EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0106

2001 m. gruodžio 19 d., Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/106/EB iš dalies pakeičianti Tarybos Direktyvą 95/21/EB dėl laivo saugumo, taršos prevencijos ir darbo bei gyvenimo sąlygų laivuose tarptautinių standartų taikymo laivams, atplaukiantiems į Bendrijos uostus ir plaukiojantiems valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse (uosto valstybės kontrolė)

OJ L 19, 22.1.2002, p. 17–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 006 P. 47 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 006 P. 47 - 61
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 006 P. 47 - 61
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 006 P. 47 - 61
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 006 P. 47 - 61
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 006 P. 47 - 61
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 006 P. 47 - 61
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 006 P. 47 - 61
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 006 P. 47 - 61
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 177 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 177 - 191

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/106/oj

32001L0106Oficialusis leidinys L 019 , 22/01/2002 p. 0017 - 0031


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/106/EB

2001 m. gruodžio 19 d.

iš dalies pakeičianti Tarybos Direktyvą 95/21/EB dėl laivo saugumo, taršos prevencijos ir darbo bei gyvenimo sąlygų laivuose tarptautinių standartų taikymo laivams, atplaukiantiems į Bendrijos uostus ir plaukiojantiems valstybių narių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse (uosto valstybės kontrolė)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę [3],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje numatytos tvarkos [4] ir vadovaudamiesi Taikinimo komiteto 2001 m. lapkričio 13 d. patvirtintu bendruoju tekstu,

kadangi

(1) Tarybos direktyva 95/21/EB [5] nustato vieningomis tikrinimo ir sulaikymo procedūromis pagrįstą uosto valstybės kontrolės sistemą, taikomą laivybai Europos bendrijoje.

(2) Būtina atsižvelgti į padarytus Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) konvencijų, protokolų, kodeksų ir rezoliucijas pakeitimus bei į Paryžiaus susitarimo memorandumo pokyčius.

(3) Jokia šios direktyvos nuostata nenumato perduoti uosto valstybei kokių nors vėliavos valstybės pareigų, įskaitant vėliavos valstybės vardu veikiančių pripažintų organizacijų pareigas.

(4) Kai kurie laivai dėl jų blogos būklės, vėliavos ar istorijos kelia grėsmę jūrų saugumui ir jūros aplinkai; ypač didelę grėsmę kelia laivai, plaukiantys su vėliava tos valstybės, kuri Susitarimo memorandumo metinėje ataskaitoje paskelbtame juodajame sąraše yra apibūdinta kaip "kelianti ypač didelę grėsmę" arba "kelianti didelę grėsmę". Todėl tiems laivams turėtų būti uždrausta įplaukti į Bendrijos uostus, nebent įrodoma, kad laivas gali būti saugiai eksploatuojamas Bendrijos vandenyse. Reikia priimti rekomendacijas, nustatančias uždraudimo ir jo panaikinimo tvarką. Siekiant užtikrinti skaidrumą, reikia viešai skelbti sąrašą tų laivų, kuriems uždrausta įplaukti į Bendrijos vandenis.

(5) Aukštą atrankos faktorių turintys laivai kelia ypač didelį avarijų ar taršos pavojų, todėl Bendrijos įplaukimo uostuose tuos laivus reikia dažnai tikrinti.

(6) Laivams pasiekus tam tikrą amžių, Direktyvos 95/21/EB V priede pateiktame sąraše išvardintos laivų kategorijos taip pat kelia didelę avarijų ar taršos grėsmę. Patikrinimo institucijai suteikti platūs įgaliojimai savo nuožiūra priimti sprendimą dėl tokių laivų išsamaus patikrinimo neleidžia taikyti vieningos tvarkos visoje Bendrijoje. Todėl būtina, kad tokių laivų tikrinimas būtų privalomas. Atsižvelgiant į didelio užteršimo pavojų, kurį kelia naftos tanklaiviai, taip pat į tai, kad didžioji dalis trūkumų, dėl kurių sulaikomi laivai, užfiksuojama senesniuose kaip 15 metų laivuose, išsamaus patikrinimo tvarka visų pirma turi būti taikoma senesniems kaip 15 metų naftos tanklaiviams.

(7) Patikrinimo institucijos nuožiūra išsamių patikrinimų turinys pagal anksčiau pateiktas rekomendacijas gali labai skirtis. Siekiant užtikrinti vieningą tvarką visoje Bendrijoje, tų rekomendacijų vykdymas turi būti privalomas. Tačiau reikia priimti nuostatą, kuri numatytų išimtį tais atvejais, kai dėl laivo krovinių tankų ar dėl eksploatacijos apribojimų, susijusių su pakrovimo ar iškrovimo darbais, surengti patikrinimą tokiame laive yra neįmanoma arba jei dėl to iškiltų per didelė grėsmė laivo, jo įgulos, inspektoriaus ar uosto teritorijos saugumui.

(8) Valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė veiksmingai organizuoti privalomus patikrinimus taip, kad sustiprinta tikrinimo tvarka teiktų didžiausią pridėtinę naudą, kad būtų atsižvelgiama į įvairias eksploatavimo sąlygas ir būtų pasinaudojama uostų bei valstybių narių bendradarbiavimu, bet kad tuo pat metu būtų laikomasi bendrųjų kiekybinių patikrinimo planinių užduočių.

(9) Kadangi kvalifikuotų inspektorių paieškai ir apmokymui reikia laiko, valstybėms narėms turi būti leidžiama tikrinimo tarnybas kurti etapais; atsižvelgiant į Roterdamo uosto ypatybes, ypač į atplaukiančių laivų eismo apimtį, reikia numatyti galimybę šiek tiek pratęsti šio uosto inspektorių paieškos ir apmokymo laikotarpį.

(10) Struktūriniai laivo defektai gali padidinti avarijų jūroje pavojų. Laivui be taros vežant naftos krovinį, tokios avarijos aplinkai gali turėti pražūtingų pasekmių. Patikrinimo institucija turi atlikti matomų laivo dalių išorinę apžiūrą ir nustatyti, ar nėra didelės korozijos, bei imtis visų būtinų paskesnių veiksmų, visų pirma už laivų struktūrinę kokybę atsakingos klasifikacinės bendrovės atžvilgiu.

(11) Išsamus patikrinimas, kurios metu atliekamas privalomas tam tikrų laivo aspektų patikrinimas, užtrunka daug laiko ir reikalauja didelio organizacinio darbo. Reikia paspartinti patikrinimo parengiamuosius darbus, nes taip padidėtų tikrinimo veiksmingumas. Todėl kiekvieno į Bendrijos uostą įplaukiančio laivo kapitonas ar operatorius turi pateikti tam tikrą eksploatacinio pobūdžio informaciją.

(12) Didėja uosto valstybės kontrolės reikšmė kovojant su reikalavimų neatitinkančia praktika, o inspektorių uždavinių gausėja. Todėl reikia ypač stengtis išvengti nereikalingų patikrinimų, o inspektoriams geriau teikti informaciją apie kituose uostuose atliktų patikrinimų turinį. Todėl patikrinimo ataskaitoje, kurią inspektorius parengia baigęs patikrinimą, išplėstinį patikrinimą ar išsamų patikrinimą, turi būti nurodyta, kurių laivo dalių patikrinimas jau atliktas; prireikus kitame įplaukimo uoste inspektorius galės apsispręsti netikrinti kurios nors laivo dalies, jei prieš tai atlikto patikrinimo metu nebuvo pastebėta trūkumų.

(13) Laivo įrangos srityje pasiekta didelė pažanga, ir dabar ji sudaro galimybę registruoti reiso duomenis (reiso duomenų registravimo prietaisai (VDR sistema) arba "juodosios dėžės"), todėl įvykus avarijai būna lengviau atlikti tyrimą. Atsižvelgiant tos įrangos reikšmę užtikrinant jūrų saugumą bei atsižvelgiant į atitinkamas TJO pastangas, reikia nustatyti, kad ne vėliau kaip per penkerių metų laikotarpį nuo šios direktyvos įsigaliojimo tokia įranga turi būti įrengta visuose iki 2002 m. liepos 1 d. pastatytuose krovininiuose laivuose, įplaukiančiuose į Bendrijos uostus, o, šiai nuostatai įsigaliojus, minėtos įrangos nebuvimas ar netinkamas darbas turėtų būti pagrindu sulaikyti laivą.

(14) Laivo patikrinimo rezultatus reikia pranešti patikrinto laivo vėliavos valstybės administracijai arba atitinkamai klasifikacinei bendrovei, kad būtų užtikrintas veiksmingesnis laivo būsenos raidos, o tam tikrais atvejais — pablogėjimo stebėjimas ir būtų laiku imtasi būtinų veiksmų padėčiai ištaisyti.

(15) Atsitiktinis užteršimas nafta gali padaryti didelę žalą aplinkai ir atitinkamo regiono ekonomikai. Todėl būtina įsitikinti, ar naftos tanklaiviai, įplaukiantys į Europos Bendrijos uostus, turi tinkamą šios rizikos draudimą.

(16) Informacijos apie patikrintus ir sulaikytus laivus skaidrumas yra bet kokios politikos, kurios tikslas yra neleisti eksploatuoti saugumo reikalavimų neatitinkančius laivus, esminis elementas. Todėl skelbiamos informacijos sąraše reikia pateikti informaciją ir apie laivo frachtuotoją. Visuomenei taip pat reikia pateikti kuo išsamesnę ir aiškesnę informaciją apie Bendrijos uostuose patikrintus ir sulaikytus laivus. Visų pirma tai taikoma informacijai apie išsamesnius laivų patikrinimus, kurias atliko tiek uosto valstybės institucijos, tiek klasifikacinės bendrovės, taip pat paaiškinimams dėl to, kokių priemonių ėmėsi uosto valstybės institucijos arba atitinkamos klasifikacinės bendrovės po to, kai pagal šios direktyvos nuostatas buvo įsakyta sulaikyti laivą.

(17) Siekiant išvengti Europos bendrijos uostų ir regionų saugumo lygių skirtumų ir konkurencijos iškraipymų, ypač svarbu užtikrinti šios direktyvos įgyvendinimo priežiūrą. Todėl Komisija turi disponuoti kuo išsamesne informacija, visų pirma apie laivų judėjimą uostuose, kad galėtų detaliai išanalizuoti direktyvos taikymo sąlygas. Tokia informacija turėtų būti teikiama Komisijai pakankamai dažnai, kad pastaroji galėtų kuo greičiau įsikišti, kai pastebimos šios direktyvos taikymo anomalijos.

(18) Direktyvai 95/21/EB įgyvendinti būtinos priemonės turi būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimąsi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [6],

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 95/21/EB iš dalies keičiama taip:

1) pavadinimas pakeičiamas taip:

"1995 m. birželio 19 d. Tarybos direktyva 95/21/EB dėl uosto valstybės atliekamos laivybos kontrolės;"

.

2) 2 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

"1. "Konvencijos" — tai:

- Tarptautinė konvencija dėl laivų krovininės vaterlinijos nustatymo (LL), Londonas 1966),

- Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (Solas), Londonas 1974,

- 1973 m. Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos bei jos 1978 m. protokolas (Marpol 73/78),

- 1978 m. Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų (JRAB 78),

- 1972 m. Konvencija dėl tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti (Colreg 72),

- 1969 m. Tarptautinė konvencija dėl laivų matmenų nustatymo (ITC 69),

- 1976 m. Konvencija dėl prekybinės laivybos minimalių normų (TDO Nr. 147),

- 1992 m. Tarptautinė konvencija dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą (CLC 92),

kartu su šių konvencijų protokolais ir pakeitimais bei susijusiais privalomais kodeksais, galiojančiais 2001 m. gruodžio 19 d.

2. "Susitarimo memorandumas" — tai 1982 m. sausio 26 d. Paryžiuje pasirašytas Susitarimo memorandumas dėl uosto valstybės kontrolės, koks jis yra 2001 m. gruodžio 19 d.;"

3) 4 straipsnis pakeičiamas taip:

"4 straipsnis

Patikrinimo institucija

Valstybės narės laivams patikrinti išlaiko atitinkamas nacionalines jūrų administracijas (toliau — kompetentingos institucijos), kuriose dirba reikalingas skaičius darbuotojų, visų pirma kvalifikuotų inspektorių, ir imasi visų atitinkamų priemonių užtikrinti, kad jų kompetentingos institucijos atliktų savo pareigas kaip nustatyta šioje direktyvoje.";

4) 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

"1. 2 dalyje ir 7 straipsnyje paminėtų laivų patikrinimų skaičius, kuriuos kiekvienais metais turi surengti kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija, turi sudaryti bent 25 % į jos uostus įplaukiančių laivų bendrojo vidutinio skaičiaus, nustatyto pagal paskutinių trejų kalendorinių metų statistikos duomenis.

2. a) Pagal 7a straipsnio nuostatas kompetentinga institucija užtikrina, kad kiekvienas laivas, kuriame neatliekamas išsamus patikrinimas ir kurio atrankos faktorius "Sirenac"; informacinėje sistemoje yra didesnis kaip 50, būtų atliekamas patikrinimas pagal 6 straipsnio reikalavimus, tačiau su sąlyga, kad nuo paskutinio patikrinimo Susitarimo memorandumo regione esančiame uoste praėjo ne mažiau kaip vienas mėnuo.

b) Pasirinkdama tikrinti kitus laivus, kompetentinga institucija pirmenybę nustato tokia tvarka:

- pirmiausia patikrinti pasirenkami I priedo I dalyje nurodyti laivai nepriklausomai nuo jų atrankos faktoriaus,

- I priedo II dalyje nurodyti laivai patikrinti pasirenkami mažėjimo tvarka priklausomai nuo pirmenybės pagal "Sirenac"; informacinėje sistemoje nurodytą jų atrankos faktoriaus intervalą.

3. Valstybės narės netikrina laivų, kuriuos per ankstesnius šešis mėnesius yra patikrinusi kita valstybė narė, jeigu:

- laivas nenurodytas I priede,

- atlikus ankstesnį patikrinimą nebuvo nustatyta jokių trūkumų,

- nėra akivaizdaus pagrindo atlikti patikrinimą,

- laivui netaikomos 2 dalies a punkto nuostatos.";

5) 7 straipsnis pakeičiamas taip:

"7 straipsnis

Privalomas išsamus tam tikrų laivų patikrinimas

1. Laive, priklausančiame kuriai nors iš V priedo A skirsnyje išvardintų kategorijų, išsamų patikrinimą galima atlikti po 12 mėnesių nuo paskutinio išsamaus patikrinimo Susitarimo memorandumą pasirašiusios valstybės uoste.

2. Pasirinkus tokį laivą patikrinti pagal 5 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas, atliekamas išsamus patikrinimas. Tačiau laikotarpiu tarp dviejų išsamių patikrinimų galima rengti 6 straipsnyje numatytus patikrinimus.

3. a) Laivo, kuriam taikomos 1 dalies nuostatos, operatorius ar kapitonas kiekvieno uosto, į kurį tas laivas įplaukia nuo paskutinio išsamaus patikrinimo praėjus daugiau kaip 12 mėnesių, praneša valstybės narės kompetentingai institucijai visą V priedo B skirsnyje nurodytą informaciją. Ši informacija pateikiama ne vėliau kaip prieš tris dienas iki numatomo atplaukimo, o jei plaukimas užtruks mažiau kaip tris dienas — prieš išplaukiant iš ankstesnio uosto.

b) Jei laivas nesilaiko a punkte nustatyto reikalavimo, paskirties uoste atliekamas išsamus jo patikrinimas.

4. Pagal 7a straipsnio nuostatas valstybės narės užtikrina, kad laive, kuriam taikomos 3 dalies nuostatos ir kurio atrankos faktorius yra 7 ar didesnis, pirmajame uoste, aplankytame praėjus daugiau kaip 12 mėnesių nuo paskutinio išsamaus patikrinimo būtų atliktas išsamus patikrinimas.

Tais atvejais, kai valstybės narės negali laiku padidinti savo pajėgumų taip, kad atliktų visas reikalaujamus papildomus patikrinimus, visų pirma dėl problemų, susijusių su inspektorių paieška ir apmokymu, iki 2003 m. sausio 1 d. joms leidžiama patikrinimo tarnybas kurti etapais. Roterdamo uostui šis laikotarpis gali būti pratęstas dar šešiems mėnesiams. Komisija informuos valstybes nares apie visus pratęsimus pagal šios dalies nuostatas.

5. Išsamūs patikrinimai atliekami pagal V priedo C skirsnyje pateiktas procedūras.

6. Tais atvejais, kai egzistuoja rizika, kad Susitarimo memorandumo pakeitimai ar pakeitimų projektai gali susiaurinti šiame straipsnyje numatytą įpareigojimą rengti išsamius patikrinimus, Komisija skubiai pateiks pagal 18 straipsnio nuostatas sudarytam Komitetui projektą tokių priemonių, kurių paskirtis — pakartotinai nustatyti šios direktyvos tikslus atitinkančias atrankos faktoriaus vertes.";

6) įterpiamas toks 7a straipsnis:

"7a straipsnis

Procedūra, taikoma tuomet, kai tam tikrų laivų patikrinimo negalima atlikti

1. Jei dėl su veikla susijusių priežasčių valstybė narė negali atlikti didesnį kaip 50 atrankos faktorių turinčio laivo patikrinimo pagal 5 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatas arba privalomo išsamaus patikrinimo pagal 7 straipsnio 4 dalies nuostatas, valstybė narė nedelsdama praneša "Sirenac"; informacinei sistemai, kad toks patikrinimas nebuvo atliktas.

2. Kas šešis mėnesius apie tokius atvejus pranešama Komisijai, kartu nurodant priežastis, dėl kurių nebuvo atlikti atitinkamų laivų patikrinimai.

3. Per bet kuriuos vienerius kalendorinius metus tokie neatlikti patikrinimai negali sudaryti daugiau kaip 5 % į tos valstybės narės uostus per vienerius metus atplaukiančių tų laivų, kuriuos galima pasirinkti patikrinti pagal 1 dalies nuostatas, vidutinio skaičiaus, kuris nustatomas pagal paskutinių trejų kalendorinių metų, kurių statistiniai duomenys yra prieinami, statistinius duomenis.

4. 1 dalyje paminėtų laivų patikrinimas pagal 5 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatas arba privalomas išsamus patikrinimas pagal 7 straipsnio 4 dalies nuostatas atliekama kitame Bendrijos įplaukimo uoste.

5. Prireikus iki 2008 m. liepos 22 d., atsižvelgiant į Komisijos vertinimus, 3 dalyje paminėta 5 % dalis bus pakeista 19 straipsnyje nustatyta tvarka.";

7) įterpiamas toks 7b straipsnis:

"7b straipsnis

Kai kuriems laivams taikomos draudimo įplaukti priemonės

1. Valstybė narė užtikrina, kad vienai iš XI priedo A skirsnyje paminėtų kategorijų priklausančiam laivui nebus leista įplaukti į jos uostus, išskyrus 11 straipsnio 6 dalyje paminėtus atvejus, jeigu laivas:

- plaukioja su valstybės, kuri įtraukta į Susitarimo memorandumo metinėje ataskaitoje pateiktą juodąjį sąrašą, vėliava ir

- per paskutinius 24 mėnesius buvo daugiau kaip du kartus sulaikytas Susitarimo memorandumą pasirašiusios valstybės uoste,

arba

- plaukioja su valstybės, kuri Susitarimo memorandumo metinėje ataskaitoje pateiktame juodajame sąraše pripažinta "keliančia ypač didelę grėsmę"; arba "keliančia didelę grėsmę";, vėliava ir

- per paskutinius 36 mėnesius buvo daugiau kaip vieną kartą sulaikytas Susitarimo memorandumą pasirašiusios valstybės uoste.

Draudimas įplaukti įsigalioja iš karto po to, kai laivui suteikiamas leidimas išplaukti iš to uosto, kuriame jis buvo sulaikytas atitinkamai antrą arba trečią kartą.

2. Įgyvendindamos 1 dalies nuostatas, valstybės narės laikosi XI priedo B skirsnyje nustatytos procedūros.

3. Komisija kas šešis mėnesius skelbia informaciją apie tuos laivus, kuriems pagal šio straipsnio nuostatas buvo uždrausta įplaukti į Bendrijos uostus.";

8) 8 straipsnis pakeičiamas taip:

"8 straipsnis

Patikrinimo ataskaita, skirta laivo kapitonui

Baigęs patikrinimą, išplėstinį patikrinimą ar išsamų patikrinimą, inspektorius parengia ataskaitą pagal IX priedo reikalavimus. Patikrinimo ataskaitos kopija pateikiama laivo kapitonui.";

9) padaromi tokie 9 straipsnio pakeitimai:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Kompetentinga institucija turi įsitikinti, kad bet kokie trūkumai, patvirtinti arba užfiksuoti atliekant 5 straipsnio 2 dalyje arba 7 straipsnyje nurodytą patikrinimą, yra arba bus pašalinti pagal konvencijų reikalavimus.";

b) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Naudodamasis savo kaip specialisto teise priimti sprendimą sulaikyti laivą ar ne, inspektorius vadovaujasi VI priede nurodytais kriterijais. Laivą reikia sulaikyti, jei jame nėra veikiančios reiso duomenų registravimo sistemos tais atvejais, kai ji yra būtina pagal XII priedo reikalavimus. Jei šio trūkumo negalima pašalinti sulaikymo uoste, kompetentinga institucija gali leisti laivui plaukti į artimiausią tinkamą uostą, kur tą trūkumą galima pašalinti, arba pareikalauti pašalinti trūkumą ne vėliau kaip per 30 dienų. Tokiu atveju galioja 11 straipsnyje nustatytos procedūros.";

c) 5 dalis pakeičiama taip:

"5. Tuo atveju, kai, atlikus 5 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje nurodytus patikrinimus, nusprendžiama sulaikyti laivą, kompetentinga institucija nedelsdama raštu, nusiųsdama kartu patikrinimo ataskaitą, informuoja valstybės, su kurios vėliava laivas turi teisę plaukioti, administraciją (toliau — vėliavos valstybės administracija) arba konsulą ar, jeigu jo nėra, artimiausią valstybės diplomatinį atstovą apie visas aplinkybes, kurios verčia imtis būtinų intervencinių veiksmų. Be to, esant reikalui, taip pat informuojamas paskirtas inspektorius arba laivo liudijimus išduodančios pripažintos organizacijos.";

10) 10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. Laivo savininkas ar operatorius arba jo atstovas valstybėje narėje turi teisę apeliacine tvarka apskųsti kompetentingos institucijos priimtą sprendimą sulaikyti laivą ar neleisti jam įplaukti. Apeliacinio skundo pateikimas nesustabdo, sprendimo sulaikyti laivą ar neleisti jam įplaukti.";

11) 14 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Valstybės narės nenustoja taikyti jų kompetentingos institucijos ir visų kitų valstybių narių kompetentingų institucijų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo nuostatų ir palaiko veiklai nustatytus ryšius tarp jų kompetentingos institucijos ir Komisijos bei "Sirenac"; informacinės sistemos, įkurtos St Malo, Prancūzijoje.

Atlikdami 5 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje nustatytus patikrinimus, inspektoriai naudojasi su laivų patikrinimu susijusia informacija, saugoma valstybinėse ir privačiose duomenų bazėse, kurias galima pasiekti per "Equasis"; informacinę sistemą.";

12) 15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. "Sirenac"; sistemoje pateikiama VIII priedo I ir II dalyse nurodyta informacija bei Direktyvos 94/57/EB 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija apie klasės pakeitimus, laikinus atšaukimus ar panaikinimus. Atlikus patikrinimą arba panaikinus sprendimą sulaikyti laivą, ši informacija kaip įmanoma greičiau paskelbiama per "Equasis"; informacinę sistemą.";

13) 15 straipsnis papildomas tokia dalimi:

"5. Šio straipsnio nuostatos neturi jokio poveikio atsakomybę reglamentuojančiai nacionalinei teisei.";

14) 16 straipsnyje įterpiama tokia dalis:

"2a. Sulaikius laivą dėl trūkumų ar dėl to, kad jis neturi visų galiojančių liudijimų pagal 9 straipsnio ir VI priedo reikalavimus, visas išlaidas, susijusias su laivo sulaikymu uoste, apmoka laivo savininkas arba operatorius.";

15) 17 ir 18 straipsniai pakeičiami taip:

"17 straipsnis

Įgyvendinimo kontrolės duomenys

Valstybės narės Komisijai pateikia X priede nurodytą informaciją. Informacijos pateikimo periodiškumas nurodytas tame priede.

18 straipsnis

Reguliavimo komitetas

1. Komisijai padeda pagal Direktyvos 93/75/EEB 12 straipsnį sudarytas komitetas.

2. Ten, kur pateiktos nuorodos į šią dalį, galioja Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsnių nuostatos, susijusios su to sprendimo 8 straipsniu.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3. Komitetas pats patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.";

16) padaromi tokie 19 straipsnio įžanginio sakinio ir a dalies pakeitimai:

"Laikantis 18 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos ši direktyva gali būti iš dalies keičiama, neišplečiant jos taikymo srities, kai:

a) siekiama suderinti įsipareigojimus, paminėtus 5 straipsnyje (išskyrus jo 1 dalyje nurodytus 25 %) bei 6, 7, 7a, 7b, 8, 15 ir 17 straipsniuose ir tuose straipsniuose nurodytuose prieduose, remiantis šios direktyvos įgyvendinimo metu įgyta patirtimi bei atsižvelgiant į Susitarimo memorandumo pokyčius;";

17) įterpiamas toks 19a straipsnis:

"19a straipsnis

Baudos

Valstybės narės nustato baudų sistemą už nacionalinės teisės nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, bei imasi visų būtinų priemonių, siekdamos užtikrinti tų baudų taikymą. Taikomos baudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.";

18) 20 straipsnis papildomas tokia dalimi:

"4. Be to, Komisija nuolat informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie valstybių narių pažangą įgyvendinant šią direktyvą.";

19) I priedo II dalis pakeičiama šios direktyvos I priede pateiktu tekstu;

20) II priede:

a) 10 punktas pakeičiamas tokiais punktais:

"10. Minimalaus saugaus įgulos komplektavimo dokumentas;

10a. Pagal JRAB konvenciją išduoti atestatai.";

b) įterpiamas toks 35 punktas:

"35. Draudimo polisas arba bet kuri kita finansinė garantija, apdraudžianti civilinę atsakomybę dėl teršimo nafta padarytos žalos (1992 m. Tarptautinė konvencija dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą).";

21) III priedo 1 punkte žodžiai "8 ir 11 punktuose" pakeičiami žodžiais "ir 8 punkte";

22) V priedas pakeičiamas šios direktyvos II priedo tekstu;

23) VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a) 2 punktas (

"Pagrindinių kriterijų taikymas"

) papildomas taip:

"14. Teikti kiek įmanoma daugiau informacijos avarijos atveju.";

b) 3.1 punkte žodžiai "nėra galiojančių liudijimų" pakeičiami žodžiais "nėra galiojančių liudijimų ir dokumentų";

c) 3.2 punktas papildomas taip:

"15. Neįgyvendinta sustiprintos apžiūros programa pagal Solas 74 XI skirsnio 2 taisyklę.

16. Nėra reiso duomenų registravimo prietaiso arba jei jis neveikia tais atvejais, kai jį naudoti yra privaloma.";

d) 3.6 punktas papildomas tokiu nauju papunkčiu:

"5. Nėra patikrinimo ataskaitos bylos arba ji neatitinka Marpol konvencijos 13 G taisyklės 3 dalies b punkto reikalavimų.";

24) Priedas VIII pakeičiamas šios direktyvos III priedo tekstu;

25) Priimami nauji priedai IX, X, XI ir XII, kurių tekstai pateikti šios direktyvos IV priede.

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2003 m. liepos 22 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

2. Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ne vėliau kaip iki 2006 m. liepos 22 d. Komisija persvarstys šios direktyvos įgyvendinimą. Apžvalgoje, inter alia, bus įvertintas kiekvienos valstybės narės uosto valstybės kontrolės inspektorių skaičius bei atliktų patikrinimų skaičius, įskaitant privalomus išsamius patikrinimus. Apžvalgos išvadas Komisija pateiks Europos Parlamentui bei Tarybai ir apžvalgos pagrindu priims sprendimą dėl poreikio teikti pasiūlymą padaryti direktyvos ar kitų šios srities teisės aktų pakeitimų.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gruodžio 19 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Neyts-Uyttebroeck

[1] OL C 212 E, 2000 7 25, p. 102 ir OL C 154, 2001 4 29, p. 67.

[2] OL C 14, 2001 1 16, p. 22.

[3] OL C 22, 2001 1 24, p. 19.

[4] 2000 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 228, 2001 8 13, p. 133), 2001 m. vasario 26 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 101, 2001 3 30, p. 15) ir 2001 m. gegužės 16 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje). 2001 m. spalio 24 d. Europos Parlamento sprendimas ir 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas.

[5] OL L 157, 1995 7 7, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 1999/97/EB (OL L 331, 1999 12 23, p. 67).

[6] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

"II. Bendras atrankos faktorius

Toliau nurodytų laivų tikrinimui teikiama pirmenybė:

1) laivai, į valstybės narės uostą įplaukiantys pirmą kartą arba po 12 mėnesių ar ilgesnio nesilankymo. Taikydamos šiuos kriterijus, valstybės narės atsižvelgia ir į Susitarimo memorandumo narių atliktus patikrinimus. Kai tam nėra tinkamų duomenų, valstybės narės remiasi prieinamais "Sirenac" duomenimis ir patikrina tuos laivus, kurie nebuvo įregistruoti "Sirenac" duomenų bazėje nuo šios duomenų bazės sukūrimo 1993 m. sausio 1 d.;

2) jokioje valstybėje narėje per ankstesnius šešis mėnesius nepatikrinti laivai;

3) laivai, kurių pagal konvencijų nuostatas išduotus privalomus laivų konstrukcijos ir įrangos bei klasifikacijos liudijimus yra išdavusi organizacija, nepripažinta pagal Tarybos direktyvą 94/57/EB;

4) laivai, plaukiantys su valstybės, įtrauktos į Susitarimo memorandumo kasmetinės ataskaitos juodąjį sąrašą, vėliava;

5) laivai, kuriems iš valstybės narės uosto buvo leista išplaukti tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui:

a) kad trūkumai būtų pašalinti iki išplaukimo;

b) kad trūkumai būtų pašalinti kitame uoste;

c) kad trūkumai būtų pašalinti per 14 dienų;

d) trūkumai, kurių atžvilgiu nurodytos kitos sąlygos.

Atsižvelgiama į tai, kad buvo imtasi su laivu susijusių veiksmų ir visi trūkumai pašalinti;

6) laivai, kurių trūkumai buvo užfiksuoti per ankstesnį patikrinimą, atsižvelgiant į trūkumų skaičių;

7) ankstesniame uoste sulaikyti laivai.

8) laivai, plaukiojantys su šalies, kuri nėra ratifikavusi visų atitinkamų šios direktyvos 2 straipsnyje nurodytų tarptautinių konvencijų, vėliava;

9) laivai, kuriuos klasifikacinė bendrovė priskyrė aukštesnio už vidutinį trūkumų koeficiento klasei;

10) V (A) priede išvardintų kategorijų laivai;

11) senesni nei 13 metų laivai.

Nustatydama pirmiau išvardytų laivų tikrinimo eiliškumą, kompetentinga institucija atsižvelgia į bendrą atrankos faktorių, pateiktą "Sirenac" informacinėje sistemoje pagal Susitarimo memorandumo I priedo I skirsnį. Didesnis atrankos faktorius rodo didesnę pirmenybę. Bendras atrankos faktorius yra atitinkamų taikomų atrankos faktorių verčių suma, kaip numatyta Susitarimo memorandumo sistemoje. 5, 6 ir 7 punktai taikomi tik patikrinimams, atliktiems per paskutinius 12 mėnesių. Bendras atrankos faktorius neturi būti mažesnis nei 3, 4, 8, 9, 10, 11 ir 12 punktams nustatytų verčių suma.

Tačiau apskaičiuojant bendrą atrankos faktorių 7 straipsnio 4 dalyje, į 10 punktą neatsižvelgiama."

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

"

V PRIEDAS

A. LAIVŲ, KURIEMS ATIEKAMAS IŠSAMUS PATIKRINIMAS, KATEGORIJOS (nurodyta 7 straipsnio 1 dalyje)

1. Ilgiau kaip 10 metų eksploatuojami dujų ir cheminių medžiagų tanklaiviai (laivo amžius nustatomas pagal laivo saugumo liudijimuose nurodytą laivo pastatymo datą).

2. Ilgiau kaip 12 metų eksploatuojami biriųjų krovinių laivai (laivo amžius nustatomas pagal laivo saugumo liudijimuose nurodytą laivo pastatymo datą).

3. Didesnės, kaip 3000 tonų bendrosios talpos ir ilgiau kaip 15 metų eksploatuojami naftos tanklaiviai (laivo amžius nustatomas pagal laivo saugumo liudijimuose nurodytą laivo pastatymo datą).

4. Ilgiau kaip 15 metų eksploatuojami keleiviniai laivai, išskyrus keleivinius laivus, paminėtus 1999 balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 1999/35/EB dėl privalomos inspektavimo sistemos, užtikrinančios saugų ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų, kuriais teikiamos reguliarios paslaugos, plaukiojimą [1] 2 straipsnio a ir b dalyse.

B. INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI KOMPETENTINGAI INSTITUCIJAI (nurodyta 7 straipsnio 3 dalies a punkte)

A. Pavadinimas.

B. Vėliava.

C. TJO identifikavimo numeris (jei yra).

D. Visa krovininė talpa.

E. Laivo saugumo liudijimuose nurodyta laivo pastatymo data.

F. Apie tanklaivius:

F.a. konfigūracija: viengubo korpuso, viengubo korpuso su atskirto švaraus balasto tanku, dvigubo korpuso.

F.b. Krovinių ir balasto skyrių tankų: pilni, tušti, inertizuoti.

F.c. Krovinio tūris ir pobūdis.

G. Tikėtinas atvykimo į paskirties uostą ar į locmanų stotį laikas pagal kompetentingos institucijos reikalavimus.

H. Numatoma buvimo uoste trukmė.

I. Operacijos, kurias numatyta atlikti paskirties uoste (krovimas, iškrovimas, kitos).

J. Planiniai įstatymais nustatyti patikrinimai ir apžiūros bei didelės apimties techninės priežiūros ir remonto darbai, kuriuos numatyta atlikti laivui stovint paskirties uoste.

C. TAM TIKRŲ LAIVŲ KATEGORIJŲ IŠSAMAUS PATIKRINIMO PROCEDŪROS (nurodytos 7 straipsnio 5 dalyje)

Toliau išvardyti punktai, atsižvelgiant į praktines galimybes juos realizuoti arba į visus apribojimus, susijusius su žmonių, laivo ar uosto saugumu, turi būti išsamaus patikrinimo dalis. Inspektoriai turi žinoti, kad reikalavimas surengti bandymus, turinčius tiesioginės įtakos tam tikriems tuo metu laive atliekamiems darbams, pvz., darbui su kroviniais, gali trukdyti jas saugiai atlikti.

1. VISI LAIVAI (A skirsnio kategorijos)

- elektros tiekimo sistemos gedimas ir avarinio generatoriaus įjungimas,

- avarinio apšvietimo patikrinimas,

- avarinio gaisrinio siurblio, kai prie gaisro gesinimo pagrindinio vamzdyno prijungtos dvi gaisrinės žarnos, veikimo išbandymas,

- triumo siurblių veikimo bandymas,

- vandeniui nelaidžių durų uždarymas,

- vienos šoninės gelbėjimosi valties nuleidimas į vandenį,

- avarinio nuotolinio išjungimo bandymas, pavyzdžiui, katilų, ventiliacijos ir degalų siurblių,

- vairo pavaros, įskaitant pagalbinę vairo pavarą, išbandymas,

- radijo įrenginių avarinio energijos šaltinio patikrinimas,

- mašinų skyriaus separatoriaus patikrinimas, ir pagal galimybes, išbandymas.

2. DUJŲ IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TANKLAIVIAI

Be išvardytų 1 skirsnyje, šie punktai taip pat turi būti įtraukt į dujų ir cheminių medžiagų tanklaivių išsamų patikrinimą:

- krovinių tankų stebėjimo ir saugos priemonės (temperatūros, slėgio bei nuotėkio),

- deguonies analizės ir sprogiųjų dujų koncentracijos nustatymo prietaisai, įskaitant jų kalibravimą. Cheminių medžiagų aptikimo įrangos (dumplių) buvimas su konkretaus krovinio vežimui reikalingu atitinkamų dujų aptikimo vamzdelių skaičiumi,

- evakuacijos iš kajutės rinkiniai kiekvienam laive esančiam asmeniui, tinkamos apsaugoti kvėpavimo takus ir akis (jeigu būtina pagal produktų sąrašą, išvardintą atitinkamai Tarptautiniame tinkamumo liudijime arba Tinkamumo vežti suskystintas dujas be taros liudijime),

- patikrinama, ar vežami produktai įrašyti atitinkamai Tarptautiniame tinkamumo liudijime arba Tinkamumo vežti pavojingas chemines medžiagas be taros arba suskystintąsias dujas be taros liudijime),

- denyje sumontuoti stacionarūs gaisro gesinimo įrenginiai, gaisrą gesinantys putomis arba sausosiomis ar kitomis medžiagomis, kurios reikalingos atsižvelgiant į vežamą produktą.

3. BIRIŲJŲ KROVINIŲ LAIVAI

Be išvardytų 1 skirsnyje, šie punktai taip pat turi būti įtraukti į biriųjų krovinių laivų išsamų patikrinimą:

- ar nėra denyje sumontuotų mechanizmų pagrindų korozijos,

- ar nedeformuoti liukų dangčiai ir (arba) ar nėra jų korozijos,

- ar nėra skersinių pertvarų įtrūkimų ar vietinės korozijos,

- priėjimas prie krovinių triumų,

- ar laive yra toliau išvardyti dokumentai, peržiūrėti tuos dokumentus ir įsitikinti, kad vėliavos valstybė ar klasifikacinė bendrovė yra juos patvirtinusi:

1) struktūros apžiūrų ataskaitos;

2) būklės įvertinimo ataskaitos;

3) storio matavimų ataskaitos;

4) TJO rezoliucijoje A.744(18) nurodytas aprašomasis dokumentas.

4. NAFTOS TANKLAIVIAI

Be išvardytųjų 1 skirsnyje, šie punktai taip pat turi būti įtraukti į naftos tanklaivių išsamų patikrinimą:

- denyje sumontuota stacionari putų sistema,

- visa gaisrų gesinimo įranga,

- mašinų skyriaus, siurblinės ir gyvenamųjų patalpų automatinių priešgaisrinių sklendžių patikrinimas,

- inertinių dujų slėgio ir deguonies kiekio jose patikrinimas,

- balasto tanko: per tanko liuką ar nuo tanko denio pirmiausia patikrinamas bent vienas krovinių skyriaus balasto tankas; jei inspektorius nustato, kad yra aiškus pagrindas tęsti patikrinimą, padaromas atitinkamas įrašas,

- ar laive yra toliau išvardyti dokumentai, peržiūrėti tuos dokumentus ir įsitikinti, kad vėliavos valstybė ar klasifikacinė bendrovė yra juos patvirtinusi:

1) struktūros apžiūrų ataskaitos;

2) būklės įvertinimo ataskaitos;

3) storio matavimų ataskaitos;

4) TJO rezoliucijoje A.744(18) nurodytas aprašomasis dokumentas.

5. KELEIVINIAI LAIVAI, KURIEMS NETAIKOMA DIREKTYVA 1999/35/EB

Be nurodytų C 1 skirsnyje, šie punktai taip pat gali būti išsamaus keleivinių laivų patikrinimo dalimi:

- gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemų išbandymas,

- bandymas, ar tinkamai užsidaro priešgaisrinės durys,

- keleivių informavimo priemonių veikimo patikrinimas,

- priešgaisriniai mokymai, kurių metu bent jau turi būti parodyti visi gaisrininkų įrangos rinkiniai ir turi dalyvauti už maitinimą atsakinga įgulos dalis,

- demonstravimas, kad svarbiausi įgulos nariai yra susipažinę su įgulos veiksmų planu avarijos metu.

Jeigu manoma, kad tai reikalinga, gavus laivo kapitono arba operatoriaus sutikimą, tikrinimą galima toliau tęsti laivui plaukiant į valstybės narės uostą arba iš jo. Inspektoriai neturi kliudyti eksploatuoti laivo ir neturi sudaryti situacijų, kurios, kapitono požiūriu, gali kelti pavojų keleivių, įgulos ir laivo saugumui.

"

[1] OL L 138, 1999 6 1, p. 1.

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

VIII priedas pakeičiamas taip:

"

VIII PRIEDAS

Informacijos, susijusios su laivų sulaikymu ir tikrinimu valstybių narių uostuose, skelbimas (nurodyta 15 straipsnyje)

I. Pagal 15 straipsnio 1 dalį skelbiamoje informacijoje turi būti:

- laivo pavadinimas,

- TJO numeris,

- laivo tipas,

- tonažas (BT),

- laivo pastatymo metai, pagal laivo saugumo liudijimuose nurodytą laivo pastatymo datą

- laivo savininko ar operatoriaus pavadinimas ir adresas,

- jei laivas veža skystus ar kietus krovinius be taros — už laivo pasirinkimą ir už frachto tipą atsakingo frachtuotojo pavadinimas ir adresas,

- vėliavos valstybė,

- klasifikacinė bendrovė ar klasifikacinės bendrovės, prireikus, išdavusios laivui tam tikros klasės liudijimus, jei jie yra,

- klasifikacinė bendrovė ar klasifikacinės bendrovės ir/arba kokia nors kita šalis, vėliavos valstybės vardu išdavusi tokiam laivui liudijimus pagal konvencijas, nurodant išduotus liudijimus,

- paskutinio išsamaus patikrinimo data ir uostas, tam tikrais atvejais nurodant, ar buvo duotas įsakymas sulaikyti laivą,

- paskutinės ypatingosios apžiūros uostas ir data bei apžiūrą atlikusios organizacijos pavadinimas,

- sulaikymų skaičius per paskutinius 24 mėnesius,

- sulaikymo šalis ir uostas,

- sulaikymo atšaukimo data,

- sulaikymo trukmė, nurodyta dienomis,

- nustatytų trūkumų skaičius ir aiškiai bei tiksliai nurodytos sulaikymo priežastys,

- priemonės, kurių po sulaikymo ėmėsi kompetentinga institucija arba tam tikrais atvejais klasifikacinė bendrovė,

- kai laivui draudžiama įplaukti į Bendrijos teritorijoje esantį uostą — aiškiai ir tiksliai nurodyta tokios priemonės taikymo priežastis,

- nurodymas, ar atitinkamą apžiūrą atlikusi klasifikacinė bendrovė arba kita privati organizacija buvo atsakinga už trūkumus, kurie vieni ar kartu su kitais trūkumais sąlygojo sulaikymą,

- priemonės, kurių imtasi dėl laivo, kuriam leista plaukti į atitinkamą artimiausią remonto įmonę, ar kuriam buvo uždrausta įplaukti į kurį nors Bendrijos uostą.

II. Į informaciją apie patikrintus laivus, skelbiamą remiantis 15 straipsnio 2 dalimi, įtraukiama:

- laivo pavadinimas,

- TJO numeris,

- laivo tipas,

- tonažas (BT),

- laivo pastatymo metai,

- laivo savininko ar operatoriaus pavadinimas ir adresas,

- jei laivas veža skystus ar kietus krovinius be taros — už laivo pasirinkimą ir už frachto tipą atsakingo frachtuotojo pavadinimas ir adresas,

- vėliavos valstybė,

- klasifikacinė bendrovė ar klasifikacinės bendrovės, prireikus išdavusios laivui tam tikros klasės liudijimus, jei jie yra,

- klasifikacinė bendrovė ar klasifikacinės bendrovės ir (arba) kokia nors kita šalis, vėliavos valstybės vardu išdavusi tokiam laivui liudijimus pagal konvencijas, nurodant išduotus liudijimus,

- patikrinimo šalis, uostas ir data,

- trūkumų skaičius ir pobūdis.

"

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

Įterpiami šie priedai IX, X, XI ir XII:"

IX PRIEDAS

Pagal 8 straipsnį parengiama patikrinimo ataskaita

Patikrinimo ataskaitoje turi būti bent tokios dalys:

I. Bendroji informacija

1. Ataskaitą parengusi kompetentinga institucija

2. Patikrinimo data ir vieta

3. Patikrinto laivo pavadinimas

4. Vėliava

5. Laivo tipas

6. TJO numeris

7. Šaukinys

8. Tonažas (BT)

9. Visa krovininė talpa (tam tikrais atvejais)

10. Laivo pastatymo metai, pagal laivo saugumo liudijimuose nurodytą laivo pastatymo datą

11. klasifikacinė bendrovė ar klasifikacinės bendrovės, prireikus išdavusios laivui tam tikros klasės liudijimus, jei jie yra

12. klasifikacinė bendrovė ar klasifikacinės bendrovės ir (arba) kokia nors kita šalis, vėliavos valstybės vardu išdavusi tokiam laivui liudijimus pagal konvencijas

13. Laivo savininko ar operatoriaus pavadinimas ir adresas

14. jei laivas veža skystus ar kietus krovinius be taros — už laivo pasirinkimą ir už frachto tipą atsakingo frachtuotojo pavadinimas ir adresas

15. Patikrinimo ataskaitos rengimo pabaigos data

16. Nuoroda, kad išsami informacija apie patikrintus ar sulaikytus laivus gali būti paskelbta.

II. Informacija apie patikrinimą

1. Liudijimai, išduoti taikant atitinkamas tarptautines konvencijas, atitinkamą liudijimą (liudijimus) išdavusi institucija ar organizacija, nurodant išdavimo ir galiojimo pabaigos datą

2. Laivo dalys ar elementai, kurių patikrinimas buvo atliktas (išplėstinis patikrinimas ar išsamus patikrinimas)

3. Patikrinimo rūšis (patikrinimas, išplėstinis patikrinimas, išsamus patikrinimas)

4. Trūkumų pobūdis

5. Kokių priemonių imtasi

III. Papildoma informacija, pateikiama sulaikymo atveju

1. Įsakymo sulaikyti laivą data

2. Įsakymo sulaikyti laivą atšaukimo data

3. Trūkumų, dėl kurių buvo duotas įsakymas sulaikyti laivą, pobūdis (tam tikrais atvejais pateikiamos nuorodos į konvencijas)

4. Informacija apie paskutinį tarpinį ar metinį patikrinimą

5. Nurodymas, ar atitinkamą apžiūrą atlikusi klasifikacinė bendrovė arba kita privati organizacija buvo atsakinga už trūkumus, kurie vieni ar kartu su kitais trūkumais sąlygojo sulaikymą

6. Kokių priemonių imtasi.

X PRIEDAS

Duomenys apie įgyvendinimo priežiūrą taikant 17 straipsnį

1. Ne vėliau kaip iki balandžio 1 d. kiekviena valstybė narė turi pateikti Komisijai tokius praėjusiųjų metų duomenis:

1.1. Jos vardu veikiančių inspektorių skaičius, įgyvendinant uosto valstybės atliekamą laivybos kontrolę.

Šią informaciją Komisijai reikia pateikti naudojantis šia lentele.

+++++ TIFF +++++

Šią informaciją reikia pateikti nacionaliniu lygiu ir apie atitinkamos valstybės narės kiekvieną uostą atskirai. Šiame priede "uostas" — tai atskiras uostas ar inspektoriaus ar inspektorių grupės aptarnaujama geografinė zona, kuriai tam tikrais atvejais priklauso keli uostai. Tas pats inspektorius gali dirbti daugiau nei viename uoste arba geografinėje zonoje.

1.2. Bendras skaičius laivų, kurie įplaukė į visus atitinkamos valstybės uostus.

2. Valstybės narės:

a) kas šešis mėnesius pateikia Komisijai į jų uostus įplaukusių pavienių laivų, išskyrus reisinius keltus, judėjimo sąrašą, kuriame nurodytas tų laivų TJO numeris ir atvykimo data, arba

b) perduoda į "Sirenac" sistemą kiekvieną dieną į jos uostus atvykusių laivų, išskyrus reisinius keltus, TJO numerius ir atvykimo datas.

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios direktyvos taikymo pradžios valstybės narės turi pateikti Komisijai a ir b punktuose paminėtų reisinių keltų sąrašą. Vėliau šis sąrašas pateikiamas kiekvieną kartą, kai tų keltų tarnybose kas nors keičiasi.

XI PRIEDAS

A. LAIVŲ, KURIEMS GALIMA ATSISAKYTI IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮPLAUKTI Į BENDRIJOS UOSTUS, KATEGORIJOS (nurodyta 7b straipsnio 1 dalyje)

1. Dujų ir cheminių medžiagų tanklaiviai.

2. Biriųjų krovinių laivai.

3. Naftos tanklaiviai.

4. Keleiviniai laivai.

B. PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU ATSISAKYMU IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮPLAUKTI Į BENDRIJOS UOSTUS (nurodyta 7b straipsnio 2 dalyje)

1. Esant 7b straipsnyje nurodytoms sąlygoms, uosto, kuriame laivas sulaikytas atitinkamai antrą arba trečią kartą, kompetentinga institucija turi raštu informuoti kapitoną bei laivo savininką arba operatorių apie įsakymą neleisti laivui įplaukti.

Kompetentinga institucija taip pat turi informuoti vėliavos valstybės administraciją, suinteresuotą klasifikacinę bendrovę, kitas valstybes nares, Komisiją, Centre administratif des affaires maritimes ir Susitarimo memorandumo sekretoriatą.

Įsakymas neleisti įplaukti įsigalioja iš karto, kai tik laivui suteikiamas leidimas išplaukti iš uosto pašalinus trūkumus, dėl kurių laivas buvo sulaikytas.

2. Norint, kad įsakymas neleisti įplaukti būtų atšauktas, savininkas arba operatorius turi paduoti oficialų prašymą valstybės narės kompetentingai institucijai, davusiai įsakymą neleisti įplaukti. Kartu su tuo prašymu reikia pateikti vėliavos valstybės liudijimą, nurodantį, kad laivas visiškai atitinka jam taikomas tarptautinių konvencijų nuostatas. Tam tikrais atvejais kartu su prašymu atšaukti įsakymą neleisti įplaukti reikia pateikti laivo klasę patvirtinusios klasifikacinės bendrovės liudijimą, kuriame nurodyta, kad laivas atitinka tos bendrovės nustatytus atitinkamos klasės normatyvus.

3. Įsakymas neleisti įplaukti gali būti atšauktas, jei valstybės narės kompetentingos institucijos, davusios įsakymą neleisti įplaukti, inspektoriai šalių susitarimu pasirinktame uoste atlieka pakartotinį patikrinimą ir jei pateikiama pakankamai įrodymų valstybei narei įtikinti, kad laivas visiškai atitinka jam taikomus tarptautinių konvencijų reikalavimus.

Jei šalių susitarimu pasirinktas uostas yra Bendrijoje, paskirties uosto kompetentinga institucija, gavusi tos valstybės narės, kurios kompetentinga institucija davė įsakymą neleisti įplaukti, sutikimą, gali leisti laivui plaukti į tą paskirties uostą, bet tik tam, kad ten būtų atliktas patikrinimas, ar laivas atitinka 2 dalies sąlygas.

Pakartotinis patikrinimas prilygsta išsamiam patikrinimui, kuri metu reikia patikrinti bent V priedo C skirsnyje nurodytus atitinkamus punktus.

Visas šio išsamaus patikrinimo išlaidas apmoka savininkas arba operatorius.

4. Jei valstybę narę tenkina išsamaus patikrinimo rezultatas pagal 2 dalies reikalavimus, įsakymas neleisti įplaukti turi būti atšauktas. Apie tai laivo savininkui ar operatoriui turi būti pranešta raštu.

Kompetentinga institucija apie savo sprendimą taip pat turi pranešti vėliavos valstybės administracijai, suinteresuotai klasifikacinei bendrovei, kitoms valstybėms narėms, Komisijai, Centre administratif des affaires maritimes ir Susitarimo memorandumo sekretoriatui.

5. Informacija apie tuos laivus, kuriems nebuvo leista įplaukti į Bendrijos uostus, turi būti įtraukiama į "Sirenac" sistemą bei skelbiama pagal 15 straipsnio ir VIII priedo nuostatas.

XII PRIEDAS

Tarptautiniai ir Bendrijos reikalavimai dėl reiso duomenų registravimo sistemų

Toliau išvardintų klasių laivuose, įplaukiančiuose į Bendrijos valstybės narės uostą, turi būti sumontuota reiso duomenų registravimo įranga, atitinkanti TJO rezoliucijos A.861(20) nurodytus eksploatavimo normatyvus bei Tarptautinės elektronikos komisijos (IEC) standarte Nr. 61996 pateiktus bandymo standartus:

- 2002 m. liepos 1 d. arba vėliau pastatyti keleiviniai laivai,

- iki 2002 m. liepos 1 d. pastatyti ro-ro keleiviniai laivai ne vėliau kaip 2002 m. liepos 1 d. arba vėliau atliekamos pirmojo patikrinimo metu,

- iki 2002 liepos 1 d. pastatyti keleiviniai laivai, išskyrus ro-ro keleivinius laivus, ne vėliau kaip 2004 m. sausio 1 d.,

- 2002 m. liepos 1 d. arba vėliau pastatyti 3000 tonų ir didesnės bendrosios talpos laivai, išskyrus keleivinius laivus.

Iki 2002 m. liepos 1 d. pastatytuose toliau išvardytų klasių laivuose, įplaukiančiuose į Bendrijos valstybės narės uostą, turi būti sumontuota reiso duomenų registravimo sistema, atitinkanti TJO standartų reikalavimus:

- 20000 tonų ir didesnės bendrosios talpos kroviniai laivai ne vėliau kaip TJO nustatytą dieną, o jei TJO nėra priėmusi sprendimo tuo klausimu — ne vėliau kaip 2007 m. sausio 1 d.,

- 3000 tonų ir didesnės bendrosios talpos, bet ne didesnės kaip 20000 tonų bendrosios talpos krovininiai laivai ne vėliau kaip TJO nustatytą dieną, o jei TJO nėra priėmusi sprendimo tuo klausimu — ne vėliau kaip 2008 m. sausio 1 d.

"

--------------------------------------------------

Top