EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0007

2001 m. sausio 29 d. Komisijos direktyva 2001/7/EB trečią kartą derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu keliais, suderinimotekstas svarbus EEE.

OJ L 30, 1.2.2001, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 370 - 370

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; netiesiogiai panaikino 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/7/oj

32001L0007Oficialusis leidinys L 030 , 01/02/2001 p. 0043 - 0043


Komisijos direktyva 2001/7/EB

2001 m. sausio 29 d.

trečią kartą derinanti su technikos pažanga Tarybos direktyvą 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu keliais, suderinimo

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyvą 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu keliais, suderinimo [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/61/EB [2], ypač į jos 8 straipsnį,

kadangi:

(1) Direktyvos 94/55/EB A ir B prieduose pateikiami Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais, paprastai žinomos kaip ADR A ir B priedai, taikomi nuo 1999 m. liepos 1 d.

(2) ADR atnaujinama kas dveji metai, todėl nuo 2001 m. liepos 1 d. galios ADR redakcija su pakeitimais, taikant pereinamąjį laikotarpį iki 2002 m. gruodžio 31 d., išskyrus 7 klasės pavojingus krovinius (radioaktyviąsias medžiagas), kuriems pereinamasis laikotarpis baigsis 2001 m. gruodžio 31 d.

(3) Todėl būtina iš dalies pakeisti Direktyvos 94/55/EB priedus.

(4) Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Pavojingų krovinių vežimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 94/55/EB priedai iš dalies keičiami taip:

1. A priedas pakeičiamas šitaip:

"

A PRIEDAS

Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), įsigaliojusios 2001 m. liepos 1 d., A priedo nuostatose žodžiai "Susitariančioji Šalis" pakeičiami žodžiais "valstybė narė"

N.B.

ADR A priedo 2001 m. redakcijos suvestinis tekstas bus paskelbtas, kai tik bus parengtas toks tekstas visomis oficialiomis Bendrijos kalbomis.

"

2. B priedas pakeičiamas taip:

"

B PRIEDAS

Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), įsigaliojusios 2001 m. liepos 1 d., B priedo nuostatose žodžiai "Susitariančioji Šalis" pakeičiami žodžiais "valstybė narė".

N.B.

ADR B priedo 2001 m. redakcijos suvestinis tekstas bus paskelbtas, kai tik bus parengtas toks tekstas visomis oficialiomis Bendrijos kalbomis.

"

2 straipsnis

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2001 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą dėl 7 klasės pavojingų krovinių, ir kurie, įsigalioję, ne vėliau kaip iki 2002 m. gruodžio 31 d., įgyvendina šią direktyvą dėl kitų klasių pavojingų krovinių. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 20 dieną po jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu

Loyola De Palacio

Pirmininko pavaduotojas

[1] OL L 319, 1994 12 12, p. 7.

[2] OL L 279, 2000 11 1, p. 40.

--------------------------------------------------

Top