami įrodymai, kad pardavėjas pateikė 2 eurų užstatą už 100 kg valstybėje narėje, kurioje tas pasiūlymas pateikiamas.

4. Jeigu 3 dalies b punkte numatytas įsipareigojimas iš pradžių nusiunčiamas intervencinei agentūrai, galioja nebylus jo atnaujinimas vėlesniems pasiūlymams, kol pardavėjas ar intervencinė agentūra jo aiškiai neatšaukia, su sąlyga, kad:

a) pradiniame pasiūlyme nurodoma, jog pardavėjas ketina šia nuostata pasinaudoti;

b) vėlesniuose pasiūlymuose nurodoma ši nuostata (nurodant "5 straipsnio 4 dalis") ir pradinio pasiūlymo data.

6 straipsnis

Pasiūlymo laikymasis ir nugriebto pieno miltelių pristatymas į intervencinės agentūros nurodytus sandėlius per 7 straipsnio 2 dalyje nustatytą laiką yra pagrindiniai reikalavimai tokiaprasme kaip vartojama Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 [14] 20 straipsnyje.

7 straipsnis

1. Patikrinus pasiūlymą, per penkias darbo dienas nuo jo gavimo dienos intervencinė agentūra išduoda pristatymo užsakymą, kuriame nurodyta data ir numeris, taip pat:

a) pristatytinų nugriebto pieno miltelių kiekis;

b) galutinė pristatymo data;

c) sandėlis, į kurį juos reikia pristatyti.

2. Nugriebto pieno milteliai pristatomi per 28 dienas nuo pasiūlymo parduoti gavimo dienos. Pristatyti galima keliomis siuntomis.

3. 5 straipsnio 3 dalies c punkte minėtas užstatas grąžinamas, kai tik pasiūlyme nurodytas kiekis pristatomas.

Tačiau, jeigu 2 straipsnio 2 dalyje minėti patikrinimai parodo, kad nugriebto pieno milteliai neatitinka tame straipsnyje numatytų reikalavimų, užstatas vis tiek grąžinamas už dar nepristatytus kiekius.

4. Laikoma, kad nugriebto pieno miltelius intervencinė agentūra perima tą dieną, kai visas pasiūlyme nurodytas nugriebto pieno miltelių kiekis pristatomas į intervencinės agentūros paskirtus sandėlius, bet ne anksčiau kaip kitą dieną po pristatymo užsakymo išdavimo.

5. Išskyrus force majeure atvejus, jeigu pardavėjas nesugeba pristatyti per nurodytą laiką, ne tik konfiskuojamas 5 straipsnio 3 dalies c punkte minėtas užstatas proporcingai nepristatytų kiekių dydžiui, bet nutraukiamas ir likusių kiekių supirkimas.

8 straipsnis

1. Intervencijos agentūra sumoka už perimtus nugriebto pieno miltelius tarp 120-os ir 140-os dienos po perėmimo datos, su sąlyga, kad jie atitinka 2 straipsnyje numatytus reikalavimus.

2. Jeigu baltymų kiekis sausojoje neriebalinėje medžiagoje, nustatytas I priede apibūdintu metodu, yra 35,6 % ar didesnis, supirkimo kaina lygi intervencinei kainai, taikomai tą dieną, kai nugriebto pieno milteliai buvo pagaminti.

Jeigu baltymų kiekis yra 31,4 % ar didesnis, bet mažesnis kaip 35,6 %, supirkimo kaina lygi intervencinei kainai atėmus tokiu metodu apskaičiuotą sumą:

Intervencinė kaina x ((0,356 – baltymų kiekis) x 1,75).

9 straipsnis

Teikdamas pasiūlymą pardavėjas įsipareigoja, kad patikrinimo metu įrodžius, jog nugriebto pieno milteliai neatitinka 2 straipsnyje išdėstytų reikalavimų, jis:

a) atsiims konkrečias prekes;

b) prieš atsiimdamas prekes, sumokės konkrečių kiekių sandėliavimo išlaidas nuo jų perėmimo dienos iki iškrovimo iš sandėlių dienos.

Privalomos sumokėti sandėliavimo išlaidos nustatomos remiantis vienodu sukrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo išlaidų dydžiu, nustatytu laikantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1883/78 [15] 6 straipsnio.

3 skirsnis

Sukrovimas ir iškrovimas iš sandėlių

10 straipsnis

1. Reglamento (EB) Nr. 1225/1999 7 straipsnio 1 dalies ketvirtojoje pastraipoje minėti sandėliai:

a) yra sausi, gerai prižiūrimi ir be kenkėjų;

b) be pašalinių kvapų;

c) gerai vėdinami;

d) yra mažiausiai 1000 tonų talpos ir su iškrovimo įrenginiais, kad būtų galima kiekvieną dieną iškrauti mažiausiai 3 % sandėliuose laikomo kiekio, minimali dienos norma – 100 tonų. Šis reikalavimas taikomas tiktai nugriebto pieno milteliams, supirktiems nuo 2000 m. rugsėjo 1 dienos.

Nugriebto pieno miltelių sandėliavimas yra apdraustas nuo rizikos sandėliuotojų sutartinių įsipareigojimų arba visapusiško intervencinės agentūros atsakomybės draudimu. Valstybė narė taip pat gali veikti pati kaip draudikė.

2. Intervencinės agentūros reikalauja, kad nugriebto pieno milteliai būtų sukrauti ir laikomi sandėliuose ant padėklų lengvai atpažįstamomis ir nesunkiai prieinamomis partijomis.

3. Už inspektavimą atsakinga kompetentinga institucija tikrina, ar produktai laikomi sandėliuose, kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 2148/96 [16] 4 straipsnyje.

11 straipsnis

1. Intervencinė agentūra parenka tinkamą sandėlį arčiausiai tos vietos, kurioje laikomi nugriebto pieno milteliai.

Tačiau ji gali parinkti kitą sandėlį, nutolusį 2 dalyje nurodytu atstumu. Atsižvelgdama į sandėliavimo ir transportavimo išlaidas, agentūra gali parinkti sandėlį, esantį ir toliau negu nurodytas atstumas. Tokiu atveju intervencinė agentūra nedelsdama informuoja Komisiją apie savo pasirinkimą.

2. Maksimalus Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 1 dalies trečiojoje pastraipoje minimas atstumas yra 350 kilometrų. Jeigu jis didesnis, papildomos intervencinės agentūros mokamos transporto išlaidos yra 0,05 euro už vieną toną vienam kilometrui.

Tačiau jeigu siūlomus pirkti nugriebto pieno miltelius superkanti intervencinė agentūra yra ne toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje jie laikomi, apskaičiuojant maksimalų pirmoje pastraipoje minėtą atstumą, neatsižvelgiama į atstumą tarp pardavėjo saugyklos ir valstybės narės, kurioje yra superkanti intervencinė agentūra, sienos.

12 straipsnis

1. Iškraunant iš sandėlių, intervencinė agentūra pasirūpina, kad nugriebto pieno milteliai būtų ant padėklų sandėlio iškrovimo platformoje ir kraunami į transporto priemonę, o ne laikomi sukrauti.

Jeigu nugriebto pieno milteliai yra ant EUR ar panašios kokybės padėklų, iškrovus iš sandėlių, pirkėjas grąžina lygiaverčius padėklus intervencinei agentūrai.

2. Sukrovimo ir bet kokios nuėmimo nuo padėklų išlaidas apmoka nugriebto pieno miltelių pirkėjas. Vienodą šių išlaidų dydį nustato valstybė narė ir apie tai informuoja suinteresuotas šalis jų prašymu. Komisija apie tai informuojama per vieną mėnesį nuo šio reglamento priėmimo ir iki bet kokių vėliau padarytų pakeitimų.

4 skirsnis

Specialiosios taisyklės, taikomos supirkimui konkurso tvarka

13 straipsnis

Jeigu Komisija nusprendžia, kad nugriebto pieno miltelius reikia supirkti paskelbus nuolatinį kvietimą dalyvauti atvirame konkurse, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 2 dalies ir jo 42 straipsnyje numatyta tvarka, taikomi šio reglamento 2, 3, 4, 10, 11 ir 12 straipsniai, jeigu kitaip nenurodyta šiame skirsnyje.

14 straipsnis

1. Kvietimai dalyvauti konkurse skelbiami Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

2. Pasiūlymų pateikimo kiekvienam etapui laikotarpis baigiasi mėnesio antrąjį ir ketvirtąjį antradienį 12 val. vidurdienį (Briuselio laiku), išskyrus antrąjį rugpjūčio mėnesio antradienį. Jeigu antradienį pasitaiko įstatymo nustatyta nedarbo diena, galutinė data yra paskutinės prieš tai buvusios darbo dienos vidurdienis (Briuselio laiku).

15 straipsnis

1. Suinteresuotosios šalys dalyvauja valstybės narės intervencinės agentūros paskelbtame konkurse, pateikdamos raštišką pasiūlymą su jo gavimo patvirtinimu arba bet kuria kita ryšių priemone su gavimo įrodymu.

2. Paraiškoje konkursui privalo būti nurodyta:

a) konkurso dalyvio pavardė ar pavadinimas ir adresas;

b) siūlomas kiekis;

c) siūloma kaina už 100 kg nugriebto pieno miltelių, neįskaitant nacionalinių mokesčių; pristatant ant padėklų į sandėlio pakrovimo platformą, kaina nurodoma eurais, pateikiant ne daugiau kaip du skaičius po kablelio;

d) nugriebto pieno miltelių laikymo vieta.

3. Paraiškos konkursui galioja tik tada, jeigu:

a) jose minimi nugriebto pieno milteliai pagaminti per 21 dieną arba, kur taikytina, prieš tris savaites iki paraiškų konkursui pateikimo termino pabaigos, kaip minėta 14 straipsnio 2 dalyje. Jeigu laikotarpis tarp dviejų konkursų ilgesnis kaip 21 diena, nugriebto pieno milteliai gali būti pagaminti tuo laikotarpiu;

b) jose minimas nugriebto pieno miltelių kiekis atitinkantis 2 straipsnio 5 dalį;

c) kartu su jomis pateikiamas konkurso dalyvio įsipareigojimas raštu laikytis šios dalies a punkto ir 9 straipsnio;

d) pateikiami įrodymai, kad konkurso dalyvis už kvietimą dalyvauti konkrečiame konkurse pateikė 2 eurų už 100 kg užstatą valstybėje narėje, kurioje buvo pateiktas pasiūlymas, prieš pasibaigiant galutiniam pasiūlymų pateikimo terminui.

4. Jeigu 3 dalies c punkte numatytas įsipareigojimas iš pradžių nusiunčiamas intervencinei agentūrai, galioja nebylus jo atnaujinimas vėlesniems pasiūlymams, kol konkurso dalyvis ar intervencinė agentūra jo aiškiai neatšaukia, su sąlyga, kad:

a) pradiniame pasiūlyme nustatoma, jog konkurso dalyvis ketina šia nuostata pasinaudoti;

b) vėlesniuose pasiūlymuose nurodoma ši nuostata (nurodant "15 straipsnio 4 dalis") ir pradinio pasiūlymo data.

5. Pasiūlymų negalima atsiimti pasibaigus 14 straipsnio 2 dalyje minėtam galutiniam pasiūlymų pateikimo konkrečiam konkursui terminui.

16 straipsnis

Pasiūlymo laikymasis, pasibaigus galutiniam pasiūlymų pateikimo konkursui terminui, ir nugriebto pieno miltelių pristatymas į intervencinės agentūros nurodytus sandėlius per 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą laiką yra pagrindiniai reikalavimai, kaip apibūdinta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje.

17 straipsnis

1. Valstybės narės informuoja Komisiją apie konkurso dalyvių siūlomus kiekius ir kainas ne vėliau kaip 9.00 valandą ryto (Briuselio laiku), einančio po 14 straipsnio 2 dalyje minėto galutinio termino.

2. Atsižvelgdama į kiekviename konkurse gautus pasiūlymus, Komisija nustato maksimalią supirkimo kainą, remdamasi taikytinomis intervencinėmis kainomis ir laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 42 straipsnyje nurodytos tvarkos.

3. Komisija gali nuspręsti nepateikti užsakymo konkrečiame etape.

18 straipsnis

1. Pasiūlymai atmetami, jeigu siūloma kaina didesnė už 17 straipsnio 2 dalyje minėtą maksimalią konkrečiam konkursui nustatytą kainą.

2. Teisės ir pareigos, kylančios iš kvietimo dalyvauti konkurse, neperduodami.

19 straipsnis

1. Intervencinė agentūra nedelsdama informuoja konkurso dalyvius apie jų dalyvavimo konkurse rezultatus.

Jeigu pasiūlymai nebuvo priimti, 15 straipsnio 3 dalies d punkte minėtas užstatas grąžinamas nedelsiant.

2. Intervencinė agentūra nedelsdama laimėjusiems konkurso dalyviams išduoda pristatymo užsakymą, kuriame nurodyta data ir numeris, taip pat:

a) pristatytinas kiekis;

b) galutinė nugriebto pieno miltelių pristatymo data;

c) laikymo sandėlis, į kurį juos reikia pristatyti.

3. Laimėję konkurso dalyviai pristato nugriebto pieno miltelius ne vėliau kaip per 28 dienas nuo galutinio pasiūlymų pateikimo termino. Pristatyti galima keliomis siuntomis.

4. Užstatas grąžinamas, kai tik laimėjęs konkursą dalyvis pristato pristatymo užsakyme nurodytą kiekį per nustatytą laiką.

5. Išskyrus force majeure atvejus, jeigu konkursą laimėjęs dalyvis nesugeba pristatyti krovinio per nurodytą laiką, ne tik konfiskuojamas proporcingai nepristatytų kiekių dydžiui 15 straipsnio 3 dalies d punkte minėtas užstatas, bet ir nutraukiamas likusių kiekių supirkimas.

20 straipsnis

1. Intervencinė agentūra sumoka konkursą laimėjusiam dalyviui šio straipsnio 2 dalyje minėtą sumą tarp 120-os ir 140-os dienos po nugriebto pieno miltelių perėmimo datos, su sąlyga, kad jie atitinka 2 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6 ir 7 dalyse ir 15 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytus reikalavimus.

2. Jeigu baltymų kiekis sausojoje neriebalinėje medžiagoje, nustatytas I priede apibūdintu metodu, yra 35,6 % ar didesnis, supirkimo kaina yra lygi pasiūlyme nurodytai kainai.

Jeigu baltymų kiekis yra 31,4 % ar didesnis, bet mažesnis kaip 35,6 %, supirkimo kaina lygi pasiūlyme nurodytai kainai, atėmus tokiu metodu apskaičiuotą sumą:

pasiūlymo kaina x ((0,356 - baltymų kiekis) x 1,75).

3. Laikoma, kad nugriebto pieno miltelius intervencinė agentūra perima tą dieną, kai visas pasiūlyme nurodytas nugriebto pieno miltelių kiekis pristatomas į intervencinės agentūros paskirtus sandėlius, bet ne anksčiau kaip kitą dieną po pristatymo užsakymo išdavimo.

5 skirsnis

PARDAVIMAS

21 straipsnis

Valstybių narių intervencinės agentūros parduoda bet kuriai suinteresuotai šaliai nugriebto pieno miltelius, kuriuos jos laiko ir kurie sukrauti sandėliuose iki 1997 m. rugsėjo 1 dienos.

22 straipsnis

1. Nugriebto pieno milteliai parduodami iš sandėlių kaina, lygia intervencinei kainai, nustatytai Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 4 straipsnio 1 dalies b punkte ir taikomai pardavimo sutarties sudarymo dieną, plius 1 euras už 100 kilogramų.

2. Pirkimo paraiškose nurodoma:

a) pirkėjo pavardė ar pavadinimas ir adresas;

b) pageidaujamas kiekis;

c) kur taikytina, sandėlis, kuriame nugriebto pieno milteliai sandėliuojami, ir, jeigu pageidaujama, alternatyvus sandėlis.

3. Pirkimo paraiškos galioja tik tada, jeigu:

a) jose nurodomas mažiausiai 10 tonų kiekis: tačiau, jeigu sandėlyje likęs kiekis mažesnis kaip 10 tonų, nurodomas likusio kiekio pirkimas;

b) pateikiami įrodymai, kad pirkėjas pateikė 7 eurų už 100 kg užstatą, siekiant užtikrinti, jog būtų laikomasi Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje nustatytų pagrindinių reikalavimų dėl nugriebto pieno miltelių perėmimo per šio reglamento 24 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą laiką.

23 straipsnis

1. Pardavimui nugriebto pieno miltelius intervencinė agentūra paskiria atsižvelgdama į jų sukrovimo į sandėlius datą, pradėdama nuo ilgiausiai sandėliuojamų kiekių arba, tam tikrais atvejais, nuo kiekio, kuris yra pirkėjo nurodytame sandėlyje ar sandėliuose.

2. Jeigu, priėmus paraišką, paaiškėtų, kad parduodamas nugriebto pieno miltelių kiekis yra didesnis už dar likusį konkrečiame sandėlyje, tiktai tas sandėlyje likęs kiekis paskiriamas konkrečiam pirkėjui. Tačiau intervencinė agentūra gali nurodyti kitus sandėlius, siekdama paskirti likusią dalį iki prašomo kiekio, jeigu pirkėjas su tuo sutinka.

3. Jeigu priėmus dvi ar daugiau paraiškų pirkti nugriebto pieno miltelius iš to paties sandėlio paaiškėja, kad prašomas didesnis kiekis negu tame sandėlyje yra, likęs kiekis paskirstomas proporcingai pagal paraiškose prašomus kiekius. Tačiau, jeigu taip paskirsčius gaunamas kiekis yra mažesnis kaip penkios tonos, paskiriama burtų keliu.

4. Laikoma, kad visos galiojančios paraiškos pirkti nugriebto pieno miltelius, gautos intervencinės agentūros tą pačią dieną, yra gautos tuo pat metu.

5. Intervencinės agentūros imasi reikiamų priemonių, kad suinteresuotosios šalys galėtų patikrinti parduodamų nugriebto pieno miltelių mėginius savo sąskaita prieš sudarydamos pirkimo sutartį.

24 straipsnis

1. Pirkėjas pasiima nugriebto pieno miltelių krovinį per vieną mėnesį nuo pirkimo sutarties sudarymo datos.

Krovinį galima pasiimti ne mažesnėmis kaip 10 tonų svorio dalimis. Tačiau, jeigu sandėlyje likęs kiekis mažesnis kaip 10 tonų, tokį kiekį galima pasiimti.

2. Prieš pasiimdamas kiekvieną nugriebto pieno miltelių kiekį, pirkėjas atitinkamai sumoka intervencinei agentūrai už paimamą kiekį.

3. Išskyrus force majeure atvejus, pirkimo sutartis nutraukiama dėl bet kokių kiekių, jeigu pirkėjas jų nepasiėmė per 1 dalyje nustatytą laiką.

4. 22 straipsnio 3 dalies b punkte numatytas užstatas konfiskuojamas, jeigu pardavimo sutartis dėl bet kokio kiekio nutraukiama laikantis šio straipsnio 3 dalies. Užstatas grąžinamas nedelsiant už tuos kiekius, kurie buvo paimti per nurodytą laikotarpį.

5. Force majeure atveju intervencinė agentūra imasi tokių veiksmų, kokius ji laiko esant reikalingais susidarius tam tikroms aplinkybėms.

III SKYRIUS

PRIVATUS SAUGOJIMAS

1 skirsnis

Sutartis ir saugojimo sąlygos

25 straipsnis

Šiame skyriuje:

a) "saugojimo partija" yra mažiausiai 10 tonų sveriantis vienodos sudėties bei kokybės kiekis, pagamintas toje pačioje įmonėje, sukrautas saugoti toje pačioje saugykloje tą pačią dieną;

b) "saugojimo pagal sutartį pradžios diena" yra kita diena po sukrovimo į sandėlius;

c) "paskutinė saugojimo pagal sutartį diena" yra diena prieš iškrovimo iš sandėlių dieną.

26 straipsnis

Jeigu Komisija, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 3 dalies, nusprendžia skirti pagalbą už privatų nugriebto pieno miltelių saugojimą, tai tarp tos valstybės narės, kurios teritorijoje saugomi nugriebto pieno milteliai, intervencinės agentūros ir fizinių ar juridinių asmenų, toliau vadinamų "sutarties šalimi", sudaromos sutartys.

27 straipsnis

Privataus saugojimo sutartis galima sudaryti tiktai dėl nugriebto pieno miltelių, kaip minima Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje, jeigu:

a) tuose milteliuose yra ne daugiau kaip 11 % riebalų ir 5 % drėgmės, o juose esantis baltymų kiekis sausojoje neriebalinėje medžiagoje yra mažiausiai 31,4 %;

b) jie pagaminti per 28 dienas ar keturias savaites iki saugojimo pagal sutartį pradžios dienos įmonėje, patvirtintoje laikantis 3 straipsnio 1 dalies a ir b punktų ir sutinkančioje, kad jos pagaminta nugriebto pieno miltelių produkcija, dėl kurios bus sudaryta saugojimo sutartis, būtų oficialiai patikrinta;

c) jų radioaktyvumo lygis neviršija maksimalių 2 straipsnio 3 dalyje nurodytų lygių;

d) jie yra laikomi maišuose, kurių neto svoris – 25 kg, arba "dideliuose maišuose", sveriančiuose ne daugiau kaip 1500 kg, ant maišų užrašyta tokia informacija, tam tikrais atvejais – kodu:

i) patvirtinimo numeris, kuris nurodo gamyklą ir valstybę narę gamintoją,

ii) pagaminimo data ar savaitė,

iii) gamybos partijos numeris,

iv) neto svoris;

e) milteliams netaikomos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 565/80 [17] 5 straipsnio 1 dalyje minimos priemonės; vėlesnis tokių priemonių taikymas reikštų saugojimo pagal sutartį laikotarpio pabaigą.

28 straipsnis

1. Saugojimo sutartys sudaromos raštu dėl vienos ar kelių saugojimo partijų, jose visų pirma nurodoma:

a) nugriebto pieno miltelių kiekis, dėl kurio sudaroma sutartis;

b) pagalbos dydis;

c) sutarties vykdymo datos, nepažeidžiant Komisijos sprendimo laikantis Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos antrojo sakinio ir jo 42 straipsnyje nurodytos tvarkos;

d) saugyklų tapatumas.

2. Patikrinimams, ypač nurodytiems 33 straipsnyje, taikomos saugojimo valstybės narės intervencinė agentūros nustatytos specifikacijos. Saugojimo sutartyje nurodomos šios specifikacijos.

29 straipsnis

1. Sukrovimo į sandėlius ir iškrovimo iš jų laikotarpiai nustatomi tuo metu, kai priimamas sprendimas suteikti pagalbą privačiam nugriebto pieno miltelių saugojimui.

2. Iš sandėlių iškraunama saugojimo partijomis. Tačiau, susidarius 33 straipsnio 2 dalies a punkte minėtoms aplinkybėms, tiktai užantspauduotas kiekis gali būti iškraunamas iš sandėlių.

30 straipsnis

1. Paraiškose sudaryti sutartis su intervencine agentūra minimos tiktai tos nugriebto pieno miltelių partijos, kurios galutinai sukrautos į sandėlius.

Paraiškos turi pasiekti intervencinę agentūrą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sukrovimo į sandėlį datos. Intervencinės agentūros registruoja gavimo datą.

Jeigu, terminui pasibaigus, paraiška pasiekia intervencinę agentūrą per 10 darbo dienų, saugojimo sutartį dar galima sudaryti, tačiau pagalba sumažinama 30 %.

2. Saugojimo sutartys sudaromos per ne ilgesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo paraiškos registracijos dienos.

31 straipsnis

Jeigu nugriebto pieno milteliai laikomi ne toje valstybėje narėje, kurioje jie buvo pagaminti, 30 straipsnyje minėta saugojimo sutartis gali būti sudaryta tik su sąlyga, kad per 50 dienų nuo tos dienos, kada nugriebto pieno milteliai buvo sukrauti į sandėlius, valstybės narės gamintojos kompetentinga agentūra pateikia sertifikatą.

Šiame sertifikate nurodomas gamyklą ir valstybę narę gamintoją nurodantis patvirtinimo numeris, pagaminimo data ar savaitė ir gamybos partijos numeris, taip pat patvirtinama, jog konkretus produktas yra nugriebto pieno milteliai, kaip minima Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje.

Šio straipsnio pirmoje dalyje minėtu atveju saugojimo sutartys sudaromos ne vėliau kaip per 60 dienų nuo paraiškos registracijos datos.

2 skirsnis

Patikrinimai

32 straipsnis

1. Valstybė narė užtikrina, kad būtų įvykdytos sąlygos, suteikiančios teisę į pagalbos išmokėjimą.

2. Sutarties šalis arba valstybės narės prašymu ar jos įgaliojimu paskirtas už sandėlį atsakingas asmuo pateikia už patikrinimą atsakingai kompetentingai institucijai bet kokius dokumentus, suteikiančius galimybę patikrinti tokią informaciją apie privačiai saugomus produktus, tai yra:

a) patvirtinimo numeris, nurodantis ir gamyklą ir valstybę narę gamintoją;

b) pagaminimo data;

c) sukrovimo į sandėlį data;

d) gamybos partijos numeris;

e) buvimas sandėlyje ir sandėlio adresas;

f) iškrovimo iš sandėlio data.

3. Sutarties šalis arba, jeigu taikytina, už sandėlį atsakingas asmuo pateikia kiekvienos sutarties sandėlio atsargų registravimo dokumentus, kuriuose nurodoma:

a) privačiai saugomų produktų partijos numeris;

b) sukrovimo ir iškrovimo iš sandėlio datos;

c) nugriebto pieno miltelių kiekis, nurodytas saugojimo partijomis;

d) produktų vieta sandėlyje.

4. Saugomų produktai yra lengvai atpažįstami ir lengvai prieinami. Produktai atskirai atpažįstami pagal sutartis.

33 straipsnis

1. Sukraunant į sandėlius, kompetentinga institucija per laikotarpį, prasidedantį sukrovimo į sandėlius dieną ir pasibaigiantį 28 dieną po paraiškos sudaryti sutartį registracijos, atlieka patikrinimus.

Siekiant užtikrinti, kad saugomi produktai yra tinkami gauti pagalbą, patikrinami mažiausiai 5 % būdingų saugomo kiekio mėginių, kad būtų garantuojama, jog saugomos partijos visuma fiziškai atitinka paraiškoje sudaryti sutartį nurodytą produktų svorį, tapatumą ir produktų pobūdį.

2. Kompetentinga institucija:

a) užantspauduoja produktus pagal sutartį, saugojimo partiją ar mažesniais kiekiais 1 dalyje numatyto patikrinimo metu;

b) arba, siekdama užtikrinti, jog produktai yra sandėlyje, iš anksto nepranešusi atlieka patikrinimą atsitiktinės mėginių atrankos metodu. Konkretus atsitiktinis mėginys yra būdingas ir atitinka mažiausiai 10 % viso sutartyje gauti privataus saugojimo pagalbą numatyto kiekio.

3. Saugojimo pagal sutartį laikotarpio pabaigoje kompetentinga institucija patikrina produktų svorį ir tapatumą imdama mėginius atsitiktinės atrankos metodu. Tačiau, jeigu nugriebto pieno milteliai dar laikomi sandėlyje pasibaigus maksimaliam saugojimo pagal sutartį laikotarpiui, tokį patikrinimą galima atlikti, kai produktai iškraunami iš sandėlio.

Kad būtų galima atlikti patikrinimą, sutarties šalis informuoja kompetentingą instituciją, nurodydamas konkrečias saugojimo partijas, likus mažiausiai penkioms darbo dienoms iki:

a) maksimalaus 180 dienų saugojimo pagal sutartį laikotarpio pabaigos

arba

b) iškrovimo darbų pradžios, nepriklausomai nuo to, ar jie pradedami 180 dienų laikotarpio metu ar jam pasibaigus.

Valstybė narė gali nustatyti trumpesnį terminą nei penkios darbo dienos.

4. Atlikus patikrinimus pagal 1, 2 ir 3 dalis, parengiama ataskaita, kurioje nurodoma:

a) patikrinimo data;

b) jo trukmė;

c) atlikti veiksmai.

Ataskaitą pasirašo atsakingas inspektorius, jo parašą savo parašu patvirtina sutarties šalis arba, tam tikrais atvejais, už sandėlį atsakingas asmuo, po to ataskaita įsegama į apmokėjimo bylą.

5. Jeigu aptinkama pažeidimų mažiausiai 5 % patikrintų produktų, tikrinamas didesnis mėginys, kurį nustato kompetentinga institucija.

Valstybės narės apie tokius atvejus informuoja Komisiją per keturias savaites.

3 skirsnis

Pagalba saugojimui

34 straipsnis

1. Pagalba, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 3 dalyje, privačiam saugojimui gali būti suteikiama tik tada, jeigu saugojimo pagal sutartį laikotarpis yra nuo 60 iki 180 dienų.

Jeigu sutarties šalis nesilaiko šio reglamento 33 straipsnio 3 dalyje minimo termino, pagalba sumažinama 15 % ir išmokama tiktai už tą laikotarpį, už kurį sutarties šalis kompetentingai institucijai pateikia tinkamus įrodymus, kad nugriebto pieno milteliai buvo saugomi pagal sutartį.

2. Nepažeisdama šio reglamento 35 straipsnio, Komisija nustato pagalbos dydį, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 7 straipsnio 3 dalies antros pastraipos.

3. Pagalba išmokama sutarties šaliai pateikus paraišką, pasibaigus saugojimo pagal sutartį laikotarpiui, per 120 dienų nuo paraiškos gavimo, su sąlyga, kad buvo atlikti 33 straipsnio 3 dalyje minėti patikrinimai ir buvo patenkintos sąlygos dėl teisės gauti pagalbą.

Tačiau, jeigu dėl pagalbos suteikimo atliekamas administracinis tyrimas, pagalba neišmokama, kol nepripažįstama teisė gauti pagalbą.

35 straipsnis

Jeigu to reikalauja rinkos situacija, pagalbos dydis, sukrovimo į sandėlius ir iškrovimo iš jų laikotarpiai bei maksimalus saugojimo laikas gali būti per metus keičiami būsimoms sutartims.

IV SKYRIUS

PRANEŠIMAS

36 straipsnis

Ne vėliau kaip kiekvieno trečiadienio 12 val. dienos (Briuselio laiku) valstybės narės informuoja Komisiją apie tai, kokie ankstesnę savaitę buvo nugriebto pieno miltelių kiekiai pagal:

a) pasiūlymus parduoti, laikantis 5 straipsnio;

b) pardavimo sutartis, laikantis 22 straipsnio 1 dalies;

c) privataus saugojimo sutartis, laikantis 28 straipsnio.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37 straipsnis

Šiuo reglamentu panaikinami Reglamentai (EEB) Nr. 2213/76, (EEB) Nr. 1362/87, (EEB) Nr. 1158/91 ir (EB) Nr. 322/96.

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

38 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintąją dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2001 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

Franz Fischler

Komisijos narys

[1] OL L 160, 1999 6 26, p. 48.

[2] OL L 118, 2000 5 19, p. 1.

[3] OL L 148, 1968 6 28, p. 13.

[4] OL L 78, 1987 3 20, p. 10.

[5] OL L 249, 1976 9 11, p. 6.

[6] OL L 279, 1996 10 31, p. 15.

[7] OL L 129, 1987 5 19, p. 9.

[8] OL L 80, 1996 3 30, p. 48.

[9] OL L 112, 1991 5 4, p. 65.

[10] OL L 16, 1999 1 21, p. 19.

[11] OL L 45, 1996 2 23, p. 5.

[12] OL L 52, 1998 2 21, p. 20.

[13] OL L 268, 1992 9 14, p. 1.

[14] OL L 205, 1985 8 3, p. 5.

[15] OL L 216, 1978 8 5, p. 1.

[16] OL L 288, 1996 11 9, p. 6.

[17] OL L 62, 1980 3 7, p. 5.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

SUDĖTIES REIKALAVIMAI, KOKYBĖS CHARAKTERISTIKOS IR ANALITINIAI METODAI

Parametrai | Sudėtis ir kokybės charakteristikos | Nuorodos metodas |

Baltymų kiekis | Mažiausiai 31,4 % sausos neriebalinės medžiagos | |

Riebalų kiekis | Daugiausiai 1,00 % | |

Drėgmės kiekis | Daugiausiai 3,5 % | |

Titruojamas rūgštingumas 1 ml dešimtosios normos natrio chlorido tirpalo | Daugiausiai 19,5 ml | |

Laktato kiekis | Daugiausiai 150 mg/100 g | |

Priedai | Nėra | |

Fosfatazės testas | Neigiamas, t. y. mažiau kaip 4 μg fenolio 1 grame regeneruoto pieno kiekio | |

Tirpumo indeksas | Daugiausiai 0,5 ml (24 °C) | |

Suskrudusių dalelių indeksas | Daugiausiai 15,0 mg, t. y. mažiausiai B diskas | |

Mikroorganizmų kiekis | Daugiausiai 40000 grame | |

Koliformų aptikimas | Neigiamas 0,1 g | |

Pasukų aptikimas | Neigiamas | |

Šliužo fermento išrūgų aptikimas | Nėra | |

Rūgščių išrūgų aptikimas | Nėra | Kompetentingos institucijos patvirtintas metodas |

Skonis ir kvapas | Be priemaišų | |

Išvaizda | Balta ar šiek tiek gelsva spalva, be priemaišų ar spalvotųjų dalelių | |

Inhibitorinės medžiagos | Neigiama | |

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

PAKAVIMAS

1. Nugriebto pieno milteliai pakuojami į naujus, švarius, sausus ir nepažeistus maišus, kurių neto svoris yra 25 kilogramai.

2. Maišai yra mažiausiai trijų sluoksnių, kurie kartu atitinka mažiausiai 420 J/m2 TEA vidurkio.

Antrasis sluoksnis padengtas mažiausiai 15 g/m2 polietileno sluoksniu.

Popieriaus sluoksnių viduje – mažiausiai 0,08 mm storio polietileno maišas, prilydytas prie dugno.

3. Maišai atitinka EN 770 standartą.

4. Pripildant milteliai turėtų būti gerai supresuoti. Palaidi milteliai jokiu būdu negali prasiskverbti tarp skirtingų sluoksnių.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

INTERVENCIJAI SIŪLOMŲ NUGRIEBTO PIENO MILTELIŲ MĖGINIIŲ ĖMIMAS IR ANALIZĖ

1. Mėginiai imami laikantis tvarkos, nustatytos Tarptautiniu standartu ISO 707. Tačiau valstybės narės gali taikyti kitą mėginių ėmimo metodą, su sąlyga, kad jis atitinka aukščiau minėto standarto principus.

2. Mėginiams imti atrinktų paketų skaičius:

a) jeigu siūloma iki 800 maišų po 25 kg – mažiausiai aštuoni;

b) jeigu siūloma daugiau kaip 800 maišų po 25 kg – mažiausiai aštuoni ir po vieną maišą iš kiekvienos papildomos 800 maišų grupės arba jos dalies.

3. Mėginio svoris: iš kiekvienos maišo imami mažiausiai 200 g svorio mėginiai.

4. Mėginių grupavimas: ne mažiau kaip devyni mėginiai turi būti sudedami į vieną bendrąjį mėginį.

5. Mėginių analizė: kiekvienas bendrasis mėginys turi būti patikrintas, siekiant patikrinti visas I priede nurodytas kokybės charakteristikas.

6. Jeigu mėginiuose aptikta defektų:

a) jeigu bendrame mėginyje aptiktas vieno parametro defektas, kiekis, iš kurio paimtas mėginys, nepriimamas;

b) jeigu bendrame mėginys aptiktas daugiau kaip vieno parametro defektas, kiekis, iš kurio paimtas mėginys, nepriimamas, o iš likusių tos pačios gamyklos kiekių taip pat imami mėginiai; tų mėginių analizė yra lemiama. Tokiu atveju:

- 2 punktu nustatytas mėginių skaičius padvigubinamas,

- jeigu bendrame mėginyje aptiktas daugiau kaip vieno parametro defektas, kiekis, iš kurio paimtas mėginys, nepriimamas.

--------------------------------------------------

Top