EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0019

2001 m. gegužės 14 d. Europos Parlamento Ir Tarybos Direktyva 2001/19/Eb iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/48/EEB ir 92/51/EEB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo bendrosios sistemos ir Tarybos direktyvas 77/452/EEB, 77/453/EEB, 78/686/EEB, 78/687/EEB, 78/1026/EEB, 78/1027/EEB, 80/154/EEB, 80/155/EEB, 85/384/EEB, 85/432/EEB, 85/433/EEB ir 93/16/EEB dėl bendrosios praktikos slaugytojo, dantų gydytojo, veterinarijos gydytojo, akušerio, architekto, vaistininko ir gydytojo profesijųTekstas svarbus EEE.

OL L 206, 2001 7 31, p. 1–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/19/oj

32001L0019Oficialusis leidinys L 206 , 31/07/2001 p. 0001 - 0051


Europos Parlamento Ir Tarybos Direktyva 2001/19/Eb

2001 m. gegužės 14 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/48/EEB ir 92/51/EEB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo bendrosios sistemos ir Tarybos direktyvas 77/452/EEB, 77/453/EEB, 78/686/EEB, 78/687/EEB, 78/1026/EEB, 78/1027/EEB, 80/154/EEB, 80/155/EEB, 85/384/EEB, 85/432/EEB, 85/433/EEB ir 93/16/EEB dėl bendrosios praktikos slaugytojo, dantų gydytojo, veterinarijos gydytojo, akušerio, architekto, vaistininko ir gydytojo profesijų

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 40 straipsnį, 47 straipsnio 1 dalį, 47 straipsnio 2 dalies pirmą bei trečią sakinius ir 55 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [3] ir atsižvelgdami į Taikinimo komiteto 2001 m. sausio 15 d. patvirtintą suvestinį tekstą,

kadangi:

(1) 1996 m. vasario 16 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė ataskaitą apie tai, kaip yra taikoma bendroji aukštojo mokslo diplomų pripažinimo sistema, parengta remiantis 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/48/EEB dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos [4] 13 straipsnio nuostatomis. Šioje ataskaitoje Komisija įsipareigojo išnagrinėti galimybę įtraukti į direktyvą įsipareigojimą nagrinėjant paraiškas dėl pripažinimo atsižvelgti į patirtį, įgytą po to, kai buvo suteikta minėta kvalifikacija, galimybę pradėti taikyti "reglamentuojamo mokymo ir lavinimo" koncepciją. Be to, Komisija įsipareigojo išnagrinėti priemones, kurios padidintų Direktyvos 89/48/EEB 9 straipsnio 2 dalies nuostatomis įkurtos Koordinacinės grupės vaidmenį, siekiant užtikrinti, kad ši direktyva būtų taikoma ir aiškinama vienodžiau.

(2) Reglamentuojamo mokymo ir lavinimo koncepcija, pateikta 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/51/EEB dėl antrosios bendros profesinio mokymo ir lavinimo pripažinimo sistemos, papildančia Direktyvą 89/48/EEB [5] (abi direktyvos toliau vadinamos "bendrosios sistemos direktyvomis"), turėtų būti taikoma ir pradinei bendrajai sistemai bei grindžiama tais pačiais principais, t. y. jai turi būti taikomos tos pačios taisyklės; kiekvienai valstybei narei turėtų būti leidžiama pačiai pasirinkti profesijų, kurioms taikoma reglamentuojamo mokymo bei lavinimo koncepcija, apibrėžimo būdus.

(3) Bendrosios sistemos direktyvos, nustačiusios tam tikras sąlygas, leidžia priimančiajai valstybei narei reikalauti, kad pareiškėjas imtųsi (žinių) kompensavimo priemonių, ypač, jei įgytas teorinis ir (arba) praktinis mokymas bei lavinimas labai skiriasi nuo tos kvalifikacijos, kurios reikalaujama priimančiojoje valstybėje narėje; remiantis tuo, kaip Sutarties 39 ir 43 straipsnius aiškina Europos Bendrijų Teisingumo Teismas [6], priimančioji valstybė narė privalo įvertinti, ar profesinės patirties pakanka trūkstamoms žinioms kompensuoti; siekiant suteikti aiškumą ir juridinį tikrumą atskiriems asmenims, norintiems verstis savo profesija kitoje valstybėje narėje, pageidautina, kad į bendrosios sistemos direktyvas būtų įtrauktas reikalavimas priimančiajai valstybei narei ištirti, ar pareiškėjo profesinė patirtis, įgyta po to, kai jam buvo suteikta kvalifikacija (kvalifikacijos), atitinka anksčiau minėtus reikalavimus.

(4) Bendrosios sistemos direktyvose numatyta koordinavimo procedūra turėtų būti patobulinta ir supaprastinta taip, kad koordinavimo grupė galėtų patvirtinti ir paskelbti nuomones Komisijos jai perduotais svarstyti klausimais, susijusiais su praktiniu bendrosios sistemos taikymu.

(5) Komisija savo pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai dėl SLIM iniciatyvos įsipareigoja pateikti pasiūlymus dėl kvalifikacijų, kurios gali būti pripažintos automatiškai, sąrašų atnaujinimo supaprastinimo. 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvoje 93/16/EEB, skirtoje padėti laisvam gydytojų judėjimui ir jų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusiam pripažinimui [7], bendrosios praktikos specialistams yra numatyta paprasta procedūra; patirtis parodė, kad ši procedūra pakankamai užtikrina teisinį tikrumą; pageidautina taikyti ją ir bendrosios praktikos slaugytojų, dantų gydytojų, veterinarijos gydytojų, akušerių, vaistininkų bei gydytojų kvalifikacijoms, minimoms Tarybos direktyvose 77/452/EEB [8], 77/453/EEB [9], 78/686/EEB [10], 78/687/EEB [11], 78/1026/EEB [12], 78/1027/EEB [13], 80/154/EEB [14], 80/155/EEB [15], 85/432/EEB [16], 85/433/EEB [17] ir 93/16/EEB (toliau — sektorių direktyvos).

(6) Remiantis Europos Bendrijų Teisingumo Teismo precedentų teise, nereikalaujama, kad valstybės narės pripažintų diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kurie nepatvirtina vienoje iš Bendrijos valstybių narių įgyto išsilavinimo [18]. Tačiau valstybės narės turėtų atsižvelgti į asmens kitoje valstybėje narėje įgytą profesinę patirtį [19]. Tokiu atveju sektorių direktyvose reikėtų numatyti, kad bendrosios praktikos slaugytojui, dantų gydytojui, veterinarijos gydytojui, akušeriui, architektui, vaistininkui arba gydytojui, kuris mokymą ir lavinimą baigė trečiojoje šalyje, išduoto diplomo, pažymėjimo ar kito oficialią kvalifikaciją patvirtinančio dokumento pripažinimas ir profesinė patirtis, kurią toks asmuo įgijo valstybėje narėje, yra Bendrijos sistemos elementai ir juos kitos valstybės narės turėtų patikrinti.

(7) Turėtų būti numatytas laikas, per kurį valstybės narės privalo priimti sprendimą dėl prašymų pripažinti trečiojoje šalyje bendrosios praktikos slaugytojams, dantų gydytojams, veterinarijos gydytojams, akušeriams, architektams, vaistininkams arba gydytojams išduotus diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

(8) Dėl sparčios mokslo ir technikos pažangos medicinos srityje yra labai svarbu mokytis nuolat. Valstybės narės turi pačios nuspręsti, kaip užtikrinti, kad studijas baigę gydytojai ir toliau tinkamai lavintųsi bei siektų vis naujų medicinos žinių. Dabartinė abipusio profesinės kvalifikacijos pripažinimo sistema lieka nepakitusi.

(9) Pareiškėjui turėtų būti suteikta teisė į apeliaciją, jei jo prašymas buvo atmestas arba per numatytą laiką nebuvo priimtas sprendimas. Valstybės narės privalo pagrįsti savo sprendimus dėl bendrosios praktikos slaugytojų, dantų gydytojų, veterinarijos gydytojų, akušerių, architektų, vaistininkų arba gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimo; jei valstybė narė nusprendžia pripažinti diplomą, pažymėjimą ir kitą oficialų kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, ji gali ir nenurodyti tokio sprendimo motyvų.

(10) Siekiant teisingumo, Italijoje dirbantiems dantų gydytojams, turintiems diplomus, pažymė jimusarba kitus oficialią jų medicininę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, išduotus Italijoje išklausius medicininio mokymo kursą, kuris buvo pradėtas pasibaigus Direktyvos 78/686/EEB 19 straipsnyje nustatytam galutiniams terminui, reikėtų taikyti pereinamojo laikotarpio priemones.

(11) Direktyvos 85/384/EEB [20] 15 straipsnis numato taikyti išlygą pereinamuoju laikotarpiu, kuris jau baigėsi, todėl tą nuostatą reikėtų išbraukti.

(12) Direktyvos 85/384/EEB 24 straipsnyje turėtų būti aiškiai atskirti formalumai, atliktini įsisteigimo atveju, ir formalumai, kuriuos būtina atlikti paslaugų teikimo atveju, kad būtų veiksmingiau įgyvendinama laisvė teikti architekto paslaugas.

(13) Siekiant, kad visiems pareiškėjams būtų taikomos vienodos sąlygos, reikėtų numatyti pereinamojo laikotarpio priemones kai kuriems farmacijos diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, išduotų Italijoje baigus mokymą, ne visiškai atitinkantį Direktyvos 85/432/EEB nuostatas, turėtojams.

(14) Siekiant, kad būtų veiksmingai įgyvendinama įsisteigimo teisė tarp Graikijos ir kitų valstybių narių, pageidautina išplėsti abipusio farmacijos diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimo taikymą. Todėl reikėtų išbraukti Direktyvos 85/433/EEB 3 straipsnyje numatytą išlygą.

(15) Komisija savo ataskaitoje apie Direktyvos 93/16/EEB IV antraštinėje dalyje numatytą specialų mokymą bendrosios medicinos praktikos srityje siūlo dalinių bendrosios medicinos praktikos studijų reikalavimus suderinti su kitų specialybių medikams taikomais reikalavimais.

(16) Reikėtų iš dalies pakeisti bendrosios sistemos direktyvas ir sektorių direktyvas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 SKIRSNIS

DALINIAI BENDROSIOS SISTEMOS DIREKTYVŲ PAKEITIMAI

1 straipsnis

Direktyva 89/48/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 1 straipsnis yra keičiamas taip:

a) a punkto antroji įtrauka pakeičiama taip:

"— patvirtinantis, kad jį turintis asmuo yra sėkmingai baigęs ne mažiau kaip trejų metų trukmės kursus po vidurinės mokyklos arba lygiavertės trukmės vakarinius ar neakivaizdinius kursus universitete, aukštojo mokslo įstaigoje arba kitoje panašaus lygio įstaigoje, o jei reikia, kad be kursų, baigtų po vidurinės mokyklos, jis papildomai yra sėkmingai įgijęs profesinį išsilavinimą, ir";

b) įrašomas šis punktas:

"c) reglamentuojamas mokymas ir lavinimas – tai bet koks mokymas arba lavinimas, kuris:

- yra tiesiogiai pritaikytas apibrėžtos specialybės praktikai, ir

- apima, įgijus vidurinį išsilavinimą, ne mažiau kaip trejų metų arba lygiavertės trukmės dalines studijas universitete, aukštojo mokslo įstaigoje ar kitoje panašaus lygio mokslo įstaigoje, o atitinkamais atvejais, įgijus vidurinį išsilavinimą, ir profesinį mokymą, profesinę stažuotę arba profesinę praktiką; profesinio mokymo, profesinės stažuotės arba profesinės praktikos struktūrą ir lygį apibrėžia atitinkamos valstybės narės įstatymai ir kiti teisės aktai arba tikrina ar tvirtina tam tikslui paskirta institucija.";

2) 3 straipsnio b dalyje po pirmos pastraipos įrašoma ši pastraipa:

"Tačiau pirmoje pastraipoje nurodytų dvejų metų profesinės patirties gali būti nereikalaujama, jei pareiškėjo turima šiame punkte minima kvalifikacija arba kvalifikacijos buvo suteiktos užbaigus reglamentuojamą mokymą bei lavinimą.";

3) 4 straipsnio 1 dalies b punkte po pirmos pastraipos įrašoma ši pastraipa:

"Jei priimančioji valstybė narė reikalauja, kad pareiškėjas baigtų adaptacinį laikotarpį arba laikytų tinkamumo testą, pirmiausia ji turi nustatyti, ar pareiškėjo profesinės praktikos metu įgytos žinios visiškai arba iš dalies atitinka pirmoje pastraipoje minėtą esminį skirtumą";

4) 6 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

"5. Jei, norint imtis reglamentuojamos profesinės veiklos arba ja verstis priimančiojoje valstybėje narėje, reikalaujama pateikti dokumentus apie finansinę padėtį kilmės šalyje arba valstybėje narėje, iš kurios kitos valstybės pilietis yra atvykęs, bankų išduotas pažymas ta valstybė narė laiko lygiavertėmis jos pačios teritorijoje išduodamoms pažymoms.

6. Jei priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija iš savo piliečių, norinčių imtis reglamentuojamos profesinės veiklos arba ja verstis, reikalauja įrodyti, kad jie yra apsidraudę nuo finansinės rizikos, susijusios su jų profesine atsakomybe, kitos valstybės narės draudimo įstaigų išduotas pažymas ta valstybė narė laiko lygiavertėmis jos pačios teritorijoje išduodamoms pažymoms. Tokiose pažymose nurodoma, kad draudikas laikosi priimančiojoje valstybėje narėje galiojančių įstatymų ir taisyklių dėl draudimo terminų ir dydžio. Jos turi būti pateiktos ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo išdavimo datos."

5. 9 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma įtrauka pakeičiama taip:

"— palengvinti šios direktyvos įgyvendinimą, pirmiausia patvirtinant ir paskelbiant nuomones Komisijos jai perduotais svarstyti klausimais,".

2 straipsnis

Direktyva 92/51/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 4 straipsnio 1 dalies b punkte po pirmos pastraipos įrašoma ši pastraipa:

"Jei priimančioji valstybė narė reikalauja, kad pareiškėjas baigtų adaptacinį laikotarpį arba laikytų tinkamumo testą, pirmiausia ji turi nustatyti, ar profesinės praktikos metu pareiškėjo įgytos žinios visiškai arba iš dalies atitinka pirmoje pastraipoje minėtą esminį skirtumą.";

2) 5 straipsnyje po antros pastraipos įrašoma ši pastraipa:

"Jei priimančioji valstybė narė reikalauja, kad pareiškėjas baigtų adaptacinį laikotarpį arba laikytų tinkamumo testą, pirmiausia ji turi nustatyti, ar pareiškėjo profesinės praktikos metu įgytos žinios visiškai arba iš dalies atitinka pirmoje pastraipoje esminį skirtumą tarp diplomo ir pažymėjimo.";

3) 7a straipsnio a punkte po pirmos pastraipos įrašoma ši pastraipa:

"Jei priimančioji valstybė narė reikalauja, kad pareiškėjas baigtų adaptacinį laikotarpį arba laikytų tinkamumo testą, pirmiausia ji turi nustatyti, ar pareiškėjo profesinės praktikos metu įgytos žinios visiškai arba iš dalies atitinka pirmoje pastraipoje minėtą esminį skirtumą.";

4) 10 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

"5. Jei, norint imtis reglamentuojamos profesinės veiklos arba ja verstis priimančiojoje valstybėje narėje, reikalaujama pateikti dokumentus apie finansinę padėtį, kilmės šalyje arba valstybėje narėje, iš kurios kitos valstybės pilietis yra atvykęs, bankų išduotas pažymas ta valstybė narė laiko lygiavertėmis jos pačios teritorijoje išduodamoms pažymoms.

6. Jei priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija iš savo piliečių, norinčių imtis reglamentuojamos profesinės veiklos arba ja verstis, reikalauja įrodymo, kad jie yra apsidraudę nuo finansinės rizikos, susijusios su jų profesine atsakomybe, kitos valstybės narės draudimo įstaigų išduotas pažymas ta valstybė narė laiko lygiavertėmis jos pačios teritorijoje išduodamoms pažymoms. Tokiose pažymose nurodoma, kad draudikas laikosi priimančiojoje valstybėje narėje galiojančių įstatymų ir taisyklių dėl draudimo terminų ir dydžio. Jos turi būti pateiktos ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo išdavimo datos.";

5) 13 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma įtrauka pakeičiama taip:

"— palengvinti šios direktyvos įgyvendinimą, pirmiausia patvirtinant ir paskelbiant nuomones Komisijos jai perduotais svarstyti klausimais,";

6) 15 straipsnis papildomas šia dalimi:

"8. C ir D prieduose pateiktų mokymo ir lavinimo kursų sąrašų daliniai pakeitimai, padaryti remiantis pirmiau nurodyta tvarka, nedelsiant taikomi Komisijos nustatytą dieną."

2 SKIRSNIS

DALINIAI SEKTORIŲ DIREKTYVŲ PAKEITIMAI

2.1 skirsnis

Bendrosios praktikos slaugytojai

3 straipsnis

Direktyva 77/452/EEB šia direktyva iš dalies keičiama taip:

1) (tik graikiškas variantas);

2) 2 straipsnyje žodžiai "išvardyti 3 straipsnyje" keičiami žodžiais "išvardyti priede";

3) 3 straipsnis išbraukiamas;

4) nuorodos į 3 straipsnį laikomos nuorodomis į priedą;

5) (tik graikiškas variantas);

6) įrašomi šie straipsniai:

"18a straipsnis

Valstybės narės Komisijai praneša apie įstatymus ir kitus su diplomų, pažymėjimų bei kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimu susijusius teisės aktus, priimtus šios direktyvos taikymo srityje. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Komisija paskelbia atitinkamą pranešimą, kuriame išvardija valstybės narės patvirtintus profesinių kvalifikacijų pavadinimus, ir prireikus atitinkamus profesinius vardus.

18b straipsnis

Jei valstybių narių piliečių diplomai, pažymėjimai bei kiti oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinantys dokumentai neatitinka šioje direktyvoje tai valstybei narei nurodytų pavadinimų, pakankamais dokumentais visos valstybės narės laiko tų valstybių narių išduotus diplomus, pažymėjimus bei kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, su kuriais pateikiamas ir kompetentingos institucijos ar įstaigos išduotas pažymėjimas. Šiame pažymėjime nurodoma, kad minėti diplomai, pažymėjimai bei kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti baigus šios direktyvos nuostatas atitinkantį mokymą ir lavinimą ir juos išduodanti valstybė narė prilygina juos tiems, kurių pavadinimai yra išvardyti šioje direktyvoje.

18c straipsnis

Valstybės narės išnagrinėja diplomus, pažymėjimus bei kitus oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinančius dokumentus, kurie jo turėtojui buvo išduoti už Europos Sąjungos ribų, jei juos pripažino valstybė narė, taip pat ir valstybėje narėje baigtą mokymą ir (arba) įgytą profesinę patirtį. Savo sprendimą valstybė narė paskelbia per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią pareiškėjas pateikė paraišką ir visus patvirtinamuosius dokumentus.

18d straipsnis

Jei prašymas atmetamas, valstybės narės deramai pagrindžia savo sprendimus dėl prašymų pripažinti diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinančius dokumentus.

Pareiškėjai turi teisę remdamiesi nacionaline teise kreiptis į teismus. Ši apeliacinė teisė panašiai taikoma ir tuomet, kai per nustatytą laiką nepriimamas sprendimas.";

7) pridedamas šios direktyvos I priede pateiktas priedas.

4 straipsnis

Direktyvos 77/453/EEB 1 straipsnio 1 dalyje žodžiai "kaip nurodyta Direktyvos 77/452/EEB 3 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "kaip nurodyta Direktyvos 77/452/EEB priede".

2.2 skirsnis

Dantų gydytojai

5 straipsnis

Direktyva 78/686/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 2 straipsnyje žodžiai "išvardyti 3 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "išvardyti A priede";

2) 3 straipsnis išbraukiamas;

3) III skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

"Specializuotos stomatologijos diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.";

4) 4 straipsnis pakeičiamas taip:

"4 straipsnis

Visos valstybės narės, kurių įstatymuose arba kituose teisės aktuose yra šios srities nuostatos, pripažįsta dantų gydytojo, turinčio ortodonto bei burnos chirurgo kvalifikaciją, diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kuriuos valstybių narių piliečiams išdavė kitos valstybės narės pagal Direktyvos 78/687/EEB 2 ir 3 straipsnius ir kurie yra išvardyti B priede, savo teritorijoje turintiems šias kvalifikacijas suteikdamos tokias pačias teises, kokios yra suteikiamos turintiems jų pačių išduotus diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.";

5) 5 straipsnis išbraukiamas;

6) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis papildoma šia pastraipa:

"Be to, ji atsižvelgia į bet kokią jų turimą profesinę patirtį, įgytą papildomą išsilavinimą ir baigtas tęstines stomatologijos studijas.";

b) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos arba įstaigos, patikrinusios suinteresuoto asmens mokymo turinį bei trukmę pagal pateiktus diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, atsižvelgdamos į bet kokią profesinę patirtį, papildomą išsilavinimą ir tęstines stomatologijos studijas, praneša jam apie reikalaujamą papildomų studijų trukmę ir į jas įeinančias sritis.";

c) pridedama ši dalis:

"4. Valstybė narė pateikia savo sprendimą per keturis mėnesius nuo tos dienos, kurią pareiškėjas pateikė paraišką ir visus patvirtinamuosius dokumentus.";

7) abi 19 straipsnio pastraipos tampa 1 dalimi ir dar pridedama ši dalis:

"2. Valstybės narės pripažįsta diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią medicininę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, Italijoje išduotus asmenims, kurių universitetinis medicinos mokymas prasidėjo 1980 m. sausio 28 d.–1984 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, pateiktus kartu su Italijos atitinkamų kompetentingų institucijų išduota pažyma, kurioje nurodyta:

- kad šie asmenys išlaikė specialistų tinkamumo testą, Italijos kompetentingų institucijų surengtą siekiant įsitikinti, jog jų žinių ir kvalifikacijos lygis yra panašus į A priede Italijai nurodytą kvalifikaciją turinčių asmenų lygį,

- kad iš penkerių metų iki pažymėjimo gavimo ne mažiau kaip trejus metus iš eilės jie veiksmingai, teisėtai ir daugiausia užsiėmė Direktyvos 78/687/EEB 5 straipsnyje nurodytomis veiklos rūšimis Italijoje,

- ir kad jiems leidžiama verstis arba jie veiksmingai, teisėtai ir daugiausia verčiasi Direktyvos 78/687/EEB 5 straipsnyje nurodytomis veiklos rūšimis ir jiems taikomos tokios pat sąlygos, kaip ir šios direktyvos A priede Italijai nurodytas kvalifikacijas turintiems asmenims.

Asmenims, kurie sėkmingai baigė ne mažiau kaip trejų metų studijas, kurias kompetentingos institucijos prilygina Direktyvos 78/687/EEB 1 straipsnyje nurodytam mokymui, pirmoje pastraipoje minimas reikalavimas laikyti tinkamumo testą netaikomas.",

8) nuorodos į 3 ir 5 straipsnius laikomos nuorodomis atitinkamai į A ir B priedus;

9) įrašomi šie straipsniai:

"23a straipsnis

Valstybės narės Komisijai praneša apie įstatymus ir kitus su diplomų, pažymėjimų bei kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimu susijusius teisės aktus, priimtus šios direktyvos taikymo srityje. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Komisija paskelbia atitinkamą pranešimą, kuriame išvardija valstybės narės patvirtintus profesinių kvalifikacijų pavadinimus ir prireikus atitinkamus profesinius vardus.

23b straipsnis

Jei valstybių narių piliečių diplomai, pažymėjimai bei kiti oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinantys dokumentai neatitinka šioje direktyvoje tai valstybei narei nurodytų pavadinimų, pakankamais dokumentais visos valstybės narės laiko tų valstybių narių išduotus diplomus, pažymėjimus bei kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, su kuriais pateikiamas ir kompetentingos institucijos ar įstaigų išduotas pažymėjimas. Šiame pažymėjime nurodoma, kad minėti diplomai, pažymėjimai bei kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti baigus šios direktyvos nuostatas atitinkantį mokymą ir lavinimą ir juos išduodanti valstybė narė prilygina juos tiems, kurių pavadinimai yra išvardyti šioje direktyvoje.

23c straipsnis

Valstybės narės išnagrinėja diplomus, pažymėjimus bei kitus oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinančius dokumentus, kurie jo turėtojui buvo išduoti už Europos Sąjungos ribų, jei juos pripažino valstybė narė, taip pat irvalstybėje narėje baigtą mokymą ir (arba) įgytą profesinę patirtį. Savo sprendimą valstybė narė paskelbia per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią pareiškėjas pateikė paraišką ir visus patvirtinamuosius dokumentus.

23d straipsnis

Jei prašymas atmetamas, valstybės narės deramai pagrindžia savo sprendimus dėl prašymų pripažinti diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinančius dokumentus.

Pareiškėjai turi teisę remdamiesi nacionaline teise kreiptis į teismus. Ši apeliacinė teisė panašiai taikoma ir tuomet, kai per nustatytą laiką nepriimamas sprendimas.";

10) pridedami šios direktyvos II priede pateikti A ir B priedai.

6 straipsnis

Direktyvos 78/687/EEB 1 straipsnio 1 dalyje žodžiai "minimus tos pačios direktyvos 3 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "minimus tos direktyvos A priede".

2.3 skirsnis

Veterinarijos gydytojai

7 straipsnis

Direktyva 78/1026/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 2 straipsnyje žodžiai "3 straipsnyje" pakeičiami žodžiu "priede";

2) 3 straipsnis išbraukiamas;

3) nuorodos į 3 straipsnį laikomos nuorodomis į priedą;

4) įrašomi šie straipsniai:

"17a straipsnis

Valstybės narės Komisijai praneša apie įstatymus ir kitus su diplomų, pažymėjimų bei kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimu susijusius teisės aktus, priimtus šios direktyvos taikymo srityje. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Komisija paskelbia atitinkamą pranešimą, kuriame išvardija valstybės narės patvirtintus profesinių kvalifikacijų pavadinimus, ir prireikus atitinkamus profesinius vardus.

17b straipsnis

Jei valstybių narių piliečių diplomai, pažymėjimai bei kiti oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinantys dokumentai neatitinka šioje direktyvoje tai valstybei narei nurodytų pavadinimų, pakankamais dokumentais visos valstybės narės laiko tų valstybių narių išduotus diplomus, pažymėjimus bei kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, su kuriais pateikiamas ir kompetentingos institucijos ar įstaigų išduotas pažymėjimas. Šiame pažymėjime nurodoma, kad minėti diplomai, pažymėjimai bei kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti baigus šios direktyvos nuostatas atitinkantį mokymą ir lavinimą ir juos išduodanti valstybė narė prilygina juos tiems, kurių pavadinimai yra išvardyti šioje direktyvoje.

17c straipsnis

Valstybės narės išnagrinėja diplomus, pažymėjimus bei kitus oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinančius dokumentus, kurie jo turėtojui buvo išduoti už Europos Sąjungos ribų, jei juos pripažino valstybė narė, taip pat ir valstybėje narėje baigtą mokymą ir (arba) įgytą profesinę patirtį. Savo sprendimą valstybė narė paskelbia per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią pareiškėjas pateikė paraišką ir visus patvirtinamuosius dokumentus.

17d straipsnis

Jei prašymas atmetamas, valstybės narės deramai pagrindžia savo sprendimus dėl prašymų pripažinti diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinančius dokumentus.

Pareiškėjai turi teisę remdamiesi nacionaline teise kreiptis į teismus. Ši apeliacinė teisė panašiai taikoma ir tuomet, kai per nustatytą laiką nepriimamas sprendimas.";

5) pridedamas šios direktyvos III priede pateiktas priedas.

8 straipsnis

Direktyvos 78/1027/EEB 1 straipsnio 1 dalyje žodžiai "minimą Direktyvos 78/1026/EEB 3 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "minimą Direktyvos 78/1026/EEB priede".

2.4 skirsnis

Akušeriai

9 straipsnis

Direktyva 80/154/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 2 straipsnio 1 dalyje žodžiai "išvardyti 3 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "išvardyti priede";

2) 2 straipsnio 1 dalies ketvirtoje ir penktoje įtraukose žodžiai "Direktyvos 77/452/EEB 3 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "Direktyvos 77/452/EEB priede";

3) 3 straipsnis yra išbraukiamas;

4) nuorodos į 3 straipsnį laikomos nuorodomis į priedą;

5) įrašomi šie straipsniai:

"19a straipsnis

Valstybės narės Komisijai praneša apie įstatymus ir kitus su diplomų, pažymėjimų bei kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimu susijusius teisės aktus, priimtus šios direktyvos taikymo srityje. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Komisija paskelbia atitinkamą pranešimą, kuriame išvardija valstybės narės patvirtintus profesinių kvalifikacijų pavadinimus, ir prireikus atitinkamus profesinius vardus.

19b straipsnis

Jei valstybių narių piliečių diplomai, pažymėjimai bei kiti oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinantys dokumentai neatitinka šioje direktyvoje tai valstybei narei nurodytų pavadinimų, pakankamais dokumentais visos valstybės narės laiko tų valstybių narių išduotus diplomus, pažymėjimus bei kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, su kuriais pateikiamas ir kompetentingos institucijos ar įstaigų išduotas pažymėjimas. Šiame pažymėjime nurodoma, kad minėti diplomai, pažymėjimai bei kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti baigus šios direktyvos nuostatas atitinkantį mokymą ir lavinimą ir juos išduodanti valstybė narė prilygina juos tiems, kurių pavadinimai yra išvardyti šioje direktyvoje.

19c straipsnis

Valstybės narės išnagrinėja diplomus, pažymėjimus bei kitus oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinančius dokumentus, kurie jo turėtojui buvo išduoti už Europos Sąjungos ribų, jei juos pripažino valstybė narė, taip pat ir valstybėje narėje baigtą mokymą ir (arba) įgytą profesinę patirtį. Savo sprendimą valstybė narė paskelbia per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią pareiškėjas pateikė paraišką ir visus patvirtinamuosius dokumentus.

19d straipsnis

Jei prašymas atmetamas, valstybės narės deramai pagrindžia savo sprendimus dėl prašymų pripažinti diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinančius dokumentus.

Pareiškėjai turi teisę remdamiesi nacionaline teise kreiptis į teismus. Ši apeliacinė teisė panašiai taikoma ir tuomet, kai per nustatytą laiką nepriimamas sprendimas.";

6) pridedamas šios direktyvos IV priede pateiktas priedas.

10 straipsnis

Direktyva 80/155/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 1 straipsnio 1 dalyje žodžiai "3 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "nurodyti priede";

2) 1 straipsnio 2 dalies antroje įtraukoje žodžiai "kaip nurodyta Direktyvos 77/452/EEB 3 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "kaip nurodyta Direktyvos 77/452/EEB priede".

2.5 skirsnis

Architektai

11 straipsnis

Direktyva 85/384/EEB iš dalies keičiama taip:

1) įrašomi šie straipsniai:

"6 straipsnis

Valstybės narės išnagrinėja diplomus, pažymėjimus bei kitus oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinančius dokumentus, kurie jo turėtojui buvo išduoti už Europos Sąjungos ribų, jei juos pripažino valstybė narė, taip pat ir valstybėje narėje baigtą mokymą ir (arba) įgytą profesinę patirtį. Savo sprendimą valstybė narė paskelbia per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią pareiškėjas pateikė paraišką ir visus patvirtinamuosius dokumentus.

6a straipsnis

Jei prašymas atmetamas, valstybės narės deramai pagrindžia savo sprendimus dėl prašymų pripažinti diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinančius dokumentus.

Pareiškėjai turi teisę remdamiesi nacionaline teise kreiptis į teismus. Ši apeliacinė teisė panašiai taikoma ir tuomet, kai per nustatytą laiką nepriimamas sprendimas.";

2) 15 straipsnis išbraukiamas;

3) 24 straipsnio 1 dalyje žodžiai pagal 17 ir 18 straipsnius "pakeičiami žodžiais pagal 17 ir 18 straipsnius įsisteigimo atveju ir pagal 22 straipsnį paslaugų teikimo atveju".

2.6 skirsnis

Vaistininkai

12 straipsnis

Direktyvos 85/432/EEB 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

"6. Taikant pereinamojo laikotarpio priemonę ir darant išlygą 3 ir 5 dalies nuostatoms, Italija, kurios įstatymai ir kiti teisės aktai numato mokymą, kuris iki 5 straipsnyje nustatyto termino nebuvo iki galo suderintas su šiame straipsnyje nustatytais mokymo reikalavimais, gali ir toliau taikyti šias nuostatas asmenims, farmacijos parengimą pradėjusiems iki 1993 m. lapkričio 1 d. ir baigusiems iki 2003 m. lapkričio 1 d.

Kiekvienai valstybei narei leidžiama reikalauti, kad asmenys, turintys diplomus, pažymėjimus bei kitus oficialią farmacijos kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, išduotus Italijoje jiems baigus iki 1993 m. lapkričio 1 d. prasidėjusį ir iki 2003 m. lapkričio 1 d. pasibaigusį mokymą, kartu su jų kvalifikacijas patvirtinančiais dokumentais pateiktų pažymėjimą, kuriame būtų nurodyta, jog per penkerius metus iki šio pažymėjimo išdavimo ne mažiau kaip trejus metus iš eilės jie veiksmingai ir teisėtai vertėsi viena iš 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų veiklos rūšių, jei Italijoje ji yra reglamentuota."

13 straipsnis

Direktyva 85/433/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 1 straipsnyje žodžiai "4 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "priede";

2) 3 straipsnis išbraukiamas;

3) 4 straipsnis išbraukiamas;

4) nuorodos į 4 straipsnį laikomos nuorodomis į priedą;

5) įrašomi šie straipsniai:

"18a straipsnis

Valstybės narės Komisijai praneša apie įstatymus ir kitus su diplomų, pažymėjimų bei kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimu susijusius teisės aktus, priimtus šios direktyvos taikymo srityje. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Komisija paskelbia atitinkamą pranešimą, kuriame išvardija valstybės narės patvirtintus profesinių kvalifikacijų pavadinimus, ir prireikus atitinkamus profesinius vardus.

18b straipsnis

Jei valstybių narių piliečių diplomai, pažymėjimai bei kiti oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinantys dokumentai neatitinka šioje direktyvoje tai valstybei narei nurodytų pavadinimų, pakankamais dokumentais visos valstybės narės laiko tų valstybių narių išduotus diplomus, pažymėjimus bei kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, su kuriais pateikiamas ir kompetentingos institucijos ar įstaigos išduotas pažymėjimas. Šiame pažymėjime nurodoma, kad minėti diplomai, pažymėjimai bei kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti baigus šios direktyvos nuostatas atitinkantį mokymą ir lavinimą ir juos išduodanti valstybė narė prilygina juos tiems, kurių pavadinimai yra išvardyti šioje direktyvoje.

18c straipsnis

Valstybės narės išnagrinėja diplomus, pažymėjimus bei kitus oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinančius dokumentus, kurie jo turėtojui buvo išduoti už Europos Sąjungos ribų, jei juos pripažino valstybė narė, taip pat ir valstybėje narėje baigtą mokymą ir (arba) įgytą profesinę patirtį. Savo sprendimą valstybė narė paskelbia per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią pareiškėjas pateikė paraišką ir visus patvirtinamuosius dokumentus.

18d straipsnis

Jei prašymas atmetamas, valstybės narės deramai pagrindžia savo sprendimus dėl prašymų pripažinti diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinančius dokumentus.

Pareiškėjai turi teisę remdamiesi nacionaline teise kreiptis į teismus. Ši apeliacinė teisė panašiai taikoma ir tuomet, kai per nustatytą laiką nepriimamas sprendimas.";

6) pridedamas šios direktyvos V priede pateiktas priedas.

2.7 skirsnis

Gydytojai

14 straipsnis

Direktyva 93/16/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 2 straipsnyje žodžiai "3 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "A priede";

2) 3 straipsnis išbraukiamas;

3) II skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

"Diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią specializuotos medicinos kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.";

4) 4 straipsnis pakeičiamas taip:

"4 straipsnis

Visos valstybės narės, kurių įstatymuose ir kituose teisės aktuose yra šios srities nuostatos, pripažįsta diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią specializuotos medicinos kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, kuriuos valstybių narių piliečiams išdavė kitos valstybės narės pagal 24, 25, 26 ir 29 straipsnių nuostatas ir kurie yra išvardyti B ir C prieduose, savo teritorijoje turintiems šias kvalifikacijas suteikdamos tokias pačias teises, kokios yra suteikiamos turintiems jų pačių suteiktas kvalifikacijas.";

5) 5 straipsnis pakeičiamas taip:

"5 straipsnis

straipsnyje minimi specializuotų studijų diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai yra tie, kuriuos išduoda B priede išvardytos kompetentingos institucijos arba įstaigos ir kurie, atitinkamų specializuotų studijų atveju, atitinka C priede išvardytas kvalifikacijas tose valstybėse narėse, kuriose tokios studijos vyksta.";

6) III skyriaus pavadinimas ir 6 bei 7 straipsniai išbraukiami;

7) 8 straipsnyje:

a) 2 dalis papildoma šia pastraipa:

"Be to, ji atsižvelgia ir į jų profesinę patirtį, papildomą išsilavinimą ir tęstines medicinos studijas.";

b) 3 dalis pakeičiama taip:

"3. Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos arba įstaigos, patikrinę suinteresuoto asmens mokymo turinį bei trukmę pagal pateiktus diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, atsižvelgdamos į bet kokią profesinę patirtį, papildomą išsilavinimą ir tęstinį medicinos mokymą, praneša jam apie reikalaujamų papildomų studijų trukmę ir į jas įeinančias sritis.";

c) pridedama ši dalis:

"4. Valstybė narė pateikia savo sprendimą per keturis mėnesius nuo tos dienos, kurią pareiškėjas pateikė paraišką ir visus patvirtinamuosius dokumentus.";

8) 9 straipsnis papildomas šia dalimi:

"2. a. Valstybės narės pripažįsta oficialią specializuotos medicinos kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, Ispanijoje išduotus gydytojams, kurie iki 1995 m. sausio 1 d. baigė specializuoto mokymo kursą, neatitinkantį 24-27 straipsniuose nurodytų oficialių mokymo reikalavimų, jei kartu su šiais dokumentais pateikiamas Ispanijos kompetentingų institucijų išduotas pažymėjimas, patvirtinantis, jog šie asmenys išlaikė konkrečios profesinės kvalifikacijos testą, surengtą vykdant Karaliaus dekrete 1497/99 pateiktas specialiąsias suderinimo priemones, kurio tikslas — įsitikinti, kad jų žinių ir kvalifikacijos lygis yra panašus į gydytojų, turinčių 5 straipsnio 3 dalyje bei 7 straipsnio 2 dalyje nurodytas (ir Ispanijai tinkančias) gydytojo kvalifikacijas.";

9) 23 straipsnis papildomas šia dalimi.

"6. Tęstinės studijos, pagal kiekvienoje valstybėje narėje įsigalėjusias priemones, užtikrina, kad studijas baigę asmenys gali neatsilikti nuo medicinos pažangos.";

10) 24 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

"a) yra sėkmingai baigtos šešerių metų studijos pagal 23 straipsnyje minimą mokymosi kursą, kurių metu įgyta atitinkamų bendrosios medicinos žinių;"

11) 26 ir 27 straipsniai pakeičiami taip:

"26 straipsnis

Valstybės narės, kuriose šią sritį reglamentuoja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos, užtikrina, kad minimali specializuotų studijų trukmė būtų ne trumpesnė nei C priede kiekvienam mokymo kursui nurodytas laikas. Ši minimali kursų trukmė iš dalies keičiama 44a straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka.";

12) 30 straipsnis pakeičiamas taip:

"30 straipsnis

Valstybė narė, kuri turi 23 straipsnyje minimas išsamias studijas, įveda specialias bendrosios medicinos praktikos studijas, atitinkančias ne mažiau griežtus reikalavimus nei nustatyti 31 ir 32 straipsniuose, ir organizuoja jį taip, kad pirmieji diplomai, pažymėjimai ir kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, išduodami baigus studijas, būtų išduoti ne vėliau kaip 2006 m. sausio 1 d.";

13) 31 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

"b) tai yra ne trumpesnės kaip trejų metų dieninės studijos, vykdomos kompetentingoms institucijoms arba įstaigoms prižiūrint.";

14) 31 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"2. Jei 23 straipsnyje nurodyti mokymo kursai apima praktinį mokymą konkrečioje ligoninėje arba klinikoje, turinčioje tinkamą įrangą bei teikiančią reikiamas bendrosios medicinos arba bendrosios medicinos praktikos paslaugas, arba patvirtintame centre, kuriame pirmąją pagalbą suteikia gydytojai, mokymo trukmė (ne ilgesnė kaip vienerių metų) gali būti įtraukta į 1 dalies b punkte nustatytą laikotarpį. Ši galimybė yra prieinama tik toms valstybėms narėms, kuriose 2001 m. sausio 1 d. specialaus bendrosios medicinos praktikos mokymo trukmė buvo 2 metai.

Jei, taikant šią dalį, Komisija pastebėtų, kad daugiausia sunkumų valstybėms narėms būna dėl 1 dalies b punkte nurodyto mokymo lygio, ji turi išklausyti Tarybos sprendimu 75/365/EEB [21] įsteigto Sveikatos apsaugos vyresniųjų pareigūnų komiteto nuomonę ir pranešti Europos Parlamentui bei Tarybai. Prireikus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymus, kurių tikslas — geresnis specialaus bendrosios medicinos mokymo trukmės derinimas.";

15) 34 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje "60 %" pakeičiami "50 %";

16) nuorodos į 3, 6, 7 ir 27 straipsnius laikomos nuorodomis atitinkamai į A priedą, 4 straipsnį, 5 straipsnį ir 26 straipsnį;

17) įrašomi šie straipsniai:

"42a straipsnis

Valstybės narės Komisijai praneša apie įstatymus ir kitus su diplomų, pažymėjimų bei kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimu susijusius teisės aktus, priimtus šios direktyvos taikymo srityje. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje Komisija paskelbia atitinkamą pranešimą, kuriame išvardija valstybės narės patvirtintus profesinių kvalifikacijų pavadinimus, ir prireikus atitinkamus profesinius vardus.

42b straipsnis

Jei valstybių narių piliečių diplomai, pažymėjimai bei kiti oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinantys dokumentai neatitinka šioje direktyvoje tai valstybei narei nurodytų pavadinimų, pakankamais dokumentais visos valstybės narės laiko tų valstybių narių išduotus diplomus, pažymėjimus bei kitus oficialią kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, su kuriais pateikiamas ir kompetentingos institucijos ar įstaigos išduotas pažymėjimas. Šiame pažymėjime nurodoma, kad minėti diplomai, pažymėjimai bei kiti oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai buvo išduoti baigus šios direktyvos nuostatas atitinkantį mokymą ir lavinimą ir juos išduodanti valstybė narė prilygina juos tiems, kurių pavadinimai yra išvardyti šioje direktyvoje.

42c straipsnis

Valstybės narės išnagrinėja diplomus, pažymėjimus bei kitus oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinančius dokumentus, kurie jo turėtojui buvo išduoti už Europos Sąjungos ribų, jei juos pripažino valstybė narė, taip pat ir valstybėje narėje baigtą mokymą ir (arba) įgytą profesinę patirtį. Savo sprendimą valstybė narė paskelbia per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią pareiškėjas pateikė paraišką ir visus patvirtinamuosius dokumentus.

42d straipsnis

Jei prašymas atmetamas, valstybės narės deramai pagrindžia savo sprendimus dėl prašymų pripažinti diplomus, pažymėjimus ir kitus oficialią kvalifikaciją šios direktyvos taikymo srityje patvirtinančius dokumentus.

Pareiškėjai turi teisę remdamiesi nacionaline teise kreiptis į teismus. Ši apeliacinė teisė panašiai taikoma ir tuomet, kai per nustatytą laiką nepriimamas sprendimas.";

18) 44a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) neturi poveikio tekstui anglų kalba;

b) 2 dalis išbraukiama;

19) pridedami VI priede pateikti A, B ir C priedai.

3 SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Komisija ne vėliau kaip iki 2008 m. sausio 1 d. praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie tai, kaip valstybėse narėse yra taikomi 1 straipsnio 1 ir 2 punktai.

Komisija, po visų būtinų svarstymų, pateikia savo išvadas dėl bet kokių 1 straipsnio 1 ir 2 punktuose numatytos dabartinės tvarkos pakeitimų. Prireikus Komisija pateikia savo pasiūlymus dėl dabartinės tvarkos gerinimo.

16 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2003 m. sausio 31 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

17 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dieną.

18 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gegužės 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

N. Fontaine

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. Lindh

[1] OL C 28, 1998 1 26, p. 1.

[2] OL C 235, 1998 7 27, p. 53.

[3] 1998 m. liepos 2 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 226, 1998 7 20, p. 26), patvirtinta 1999 m. spalio 27 d., 2000 m. kovo 20 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 119, 2000 4 27, p. 1) ir 2000 m. liepos 5 d. Europos Parlamento sprendimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje). 2001 m. vasario 1 d. Europos Parlamento sprendimas ir 2001 m. vasario 26 d. Tarybos sprendimas.

[4] OL L 19, 1989 1 24, p. 16.

[5] OL L 209, 1992 7 24, p. 25. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2000/5/EB (OL L 54, 2000 2 26, p. 42).

[6] C-340/89 (Vlassopoulou) 1991 ECR-I-2357.

[7] OL L 165, 1993 7 7, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 1999/46/EB (OL L 139, 1999 6 2, p. 25).

[8] OL L 176, 1977 7 15, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[9] OL L 176, 1977 7 15, p. 8. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 89/595/EEB (OL L 341, 1989 11 23, p. 30).

[10] OL L 233, 1978 8 24, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[11] OL L 233, 1978 8 24, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[12] OL L 362, 1978 12 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[13] OL L 362, 1978 12 23, p.7. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 89/594/EEB (OL L 341, 1989 11 23, p. 19).

[14] OL L 33, 1980 2 11, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[15] OL L 33, 1980 2 11, p. 8. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 89/594/EEB.

[16] OL L 253, 1985 9 24, p. 34.

[17] OL L 253, 1985 9 24, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[18] C-154/93 (Tawil Albertini) 1994 ECR I — 451.

[19] C-319/92 (Haim) 1994 ECR I — 425.

[20] OL L 223, 1985 8 21, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

[21] OL L 167, 1975 6 30, p. 19.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS

"

PRIEDAS

Bendrosios praktikos slaugytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pavadinimai

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti įstaiga | Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją |

Belgique/ België/Belgien | 1.Diploma gegradueerde verpleger/verpleegsterDiplôme d'infirmier(ère) gradué(e)Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)2.Diploma in de ziekenhuisverpleegkundeBrevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)3.Brevet van verpleeggassistent(e)Brevet d "hospitalier (ère)"Brevet einer Pflegeassistentin | 1.De erkende opleidings-instituten/les établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten.2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschape/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/die zuständigen "Prüfungsausschüsse der Deutschsprachigen Gemeinschaft" | |

Danmark | Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse | Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών2.Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T. E. I.)3.Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής4.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας5.Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας6.Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής | 1.Πανεπιστήμιο Αθηνών2.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας4.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας5.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας6.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | |

España | Título de Diplomado universitario en Enfermería | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère)2.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) délivré en vertu du décret no 99–1147 du 29 décembre 1999 | Le ministère de la santé | |

Ireland | Certificate of Registered General Nurse | An Bord Altranais (The Nursing Board) | |

Italia | Diploma di infermiere professionale | Scuole riconosciute dallo Stato | |

Luxembourg | 1.Diplôme d'Etat d'infirmier2.Diplôme d'Etat d'infirmier(ère) hospitalier gradué | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports | |

Nederland | 1.diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A2.diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)3.diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)4.diploma beroepsonderwijs verpleegkundige–Kwalificatieniveau 45.diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige–Kwalificatieniveau 5 | 1.Door een van overheidswege benoemde examencommissie2.Door een van overheidswege benoemde examencommissie3.Door een van overheidswege benoemde examencommissie4.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling5.Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling | |

Österreich | 1.Diplom als "Diplomierte Gesundheis- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger"2.Diplom als "Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger" | 1.Schule für allgemeine Gesundheits- uns Krankenpflege2.Allgemeine Krankenpflegeschule | |

Portugal | 1.Diploma do curso de enfermagem geral2.Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem3.Carta de curso de licenciatura em enfermagem | 1.Escolas de Enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de de Saúde | |

Suomi/Finland | 1.Sairaanhoitajan tutkinto/ sjukskötarexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/ yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset/hälsovårdsläroantalter2.Ammattikorkeakoulut/yrkeshögskolor | |

Sverige | Sjuksköterskeexamen | Universitetet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

II PRIEDAS

"

A PRIEDAS

Dantų gydytojų diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pavadinimai

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti įstaiga | Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją |

Belgija/Belgique/België/Belgien | Diploma van tandartsDiplôme de licencié en science dentaire | 1.De universiteiten/ les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschape/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen) | Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet | Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung | Zuständige Behörden | |

Ελλάς | Πτυχίο Οδοντιατρικής | Πανεπιστήμιο | |

España | Título de Licenciado en Odontología | El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire | Universités | |

Ireland | Bachelor in Dental science (B. Dent. Sc.)/ Bachelor of Dental Surgery (BDS)/ Licentiate in Dental Surgery (LDS) | Universities/Royal College of Surgeons in Ireland | |

Italia | Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine dentaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Universitair getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd tandartsexamen | Faculteit Tandheelkunde | |

Österreich | Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades "Doktor der Zahnheilkunde" | Medizinische Fakultät der Universität | |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina dentária | Faculdade/ Institutos Superiores | |

Suomi/Finland | Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto/ odontologie licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätös käytännön palvelun hyväksymisestä/ Beslut av Rättsskyddscentralen för häsovården om godkännande av praktisktjänstgöring |

Sverige | Tandläkarexamen | Universitetet i Umeå Universitetet i Göteborg Karolinska Institutet Malmö Högskola | Endast för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Bachelor of Dental Surgery (BDS arba B. Ch. D.)/ Licentiate in Dental Surgery | Universities/ Royal Colleges | |

B PRIEDAS

Specializuotos stomatologijos diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pavadinimai

1. Ortodontinė stomatologija

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti įstaiga | Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją |

Belgique/ België/Belgien | – | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie | Landeszahnärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | – | | |

France | Titre de spécialiste en orthodontie | Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes | |

Ireland | Certificate of specialist in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | – | | |

Luxembourg | – | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister | Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | – | | |

Portugal | – | | |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/specialtandläkarexamen, tandreglering | 1.Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandreglering | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training in orthodontics | Competent authority recognised for this purpose | |

2. Burnos chirurgija

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti įstaiga | Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją |

Belgique/ België/Belgien | – | | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie | Landeszahnärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | – | | |

France | – | | |

Ireland | Certificate of specialist dentist in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose by the competent minister | |

Italia | – | | |

Luxembourg | – | | |

Nederland | Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister | Specialisten Tegistratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde | |

Österreich | – | | |

Portugal | – | | |

Suomi/Finland | Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia/specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi | 1.Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet2.Oulun yliopisto3.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Completion of specialist training in oral surgery | Competent authority recognised for this purpose | |

"

--------------------------------------------------

III PRIEDAS

"

PRIEDAS

Veterinarijos diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pavadinimai

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti įstaiga | Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van dierenartsDiplôme de docteur en médecine vétérinaire | 1.De universiteiten/ les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschape/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab | Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole | |

Deutschland | Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung uns das Gesamtergebnis der Tierärztliche Prüfung | Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule | |

Ελλάς | Πτυχίο Κτηνιατρικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας | |

España | Título de Licenciado en Veterinaria | Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur veterinaire | | |

Ireland | 1.Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)2.Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) | | |

Italia | Diploma di laurea in medicina veterinaria | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterínaria |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire | Jury d'examen d'Etat | |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/veeartsenijkundig examen | | |

Österreich | 1.Diplom-Tierarzt2.Magister medicinae veterinariae | Universität | 1.Doktor der Veterinärmedizin2.Doctor medicinae veterinariae3.Fachtierarzt |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária | Universidade | |

Suomi/Finland | Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/ veterinärmedicine licentiatexamen | 1. Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet | |

Sverige | Veterinärexamen | Sveriges Landbruksuniversitet | |

United Kingdom | 1.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)2.Bachelor of Veterinary Science (BVSc)3.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)4.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S)5.Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM & S))6.Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) | 1.University of Bristol2.University of Liverpool3.University of Cambridge4.University of Edinburgh5.University of Glasgow6.University of London | |

"

--------------------------------------------------

IV PRIEDAS

"

PRIEDAS

Akušerių diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pavadinimai

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti įstaiga | Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van vroedvrouw/Diplôme d'accoucheuse | 1.De erkende opleidingstituten/les établissements d'enseignement2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået jordemodereksamen | Danmarks jordemoderskole | |

Deutschland | Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbildungspfleger | Staatlicher Prüfungsausschuss | |

Ελλάς | 1.Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδυμάτων (T. E. I.)2.Πτυχίο του Τμήματος Μαιών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ)3.Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών | 1.Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (T. E. I.)2.ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων3.Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας | |

España | Título de matrona / asistente obstétrico (matrona) / enfermería obstétrica-ginecológica | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | Diplôme de sage-femme | L'Etat | |

Ireland | Certificate in Midwifery | An Board Altranais | |

Italia | Diploma d'ostetrica | Scuole riconosciute dallo Stato | |

Luxembourg | Diplôme de sage-femme | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionelle et des Sports | |

Nederland | Diploma van verloskundige | Door het Ministerie van Volksgezondheit, Welzijn en Sport erkende opleidingsitellingen | |

Österreich | Hebammen-Diplom | Hebammenakademie /Bundesheammenlehranstalt | |

Portugal | 1.Diploma de enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica2.Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica3.Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica | 1.Ecolas de Enfermagem2.Escolas Superiores de Enfermagem3.Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde | |

Suomi/Finland | 1Kätilön tutkinto / barn-morskeexamen2.Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK) yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, barnmorska (YH) | 1.Terveydenhuolto-oppilaitokset / hälsovårdsläroanstalter2.Ammattikorkeakoulut / yrkeshögskolor | |

Sverige | Barnmorskeexamen | Universitet eller högskola | |

United Kingdom | Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting | Various | |

"

--------------------------------------------------

V PRIEDAS

"

PRIEDAS

Farmacijos diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pavadinimai

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti įstaiga |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van apothekerDiplome de pharmacien | 1.De universiteiten / les universitès2.De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemmeenschap /le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française |

Danmark | Bevis for bestået kandidateksamen | Danmarks Farmaceutiske Højskole |

Deutschland | Zeugnis über die Staatliche pharmazeutische Prüfung | Zuständige Behörden |

Ελλάς | Άδεια άσκησης φαρμακευτικού επαγγέλματος | Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση |

España | Título de licenciado en farmacia | Ministerio de Educación y Cultura / El rector de una Universidad |

France | Diplôme d'Etat de pharmacien/ Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie | Universités |

Ireland | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

Italia | Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato | Università |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de pharmacien | Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'education nationale |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen | Faculteit Farmacie |

Österreich | Staatliches Apothekerdiplom | Bundesministerium fűr Arbeit, Gesundheit und Soziales |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas | Universidades |

Suomi/Finland | Proviisorin tutkinto / provisorexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto |

Sverige | Apotekarexamen | Uppsala universitet |

United Kingdom | Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist | |

"

--------------------------------------------------

VI PRIEDAS

"

A PRIEDAS

Medicinos diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pavadinimai

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti įstaiga | Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją |

Belgique/ België/Belgien | Diploma van artsDiplôme de docteur en médecine | 1.De universiteiten/les universités2.De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française | |

Danmark | Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen | Medicinsk universitetsfakultet | 1.Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og2.Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddansselse), udstedt af Sundhedsstyrelsen |

Deutschland | 1.Zeugnis über die Ärztliche Prüfung2.Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war | Zuständige Behörden | 1.Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum2.– |

Ελλάς | Πτυχίο Ιατρικής | 1.Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου2.Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου | |

España | Título de Licenciado en Medicina y Cirugía | Ministerio de Educa-ción y Cultura/ El rector de una Universidad | |

France | Diplôme d'Etat de docteur en médecine | Universités | |

Ireland | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

Italia | Diploma di laurea in medicina e chirurgia | Università | Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia |

Luxembourg | Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements | Jury d'examen d'Etat | Certificat de stage |

Nederland | Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen | Faculteit Geneeskunde | |

Österreich | 1.Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)2.Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom | 1.Medizinische Fakultät einer Universität2.Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | Carta de curso de licenciatura em medicina | Universidades | Diploma comprovativo sa conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde |

Suomi/Finland | Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/ medicine licentiatexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården |

Sverige | Läkarexamen | Universitet | Bevis om praktisk utbildning som utfärdats av Socialstyrelsen |

United Kingdom | Primary qualification | Competent examining body | Certificate of experience |

"

B PRIEDAS

Specializuotos medicinos diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pavadinimai

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti įstaiga | Pažymėjimas, išduodamas suteikiant kvalifikaciją |

Belgique/ België/Belgien | Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste | Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique | |

Danmark | Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge | Sundhedsstyrelsen | |

Deutschland | Fachärztliche Anerkennung | Countryesärztekammer | |

Ελλάς | Τίτλος Ιατρικής ειδικότητας | 1.Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση2.Νομαρχία | |

España | Título de Especialista | Ministerio de Educación y Cultura | |

France | 1.Certificat d'études spéciales de médecine2.Attestation de médecin spécialiste qualifié3.Certificat d'études spéciales de médecine4.Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine | 1.3.4.Universités2.Conseil de l'Ordre des médecins | |

Ireland | Certificate of specialist doctor | Competent authority | |

Italia | Diploma di medico specialista | Università | |

Luxembourg | Certificat de médecin spécialiste | Ministre de la Santé publique | |

Nederland | Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister | 1.Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tor Bevordering der Geneeskunst2.Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst3.Huisarts en Verpleegeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst | |

Österreich | Facharztdiplom | Österreichische Ärztekammer | |

Portugal | 1.Grau de assistente e/ou2.Titulo de especialista | 1.Ministério da Saúde2.Ordem dos Médicos | |

Suomi/Finland | Erikoislääkärin tutkin-to / specialläkarexamen | 1.Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet2.Kuopion yliopisto3.Oulun yliopisto4.Tampereen yliopisto5.Turun yliopisto | |

Sverige | Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen | Socialstyrelsen | |

United Kingdom | Certificate of Completion of specialist training | Certificate of experience | |

C PRIEDAS

Specializuotos medicinos mokymo kursų pavadinimai

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Anesteziologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 3 metai

Belgique/ België/Belgien | Anesthèsie-réanimation/Anesthesie reanimatie | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Ελλάς | Αναισθησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anæstesiologie und Intensivmedizin | |

Portugal | Anestesiolgia | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Bendroji chirurgija

Minimali mokymo kursų trukmė — 5 metai

Belgique/België/Belgien | Chirurgie/heelkunde | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia / allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Neurochirurgija

Minimali mokymo kursų trukmė — 5 metai

Belgique/ België/Belgien | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirurgía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Akušerija ginekologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Gynécologie — obstétrique/gynaecologie en verloskunde | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselhjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde uns Gebirtshilfe | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie — obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetrica | |

Luxembourg | Gynécologie — obstétrique | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde uns Gebirtshilfe | |

Portugal | Ginecologia e obstetrícia | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja symmytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetric och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Vidaus ligos (terapija)

Minimali mokymo kursų trukmė — 5 metai

Belgique/ België/Belgien | Médecine interne/inwendige geneeskunde | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Ελλάς | Παθολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Portugal | Medicina interna | |

Suomi/Finland | Sisätaudit / inre medicin | |

Sverige | Internmedicin | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Oftalmologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 3 metai

Belgique/ België/Belgien | Ophtalmologie/oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Ελλάς | Οφθαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Ophtalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Portugal | Oftalmologia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit / ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophtalmology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Otorinolaringologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 3 metai

Belgique/ België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie/ otorhinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nase-Ohrenheilkunde | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Nederland | Keel, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nase- und Ohrenkrankheiten | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Vaikų ligos

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Pédiatrie/pediatrie | |

Danmark | Pædiatrie eller sygdomme høs børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatría sus áreas específicas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Pediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder- uns Jugendheilkunde | |

Portugal | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit / barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Pediatrics | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Pulmonologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Pneumologie | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Ελλάς | Φυματιολογία- Πνευμονολογία | |

España | Neumología | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Portugal | Pneumologia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairraudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Urologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 5 metai

Belgique/ België/Belgien | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Luxembourg | Urologie | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Portugal | Urologia | |

Suomi/Finland | Urologia/urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Ortopedija traumatologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 5 metai

Belgique/ België/Belgien | Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthpädie | |

Ελλάς | Ορθοπεδική | |

España | Traumatología y cirurgía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthpädie uns Orthpädische Chirurgie | |

Portugal | Ortopedia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Patologinė anatomija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Anatomie patholog/pathologische Anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævsk- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Ελλάς | Παθολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Portugal | Anatomia patológica | |

Suomi/Finland | Patologia / patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Neurologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Neurologie | |

Danmark | Neuromedicin eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Luxembourg | Neurologie | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Portugal | Neurologia | |

Suomi/Finland | Neurologia / neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Psichiatrija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie uns Psychotherapie | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Portugal | Psiquiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria / psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Radiologinė diagnostika

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Radiodiagnostic/röntgendiagnose | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Ελλάς | Ακτινοδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Suomi/Finland | Radiologia / radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Radioterapija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Radiothérapie-oncologie/radiotherapie-oncologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Ελλάς | Ακτινοθεραπευτική — Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie/Radioonkologie | |

Portugal | Radioterapia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit / cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Klinikinė biologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Biologie clinique/klinische Biologie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Portugal | Patologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Biologinė hematologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Mikrobiologija ir bakteriologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Ελλάς | 1.Ιατρική Βιοπαθολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Biochemija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und chemische Labordiagnostik | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia / klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Imunologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Plastinė chirurgija

Minimali mokymo kursų trukmė — 5 metai

Belgique/ België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Danmark | Plastikkirurgie | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e riconstruttiva | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Portugal | Cirurgia plástica reconstrutiva | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia / plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Krūtinės chirurgija

Minimali mokymo kursų trukmė — 5 metai

Belgique/ België/Belgien | Chirurgie thoracique/heelkunde op de thorax | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia / hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Vaikų chirurgija

Minimali mokymo kursų trukmė — 5 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Ελλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia / barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Kraujagyslių chirurgija

Minimali mokymo kursų trukmė — 5 metai

Belgique/ België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia / kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Kardiologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Cardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Portugal | Cardiologia | |

Suomi/Finland | Kardiologia / kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Gastroenterologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Gastro-entérologie/gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépathologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Nederland | Gastro-enterologie | |

Österreich | | |

Portugal | Gastroenterologia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia / gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Reumatologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Rhumatologie/reumatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Ρευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumatologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Luxembourg | Rhumatologie | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Portugal | Reumatologia | |

Suomi/Finland | Reumatologia / reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Bendroji hematologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 3 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | Hæmatologi eller blodsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Hematology | |

Italia | Ematologia | |

Luxembourg | Hématologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia / Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Endokrinologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 3 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinologí y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Endocrinologia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia / endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Fizinė medicina ir reabilitacija

Minimali mokymo kursų trukmė — 3 metai

Belgique/ België/Belgien | Médecine physique et réadaptation/fysische geneeskunde en revalidatie | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Ελλάς | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Suomi/Finland | Fysiatria / fysiatri | |

Sverige | Rehabiliterungsmedicin | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Stomatologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 3 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Estomatologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Neuropsichiatrija

Minimali mokymo kursų trukmė — 5 metai

Belgique/ België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie unsd Psychiatrie) | |

Ελλάς | Νευρολογία — Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Dermatovenerologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 3 metai

Belgique/ België/Belgien | Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut- uns Geschlechtskrankheiten | |

Ελλάς | Δερματολογία — Αφροδισιολογία | |

España | Dermatologia médico-quirúrgica y venerología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut- uns Geschlechtskrankheiten | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Dermatologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Venerologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venerology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Radiologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Ελλάς | Ακτινολογία — Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Portugal | Radiologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Ątogrožų ligos

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgija Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Portugal | Medicina tropical | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Vaikų psichiatrija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria / barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdompsychiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Geriatrija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Luxembourg | | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Geriatia / geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Nefrologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Luxembourg | Néfrologie | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | Nefrologia | |

Suomi/Finland | Nefrologia / nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Infektologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet / infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Visuomenės sveikata

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Luxembourg | Santé publique | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Socialmedicin | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto / hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Farmakologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Ελλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Darbo medicina

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Ελλάς | Ιατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Nederland | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto / förehälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Alergologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 3 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Luxembourg | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Portugal | Imuno-alergologia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Abdominalinė chirurgija

Minimali mokymo kursų trukmė — 5 metai

Belgique/ België/Belgien | Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'apparato digestivo | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-enterologique | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Branduolinė medicina

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklearmedizin | |

Ελλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Luxembourg | Médecine nucléaire | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin | |

Sverige | | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Medicinos pagalba nelaimingų atsitikimų ir avarijų atvejais

Minimali mokymo kursų trukmė — 5 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Klinikinė neurofiziologija

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiología clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Luxembourg | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Veido ir žandikaulio chirurgija (pagrindinis medicinos mokymas)

Minimali mokymo kursų trukmė — 5 metai

Belgique/ België/Belgien | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-faciale | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | Mund-, Kiefer- und Gesichstchirurgie | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Šalis | Kvalifikacijos pavadinimas | Dokumentą išduodanti institucija |

Dantų, burnos ir veido bei žandikaulių chirurgija (pagrindinis medicinos ir stomatologijos mokymas)

Minimali mokymo kursų trukmė — 4 metai

Belgique/ België/Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichstchirurgie | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Orral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Portugal | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Orral and maxillo-facial surgery | |

--------------------------------------------------

Top