EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0058

2001 m. liepos 27 d. Komisijos direktyva 2001/58/EB antrą kartą iš dalies keičianti Direktyvą 91/155/EEB, kurioje apibrėžiamos ir nustatomos išsamios nuostatos dėl specifinės informacijos, susijusios su pavojingais preparatais, sistemos įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnį ir apie pavojingas medžiagas įgyvendinant Tarybos direktyvos 67/548/EEB 27 straipsnį (dėl saugos duomenų lapų)Tekstas svarbus EEE.

OJ L 212, 7.8.2001, p. 24–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 409 - 418
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 128 - 137
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 128 - 137

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/58/oj

32001L0058Oficialusis leidinys L 212 , 07/08/2001 p. 0024 - 0033


Komisijos Direktyva 2001/58/EB

2001 m. liepos 27 d.

antrą kartą iš dalies keičianti Direktyvą 91/155/EEB, kurioje apibrėžiamos ir nustatomos išsamios nuostatos dėl specifinės informacijos, susijusios su pavojingais preparatais, sistemos įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnį ir apie pavojingas medžiagas įgyvendinant Tarybos direktyvos 67/548/EEB 27 straipsnį (dėl saugos duomenų lapų)

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pavojingų preparatų klasifikavimu, pakavimu ir ženklinimu etiketėmis, suderinimo [1], ypač į jos 14 straipsnį,

atsižvelgdama į 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2000/33/EB [3], ypač į jos 27 straipsnį,

kadangi:

(1) Direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnyje numatyta, kad asmuo, atsakingas už tam tikrų nustatytų preparatų pateikimą į rinką, privalo pateikti saugos duomenų lapą.

(2) Direktyvos 67/548/EEB 27 straipsnyje numatyta, kad asmuo, atsakingas už pavojingų medžiagų pateikimą į rinką, taip pat privalo pateikti saugos duomenų lapą.

(3) Saugos duomenų lape nurodoma informacija pirmiausia yra skirta profesionaliems naudotojams ir turi sudaryti jiems sąlygas imtis būtinų priemonių, susijusių su sveikatos apsauga, darbo sauga ir aplinka darbo vietoje.

(4) Pavojingų medžiagų ir tam tikrų preparatų saugos duomenų lapai bei jų pateikimas turi atitikti Komisijos direktyvos 91/155/EEB [4] su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/112/EB [5], nuostatas.

(5) Direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnio 2 dalies 1 punkto b papunktyje asmenims, atsakingiems už preparatų pateikimą į rinką, yra numatytas naujas reikalavimas profesionaliems naudotojams prašant pateikti saugos duomenų lapą su atitinkama informacija apie preparatus, kurie pagal Direktyvos 1999/45/EB 5, 6 ir 7 straipsnius nepriskiriami pavojingiems preparatams, bet kuriuose yra bent viena sveikatai arba aplinkai pavojinga medžiaga arba bent viena medžiaga, kuriai Bendrijoje yra nustatytos poveikio darbo vietai ribos ir kurios koncentracija nedujiniuose preparatuose sudaro ≥ 1 % masės ir ≥ 0,2 % tūrio dujiniuose preparatuose.

(6) Direktyvoje 1999/45/EB taip pat yra nustatytas reikalavimas preparatams, kurie dėl savo poveikio aplinkai turi būti klasifikuojami ir ženklinami etiketėmis.

(7) dėl to, kaip nurodoma Direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnio 2.3 dalyje, iki 2002 m. liepos 30 d. Direktyva 91/155/EEB turi būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(8) 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvos 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoje atskiroje direktyvoje, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB [6] 16 straipsnio 1 dalyje), 4 straipsnyje reikalaujama, kad darbdaviai nustatytų, ar darbo vietoje yra pavojingų cheminių veiksnių, ir kad įvertintų riziką darbuotojų sveikatai ir saugai, atsirandančią dėl tų cheminių veiksnių buvimo, atsižvelgiant į saugos duomenų lapuose tiekėjo nurodytą informaciją; dėl to reikia atitinkamai iš dalies keisti Direktyvos 91/155/EEB priedą.

(9) Ankstesnė įgyvendinimo veikla ir tyrimai valstybėse narėse parodė, kad daug saugos duomenų lapų yra prastos kokybės ir nesuteikia pakankamos informacijos vartotojui; vienas iš būdų saugos duomenų lapų kokybei pagerinti yra patobulinti Direktyvos 91/155/EEB priede išdėstytus nurodymus saugos duomenų lapų rengėjams; dėl to reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvos 91/155/EEB priedą; Komisija ir valstybės narės ateityje apsvarstys kitas galimas saugos duomenų lapų kokybės gerinimo priemones.

(10) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Direktyvos 1999/45/EB 20 straipsniu įkurto Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo pavojingų medžiagų ir preparatų prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 91/155/EEB iš dalies keičiama taip:

1. 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"1. a) Asmuo, atsakingas už cheminės medžiagos ar preparato pateikimą į rinką, kad ir kas jis būtų - gamintojas, importuotojas ar platintojas - pateikia gavėjui, kuris yra tos medžiagos ar preparato profesionalus naudotojas, saugos duomenų lapą su šios direktyvos 3 straipsnyje ir priede išdėstyta informacija, jeigu pagal Direktyvą 67/548/EEB arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB [7] minėta medžiaga ar preparatas priskiriami pavojingiems.

b) Bet koks Bendrijoje įsikūręs asmuo, atsakingas už preparato pateikimą į rinką, kad ir kas jis būtų - gamintojas, importuotojas ar platintojas - profesionaliam naudotojui pageidaujant pateikia saugos duomenų lapą su šios direktyvos 3 straipsnyje ir priede išdėstyta informacija, jeigu pagal Direktyvos 1999/45/EB 5, 6 ir 7 straipsnius preparatas nepriskiriamas pavojingiems, bet kuriame yra bent viena sveikatai arba aplinkai pavojinga medžiaga arba viena medžiaga, kuriai Bendrijoje yra nustatytos poveikio darbo vietai ribos ir kurios koncentracija nedujiniuose preparatuose sudaro ≥ 1 % masės ir ≥ 0,2 % tūrio dujiniuose preparatuose."

2. 3 straipsnyje nurodytas priedas keičiamas šios direktyvos priedu.

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2002 m. liepos 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus įstatymus ir kitus teisės aktus valstybės narės taiko:

a) nuo 2002 m. liepos 30 d. preparatams, kurie nepatenka į Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką [8] arba Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką [9] taikymo sritį;

b) ir nuo 2004 m. liepos 30 d. preparatams, kurie patenka į Direktyvos 91/414/EEB arba Direktyvos 98/8/EB taikymo sritį.

3. Valstybės narės, tvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. liepos 27 d.

Komisijos vardu

Erkki Liikanen

Komisijos narys

[1] OL L 200, 1999 7 30, p. 1.

[2] OL 196, 1967 8 16, p. 1.

[3] OL L 136, 2000 6 8, p. 90.

[4] OL L 76, 1991 3 22, p. 35.

[5] OL L 314, 1993 12 16, p. 38.

[6] OL L 131, 1998 5 5, p. 11.

[7] OL L 200, 1999 7 30, p. 1.

[8] OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

[9] OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

PRIEDAS

SAUGOS DUOMENŲ LAPŲ RENGIMO VADOVAS

Šio priedo tikslas - užtikrinti kiekvienos iš 3 straipsnyje išvardytų privalomų punktų turinio nuoseklumą ir tikslumą, kad atsižvelgdami į saugos duomenų lapus profesionalūs naudotojai galėtų imtis reikiamų priemonių, susijusių su sveikatos apsauga ir sauga darbo vietoje bei aplinkos apsauga.

Saugos duomenų lapuose pateikiama informacija turėtų atitikti Tarybos direktyvos 98/24/EB [1] dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe. Saugos duomenų lapai pirmiausia turėtų padėti darbdaviams nustatyti, ar darbo vietoje yra pavojingų cheminių veiksnių, ir įvertinti su jų naudojimu susijusią riziką darbuotojų sveikatai ir saugai darbe.

Informacija turi būti surašyta aiškiai ir glaustai. Saugos duomenų lapą turėtų rengti kompetentingas asmuo, atsižvelgdamas į specialius vartotojų poreikius, jeigu jie yra žinomi. Medžiagas ir preparatus į rinką pateikiantys asmenys turėtų užtikrinti tinkamą kompetentingų asmenų parengimą, įskaitant kvalifikacijos kėlimą.

Kiekviename punkte turėtų būti pateikta atitinkama informacija apie produktus, kurie nepriskiriami pavojingiems, tačiau kurių duomenų saugos lapus reikia pateikti pagal Direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnio 2.1 dalies b punktą.

Kai kuriais atvejais gali būti reikalinga papildoma informacija, atsižvelgiant į daug įvairių savybių, būdingų medžiagoms ir preparatams. Paaiškėjus, kad informacija apie tam tikras savybes yra nereikšminga arba tokia, kurios techniškai neįmanoma pateikti, reikia aiškiai kiekviename punkte nurodyti jos netinkamumo priežastis. Informaciją reikia pateikti apie kiekvieną pavojingą savybę. Jeigu nurodoma, kad konkretaus pavojaus nėra, reikia aiškiai atskirti tuos atvejus, kai nėra klasifikavimui reikalingos informacijos ir kai yra gauti neigiami tyrimų rezultatai.

Pirmajame saugos duomenų lape reikia nurodyti išdavimo datą.

Gavėjas turėtų būti informuojamas apie pakeitimus, padarytus peržiūrėjus saugos duomenų lapą.

Pastaba

Saugos duomenų lapus taip pat reikia pateikti Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 8 ir 9 skyriuose išvardytoms tam tikroms specialioms medžiagoms ir preparatams (pvz., sunkiesiems metalams, lydiniams, suslėgtoms dujoms ir kt.), kuriems taikomos ženklinimo etiketėmis leidžiančios nukrypti nuostatos.

1. MEDŽIAGOS AR PREPARATO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS TAPATUMO NUSTATYMAS

1.1. Medžiagos arba preparato tapatumo nustatymas

Pavadinimas turi atitikti etiketėje nurodytą pavadinimą, kaip nustatyta Direktyvos 67/548/EEB VI priede.

Gali būti nurodomos kitos tapatumo nustatymo priemonės.

1.2. Medžiagos ar preparato paskirtis

Nurodoma numatyta ar rekomenduojama medžiagos arba preparato paskirtis, jeigu ji yra žinoma. Jeigu yra daug galimų panaudojimo atvejų, reikia nurodyti tik svarbiausius arba įprastus atvejus. Šiuo atveju reikėtų trumpai apibūdinti faktinį poveikį, pvz. antipirenas, antioksidantas ir kt.

1.3. Bendrovės/įmonės tapatumo nustatymas

Nurodomas asmuo, atsakingas už medžiagos ar preparato pateikimą į Bendrijos rinką, kad ir kas jis būtų - gamintojas, importuotojas ar platintojas ir tikslus to asmens adresas bei telefono numeris.

Be to, jeigu šis asmuo nėra įsisteigęs valstybėje narėje, į kurios rinką medžiaga arba preparatas pateikiami, jeigu galima, nurodomas toje valstybėje narėje atsakingo asmens tikslus adresas ir telefono numeris.

1.4. Skubios informacijos telefonas

Kartu su pirmiau nurodyta informacija pateikiamas bendrovės ir (arba) atitinkamos oficialios patariamosios įstaigos (tai gali būti Direktyvos 1999/45/EB 17 straipsnyje nurodyta įstaiga, atsakinga už informacijos apie sveikatą gavimą) skubios informacijos telefonas.

2. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE INGREDIENTUS

Pateikiama informacija turėtų padėti gavėjui iš karto atpažinti preparato komponentų rizikos veiksnius. Paties preparato rizikos veiksnius reikėtų nurodyti 3 punkte.

2.1. Nebūtina nurodyti visos sudėties (ingredientų pobūdžio ir jų koncentracijos), nors bendras komponentų ir jų koncentracijų apibūdinimas gali būti naudingas.

2.2. Pateikiant informaciją apie preparato, kuris pagal Direktyvą 1999/45/EB priskiriamas pavojingiems preparatams, koncentraciją arba koncentracijos ribas, nurodomos šios medžiagos:

i) sveikatai arba aplinkai pavojingos medžiagos, kaip apibrėžta Direktyvoje 67/548/EEB, jeigu jų koncentracijos yra lygios Direktyvos 1999/45/EB 3 straipsnio 3 dalyje pateiktoje lentelėje nustatytoms koncentracijoms arba jas viršija (išskyrus tuos atvejus, kai Direktyvos 67/548/EEB I priede arba Direktyvos 1999/45/EB II, III ar V prieduose yra nustatytos žemesnės ribos);

ii) ir medžiagos, kurioms taikomos i punkte dar nenurodytos Bendrijoje nustatytos ribinės vertės darbo vietoje.

2.3. Pateikiant informaciją apie preparatą, kuris pagal Direktyvą 1999/45/EB nepriskiriamas pavojingiems preparatams, nurodomos šios medžiagos bei jų koncentracija arba koncentracijos ribos, jeigu jų koncentracija nedujiniuose ir dujiniuose preparatuose atitinkamai yra ≥ 1 % svorio ir ≥ 0,2 % tūrio:

sveikatai arba aplinkai pavojingos medžiagos, kaip apibrėžta Direktyvoje 67/548/EEB [2],

ir medžiagos, kurioms taikomos Bendrijoje nustatytos ribinės vertės darbo vietoje.

2.4. Pateikiama pirmiau nurodytų medžiagų klasifikacija (pagal Direktyvos 1967/548/EEB I priedą arba 4 ir 6 straipsnius), įskaitant simbolius ir R frazes, suteiktas medžiagoms, atsižvelgiant į jų fizikocheminį poveikį ir pavojų sveikatai bei aplinkai. R frazių čia nereikia rašyti tiksliai: reikėtų nurodyti 16 punktą, kur pateikiamas kiekvienos atitinkamos R frazės visas tekstas.

2.5. Pagal Direktyvą 67/548/EEB pateikiamas pirmiau nurodytų medžiagų pavadinimas ir Einecs (Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo) arba Elincs (Europos naujų cheminių medžiagų sąrašo) numeris. Taip gali būti naudinga nurodyti CAS (Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos) numerį ir IUPAC pavadinimą (jei žinomas). Įrašant Direktyvos 1999/45/EB 15 straipsnyje arba šio priedo 2.3 punkto išnašoje nurodytas bendrinį pavadinimą turinčias medžiagas, tikslaus cheminio pavadinimo nurodyti nebūtina.

2.6. Jeigu pagal Direktyvos 1999/45/EB 15 straipsnio arba šio priedo 2.3 punkto išnašos nuostatas tam tikrų medžiagų tapatumas turi būti konfidencialus, siekiant užtikrinti saugų tvarkymą apibūdinamas jų cheminis pobūdis. Vartojamas pavadinimas turi atitikti pirmiau nurodytose procedūrose pateiktą pavadinimą.

3. PAVOJINGUMO NUSTATYMAS

Nurodoma medžiagos arba preparato klasifikacija pagal Direktyvose 67/548/EEB arba 1999/45/EB pateiktas klasifikavimo taisykles. Aiškiai ir glaustai nurodomi svarbiausi tos medžiagos ar preparato rizikos veiksniai žmogui ir aplinkai.

Aiškiai nurodomi preparatai, priskiriami pavojingiems ir preparatai, kurie pagal Direktyvą 1999/45/EB neklasifikuojami kaip pavojingi.

Reikia apibūdinti pagrindinį neigiamą fizikocheminį poveikį, poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai bei medžiagos ar preparato naudojimo ir galimo netinkamo panaudojimo pasekmes, kurias galima pagrįstai numatyti.

Gali prireikti paminėti kitus rizikos veiksnius, tokius kaip dulkėtumas, dusulio sukėlimas, užšalimas ar poveikis aplinkai, tokį kaip pavojus dirvos organizmams ir kt., kurie neklasifikuojami kaip pavojingi, tačiau gali padidinti bendrą medžiagos pavojingumą.

Etiketėje nurodyta informacija turėtų būti pateikiama 15 punkte.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Reikia apibūdinti pirmosios pagalbos priemones.

Reikia nurodyti, ar reikalinga skubi gydytojo pagalba.

Informacija apie pirmąją pagalbą turi būti trumpa ir lengvai suprantama nukentėjusiajam, pašaliniams ir pirmąją pagalbą teikiantiems asmenims. Turėtų būti pateiktas trumpas simptomų ir poveikio apibūdinimas. Reikėtų nurodyti, ką daryti nelaimingo atsitikimo vietoje ir ar galimas uždelstas poveikis po paveikumo.

Atskiruose papunkčiuose reikia pateikti informaciją, suskirstytą pagal įvairius poveikio būdus: per kvėpavimo takus, sąlytį su oda ir akimis bei per virškinimo traktą.

Reikia nurodyti, ar gydytojo specialisto pagalba yra reikalinga ar rekomenduojama.

Nurodant kai kurias medžiagas ar preparatus, gali būti svarbu pabrėžti, kad darbo vietoje būtina pasirūpinti specialia ir neatidėliotina pagalba.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Reikia nurodyti medžiagos ar preparato sukelto ar šalia kilusio gaisro gesinimo reikalavimus:

- tinkamas ugnies gesinimo priemones,

- gesinimo priemones, kurių negalima naudoti dėl priežasčių, susijusių su sauga,

- specialius poveikio rizikos veiksnius, susijusius su pačia medžiaga ar preparatu, degimo produktais, susidarančiomis dujomis,

- speciali apsaugos įranga gaisro gesintojams.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Atsižvelgiant į atitinkamą medžiagą ar preparatą, gali prireikti nurodyti:

- asmenines atsargumo priemones, tokias kaip:

užsiliepsnojimo šaltinių pašalinimas, pakankamos ventiliacijos arba kvėpavimo takų apsaugos užtikrinimas, dulkėtumo mažinimas, odos ir akių apsaugos priemonės,

- aplinkos teršimo prevencijos priemones, tokias kaip:

priemonės, neleidžiančios minėtoms medžiagoms patekti į kanalizaciją, paviršinius ir požeminius vandenis bei dirvožemį, galimą būtinybę pranešti greta esantiems objektams apie pavojų,

- valymo būdus, tokius kaip:

absorbuojančios medžiagos (pvz., smėlio, diatomito, rūgščių neutralizavimo priemonės, universalios neutralizavimo priemonės, pjuvenų ir kt.) naudojimas, dujų ar dūmų slopinimas vandeniu, skiedimas.

Taip pat tikslinga pateikti nuorodas, tokias kaip: "niekada nenaudokite, neutralizuokite, naudodami…".

Pastaba

Prireikus nurodomi 8 ir 13 punktai.

7. TVARKYMAS IR LAIKYMAS

Pastaba

Šioje dalyje reikėtų pateikti informaciją apie sveikatos apsaugą, saugą darbe ir aplinkosaugą. Minėta informacija turėtų padėti darbdaviui taikyti tinkamas darbo procedūras ir organizacines priemones pagal Direktyvos 98/24/EB 5 straipsnį.

7.1. Tvarkymas

Reikia nurodyti saugaus tvarkymo priemones, įskaitant patarimus dėl techninių priemonių, susijusių su izoliavimu, vietine ir bendra ventiliacijos sistema, pateikti priemones, taikomas siekiant užkirsti kelią aerozolių, dulkių susidarymui bei gaisrui (pvz., filtrų arba skruberių naudojimą išmetamojo oro ventiliatoriuose, išsiliejusių medžiagų surinkimą ir pašalinimo priemonių naudojimą užterštoje zonoje ir kt.) ir bet kokius specialius su medžiaga ar preparatu susijusius reikalavimus arba taisykles (pvz., draudžiamus arba rekomenduojamus veiksmus ar įrangą) ir, esant galimybei, trumpai juos apibūdinti.

7.2. Laikymas

Reikia nurodyti saugaus laikymo sąlygas, pavyzdžiui, specifines laikymo patalpų ar talpyklų projektavimo sąlygas (saugias pertvaras ir vėdinimą), be to, nesuderinamas medžiagas, jų laikymo sąlygas (temperatūros ir drėgnumo ribas, apšvietimą, inertines dujas ir kt.), specialią elektros įrangą ir apsaugą nuo statinės elektros.

Prireikus reikia nurodyti kiekio apribojimus laikymo sąlygomis. Pirmiausia reikia nurodyti bet kokius specialius reikalavimus, tokius kaip medžiagos arba preparato pakuotei arba konteineriams naudojamos medžiagos rūšys.

7.3. Specialus (-ūs) panaudojimas (-ai)

Nurodant specialiam (-iems) panaudojimui (-ams) skirtus galutinius produktus, reikėtų pateikti išsamias ir įgyvendinamas rekomendacijas dėl galutinio produkto planuojamo (-ų) panaudojimo (-ų). Esant galimybei, reikėtų daryti nuorodą į pramonei arba sektoriui specialiai patvirtintus nurodymus.

8. POVEIKIO KONTROLĖS PRIEMONĖS ARBA ASMENS APSAUGA

8.1. Poveikio ribinės vertės

Reikia nurodyti dabar taikomus specialius kontrolės kriterijus, įskaitant profesinio poveikio ribines vertes ir (arba) biologines ribines vertes. Minėtos vertės turėtų būti nustatytos valstybei narei, kurioje atitinkama medžiaga arba preparatas pateikiami į rinką. Reikia pateikti informaciją apie dabar rekomenduojamas kontrolės procedūras.

Nurodant preparatus, naudinga pateikti jų sudedamųjų medžiagų, kurios turi būti išvardytos saugos duomenų lape pagal 2 punktą, vertes.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Šiame dokumente poveikio kontrolės priemonės – tai įvairios specialios apsaugos ir prevencijos priemonės, taikytinos naudojant minėtas medžiagas ar preparatus, siekiant sumažinti poveikį darbuotojui ir aplinkai.

8.2.1. Poveikio darbe kontrolės priemonės

Į šią informaciją turi atsižvelgti darbdavys, atlikdamas Direktyvos 98/24/EB 4 straipsnyje nurodytą rizikos, medžiagos ar preparato keliamos darbuotojų sveikatai ir saugai, vertinimą, į kurį atsižvelgiant reikia parengti atitinkamus darbo procesus ir technines kontrolės priemones, naudoti atitinkamą įrangą ir medžiagas, taikyti kolektyvines apsaugos priemones ir, galiausiai, naudoti individualias saugos priemones, tokias kaip asmens saugos priemonės. Todėl reikia pateikti tinkamą ir pakankamą informaciją apie šias priemones, kad būtų galima tinkamai įvertinti riziką pagal Direktyvos 98/24/EB 4 straipsnį. Ši informacija turėtų papildyti 7.1 punkte jau pateiktą informaciją.

Jeigu reikia asmens apsaugos, turi būti išsamiai nurodyta įranga, kuri užtikrins pakankamą ir tinkamą apsaugą. Reikia atsižvelgti į Tarybos direktyvą 89/686/EEB [3] ir daryti nuorodą į atitinkamus CEN (Europos standartizacijos komiteto) standartus:

8.2.1.1. Kvėpavimo takų apsauga

Reikia nurodyti būtiną apsaugos nuo pavojingų dujų, garų ar dulkių įrangą, pvz., individualius kvėpavimo aparatus, atitinkamas kaukes ir filtrus.

8.2.1.2. Rankų apsauga

Reikia aiškiai nurodyti, kokios rūšies pirštines reikia mūvėti tvarkant medžiagą ar preparatą, įskaitant:

- medžiagos rūšį,

- pirštinių medžiagos pralaidumo laiką, atsižvelgiant į poveikio odai lygį ir trukmę.

Jeigu reikia, nurodomos bet kokios papildomos rankų apsaugos priemonės.

8.2.1.3. Akių apsauga

Reikia nurodyti būtinas akių apsaugos priemones, tokias kaip apsauginiai akiniai, apsauginiai tamsūs akiniai, veido apdangalas.

8.2.1.4. Odos apsauga

Jei reikia apsaugoti kūno dalį, išskyrus rankas, turi būti nurodyta būtina apsaugos įrangos rūšis ir kokybė: prijuostė, batai ir visas apsauginis kostiumas. Jeigu reikia, nurodomos visos papildomos odos apsaugos ir specialios higienos priemonės.

8.2.2. Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Nurodoma informacija, kurios reikia darbdaviui, kad jis galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus, numatytus Bendrijos aplinkosaugos įstatymuose.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Tam, kad būtų galima taikyti tinkamas kontrolės priemones, reikia pateikti visą svarbią informaciją apie medžiagą arba preparatą, ypač 9.2 punktenurodytą informaciją.

9.1. Bendro pobūdžio informacija

Pavidalas

Reikia nurodyti tiekiamos medžiagos ar preparato fizinę būseną (kieta, skysta, dujinė) ir spalvą.

Kvapas

Jei juntamas medžiagos ar preparato kvapas, reikia jį trumpai apibūdinti.

9.2. Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

pH

Nurodomas tiekiamos medžiagos ar preparato arba vandeninio tirpalo pH; pastaruoju atveju reikia nurodyti vandenilio jonų koncentraciją.

+++++ TIFF +++++

9.3. Kita informacija

Nurodomi kiti svarbūs saugos duomenys, tokie kaip susimaišymo geba, pralaidumas, lydymosi taškas arba lydymosi temperatūros intervalas, dujų grupė (naudinga nurodyti pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/9/EB) [4], savaiminio užsidegimo temperatūra ir kt.

1 pastaba

Pirmiau išvardytos savybės turėtų būti nustatomos pagal Direktyvos 67/548/EEB V priedo A dalies specifikacijas arba kitu panašiu būdu.

2 pastaba

Paprastai turėtų būti pateikta informacija apie patį preparatą. Tačiau jeigu nustatyta, kad jis konkretaus pavojausnekelia, reikia aiškiai nurodyti tuos atvejus, kai klasifikavimui reikalingos informacijos nėra ir kai yra gauti neigiami tyrimų rezultatai. Jeigu manoma, kad reikia pateikti informaciją apie atskirų komponentų savybes, reikia aiškiai nurodyti, apie ką pateikiami duomenys.

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

Reikia nurodyti medžiagos ar preparato stabilumą ir galimas pavojingas reakcijas, atsirandančias esant tam tikroms naudojimo sąlygomis ir taip pat išleidus juos į aplinką.

10.1. Sąlygos, kurių reikia vengti

Reikia išvardyti sąlygas, tokias kaip temperatūra, slėgis, šviesa, smūgis ir kt., dėl kurių gali kilti pavojinga reakcija, ir, esant galimybei, trumpai jas apibūdinti.

10.2. Medžiagos, kurių reikia vengti

Reikia išvardyti medžiagas, tokias kaip vanduo, oras, rūgštys, bazės, oksiduojančios medžiagos ar bet kokia kita speciali medžiaga, galinčias sukelti pavojingą reakciją, ir, jei galima, trumpai jas apibūdinti.

10.3. Pavojingi skaidymosi produktai

Reikia išvardyti pavojų keliančias medžiagas, kurių kiekiai, atsirandantys skaidymosi metu, yra pavojingi.

Pastaba

Konkrečiai reikia nurodyti:

- ar reikia stabilizatorių ir ar jie yra,

- ar galima pavojinga egzoterminė reakcija,

- medžiagos ar preparato fizinio pavidalo pokyčio poveikį (jeigu toks yra) saugai,

- pavojingus skilimo produktus, atsirandančius dėl sąlyčio su vandeniu, jeigu tokių produktų yra,

- ar gali skilti nestabilūs produktai.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Šiame skirsnyje reikia glaustai, bet išsamiai ir suprantamai apibūdinti įvairius toksikologinius poveikius (sveikatai), galinčius atsirasti dėl vartotojo sąlyčio su medžiaga ar preparatu.

Remiantis patirtimi ir mokslinių eksperimentų išvadomis, reikia nurodyti sveikatai pavojingą medžiagos ar preparato poveikį. Reikia pateikti informaciją apie įvairius poveikio būdus (per kvėpavimo takus, virškinimo traktą, per sąlytį su oda ir akimis) ir apibūdinti su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis susijusius simptomus.

Reikia nurodyti žinomą uždelstą, ūmų ir lėtinį poveikį dėl trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio: pavyzdžiui, jautrinimą, narkotizavimą, kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai (gemalui ir vaisingumui).

Atsižvelgiant į 2 punkte "Sudėtis arba informacija apie ingredientus" jau pateiktą informaciją, gali prireikti nuorodos į preparatų tam tikrų komponentų specialų poveikį sveikatai.

12. INFORMACIJA APIE EKOLOGIJĄ

Reikia apibūdinti galimą medžiagos ar preparato poveikį, savybes ir priemones, ir jų patekimą į orą, vandenį ir (arba) dirvožemį. Jeigu yra svarbių tyrimų duomenų, juos irgi reikia pateikti (pvz., LC50 žuvys ≤ 1 mg/l).

Reikia apibūdinti svarbiausias medžiagos ar preparato savybes, kurios dėl jų pobūdžio gali daryti poveikį aplinkai, ir galimus naudojimo būdus. Pateikiama tokio pat pobūdžio informacija apie pavojingus medžiagų ir preparatų skilimo produktus. Tai gali būti:

12.1. Ekotoksiškumas

Čia reikėtų pateikti svarbius turimus duomenis apie vandens taršą, jos ūminį ir lėtinį toksiškumą žuvims, dafnijoms, dumbliams ir kitiems vandens gyvūnams ir augalams. Be to, jeigu yra informacijos apie toksiškumą dirvožemio mikroorganizmams ir makroorganizmams bei kitiems aplinkai svarbiems organizmams, tokiems kaip paukščiai, bitės ir augalai, ją taip pat reikėtų pateikti. Jeigu medžiaga ar preparatas slopina mikroorganizmų veiklą, reikėtų nurodyti galimą poveikį nuotekų valymo įrenginiams.

12.2. Mobilumas

Į aplinką išleistos medžiagos arba atitinkamų preparato sudedamųjų medžiagų [5] gebėjimas prasiskverbti į požeminius vandenis arba toli už jų išleidimo į aplinką vietos.

Gali būti pateikiama svarbi informacija apie:

- žinomą arba spėjamą pasklidimą aplinkos komponentuose,

- paviršiaus įtemptį,

- absorbciją/desorbciją.

Kitos fizikocheminės savybės pateiktos 9 punkte.

12.3. Tvarumas ir skilimas

Medžiagos arba atitinkamų preparato sudedamųjų medžiagų [6] gebėjimas atitinkamoje aplinkos terpėje skilti, vykstant biologiniams arba kitiems procesams, tokiems kaip oksidavimasis arba hidrolizė. Jeigu yra duomenų apie komponentų pusėjimo trukmę, jie taip pat turėtų būti pateikti. Taip pat reikėtų paminėti medžiagos arba atitinkamų preparato [7] sudedamųjų medžiagų gebėjimą skilti nuotekų valymo įrenginiuose.

12.4. Bioakumuliacija

Reikia nurodyti medžiagos arba atitinkamų preparato sudedamųjų medžiagų [8] gebėjimą kauptis aplinkos komponentuose ir patekti į visą maisto grandinę, nurodant Kow ir BCF, jeigu tokie duomenys yra žinomi.

12.5. Kitas neigiamas poveikis

Reikia pateikti, jeigu žinoma, informaciją apie bet kokį kitą neigiamą poveikį aplinkai, pvz., apie ozono sluoksnio ardymą, fotocheminio ozono susidarymą ir (arba) globalinio atšilimo potencialą.

Pastabos

Reikia užtikrinti, kad kitose saugos duomenų lapo punktuose būtų pateikta kita aplinkai svarbi informacija, ypač 6, 7, 13, 14 ir 15 punktuose nurodyta informacija apie išmetimo kontrolę, priemones, kurių reikia imtis medžiagoms patekus į aplinką avarijos metu, su vežimu ir šalinimu susiję duomenys.

13. ATLIEKŲ ŠALINIMAS

Jei medžiagos ar preparato šalinimas (po planuojamo panaudojimo likusio pertekliaus arba atliekų) yra pavojingas, pateikiamas šių likučių aprašymas ir informacija apie saugų jų tvarkymą.

Turi būti nurodyti atitinkami medžiagos ar preparato ir bet kurios užterštos pakuotės šalinimo būdai (sudeginimas, perdirbimas, deponavimas ir kt.)

Pastaba

Reikia nurodyti bet kurias svarbias Bendrijos nuostatas, susijusias su atliekomis. Jeigu tokių nuostatų nėra, vartotojui reiktų priminti galimas galiojančias nacionalines ar regionines nuostatas.

14. INFORMACIJA APIE TRANSPORTĄ

Reikia nurodyti bet kokias specialias su transportu ir vežimu susijusias atsargumo priemones, kurias vartotojui reikia žinoti ar kurių jis turi laikytis veždamas medžiagas arba savo teritorijoje, arba už jos ribųtransportu.

Prireikus turi būti pateikta informacija apie transporto klasifikaciją pagal kiekvieną teisės aktą: IMDG (jūrų transportas), ADR (autotransportas, Tarybos direktyva 94/55/EB [9], RID (geležinkeliai, Tarybos direktyva 96/49/EB [10], ICAO/IATA (oro transportas). Ši informacija, inter alia, gali apimti:

- JT numerį,

- klasę,

- tinkamą krovinio pavadinimą,

- pakuotės grupę,

- jūrų teršalą,

- kitą tinkamą informaciją.

15. NORMINĖ INFORMACIJA

Reikia pateikti su sveikata, sauga ir aplinka susijusią informaciją, nurodytą etiketėje pagal Direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB.

Jeigu medžiagai arba preparatui, nurodytiems šiame saugos duomenų lape, Bendrijos lygiu yra taikomos žmogaus ar aplinkos apsaugos konkrečios nuostatos (pvz., Tarybos direktyvoje 76/769/EEB [11] ir naudojimo apribojimai), esant galimybei, jas reikėtų nurodyti.

Kur įmanoma, reikėtų paminėti ir šias nuostatas įgyvendinančius nacionalinius įstatymus bei bet kurias kitas svarbias nacionalines priemones.

16. KITA INFORMACIJA

Turi būti pateikta bet kuri kita informacija, kuri, tiekėjo nuomone, yra svarbi vartotojo sveikatai, saugai ir aplinkos apsaugai, pavyzdžiui:

- svarbių R frazių sąrašas. Surašomas visas bet kurių saugos duomenų lapo 2 ir 3 punktuose nurodytų R frazių tekstas,

- mokymo patarimai,

- rekomenduojami naudojimo apribojimai (t. y. įstatymais neįtvirtintos tiekėjo rekomendacijos),

- kita informacija (rašytinės nuorodos ir (arba) techninių ryšių punktas),

- duomenų lapui parengti naudojami pagrindinių duomenų šaltiniai,

- jeigu duomenų lapas buvo peržiūrėtas, aiškiai nurodoma nauja, išbraukta arba peržiūrėta informacija (jeigu ji nebuvo nurodyta kitur).

"

[1] OL L 131, 1998 5 5, p. 11.

[2] Jei asmuo, atsakingas už preparato pateikimą į rinką, gali įrodyti, kad saugos duomenų lape pateikiama informacija apie cheminį medžiagos tapatumą, kuris klasifikuojamas tik kaip:

- (dirginanti medžiaga, išskyrus medžiagas, kurioms nustatoma rizikos frazė R41, arba dirginanti medžiaga, kuriai būdinga viena ar daugiau savybių, paminėtų Direktyvos 1999/45/EB 10 straipsnio 2.3.4 punkte,

- (arba kaip kenksminga medžiaga, kuriai būdinga viena ar daugiau savybių, paminėtų Direktyvos 1999/45/EB 10 straipsnio 2.3.4 punkte, kurios pavienės sukelia staigią mirtį,pakenks jo intelektinės nuosavybės konfidencialumui, pagal Direktyvos 1999/45/EB VI priedo B dalies nuostatas tokią medžiagą jis gali nurodyti pateikdamas svarbiausių funkcinių cheminių grupių pavadinimą arba alternatyvų pavadinimą.

[3] OL L 399, 1989 12 30, p. 18.

[4] OL L 100, 1994 4 19, p. 1.

[5] Šios informacijos apie preparatą negalima pateikti, kadangi ji būdinga tik medžiagoms. Dėl to minėta informacija, jeigu ji yra ir kai reikia, turėtų būti pateikiama apie kiekvieną preparate esančią medžiagą, kurią būtina įrašyti saugos duomenų lape pagal šio priedo 2 punkte nurodytas taisykles.

[6] Šios informacijos apie preparatą negalima pateikti, kadangi ji būdinga tik medžiagoms. Dėl to minėta informacija, jeigu ji yra ir kai reikia, turėtų būti pateikiama apie kiekvieną preparate esančią medžiagą, kurią būtina įrašyti saugos duomenų lape pagal šio priedo 2 punkte nurodytas taisykles.

[7] Šios informacijos apie preparatą negalima pateikti, kadangi ji būdinga tik medžiagoms. Dėl to minėta informacija, jeigu ji yra ir kai reikia, turėtų būti pateikiama apie kiekvieną preparate esančią medžiagą, kurią būtina įrašyti saugos duomenų lape pagal šio priedo 2 punkte nurodytas taisykles.

[8] Šios informacijos apie preparatą negalima pateikti, kadangi ji būdinga tik medžiagoms. Dėl to minėta informacija, jeigu ji yra ir kai reikia, turėtų būti pateikiama apie kiekvieną preparate esančią medžiagą, kurią būtina įrašyti saugos duomenų lape pagal šio priedo 2 punkte nurodytas taisykles.

[9] OL L 319, 1994 12 12, p. 7.

[10] OL L 235, 1996 9 17, p. 25.

[11] OL L 262, 1976 9 27, p. 201.

--------------------------------------------------

Top