EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0812

2001 m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimas, nustatantis pasienio kontrolės postų, atsakingų už produktų, iš trečiųjų šalių įvežamų į Bendriją, veterinarinius patikrinimus, patvirtinimo reikalavimus (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 3687)tekstas svarbus EEE

OJ L 306, 23.11.2001, p. 28–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 191 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 191 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 191 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 191 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 191 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 191 - 196
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 191 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 191 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 191 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 261 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 261 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 102 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; panaikino 32019R1014 . Latest consolidated version: 02/09/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/812/oj

32001D0812Oficialusis leidinys L 306 , 23/11/2001 p. 0028 - 0033


Komisijos sprendimas

2001 m. lapkričio 21 d.

nustatantis pasienio kontrolės postų, atsakingų už produktų, iš trečiųjų šalių įvežamų į Bendriją, veterinarinius patikrinimus, patvirtinimo reikalavimus

(pranešta dokumentu Nr. C(2001) 3687)

(tekstas svarbus EEE)

(2001/812/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą [1], ypač į jos 6 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnį,

kadangi:

(1) Tam, kad būtų patvirtinti ir išvardyti Oficialiajame leidinyje skelbiamame sąraše, produktus tikrinantys pasienio kontrolės postai turi atitikti Direktyvos 97/78/EB II priede nustatytas sąlygas.

(2) Atsižvelgiant į patirtį, įgytą Maisto ir veterinarijos tarnybai atlikus patikrinimus, dabar tikslinga iš dalies pakeisti ir atnaujinti išsamius reikalavimus pasienio kontrolės postams ir bet kokiam kontrolės centrui su tokiu postu. Šis sprendimas nustato, kokios turi būti patalpos, įranga ir procedūros, bei panaikina Komisijos sprendimą 92/525/EEB [2].

(3) Visos patalpos, naudojamos kaip pasienio kontrolės postai, turėtų būti kontroliuojamos oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo, į kurias jis bet kuriuo metu gali patekti, įskaitant bet kokius komercinės paskirties kambarius pastatuose.

(4) Skatinant tokių vietų, kuriose tikrinamos tik ribotos produktų kategorijos, efektyvumą, pasienio kontrolės postai turėtų būti įtraukti į sąrašą atsižvelgiant tik į šias kategorijas, o tam tikslui numatytos patalpos gali būti apribotos ir tinkamos tik šių produktų kategorijoms.

(5) Tikslinga numatyti tam tikrą lankstumą, kad pasienio kontrolės postai galėtų būti suskirstyti į skirtingus kontrolės centrus, kur produktus būtų galima faktiškai patikrinti nereikalaujant biuro patalpų, tam tikros dokumentacijos ar įrangos, reikalingų bet laikomų kitose posto patalpose, dubliavimo.

(6) Tačiau pirmiau minėtam lankstumui reikia nustatyti tam tikrus apribojimus, užtikrinant, kad tokie kontrolės centrai faktiškai veiktų kontroliuojami oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo ir nebūtų per toli nuo paskirto centrinio biuro, nes priešingu atveju tokie centrai turėtų būti patvirtinti kaip nepriklausomi pasienio kontrolės postai.

(7) Todėl pasienio kontrolės postas ir kontrolės centrai jame turėtų atitikti minimalius pastatams, įrangai ir darbo sąlygoms šiame sprendime nustatytus reikalavimus.

(8) Visi pasienio kontrolės postai turi būti patvirtinami Komisijos ir išvardyti Oficialiajame leidinyje skelbiamame sąraše.

(9) Siekiant skaidrumo visi kaip dalis bet kurio konkretaus pasienio kontrolės posto naudojami kontrolės centrai turėtų būti nurodyti sąraše kartu su paties posto pavadinimu atitinkamame Oficialiajame leidinyje paskelbtame Komisijos sprendime.

(10) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Veterinarijos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Pasienio kontrolės postas sudarytas iš veterinariniams patikrinimams skirtų patalpų, už kuriuos atsako oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas, arba, jeigu tikrinami žuvininkystės produktai, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas arba Komisijos sprendime 93/352/EEB [3] nurodytas oficialus atstovas ir išdėstyti taip, kad sudarytų vientisą darbinį vienetą. Jeigu pasienio kontrolės postas sudarytas iš daugiau kaip vienos patalpų grupės, bet išdėstytų toje pačioje vietoje, geografinė grupės vieta reikš pasienio kontrolės postą, kuris turės vieną pavadinimą.

2. Pasienio kontrolės postas turi būti sudarytas iš visų šio sprendimo 4 straipsnyje nurodytų patalpų, kuriuose galėtų būti pateikti gyvūninės kilmės produktai įvežimui iš trečiųjų šalių į Bendriją ir būtų atliekami visi reikalingi dokumentų, tapatumo ir fiziniai tikrinimai.

3. Dėl geografinės padėties ar pasienio vietovės ypatumų arba siekiant veiksmingai vykdyti pasienio patikrinimus, pasienio kontrolės postas gali turėti daugiau kaip vieną patalpą arba kontrolės centrą būtiniems produktų kategorijų patikrinimams, dėl kurių toks pasienio kontrolės postas yra patvirtintas, atlikti.

2 straipsnis

1. Nepažeidžiant Direktyvos 97/78/EB II priedo, visi pasienio kontrolės postai, nurodyti tos direktyvos 6 straipsnyje, privalo turėti patalpas, personalą, įrangą ir atlikti procedūras, kaip nurodyta šiame sprendime ir jo priede, kad būtų patvirtinti, jų sąrašas paskelbtas Oficialiajame leidinyje ir jie išlaikytų patvirtinimo statusą.

2. Kaip pasienio kontrolės postas arba kaip bet kuris jame esantis kontrolės centras naudojami pastatai turi būti efektyviai kontroliuojami oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo, o žuvininkystės produktų atveju – oficialiai patvirtinto veterinarijos gydytojo arba Sprendime 93/352/EEB nurodyto oficialaus atstovo ir prireikus į juos turi būti galima patekti bet kuriuo metu.

3 straipsnis

1. Valstybė narė gali pasiūlyti, kad pasienio kontrolės postas po patvirtinimo būtų oficialiai paskelbtas visų arba tik tam tikrų produktų kategorijų kontrolės postu. Pastaruoju atveju valstybė narė turi įrodyti, kad postas turi reikiamas patalpas, personalą ir įrangą šių produktų kontrolei atlikti.

2. Oficialiajame leidinyje pasienio kontrolės postai bus skelbiami nurodant, ar tai būtų uoste, oro uoste, vieta kelyje ar geležinkelyje. Sąraše nurodytos produktų kategorijos, kurioms postas arba, atitinkamai, kontrolės centras patvirtintas, įskaitant išsamią informaciją apie tolimesnį bet kurių produktų, kuriuos konkretus pasienio kontrolės centras gali patikrinti, suvaržymą.

3. Jeigu pasienio kontrolės postas patvirtinamas išskirtinai tam tikroms produktų kategorijoms, numatytos pasienio kontrolės postui patalpos atitinkamai gali būti apribotos tik būtiniems veterinariniams tų apribotų produktų kategorijų patikrinimams atlikti.

4. Tačiau nukrypstant nuo 3 dalies, stipriai užšaldyta sperma ir embrionai, kuriuos galima pervežti aplinkos temperatūroje užsandarintuose automatiškai vidinę temperatūrą reguliuojančiuose konteineriuose, gali būti patikrinti tik pasienio kontrolės postuose, sąrašuose nurodytuose ne žmonėms vartoti skirtiems produktams, esantiems aplinkos temperatūroje, patikrinti.

5. Valstybės narės praneša Komisijai apie bet kokį pasikeitimą pasienio kontrolės posto arba jam priklausančio kontrolės centro infrastruktūroje arba veikloje, jeigu toks pasikeitimas turi įtakos informacijai sąraše. Valstybės narės gali siūlyti bet kurio pasienio kontrolės posto suskirstymo pagal kategorijas papildymus Komisijos sąrašo patvirtinimo ir pakeitimo atžvilgiu, po to, kai kompetentinga institucija patikrina, kad patalpos atitinka šį sprendimą.

4 straipsnis

1. Patvirtintų pasienio kontrolės postų patalpos turi būti išdėstytos, įrengtos, prižiūrimos ir naudojamos pagal šio sprendimo priede ir atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Produktams, kurie nėra visiškai suderinti pagal higienos reikalavimus, gali būti taikomi papildomi nacionaliniai higienos reikalavimai.

2. Minimalią infrastruktūrą bet kuriame patvirtintame pasienio kontrolės poste turi sudaryti tokios sudėtinės dalys, efektyviai viena nuo kitos išsidėsčiusios:

a) biuras su ryšių įranga, įskaitant telefoną, faksą, Animo sistemos terminalą, fotokopijavimo aparatą, būtinais dokumentais ir sąlygomis kaupti su produktų kontrole susijusius dokumentus;

b) buitinės patalpos su persirengimo kambariais, tualetais ir kriauklėmis pasienio kontrolės poste dirbančiam personalui, kuriomis galima dalintis tik su kitu oficialią kontrolę įgaliotu atlikti personalu;

c) uždara arba stogu dengta zona krovinius gabenančioms transporto priemonėms iškrauti, išskyrus į konteinerius nesukrautos vilnos siuntų, palaidų biralinių perdirbtų žmonių vartojimui netinkamų gyvulinių baltymų, palaido mėšlo, guano, piltinių skystų aliejų ir riebalų, gabenamų laivais, atveju, kuomet reikalavimas dėl stogo gali būti netaikomas.

Žmonėms vartoti skirtiems kontroliuojamos temperatūros produktams vieta tarp transporto priemonės ir iškrovimo zonos turėtų būti apsaugota arba užsandarinta nuo išorinės aplinkos, išskyrus žuvį, kuriai taikoma leidžianti nukrypti nuostata, nurodyta Sprendimo 93/352/EEB 2 straipsnyje ir Direktyvos 91/493/EEB [4] priedo II skyriaus 2 punkte;

d) tikrinimo kambarys, kuriame tikrinami produktai ir imami mėginiai tolesniems patikrinimams; mėginių ėmimo zona neturi būti atskirta nuo tikrinimo kambario;

e) tinkamos sandėliavimo patalpos arba zonos, kad sulaikytas prekių siuntas būtų galima vienu metu laikyti atšaldymo, šaldymo arba aplinkos temperatūroje kontroliuojant oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui, kol laukiama laboratorijos ar kitų tyrimų rezultatų.

3. Atšaldymo, šaldymo arba aplinkos temperatūroje laikomų produktų kategorijoms patvirtinti pasienio kontrolės postai privalo turėti galimybę tuo pat metu laikyti atitinkamus kiekvienos temperatūros kategorijos produktų kiekius. Prireikus oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas gali bet kuriuo metu nedelsiant patekti į reikiamą sandėliavimo patalpą.

Naudoti netoli nuo pasienio kontrolės posto ir tame pačiame uoste ar muitinės zonoje esančias komercinio sandėliavimo patalpas leidžiama kontroliuojant oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui su sąlyga, kad sulaikytas produktas laikomas atskiroje užrakinamoje patalpoje, kambaryje ar zonoje, atskirai atitvertoje nuo visų kitų produktų.

Sandėliavimas atskiruose autonominiuose konteineriuose ilgam laikui pastatytuose prie iškrovimo zonos leidžiamas tik tada, jeigu konteineriai taip patalpinti ties iškrovimo zona, kad iškrovimo procesas būtų po priedanga taip apsisaugant nuo nepalankių oro sąlygų. Papildomas kiekvienos produktų kategorijos sandėliavimas transporto priemonėse, kuriose siunta buvo atgabenta į postą, kai kalbama apie kelių, geležinkelio ar uosto pasienio kontrolės postus, leidžiamas išskirtiniais atvejais kontroliuojant oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui

4. Žmonėms vartoti ir ne tik žmonėms vartoti skirti produktai turėtų būti tvarkomi atskirose iškrovimo zonose, tikrinimo kambariuose ir sandėliavimo patalpose. Nukrypstant nuo šio reikalavimo oficialiai patvirtintuose ir skirtuose tikrinti tik supakuotus produktus pasienio kontrolės postuose iškrovimo zonos gali būti bendros, jeigu iškrovimo metu ir jam pasibaigus produktai skirti žmonėms vartoti ir ne tik žmonėms vartoti būtų aiškiai atskirti siekiant užkirsti kelią užkrėtimui.

5. Nukrypstant nuo minėtos 4 dalies, per metus mažiau kaip 500 siuntų praleidžiantys pasienio kontrolės postai gali naudoti tas pačias iškrovimo, kontrolės ir sandėliavimo patalpas visiems produktams, kuriems tie postai buvo patvirtinti, su sąlyga, kad būtų išlaikytas tam tikras laiko tarpas tarp siuntų ir prireikus tarp skirtingų siuntų pristatymo būtų atliktas atitinkamas pastatų valymas bei dezinfekcija.

5 straipsnis

1. Valstybės narės gali siūlyti papildomus kontrolės centrus jau patvirtintuose pasienio kontrolės postuose, kompetentingai institucijai patikrinus, ar jie atitinka šį sprendimą ir juos galima įtraukti į Oficialiajame leidinyje skelbiamą sąrašą. Patalpos bet kuriame centre turėtų būti tinkamos įvairių pro centrą pravežamų produktų kiekiui ir tipui.

2. Jeigu pasienio kontrolės postas yra suskirstytas į skirtingus kontrolės centrus, jie:

- yra toje pačioje muitinei paskirtoje teritorijoje ar rajone, kaip ir pasienio kontrolės postas, kuriam priklauso centrai,

- yra išsidėstę tinkamu atstumu nuo nustatytos centrinės pasienio kontrolės posto įstaigos ir yra akivaizdžiai kontroliuojami oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo,

- atlieka specialią centre patikrintų siuntų registraciją.

3. Kontrolės centrai neprivalo turėti:

- archyvavimo patalpų, Animo sistemos terminalo ar fotokopijavimo aparato,

- visų veterinarinių patikrinimų teisės aktų ir dokumentų, išskyrus su patikrinimais, atliekamais centre, susijusius ir jiems atlikti reikalingus dokumentus.

6 straipsnis

Direktyvos 97/78/EB 6.2 straipsnio b punkte nurodytomis sąlygomis tinkami laikotarpiai valstybėms narėms įgyvendinti rekomendacijas pagal tikrinimų ataskaitas, kol Komisija visiškai arba iš dalies išbrauks pasienio kontrolės postą iš sąrašo, pastaruoju atveju atsižvelgiant į produktų kategorijas ir (arba) rekomendacijose nurodytus kontrolės centrus, bus šie, skaičiuojant nuo galutinės ataskaitos valstybės narės kalba gavimo datos:

- patalpų (tik konstrukcijos) arba personalo skaičiaus trūkumams – šeši mėnesiai; tačiau, jeigu naujos pakeičiančios patalpos rengiamos, užbaigimo terminus galima nustatyti tarp valstybės narės ir Komisijos sudaromu susitarimu, atsižvelgiant į konkrečius atvejus,

- visiems kitiems trūkumams – trys mėnesiai.

Potencialiai didelės gyvūnų ar visuomenės sveikatos grėsmės atveju šie laikotarpiai gali būti trumpesni.

7 straipsnis

Sprendimas 92/525/EEB panaikinamas, ir, laikantis Direktyvos 97/78/EB 33 straipsnio, šio sprendimo nuostatos taikomos 20 dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

David Byrne

Komisijos narys

[1] OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

[2] OL L 331, 1992 11 17, p. 16.

[3] OL L 144, 1993 6 16, p. 25.

[4] OL L 268, 1991 9 24, p. 15.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

PASIENIO KONTROLĖS POSTŲ PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI

Kad būtų patvirtinti ir įtraukti į sąrašą, pasienio kontrolės postai turi būti įrengti taip, kad užtikrintų tinkamą higienos laipsnį ir būtų užkirstas kelias užkrėtimui.

Patalpose, kuriose produktai iškraunami, patikrinami ar sandėliuojami, pasienio kontrolės postas arba kontrolės centras privalo turėti:

- sienas glotniu plaunamu paviršiumi, kurias kartu su grindimis būtų galima lengvai valyti ir dezinfekuoti, tinkamą nutekėjimą,

- švarias ir lengvai valomas lubas,

- tinkamą natūralų ir dirbtinį apšvietimą,

- tinkamą karšto ir šalto vandens tiekimą visose tikrinimo patalpose.

1. Techninė įranga

a) pasienio kontrolės postuose ir kontrolės centruose privalo būti mažiausiai toliau išvardyti įrengimai, kuriais galima būtų naudotis bet kuriuo metu:

- įranga (arba galimybė naudotis įranga), kuria būtų galima sverti tikrinamas siuntas,

- bet kokia įranga, reikalinga patikrinimui pateiktoms siuntoms atidaryti ir patikrinti,

- tinkamai įrengta valymo ir dezinfekavimo įranga, atitinkamai laikoma ir skirta posto reikmėms, arba efektyvi ir pritaikyta valymo bei dezinfekavimo, kurį atlieka išorinis rangovas, sistema,

- tinkamo temperatūros lygio palaikymo įranga patalpose, kuriose kontroliuojama temperatūra;

b) tikrinimo patalpose turi būti bent:

- darbo stalas glotniu plaunamu paviršiumi, kurį būtų lengva valyti ir dezinfekuoti,

- mėginių ėmimo įranga – pjūklas, peilis, įrankis skardinėms atidaryti, įrankiai mėginiams iš siuntų ir konteinerių imti,

- plombavimo juosta ir numeruotos plombos arba etiketės, aiškiai paženklintos, kad galima būtų atsekti kilmę,

- termometras paviršiaus ir šerdies temperatūrai matuoti, svarstyklės ir pH matuoklis šviežiems produktams,

- atšildymo įranga arba mikrobangų krosnelė,

- sąlygos laikinai kontroliuojamos temperatūros mėginiams laikyti, kol jie bus persiųsti į laboratoriją. Taip pat turi būti tinkami konteineriai tokių mėginių pervežimui;

c) pasienio kontrolės postuose ir išvardintuose sąrašuose apribotuose kontrolės centruose privalo būti:

- a ir b punktuose išvardinti dalykai, tinkami produktų tikrinimui poste.

2. Personalas

1. Už pasienio kontrolės postų veiklą atsako oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas arba, žuvininkystės produktų atveju – oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas arba Sprendime 93/352/EEB nurodytas oficialus atstovas, kuris privalo būti pasienio kontrolės poste ir kontrolės centruose produktų patikrinimų metu. Poste turi dirbti pakankamas darbuotojų skaičius visiems pasienio kontrolės poste reikalingiems patikrinimams atlikti;

2. Oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui jo įgalioti specialiai apmokyti padėjėjai gali padėti:

a) tikrinti dokumentus;

b) atlikti tapatumo ir fizinius patikrinimus, imti mėginius ir atlikti bendruosius tyrimus;

c) atlikti administracines pareigas ir procedūras.

Oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas atsako už galutinį sprendimą.

Vedama registracija apie pasienio kontrolės punkto personalo apmokymą atlikti veterinarinius patikrinimus.

3. Dokumentacija

Pasienio kontrolės postas saugo tokią informaciją.

Kol bus įgyvendinta Shift sistema, nurodytame centriniame biure už pasienio kontrolės poste atliekamus patikrinimus atsakingas veterinaras savo žinioje privalo turėti bent:

1) naujausią trečiųjų šalių ar trečiųjų šalių dalių, kurioms leidžiama siųsti produktus į Bendriją, sąrašą arba, kai taikoma, į tam tikras valstybes nares;

2) įvairių Bendrijos ar valstybių narių sprendimų, nustatančių sveikatos pažymėjimo pavyzdį arba tinkamumo žmonių maistui bei veterinarijos sertifikatų pavyzdžius ar bet kokius kitus dokumentus, kurie turi būti pateikiami kartu su į Bendriją arba, kai taikoma, į tam tikras valstybes nares, įvežamais produktais iš trečiųjų šalių;

3) naujausią trečiųjų šalių įmonių, kurioms leidžiama įvežti produktus į Bendriją, sąrašą; arba nacionalinių įmonių, kurioms leidžiama įvežti nesuderintus produktus, sąrašą;

4) bet kurių apsauginių sprendimų, draudžiančių arba ribojančių produktų importą į Bendriją, kopijas;

5) naujausią patvirtintų pasienio kontrolės postų, su visa turima informacija apie šiuos postus, sąrašą;

6) dabartinį laisvųjų zonų, franko sandėlių ir muitinių sandėlių, patvirtintų pagal Direktyvos 97/78/EB 12.4 straipsnį ir ūkio subjektų, patvirtintų pagal 13 straipsnį, sąrašą;

7) naujausią įmonių, patvirtintų priimti į tą valstybę narę siunčiamus produktus laikantis Direktyvos 97/78/EB 8 straipsnio 6 dalies, sąrašą;

8) naujausius atitinkamus EB teisės aktus dėl produktų, kuriems atliekami veterinariniai patikrinimai ir procedūrų.

4. Registracija

Taip pat privaloma vesti tokią registraciją:

1) naujausią informaciją apie produktų, kurių importas ar įvežimas į Bendriją uždraustas ir kurie buvo išsiųsti atgal, siuntas; kiekviena valstybė narė pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai visą informaciją apie išsiųstas atgal siuntas; šią informaciją centrinė kompetentinga institucija išsiuntinėja kiekvienam pasienio kontrolės postui;

2) registrą pagal 1997 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimą 97/394/EB, nustatantį minimalius duomenis, kurie turi būti įtraukti į duomenų apie į Bendriją įvežamus gyvūnus ir gyvūninės kilmės produktus bazes [1];

3) visų išsiųstų atgal pagal Komisijos sprendimą 97/152/EB [2], sunaikintų arba pasienio kontrolės posto oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo leistų ne žmonėms vartoti skirtų siuntų registrą; šiame registre registruojami visi atvejai, kai veiksmui arba oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo atsakymui dėl atmestų, išsiųstų tranzitu arba išsiųstų į paskirties vietą prekių yra nustatytas terminas ir reikia imtis tolimesnių veiksmų;

4) visų pasienio kontrolės poste laboratoriniams tyrimams paimtų mėginių registras kartu su išsamia informacija apie reikalautą laboratorinį tyrimą ir tokių tyrimų rezultatais (teigiamais ir neigiamais);

5) Komisijos sprendimu 94/360/EB dėl tam tikrų produktų siuntų iš trečiųjų šalių fizinių patikrinimų periodiškumo sumažinimo pagal Tarybos direktyvą 90/675/EEB [3] reikalaujamas registras, jeigu reikia, kompiuteriniame formate.

5. Procedūros

1. Kompetentinga institucija siekia užtikrinti glaudų bendradarbiavimą tarp įvairių trečiųjų šalių produktų tikrinimus atliekančių tarnybų.

2. Visi fiziniai ir tapatumo patikrinimai, išskyrus plombų patikrinimus, privalo būti atliekami tikrinimo patalpose. Visi tokie patikrinimai atliekami taip, kad būtų išvengta užterštumo ir, jei būtina, atsižvelgiama į kontroliuojamos temperatūros sąlygas, kuriomis produktai yra pervežami. Jeigu tikrinami žmonėms vartoti skirti nesupakuoti produktai, visi patikrinimai atliekami po stogu apsisaugant nuo nepalankių oro sąlygų, taip pat reikėtų numatyti nuostatas dėl higienos laikymosi ir tokių produktų apsaugos juos iškraunant ir pakraunant.

3. Oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas privalo turėti bent minimalių atitinkamų žinių apie gyvūninės kilmės produktų, iškraunamų iš transporto priemonių jo kompetencijai priskirtoje zonoje, atliekų šalinimo tvarką. Jeigu jis atsako už šalinimą, turi būti vedama atliktų patikrinimų ir aptiktų nukrypimų registracija. Jeigu už šalinimą atsako kita kompetentinga institucija, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas glaudžiai bendradarbiauja su šia institucija ir turi visą būtiną svarbiausią informaciją.

4. Oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas privalo turėti atitinkamų žinių apie visas laisvąsias zonas, franko sandėlius, muitinių sandėlius ar laivų įrangos tiekėjus pasienio kontrolės poste arba glaudžiai susijusius su pasienio posto zona. Susijusius sandėlius ar tiekėjus reikia reguliariai tikrinti, o tokius patikrinimus atspindinti registracija privalo būti laikoma pasienio kontrolės posto biure.

[1] OL L 164, 1997 6 21, p. 42.

[2] OL L 59, 1997 2 28, p. 50.

[3] OL L 158, 1994 6 25, p. 41.

--------------------------------------------------

Top