EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001F0500

2001 m. birželio 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo

OJ L 182, 5.7.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 158 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 158 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 158 - 159
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 158 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 158 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 158 - 159
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 158 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 158 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 158 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 175 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 175 - 176
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 58 - 59

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2001/500/oj

32001F0500Oficialusis leidinys L 182 , 05/07/2001 p. 0001 - 0002


Tarybos pamatinis sprendimas

2001 m. birželio 26 d.

dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo

(2001/500/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio a, c ir e punktus ir į 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Prancūzijos Respublikos iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1) 1998 m. gruodžio 3 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 98/699/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo [1].

(2) Turėtų būti atsižvelgta į 1999 m. spalio 15 ir 16 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo Tampere pirmininkavimo išvadas ir į 1998 m. gruodžio 11 ir 12 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo Vienoje pirmininkavimo išvadas.

(3) Europos Vadovų Taryba, pažymėdama, kad sunkus ekonominis nusikalstamumas daro vis didesnę įtaką mokesčiams ir muitams, ragina valstybes nares suteikti visapusišką savitarpio teisinę pagalbą tiriant ir vykdant baudžiamąjį persekiojimą ekonominio nusikalstamumo srityje.

(4) Europos Vadovų Taryba ragina tarpusavyje derinti baudžiamosios teisės materialines ir procesines normas dėl pinigų plovimo (ypač dėl lėšų konfiskavimo), patikslindama, kad baudžiamųjų veikų, kurios patenka į pagrindinių nusikaltimų pinigų plovimo srityje, ratas turėtų būti vieningas ir pakankamai platus visose valstybėse narėse.

(5) Europos Vadovų Taryba Tampere laikėsi nuomonės, kad nacionalinėje baudžiamojoje teisėje visų pirma turėtų būti stengiamasi susitarti dėl apibrėžto skaičiaus ypatingos reikšmės sričių, kaip pavyzdžiui finansinis nusikalstamumas, bendrų apibrėžimų, nusikaltimų sudėčių požymių ir sankcijų.

(6) Europos Vadovų Taryba Tampere pažymėjo, kad pinigų plovimas yra organizuoto nusikalstamumo pagrindas ir turėtų būti pašalintas (išgyvendintas), jam tik atsiradus. Europos Vadovų Taryba yra pasiryžusi siekti, kad būtų imamasi konkrečių priemonių nusikalstamu būdu gautoms pajamoms surasti, įšaldyti, areštuoti ir konfiskuoti.

(7) Valstybės narės yra įpareigotos 1990 m. Europos Tarybos Konvencijos dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo (toliau — 1990 m. Konvencija) principų,

PRIĖMĖ ŠĮ PAMATINĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Išlygos dėl 1990 m. Konvencijos

Siekdamos sustiprinti kovą prieš organizuotą nusikalstamumą, valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad negaliotų arba nebūtų laikomasi išlygų dėl šių 1990 m. Konvencijos straipsnių:

a) 2 straipsnio, jei už nusikaltimą baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas — daugiau nei vieneri metai.

Tačiau valstybės narės gali laikytis išlygų dėl 1990 m. Konvencijos 2 straipsnio dėl pajamų iš mokestinių nusikaltimų konfiskavimo vien tik tam, kad galėtų konfiskuoti tokias pajamas tiek nacionaliniu lygiu, tiek vykdant tarptautinį bendradarbiavimą pagal nacionalinius, bendrijos ir tarptautinius mokestinių skolų išieškojimo įstatymus;

b) 6 straipsnio, dėl sunkių nusikaltimų. Tokiems nusikaltimams bet kuriuo atveju priklauso nusikaltimai, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio ilgiausias terminas — daugiau nei vieneri metai, arba tose valstybėse, kurių teisinėse sistemose nustatoma minimali bausmė už nusikaltimus, — nusikaltimai, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimo bausme arba įkalinimu, kurio trumpiausias terminas — daugiau kaip šešeri mėnesiai.

2 straipsnis

Sankcijos

Kiekviena valstybė narė pagal savo bausmių sistemą imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 1990 m. Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus nusikaltimus, kaip jie apibrėžiami šio pamatinio sprendimo 1 straipsnio b punkte, būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios ilgiausias terminas — ne mažiau kaip 4 metai.

3 straipsnis

Konfiskuojamo turto vertė

Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jos įstatymai ir procedūros dėl iš nusikalstamos veiklos įgytų pajamų konfiskavimo leistų, bent tada, kai šios pajamos negali būti išreikalautos, konfiskuoti turtą, kurio vertė atitinka tokias pajamas, tiek vidaus teismo procesuose, tiek ir kitos valstybės narės prašymu iškeltose bylose, taip pat ir pagal prašymus įvykdyti konfiskavimo pavedimus užsienyje. Tačiau valstybės narės gali nekonfiskuoti turto, kurio vertė atitinka iš nusikalstamos veiklos įgytų pajamų vertę, jei ši vertė būtų mažesnė kaip 4000 eurų.

Sąvokos "turtas", "pajamos" ir "konfiskavimas" turi tą pačią reikšmę kaip ir 1990 m. Konvencijos 1 straipsnyje.

4 straipsnis

Teisinės pagalbos prašymų nagrinėjimas

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad visi kitų valstybių narių prašymai, susiję su turto suradimu, įšaldymu, areštu ir konfiskavimu, būtų nagrinėjami suteikiant tokį patį prioritetą kaip ir tokioms priemonėms vidaus teismo procesuose.

5 straipsnis

Galiojančių nuostatų panaikinimas

Bendrųjų veiksmų 98/699/TVR 1, 3 straipsniai, 5 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 2 dalis panaikinamos.

6 straipsnis

Įgyvendinimas

1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių, šiam pamatiniam sprendimui iki 2002 m. gruodžio 31 d. įgyvendinti.

2. Valstybės narės vėliausiai iki 2003 m. kovo 1 d. perduoda Tarybos Generaliniam sekretoriatui ir Komisijai tikslius nuostatų, perkeliančių jų įsipareigojimus, kylančius iš šio pamatinio sprendimo, į jų nacionalinę teisę, tekstus, o taip pat, jei reikia, pranešimus pagal 1990 m. Konvencijos 40 straipsnio 2 dalį. Vadovaudamasi šia informacija ir raštiška Komisijos ataskaita, Taryba vėliausiai iki 2003 m. gruodžio 31 d. patikrina, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi priemonių, būtinų šiam pamatiniam sprendimui įgyvendinti.

7 straipsnis

Teritorinis taikymas

Šis pamatinis sprendimas taikomas Gibraltarui nuo tada, kai tik 1990 m. Konvencijos taikymas išplečiamas Gibraltarui.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis pamatinis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge, 2001 m. birželio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. Östros

[1] OL L 333, 1998 12 9, p. 1.

--------------------------------------------------

Top