Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0038

2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva 2001/38/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/7/EEB dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimoTekstas svarbus EEE.

OJ L 187, 10.7.2001, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 40 - 41
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 014 P. 152 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 014 P. 152 - 153
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 102 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2015; panaikino 32014L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/38/oj

32001L0038Oficialusis leidinys L 187 , 10/07/2001 p. 0043 - 0044


Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/38/EB,

2001 m. birželio 5 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 93/7/EEB dėl neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [2],

kadangi:

(1) Ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas ir perėjimas prie euro turėjo įtakos Direktyvos 93/7/EEB [3], nustatančios kilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms taikoma ši direktyva, vertes išreikštas ekiu, priedo B dalies paskutinei pastraipai. Minėtoje pastraipoje nustatyta, kad tokios vertės turi būti paverstos nacionalinėmis valiutomis iki 1993 m. sausio 1 d.

(2) Pagal 1997 m. birželio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1103/97 dėl tam tikrų nuostatų, susijusių su euro įvedimu [4], visos nuorodos į ekiu teisiniuose dokumentuose nuo 1999 m. sausio 1 d. tampa nuorodomis į eurą, konvertuojant santykiu vienas prie vieno. Nepakeitus Direktyvos 93/7/EEB ir 1993 m. sausio 1 d. galiojusio nustatyto valiutų keitimo kurso, valstybės narės, kurių valiuta yra euras, ir toliau taikytų skirtingus dydžius, konvertuotus pagal 1993 m. galiojusius valiutų keitimo kursus, o ne pagal valiutų keitimo kursus, kurie negrįžtamai nustatyti 1999 m. sausio 1 d. ir taip būtų tol, kol pavertimo taisyklės būtų sudėtinė minėtos direktyvos dalis.

(3) Todėl reikėtų taip iš dalies pakeisti Direktyvos 93/7/EEB priedo B dalies paskutinę pastraipą, kad nuo 2002 m. sausio 1 d. valstybės narės, kurių valiuta yra euras, galėtų tiesiogiai taikyti eurais išreikštas vertes, nustatytas Bendrijos teisės aktais. Kitoms valstybėms narėms, kurios ir toliau konvertuos šias ribines vertes į nacionalines valiutas, iki 2002 m. sausio 1 d. turėtų būti tinkamu laiku nustatytas valiutų keitimo kursas ir toms valstybėms reikėtų numatyti galimybę automatiškai ir reguliariai jį patikslinti, kad būtų kompensuoti nacionalinės valiutos ir euro keitimo kurso svyravimai.

(4) Gali paaiškėti, jog yra būdų Direktyvos 93/7/EEB priedo B dalyje nurodytą 0 (nulinę) vertę, taikomą kaip finansinę ribinę vertę tam tikrų kategorijų kultūros objektams, aiškinti taip, kad kiltų grėsmė veiksmingam minėtos direktyvos taikymui. Kadangi ši 0 (nulinė) vertė rodo, jog konkrečioms kategorijoms priskiriamos vertybės, kad ir kokia yra jų vertė — net jei ji nedidelė ar nulinė — minėtoje direktyvoje yra laikomos "kultūros objektais", tam tikros institucijos ją išaiškino taip, kad minėti kultūros objektai tapo visiškai beverčiais, tokiu būdu tų kategorijų vertybės neteko minėtoje direktyvoje numatytos apsaugos.

(5) Siekiant išvengti su tuo susijusios painiavos, skaičių 0 reikėtų pakeisti aiškesne išraiška, kuri nepaliktų abejonių dėl būtinybės saugoti minėtas vertybes,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Šiuo dokumentu Direktyvos 93/7/EEB priedo B dalies tekstas keičiamas taip:

1. Pavadinimas

"VERTĖ: 0 (nulis)"

pakeičiama:

"VERTĖ:

bet kokia vertė."

2. Paskutinė pastraipa dėl ekiu išreikštų verčių konvertavimo į nacionalines valiutas pakeičiama taip:

"Valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euras, priede eurais nurodytos vertės konvertuojamos ir išreiškiamos nacionalinėmis valiutomis pagal 2001 m. gruodžio 31 d. nustatytą valiutų keitimo kursą, paskelbtą Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Nacionalinėmis valiutomis paverstos vertės peržiūrimos kas dvejus metus, pradedant nuo 2001 m. gruodžio 31 d. Jos apskaičiuojamos pagal eurais išreikštą tų valiutų vertės paros vidurkį, apskaičiuotą 24 mėnesių laikotarpiu, kuris baigiasi paskutinę rugpjūčio dieną prieš pradedant gruodžio 31 d. peržiūrą. Komisijos siūlymu, iš esmės praėjus dvejiems metams nuo pirmojo jo taikymo, Kilnojamųjų kultūros vertybių patariamasis komitetas peržiūri šį skaičiavimo metodą. Po kiekvienos peržiūros vertės eurais ir atitinkamos vertės nacionalinėmis valiutomis pirmosiomis lapkričio dienomis prieš peržiūros dieną reguliariai skelbiamos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje."

2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2001 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2001 m. birželio 5 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. Engqvist

[1] OL C 120 E, 2001 4 24, p. 182.

[2] 2001 m. vasario 14 d. Europos Parlamento nuomonė ir 2001 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas.

[3] OL L 74, 1993 3 27, p. 74. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/100/EB (OL L 60, 1997 3 1, p. 59).

[4] OL L 162, 1997 6 19, p. 1.

--------------------------------------------------

Top