EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0108

2002 m. sausio 21 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2001/108/EB iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, kas susiję su KIPVPS investicijomis

OJ L 41, 13.2.2002, p. 35–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 302 - 309
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 164 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 164 - 171

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/108/oj

32001L0108Oficialusis leidinys L 041 , 13/02/2002 p. 0035 - 0042


Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2001/108/EB

2002 m. sausio 21 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo, kas susiję su KIPVPS investicijomis

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3],

kadangi:

(1) Iš pradžių Tarybos direktyvos 85/611/EEB [4] taikymo sritis apėmė tik atviro tipo kolektyvinio investavimo subjektus, kurie skatina savo investicinių vienetų pardavimą Bendrijos gyventojams ir kurių vienintelis tikslas yra investicijos į perleidžiamus vertybinius popierius (KIPVPS). Direktyvos 85/611/EEB preambulėje pasakyta, kad į jos taikymo sritį nepatenkančių kolektyvinio investavimo subjektų veiklos reglamentavimas bus derinamas vėliau.

(2) Atsižvelgiant į įvykius rinkoje, pageidautina, kad KIPVPS investicijų objektas būtų daugiau apimantis, kad jie galėtų investuoti ir į kitas, pakankamai likvidžias finansines priemones, ne tik į perleidžiamus vertybinius popierius. Šioje direktyvoje yra išvardytos finansinės priemonės, kurios gali tapti KIPVPS portfelio investiciniu turtu. Investicijų atrinkimas į portfelį naudojantis indeksu yra valdymo metodas.

(3) Šioje direktyvoje pateikiamas perleidžiamų vertybinių popierių apibrėžimas yra vartojamas tik šioje direktyvoje ir neturi įtakos įvairiems apibrėžimams, kurie nacionaliniuose teisės aktuose yra pateikiami kitiems tikslams, pavyzdžiui, apmokestinimo. Dėl šios priežasties pateiktasis apibrėžimas neapima akcijų ir kitų joms lygiaverčių vertybinių popierių, kuriuos išleidžia tokios institucijos, kaip statybos draugijos, pramoninės ir taupymo draugijos, kurių nuosavybės teisės praktiškai negali būti perleistos, išskyrus tuos atvejus, kai emitentas juos superka pats.

(4) Pinigų rinkos priemonės apima tas perleidžiamas priemones, kuriomis reguliuojamose rinkose paprastai neprekiaujama, bet jais prekiaujama pinigų rinkose, pavyzdžiui, iždo ir savivaldybių vekseliai, indėlių sertifikatai, komerciniai vekseliai, vidutinės trukmės vekseliai ir bankų akceptai.

(5) Reikėtų užtikrinti, kad šioje direktyvoje reguliuojamų rinkų samprata atitinka sampratą, pateiktą 1993 m. gegužės 10 d. Tarybos direktyvoje 93/22/EEB dėl investavimo paslaugų vertybinių popierių srityje [5].

(6) Pageidautina, kad KIPVPS būtų leista investuoti savo turtą į KIPVPS ir (arba) į kitų atviro tipo kolektyvinio investavimo subjektų, kurie taip pat investuoja į šioje direktyvoje minimą likvidų finansinį turtą ir kurie savo veikloje vadovaujasi rizikos paskirstymo principu, investicinius vienetus. Būtina, kad KIPVPS arba kitiems kolektyvinio investavimo subjektams, į kuriuos KIPVPS investuoja, būtų taikoma veiksminga priežiūra.

(7) Turėtų būti skatinama KIPVPS galimybių investuoti į KIPVPS ir kitus kolektyvinio investavimo subjektus plėtra. Dėl šios priežasties būtina užtikrinti, kad tokia investicinė veikla nemažinatų investuotojų apsaugos. Kadangi KIPVPS turi geresnes galimybes investuoti į kitų KIPVPS ir (arba) kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus, būtina nustatyti tam tikras taisykles, kurios reguliuotų kiekybinius apribojimus, informacijos atskleidimą ir "pakopų" reiškinio užkirtimą.

(8) Atsižvelgiant į rinkos pokyčius ir į tai, kad jau sukurta ekonominė ir pinigų sąjunga, pageidautina, kad KIPVPS būtų leista dėti indėlius į bankus. Siekiant užtikrinti reikalingą investicijų į indėlius likvidumą, šie indėliai turi būti išmokami pareikalavus arba juos turi būti galima atsiimti. Jeigu indėliai padedami į valstybėje, kuri nėra narė, registruotą buveinę turinčią kredito įstaigą, šiai kredito įstaigai turi būti taikomos riziką ribojančios taisyklės, atitinkančios Bendrijos teisės aktuose nustatytąsias taisykles.

(9) Be to, atsižvelgiant į tai, kad KIPVPS gali laikyti indėlius bankuose, vadovaudamiesi fondo taisyklėmis arba įsteigimo dokumentais, gali prireikti leisti visiems KIPVPS turėti papildomo likvidaus turto, pavyzdžiui, pareikštinius bankų indėlius. Tokio papildomo likvidaus turto turėjimas gali būti pagrįstas, pavyzdžiui, šiais atvejais: norint atlikti einamuosius arba specialiuosius mokėjimus; pardavimo atveju tokį laikotarpį, kuris reikalingas reinvestuoti į perleidžiamus vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones ir (ar ba) kitą šioje direktyvoje numatytą finansinį turtą; kai dėl nepalankių rinkos sąlygų investicijos į perleidžiamus vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones bei kitą finansinį turtą tam tikrą laikotarpį turi būti sustabdytos.

(10) Dėl su rizikos apribojimus susijusių priežasčių būtina vengti per didelės KIPVPS investicijų koncentracijos, kuri sukelia abipusę riziką tam pačiam subjektui arba tai pačiai grupei priklausantiems subjektams.

(11) Leidimas KIPVPS investuoti į išvestines finansines priemones turi būti aiškiai išreikštas kaip dalis jų bendros investicinės politikos ir (arba) apsidraudimo tikslais, kad būtų pasiektas nustatytas finansinis tikslas arba prospekte nurodytas rizikos priedas. Siekiant užtikrinti investuotojo apsaugą, būtina nustatyti didžiausią leistiną išvestinių finansinių priemonių poziciją, kad nebūtų viršyta bendra grynoji KIPVPS portfelio vertė. Siekiant nuolat būti informuotam apie riziką ir įsipareigojimus, atsirandančius dėl su išvestinémis finansinėmis priemonėmis susijusių sandorių, bei siekiant patikrinti, ar laikomasi investicijų apribojimų, ši rizika ir įsipareigojimai turi būti nuolat vertinami ir stebimi. Pagaliau siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą teikiant informaciją, KIPVPS turi apibūdinti savo strategiją, metodus ir investicijų apribojimus, kuriais vadovaujantis atliekamos operacijos su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

(12) Atsižvelgiant į nebiržinei prekybai skirtas išvestines finansines priemones, turi būti nustatyti papildomi kitos sandorio šalies ir priemonių tinkamumo, likvidumo ir nuolatinio pozicijos vertinimo reikalavimai. Tokių papildomų reikalavimų tikslas yra užtikrinti tinkamą investuotojų apsaugą, artimą tokiai, kokia egzistuoja, kai išvestines finansines priemones jie įsigyja reguliuojamose rinkose.

(13) Operacijos su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis jokiu būdu negali būti atliekamos siekiant apeiti šioje direktyvoje nurodytus principus ir taisykles. Atsižvelgiant į nebiržines išvestines finansines priemones, papildomos rizikos paskirstymo taisyklės turi būti taikomos pozicijoms, kurias subjektas turi sandorio šalyje arba šalių grupėje.

(14) Kai kurie portfelio valdymo metodai, kuriuos taiko kolektyvinio investavimo subjektai, dažniausia investuodami į akcijas ir (arba) skolos vertybinius popierius, yra paremti akcijų indeksų ir (arba) skolos vertybinių popierių indeksų atkartojimu. Pageidautina, kad KIPVPS būtų leista panaudoti žinomus ir pripažintus akcijų indeksus ir (arba) skolos vertybinių popierių indeksus. Dėl šios priežasties gali būti reikalingos lankstesnės rizikos paskirstymo taisyklės, taikytinos KIPVPS, kurie šiuo tikslu investuoja į akcijas ir (arba) skolos vertybinius popierius.

(15) Kolektyvinio investavimo subjektai, patenkantys į šios direktyvos taikymo sritį, neturi turėti kitų tikslų, negu kolektyvinis pinigų, pritrauktų iš visuomenės, laikantis šioje direktyvoje nustatytų taisyklių, investavimas. Šioje direktyvoje nurodytais atvejais KIPVPS gali turėti dukterines įmones tik tada, kai to reikia, siekiant konkretaus KIPVPS vardu veiksmingai įgyvendinti tam tikrus veiksmus, kurie taip pat yra apibrėžti šioje direktyvoje. Kadangi būtina užtikrinti veiksmingą KIPVPS priežiūrą, steigti KIPVPS dukterines įmones trečiojoje šalyje turi būti leidžiama tik šioje direktyvoje nurodytais atvejais ir sąlygomis. Bendroji pareiga veikti vien tik investicinių vienetų savininkų naudai, ir ypač siekiant padidinti sąnaudų efektyvumą, niekada nepateisina KIPVPS priemonių, kurios gali trukdyti kompetentingoms valdžios institucijoms veiksmingai įgyvendinti savo priežiūros funkcijas.

(16) Reikia užtikrinti, kad kuo daugiau kolektyvinio investavimo subjektų galėtų nevaržomai užsiimti tarptautine savo investicinių vienetų prekyba, suteikiant investuotojams vienodą minimalią apsaugą. Taigi tik privaloma Bendrijos direktyva, kurioje nustatyti sutartiniai minimalūs standartai, gali padėti pasiekti norimus tikslus. Direktyva nustato tik mažiausią reikalingą suderinamumą ir apima tik tai, ko reikia, norint pasiekti tikslus, vadovaujantis Sutarties 5 straipsnio 3 dalimi.

(17) Šiai direktyvai įgyvendinti reikalingos priemonės turi būti priimtos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [6].

(18) Komisija gali svarstyti galimybę pasiūlyti atlikti kodifikaciją per tam tikrą laiką po pasiūlymų priėmimo,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 85/611/EEB keičiama taip:

1. 1 straipsnio 2 dalies pirmoji įtrauka pakeičiama taip:

- "— kurių vienintelis tikslas yra iš visuomenės pritraukto kapitalo kolektyvinis investavimas į perleidžiamus vertybinius popierius ir (arba) kitą likvidų finansinį turtą, minimą 19 straipsnio 1 dalyje, ir kurie veikia pasinaudodami rizikos paskirstymo principu".

2. 1 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

"8. Šioje direktyvoje "perleidžiami vertybiniai popieriai" reiškia:

- bendrovių akcijas ir kitus bendrovių akcijoms lygiaverčius vertybinius popierius ("akcijos"),

- obligacijas ir kitas užtikrintos skolos formas ("skolos vertybiniai popieriai"),

- kitus apyvarčius vertybinius popierius, suteikiančius teisę įsigyti bet kuriuos perleidžiamus vertybinius popierius pasirašymo arba keitimo būdu,

išskyrus 21 straipsnyje minimus metodus ir priemones.

9. Šioje direktyvoje "pinigų rinkos priemonės" reiškia priemones, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje ir kurios yra likvidžios bei turi vertę, kurią bet kada galima tiksliai nustatyti."

3. 19 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

"a) perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurios yra reguliuojamoje rinkoje arba kuriomis joje prekiaujama, kaip numatyta DIP 1 straipsnio 13 dalyje, ir (arba)".

4. 19 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose po žodžių "perleidžiami vertybiniai popieriai" pridedami žodžiai "ir pinigų rinkos priemonės".

5. 19 straipsnio 1 dalyje:

- d punkto pabaigoje pridedami žodžiai "ir (arba)",

- pridedami šie punktai:

"e) pagal šią direktyvą leidimą veiklai gavusių KIPVPS ir (arba) kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai, kaip apibrėžta 1 straipsnio 2 dalies pirmojoje ir antrojoje įtraukose, nesvarbu, ar jie yra valstybėje narėje, ar ne, su sąlyga, kad:

- tokiems kitiems kolektyvinio investavimo subjektams leidžia veikti įstatymai, kurie numato, kad jiems taikoma priežiūra, kompetentingų valdžios institucijų nuomone, būtų lygiavertė Bendrijos teisės aktuose numatytai priežiūrai, ir kad būtų pakankamai užtikrintas institucijų bendradarbiavimas,

- kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų savininkų apsauga būtų lygiavertė KIPVPS investicinių vienetų savininkams numatytai apsaugai, o ypač, kad turto atskyrimo, skolinimosi, skolinimo ir perleidžiamų vertybinių popierių bei pinigų rinkos priemonių pardavimo neturint tų priemonių pardavimo metu taisyklės būtų ekvivalentiškos šios direktyvos reikalavimams,

- tie kiti kolektyvinio investavimo subjektai pateikia savo veiklos rezultatus pusės metų bei metinėse ataskaitose, kad būtų galima įvertinti ataskaitinio laikotarpio turtą ir įsipareigojimus, pajamas ir operacijas,

- ne daugiau kaip 10 % viso KIPVPS arba kitų kolektyvinio investavimo subjektų planuojamo įsigyti turto, vadovaujantis jų fondo taisyklėmis arba steigimo dokumentais, gali būti investuota į kitų KIPVPS arba kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus, ir (arba)

f) kredito įstaigų indėliai, kurie yra išmokami pareikalavus arba kuriuos galima atsiimti ir kurių terminas yra ne ilgesnis kaip 12 mėnesių, jeigu kredito įstaigos registruota buveinė yra valstybėje narėje, o jeigu kredito įstaigos registruota buveinė yra valstybėje, kuri nėra narė, su sąlyga, kad jai taikomos riziką ribojančios taisyklės, kurios, KIPVPS kompetentingų institucijų nuomone, yra lygiavertės Bendrijos teisės aktuose nustatytoms taisyklėms, ir (arba)

g) išvestinės finansinės priemonės, įskaitant lygiavertes priemones, už kurias atsiskaitoma pinigais, kuriomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir kurios minimos a, b ir c punktuose; ir (arba) išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama ne biržoje ("nebiržinės išvestinės finansinės priemonės"), su sąlyga, kad:

- bazinės finansinės priemonės apima šioje dalyje minimas priemones, finansinius indeksus, palūkanų normas, valiutų keitimo kursus arba valiutas, į kurias KIPVPS gali investuoti, siekdama savo investicinių tikslų, kaip numatyta KIPVPS fondo taisyklėse arba steigimo dokumentuose,

- nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorių šalys yra institucijos, kurioms yra taikoma riziką ribojanti priežiūra, ir kurios priklauso vienai iš kategorijų, kurias tvirtina kompetentinga KIPVPS priežiūros institucija, ir

- nebiržinės išvestinės finansinės priemonės kasdien turi būti patikimai ir tiksliai įvertinamos, o KIPVPS iniciatyva jos gali būti bet kada parduodamos, likviduojamos arba jų pozicija gali būti uždaroma įskaitymo sandoriu, teisingai nustačius jų vertę, ir (arba)

h) pinigų rinkos priemonės, kuriomis neprekiaujama reguliuojamoje rinkoje ir kurios patenka į 1 straipsnio 9 dalies taikymo sritį, jeigu tokių priemonių emisija arba emitentas yra reguliuojami, siekiant apsaugoti investuotojus ir santaupas, ir su sąlyga, kad jie yra:

- išleisti arba garantuoti valstybės narės centrinės, regioninės arba vietos valdžios institucijos arba jos centrinio banko, Europos centrinio banko, Europos Sąjungos arba Europos investicijų banko, valstybės, kuri nėra narė, arba vienos iš federaciją sudarančių narių, kai valstybė yra federacinė, arba viešojo tarptautinio subjekto, kuriam priklauso viena ar daugiau valstybių narių, arba

- išleisti įmonės, kurios visais vertybiniais popieriais yra prekiaujama reguliuojamose rinkose, minimose a, b ir c punktuose, arba

- išleisti arba garantuoti įmonės, kuriai taikoma riziką ribojanti priežiūra, laikantis Bendrijos teisės aktuose apibrėžtų kriterijų, arba įmonės, kuriai taikomos riziką ribojančios taisyklės, kompetentingos valdžios institucijos laikomos ne mažiau griežtomis nei Bendrijos teisės aktuose nustatytos taisyklės, ir kuri jų laikosi; arba

- išleisti kitų emitentų, priklausančių vienai iš kompetentingų KIPVPS priežiūros institucijų patvirtintų kategorijų, su sąlyga, kad investuotojams, investuojantiems į tokius instrumentus, yra suteikiama tokia apsauga, lygiavertė pirmojoje, antrojoje arba trečiojoje įtraukoje numatytai apsaugai, ir jeigu emitentas yra bendrovė, kurios kapitalas ir rezervai sudaro ne mažiau kaip 10 mln. eurų, ir kuri pateikia bei išleidžia savo metines ataskaitas, vadovaujantis Direktyva 78/660/EEB [7], ir jeigu ši bendrovė yra subjektas, kuris, priklausydamas bendrovių grupei, apimančiai vieną arba keletą į biržos prekybos sąrašus įtrauktų bendrovių, atlieka grupės finansavimo funkciją, arba yra subjektas, finansuojantis garantijos priemones, išleidžiant banko paskolomis finansuojamus vertybinius popierius."

6. 19 straipsnio 2 dalies a punkte po žodžių "perleidžiamus vertybinius popierius" pridedami žodžiai "ir pinigų rinkos priemones".

7. 19 straipsnio 2 dalies b punktas ir jo 3 dalis panaikinami.

8. 20 straipsnis panaikinamas.

9. 21 straipsnis pakeičiamas taip:

"21 straipsnis

1. Valdymo įmonė arba investicinė bendrovė privalo imtis rizikos valdymo, kad galėtų stebėti ir bet kuriuo metu įvertinti pozicijų riziką ir jų įnašą į bendrą portfelio riziką; ji privalo imtis priemonių rizikai valdyti, kad galėtų tiksliai ir nepriklausomai nustatyti nebiržinių išvestinių finansinių priemonių vertę. Vadovaudamasi kompetentingų institucijų nustatytomis išsamiomis taisyklėmis, ji privalo nuolat informuoti šias institucijas apie išvestinių finansinių priemonių rūšis, egzistuojančią riziką, kiekybinius apribojimus ir metodus, kurie pasirenkami, siekiant įvertinti kiekvieno valdomo KIPVPS su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusią riziką.

2. Valstybės narės gali leisti KIPVPS naudotis metodais ir priemonėmis, susijusiomis su perleidžiamais vertybiniais popieriais bei pinigų rinkos priemonėmis, laikantis jų pačių nustatytų sąlygų bei apribojimų, jeigu tokie metodai ir priemonės yra naudojami siekiant veiksmingai valdyti portfelį. Kai šios operacijos yra susijusios su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, minėtosios sąlygos ir apribojimai turi atitikti šios direktyvos nuostatas.

Atlikdama šias operacijas, KIPVPS neleidžiama nukrypti nuo savo investicinių tikslų, nustatytų KIPVPS fondo taisyklėse, steigimo dokumentuose arba prospekte.

3. KIPVPS turi užtikrinti, kad jo visame pasaulyje turimų išvestinių finansinių priemonių pozicijos neviršytų jo portfelio bendros grynosios vertės.

Turima pozicija yra įvertinama atsižvelgiant į dabartinę pagrindinio turto vertę, su kita sandorio šalimi susijusią riziką, rinkos ateities tendencijas ir pozicijoms likviduoti turimą laiką. Tai taip pat taikoma paskesnėms dalims.

Vadovaudamosi savo investicine politika ir laikydamosi 22 straipsnio 5 dalyje nustatytų apribojimų, KIPVPS gali investuoti į išvestines finansines priemones, jeigu baziniam turtui tenkanti bendra pozicija neviršija investicijoms taikomų apribojimų, nustatytų 22 straipsnyje. Valstybės narės gali leisti, kad KIPVPS investuojant į indeksu pagrįstas išvestines finansines priemones, šios investicijos nebūtų įtrauktos į 22 straipsniu ribojamą kiekį.

Kai perleidžiamas vertybinis popierius arba pinigų rinkos priemonė apima išvestinę finansinę priemonę, į ją turi būti atsižvelgta, siekiant atitikti šio straipsnio reikalavimus.

4. Valstybės narės pateikia Komisijai visą informaciją ir nurodo visus paskesnius pasikeitimus teisės aktuose, reglamentuojančiuose metodus, kurie naudojami 3 dalyje minimai pozicijos rizikai, įskaitant nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorio šalies riziką, įvertinti, ne vėliau kaip iki 2004 m. vasario 13 d. Komisija šią informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms. Laikantis 53 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos, ši informacija aptariama Ryšių komitete."

10. 22 straipsnis pakeičiamas taip:

"22 straipsnis

1. KIPVPS gali investuoti ne daugiau kaip 5 % savo turto į to paties subjekto išleistus perleidžiamus vertybinius popierius ar pinigų rinkos priemones. KIPVPS negali investuoti daugiau kaip 20 % savo turto į tą patį subjektą įnešamus indėlius.

Pozicija, kurią KIPVPS turi nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorio šalyje, negali viršyti:

- 10 % jo turto, kai kita sandorio šalis yra 19 straipsnio 1 dalies f punkte minima kredito įstaiga, arba

- 5 % jo turto kitais atvejais.

2. Valstybės narės gali didinti 1 dalies pirmame sakinyje nustatytą 5 % ribą iki daugiausiai 10 %, tačiau bendra KIPVPS laikomų skirtingų emitentų, į kiekvieną iš kurių jis investuoja daugiau negu 5 % savo turto, perleidžiamų vertybinių popierių bei pinigų rinkos priemonių vertė neturi viršyti 40 % jo turto vertes. Šis apribojimas netaikomas indėliams ir nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandoriams, sudarytiems su finansinėmis institucijomis, kurioms taikoma riziką ribojanti priežiūra.

Nepaisant individualių 1 dalyje nustatytų apribojimų, KIPVPS negali turėti:

- investicijų į perleidžiamus vertybinius popierius arba pinigų rinkos priemones, išleistas vieno emitento,

indėlių, įneštų į vieną subjektą, ir (arba)

- pozicijų, atsirandančių dėl nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorių, sudaromų su vienu subjektu,

kurios kartu paėmus viršytų 20 % jo turto.

3. Valstybės narės gali didinti 1 dalies pirmame sakinyje nustatytą 5 % ribą ne daugiau kaip iki 35 %, jeigu perleidžiami vertybiniai popieriai arba pinigų rinkos priemonės yra išleistos arba garantuotos valstybės narės, jos vietos valdžios institucijų, valstybės, kuri nėra narė, arba tarptautinių organizacijų, kurių narėmis yra viena ar daugiau valstybių narių.

4. Valstybės narės gali didinti 1 dalies pirmame sakinyje nustatytą 5 % ribą iki daugiausiai 25 %, jeigu investuojama į tam tikras obligacijas, kurios yra išleistos valstybėje narėje registruotą buveinę turinčios kredito įstaigos, kuriai pagal įstatymus taikoma speciali valstybinė priežiūra, kurios tikslas yra apsaugoti obligacijų savininkus. Ypač sumos, gaunamos išleidus šias obligacijas, privalo būti pagal įstatymus investuotos į turtą, kuris per visą obligacijų galiojimo laikotarpį galėtų padengti su obligacijomis susijusias pretenzijas, ir kuris, emitentui negalint jų išpirkti, būtų pirmiausiai naudojamas pagrindinei paskolos sumai bei susikaupusioms palūkanoms apmokėti.

Kai daugiau negu 5 % savo turto KIPVPS investuoja į 1 punkte minimas obligacijas, išleistas vieno emitento, bendra šių investicijų vertė negali viršyti 80 % KIPVPS turto vertės.

Valstybės narės turi pateikti Komisijai pirmiau minėtų obligacijų kategorijų sąrašą kartu su emitentų, kuriems pagal 1 punkte minimus įstatymus ir priežiūros reikalavimus suteikiama teisė išleisti aukščiau nurodytus kriterijus atitinkančias obligacijas, kategorijų sąrašu. Prie šių sąrašų turi būti pridėtas dokumentas, kuriame nurodomos teikiamos garantijos. Komisija nedelsiant perduoda šią informaciją kitoms valstybėms narėms kartu su visais komentarais, kuriuos ji laiko tinkamais, ir sudaro galimybes visuomenei susipažinti su šia informacija. Tokia informacija gali būti aptariama Ryšių komitete, vadovaujantis 53 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

5. Taikant 2 dalyje minimą 40 % ribą, į 3 ir 4 dalyse minimus perleidžiamus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones neatsižvelgiama.

1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatyti apribojimai negali būti sudedami, todėl investicijos į to paties emitento išleistus perleidžiamus vertybinius popierius arba pinigų rinkos priemones, arba į indėlius šiame subjekte, arba į jo išvestines finansines priemones, atliktos laikantis 1, 2, 3 ir 4 dalių, kartu paėmus negali viršyti 35 % KIPVPS turto.

Tai pačiai grupei dėl konsoliduotos atskaitomybės priskirtos bendrovės, kaip apibrėžta remiantis Direktyva 83/349/EEB [8] arba remiantis pripažintomis tarptautinėmis apskaitos taisyklėmis, yra laikomos vienu subjektu šiame straipsnyje numatytų ribų skaičiavimui.

Valstybės narės gali leisti atlikti kaupiamąsias investicijas į tos pačios grupės subjektų perleidžiamus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones iki 20 %."

11. Įterpiamas šis straipsnis:

"22a straipsnis

1. Nepažeisdamos 25 straipsnyje nustatytų apribojimų, valstybės narės gali didinti 22 straipsnyje numatytas ribas, taikomas investicijoms į to paties emitento išleistas akcijas ir (arba) skolos vertybinius popierius, daugiausiai iki 20 %, jei pagal fondo taisykles arba steigimo dokumentus KIPVPS investicijų politikos tikslas yra atkartoti tam tikrą akcijų arba skolos vertybinių popierių indeksą, kuris yra pripažintas kompetentingų valdžios institucijų, remiantis tuo, kad:

- jo struktūra yra pakankamai diversifikuota,

- indeksas yra tinkamas tam tikros rinkos etalonas,

- jis yra tinkamai skelbiamas.

2. Valstybės narės gali didinti 1 dalyje numatytą ribą iki daugiausiai 35 %, jeigu tai yra pagrįsta ypatingomis rinkos sąlygomis, ypač reguliuojamose rinkose, kur labai dominuoja tam tikri perleidžiami vertybiniai popieriai arba pinigų rinkos priemonės. Investicijos iki šios ribos yra leidžiamos tik vienam emitentui."

12. 23 straipsnio 1 dalyje po žodžių "perleidžiamus vertybinius popierius" pridedami žodžiai "ir pinigų rinkos priemones".

13. 24 straipsnis pakeičiamas taip:

"24 straipsnis

1. KIPVPS gali įsigyti KIPVPS ir (arba) kitų kolektyvinio investavimo subjektų, minimų 19 straipsnio 1 dalies e punkte, investicinius vienetus, jeigu ne daugiau kaip 10 % jo turto yra investuojama į vieno KIPVPS arba kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus. Valstybės narės gali didinti šią ribą daugiausiai iki 20 %.

2. Investicijos į kolektyvinio investavimo subjektus, kurie nėra KIPVPS, kartu paėmus negali viršyti 30 % KIPVPS turto.

Valstybės narės gali leisti, kad KIPVPS įsigijus KIPVPS ir (arba) kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų, atitinkamų KIPVPS arba kitų kolektyvinio investavimo subjektų turtas nebūtų įtraukiamas į sumas, kurioms taikomi 22 straipsnyje nustatyti apribojimai.

3. Jeigu KIPVPS investuoja į kitų KIPVPS ir (arba) kitų kolektyvinio investavimo subjektų, kuriuos tiesiogiai arba pagal įgaliojimą valdo ta pati valdymo įmonė arba kita bendrovė, su kuria valdymo įmonę sieja bendras valdymas arba kontrolė, arba esminė tiesioginė arba netiesioginė įtaka, investicinius vienetus, ta valdymo įmonė arba kita bendrovė negali imti pasirašymo arba išpirkimo mokesčių už KIPVPS investicijas į kitų KIPVPS ir (arba) kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus.

KIPVPS, kuri didelę dalį savo turto investuoja į kitus KIPVPS, ir (arba) kitus kolektyvinio investavimo subjektus, savo prospekte turi nurodyti didžiausią valdymo mokesčių dydį, kuris gali būti imamas ir iš pačios KIPVPS, ir iš kitų KIPVPS, ir (arba) kolektyvinio investavimo subjektų, į kuriuos jis planuoja investuoti. Savo metinėje ataskaitoje jis nurodo didžiausią valdymo mokesčių dalį, imamą ir iš pačio KIPVPS, ir iš kitų KIPVPS, ir (arba) kitų kolektyvinio investavimo subjektų, į kuriuos jis investuoja."

14. Įterpiamas šis straipsnis:

"24a straipsnis

1. Prospekte turi būti nurodyta, į kurias turto kategorijas KIPVPS gali investuoti. Jame taip pat turi būti nurodyta, ar yra leidžiama sudaryti išvestinių finansinių priemonių sandorius; šiuo atveju jame turi būti aiškiai išdėstyta, ar šios operacijos gali būti atliekamos siekiant apsidrausti nuo rizikos, ar norint pasiekti investicinius tikslus, bei pateikiami galimi išvestinių finansinių priemonių panaudojimo rizikos valdyme rezultatai.

2. Jeigu KIPVPS daugiausiai investuoja į 19 straipsnyje apibrėžtas turto kategorijas, o ne į perleidžiamus vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, arba atkartoja akcijų ar skolos vertybinių popierių indeksus pagal 22a straipsnį, jo prospekte, o prireikus ir kitoje reklaminėje medžiagoje, turi būti aiškiai išdėstyta jo investicinė politika.

3. Jeigu yra tikėtina, kad KIPVPS grynoji turto vertė labai keisis dėl portfelio sudėties arba portfelio valdymo metodų, kurie gali būti naudojami, jo prospekte, o prireikus ir kitoje reklaminėje medžiagoje, ši tikimybė turi būti išaiškinta.

4. Investuotojo prašymu valdymo įmonė taip pat privalo pateikti papildomą informaciją apie kiekybinius apribojimus, kurie yra taikomi valdant konkretaus KIPVPS riziką, bei šiuo tikslu pasirinktus metodus ir paskutinius pagrindinių priemonių kategorijų rizikos bei iš investicijų gaunamų pajamų pokyčius."

15. 25 straipsnio 2 dalyje:

1. Trečioji įtrauka pakeičiama taip:

- "— 25 % bet kurio vieno KIPVPS ir (arba) kito kolektyvinio investavimo subjekto, apibrėžto 1 straipsnio 2 dalies pirmosios ir antrosios įtraukose, investicinių vienetų,".

2. Pridedama ši įtrauka:

- "— 10 % bet kurio vieno emitento išleistų pinigų rinkos priemonių".

16. 25 straipsnio 2 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

"Įsigijimo metu antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje įtraukose nustatytų apribojimų galima nesilaikyti, jeigu tuo metu negalima apskaičiuoti skolos garantijų ar pinigų rinkos priemonių bendros sumos arba grynosios išleidžiamų vertybinių popierių vertės".

17. 25 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktuose po žodžių "perleidžiamiems vertybiniams popieriams" pridedami žodžiai "ir pinigų rinkos priemonėms".

18. 25 straipsnio 3 dalies e punktas pakeičiamas taip:

"e) investicinės bendrovės ar investicinių bendrovių akcijos dukterinėse įmonėse, kurios vykdo tik valdymo, konsultavimo arba prekiavimo veiklą išimtinai savo ar investicinių vienetų savininkų vardu toje šalyje, kur yra įsikūrusi dukterinė įmonė, turimos dukterinių įmonių akcijos, kai investicinių vienetų savininkų prašymu investiciniai vienetai yra atperkami."

19. 26 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. KIPVPS neprivalo laikytis šiame skirsnyje nustatytų ribų, jei naudojasi pasirašymo teisėmis, kurias suteikia perleidžiami vertybiniai popieriai arba pinigų rinkos priemonės, sudarančios dalį jų turto.

Užtikrindamos rizikos paskirstymo principo laikymąsi, valstybės narės gali leisti neseniai leidimą veiklai gavusiems KIPVPS šešis mėnesius nuo jų licencijavimo dienos nesilaikyti 22, 22a, 23 ir 24 straipsnių."

20. 41 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. 1 dalis nedraudžia tokiems subjektams įsigyti 19 straipsnio 1 dalies e, g ir h punktuose minimų perleidžiamų vertybinių popierių arba kitų finansinių priemonių, kurios nėra visiškai apmokėtos."

21. 42 straipsnis pakeičiamas taip:

"42 straipsnis

Nei:

- investicinė bendrovė, nei

- valdymo įmonė ar depozitoriumas, veikiantys patikėjimo fondo vardu,

negali vykdyti prekybos perleidžiamais vertybiniais popieriais, pinigų rinkos priemonėmis arba kitomis finansinėmis priemonėmis, kurios yra minimos 19 straipsnio 1 dalies e, g ir h punktuose, kuriomis dar nedisponuoja."

22. Po 53 straipsnio pridedamas šis straipsnis:

"53a straipsnis

1. Be 53 straipsnio 1 dalyje numatytų funkcijų, Ryšių komitetas taip pat gali posėdžiauti kaip Reguliavimo komitetas, kaip apibrėžta Sprendimo 1999/468/EB [9] 5 straipsnyje, kad padėtų Komisijai atlikti techninius šios direktyvos pakeitimus toliau išvardytose srityse:

- apibrėžimų išaiškinimas, siekiant užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą visoje Bendrijoje,

- terminų suvienodinimas ir apibrėžimų suformulavimas, remiantis paskesniais aktais dėl KIPVPS ir susijusių klausimų.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles."

2 straipsnis

1. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie pataisytos Direktyvos 85/611/EEB taikymą bei pasiūlymus dėl pakeitimų, jei jie yra reikalingi, ne vėliau kaip iki 2005 m. vasario 13 d. Šioje ataskaitoje pirmiausia:

a) analizuojama, kaip būtų galima padidinti ir išplėsti vieną bendrą rinką KIPVPS naudai, ypač KIPVPS tarptautinio prekiavimo (įskaitant trečiosios šalies fondus), valdymo įmonių paso naudojimo, supaprastinto prospekto, kaip informacinės ir prekiavimo priemonės, naudojimo, papildomos veiklos apimties kontrolės ir galimybių pagerinti priežiūros institucijų bendradarbiavimą bendrai aiškinant ir taikant šią direktyvą, požiūriu;

b) apžvelgiama šios direktyvos taikymo sritis šiuo požiūriu: kaip ji taikoma skirtingiems produktams (pvz., instituciniai fondai, nekilnojamo turto fondai, patikėjimo sanuojantys fondai ir apsidraudimo fondai); ypač turi būti analizuojamas tokių fondų rinkos dydis, jų veiklos reglamentavimas valstybėse narėse, kuriose reglamentuojama jų veikla, ir poreikio toliau derinti šių fondų veiklą pokyčiai;

c) įvertinamas fondų veiklos organizavimas, įskaitant delegavimo taisykles bei praktiką ir fondo valdytojo ir depozitoriumo santykius;

d) apžvelgiamos KIPVPS investicijoms taikomos taisyklės, pavyzdžiui, išvestinių finansinių priemonių ar kitų priemonių bei su vertybiniais popieriais susijusių metodų naudojimas, indeksų fondų reguliavimas, pinigų rinkos priemonių, indėlių reguliavimas, tarpfondinių investicijų reguliavimas bei įvairūs investicijoms taikomi apribojimai;

e) analizuojama konkurencija tarp fondų, kuriuos valdo valdymo įmonės, ir savarankiškų investicinių bendrovių, kurių nevaldo valdymo įmonės.

Rengdama ataskaitą, Komisija kiek galėdama labiau konsultuojasi su įvairių susijusių pramonės šakų atstovais bei su vartotojų grupėmis ir priežiūros institucijomis.

2. Valstybės narės gali suteikti iki šios direktyvos įsigaliojimo dienos įsikūrusiam KIPVPS ne ilgesnį kaip 60 mėnesių laikotarpį, skaičiuojamą nuo direktyvos įsigaliojimo dienos, per kurį jis turi įvykdyti naujų nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

3 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2003 m. rugpjūčio 13 d., įgyvendina šią direktyvą, ir nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Šias priemones jos pradeda taikyti ne vėliau kaip 2004 m. vasario 13 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2002 m. sausio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Arias Cañete

[1] OL C 280, 1998 9 9, p. 6 ir OL C 311 E, 2000 10 31, p. 302.

[2] OL C 116, 1999 4 28, p. 44.

[3] 2000 m. vasario 17 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 339, 2000 11 29, p. 220), 2001 m. birželio 5 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 297, 2001 10 23, p. 35) ir 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento sprendimas. 2001 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 375, 1985 12 31, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/64/EB (OL L 290, 2000 11 17, p. 27).

[5] OL L 141, 1993 6 11, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2000/64/EB.

[6] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[7] 1978 m. liepos 25 d. ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų rūšių bendrovių metinės finansinės atskaitomybės (OL L 222, 1978 8 14, p. 11). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 1999/60/EB (OL L 162, 1999 6 26, p. 65).

[8] 1983 m.birželio 13d. septintoji Tarybos direktyva 83/349/EEB, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 193, 1983 718, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[9] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------

Top