Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0103

2001 m. lapkričio 28 d. Komisijos direktyva 2001/103/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką I priedą, kad būtų įrašyta veiklioji medžiaga 2,4-dichlorfenoksiacto rūgštis (2,4-D)tekstas svarbus EEE

OJ L 313, 30.11.2001, p. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/103/oj

32001L0103Oficialusis leidinys L 313 , 30/11/2001 p. 0037 - 0039


Komisijos direktyva 2001/103/EB

2001 m. lapkričio 28 d.

iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką I priedą, kad būtų įrašyta veiklioji medžiaga 2,4-dichlorfenoksiacto rūgštis (2,4-D)

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2001/1999/EB [2], ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3600/92, nustatančiame išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles [3], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2266/2000 [4], numatyta priimti augalų apsaugos produktų tam tikrų veikliųjų medžiagų, siekiant įvertinti jų galimą įrašymą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašą. Tas sąrašas yra pateiktas 1994 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 933/94, nustatančiame augalų apsaugos priemonių veikliąsias medžiagas ir skiriančiame ataskaitų rengėjas valstybes nares Komisijos reglamentui (EEB) Nr. 3600/92 įgyvendinti [5], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2230/95 [6], ir į jį yra įrašyta 2,4-dichlorfenoksiacto rūgštis ("2,4-D").

(2) 2,4-D poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjų pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 nuostatas. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 933/94 valstybe nare pranešėja apie 2,4-D buvo paskirta Graikija. Pagal Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 7 straipsnio 1 dalies c punktą valstybė narė pranešėja 1997 m. sausio 17 d. pateikė Komisijai atitinkamą įvertinimo ataskaitą ir rekomendacijas.

(3) Šią įvertinimo ataskaitą peržiūrėjo valstybės narės ir Komisija Augalų sveikatos nuolatiniame komitete. Peržiūra buvo baigta 2001 m. spalio 2 d. pateikiant Komisijos 2,4-D peržiūros ataskaitą.

(4) Dokumentai dėl 2,4-D ir peržiūros informacija taip pat buvo pateikta Augalų moksliniam komitetui. Savo 2001 m. gegužės 21 d. nuomonėje [7] komitetas pateikė pastabų dėl tinkamo gyvūnų modelio, naudotino žmonių rizikai įvertinti, pasirinkimo. Į rekomendacijas buvo atsižvelgta rengiant šią direktyvą ir atitinkamą peržiūros ataskaitą.

(5) Atlikus įvairius patikrinimus paaiškėjo, kad savo sudėtyje 2,4-D turintys augalų apsaugos produktai apskritai galėtų atitikti Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų reikalavimus, ypač tais naudojimo atvejais, kurie buvo patikrinti ir išsamiai aprašyti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Dėl to minėtą veikliąją medžiagą tikslinga įrašyti į tos direktyvos I priedą siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, savo sudėtyje turintys 2,4-D, visose valstybėse narėse galėtų būti įregistruojami laikantis Direktyvos 91/414/EEB nuostatų.

(6) Prieš įrašant veikliąją medžiagą į Direktyvos 91/414/EB I priedą, turėtų būti numatytas tinkamas laikotarpis, kad valstybės narės ir suinteresuotos šalys galėtų pasirengti įvykdyti naujus reikalavimus, atsiradusius dėl įrašymo. Be to, Direktyvoje 91/414/EEB numatyta, kad, įrašius veikliąją medžiagą į jos I priedą, valstybės narės per nustatytą laiką turi peržiūrėti ir įregistruoti augalų apsaugos produktus, savo sudėtyje turinčius veikliąją medžiagą, pakeisti arba panaikinti jų registraciją, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. Dėl to būtina numatyti tokį laikotarpį. Ilgesnis laikotarpis turėtų būti numatytas išsamiems dokumentams dėl kiekvieno augalų apsaugos produkto pateikti ir įvertinti pagal Direktyvoje 91/414/EEB nustatytus vienodus principus. Keletą veikliųjų medžiagų turintys augalų apsaugos produktai remiantis vienodais principais visapusiškai gali būti įvertinti tik tada, kai visos minėtos veikliosios medžiagos buvo įrašytos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(7) Reikalinga peržiūros ataskaita, kad valstybės narės tinkamai įgyvendintų Direktyvoje 91/414/EEB nustatytų vienodų principų keletą skirsnių. Valstybės narės turėtų sudaryti galimybę visoms suinteresuotoms šalims susipažinti su parengtomis peržiūros ataskaitomis, išskyrus konfidencialią informaciją. Jei peržiūros ataskaita turi būti papildyta naujais duomenimis atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą, minėtos medžiagos įrašymo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą sąlygos taip pat turėtų pakeistos pagal tos direktyvos nuostatas.

(8) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedas yra iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

Valstybės narės sudaro galimybę visoms suinteresuotoms šalims susipažinti su 2,4-D peržiūros ataskaita, išskyrus konfidencialią informaciją, kaip apibrėžta Direktyvos 91/414/EEB 14 straipsnyje, arba pateikia ją gavusios konkretų prašymą.

3 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję nė vėliau kaip iki 2003 m. balandžio 1 d. įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Iki tos datos pirmiausia jos pagal Direktyvą 91/414/EEB, jei būtina, iš dalies pakeičia arba panaikina esamą augalų apsaugos produktų, savo sudėtyje turinčių veikliosios medžiagos 2,4-D, registraciją.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Atsižvelgiant į įvertinimą ir sprendimų priėmimą pagal Direktyvos 91/414/EEB VI priede numatytus vienodus principus, remiantis dokumentais, atitinkančiais jos III priedo reikalavimus, augalų apsaugos produktų, savo sudėtyje turinčių tik veikliosios medžiagos 2,4-D, registracijos pakeitimo arba panaikinimo galutinis terminas yra 2006 m. spalio 1 d.

3. Jei augalų apsaugos produktai, be 2,4-D turi kitos veikliosios medžiagos, įrašytos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, registracijos pakeitimo arba panaikinimo terminas baigiasi praėjus ketveriems metams po to, kai įsigalioja direktyva, iš dalies pakeičianti I priedą į jį įrašant paskutinę iš tų medžiagų.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2002 m. spalio 1 d.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

[2] OL L 304, 2001 11 21, p. 14.

[3] OL L 366, 1992 12 15, p. 10.

[4] OL L 259, 2000 10 13, p. 27.

[5] OL L 107, 1994 4 28, p. 8.

[6] OL L 225, 1995 9 22, p. 1.

[7] Augalų mokslinio komiteto nuomonė dėl 2,4-dichlorfenoksiacto rūgštį (2,4-D) vertinimo pagal Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką reikalavimus (SCP/2,4d/002, galutinė).

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įrašomi šie įrašai:

"Nr. | Įprastas pavadinimas, | IUPAC pavadinimas | Grynumas | Įsigaliojo | Įrašymo termino pabaiga | Konkrečios nuostatos |

27 | 2,4-D CAS Nr. 94–75–7 CIPAC Nr. 1 | 2,4-dichlorfenoksiacto rūgštis | 960 g/kg | 2002 10 1 | 2012 9 30 | Galima įregistruoti tik kaip herbicidą. Kad būtų įgyvendinti VI priedo vienodi principai, atsižvelgiama į 2,4-D peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2001 m. spalio 2 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą įvertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti: požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamo dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,skvarbai per odą,netikslinių nariuotakojų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose, jei reikia, būtų nurodytos riziką mažinančios priemonės. |

--------------------------------------------------

Top