EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0524

2001 m. birželio 28 d. Komisijos sprendimas dėl standartų EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ir EN 13432:2000 nuorodų skelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, susijusių su Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 1681)Tekstas svarbus EEE.

OJ L 190, 12.7.2001, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 368 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 87 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 87 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 166 - 168

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/524/oj

32001D0524Oficialusis leidinys L 190 , 12/07/2001 p. 0021 - 0023


Komisijos Sprendimas

2001 m. birželio 28 d.

dėl standartų EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ir EN 13432:2000 nuorodų skelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, susijusių su Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

(pranešta dokumentu Nr. C(2001) 1681)

(tekstas svarbus EEE)

(2001/524/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų [1], ypač į jos 9 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į komiteto, įsteigto 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką [2], iš dalies pakeistos Direktyva 98/48/EB [3], 5 straipsniu, nuomonę,

kadangi:

(1) Direktyvos 94/62/EB 4 straipsnyje nustatyta, kad Komisija padeda skatinti pakuočių atliekų susidarymo prevenciją, skatindama plėtoti tinkamus Europos standartus.

(2) Direktyvos 94/62/EB 10 straipsnyje nurodoma, kad Komisija atitinkamai skatina Europos standartų, susijusių su II priede nurodytais esminiais reikalavimais, rengimą.

(3) Kai pakuotės gaminamos konkrečiam produktui pagal darnųjį standartą, kurio nuorodos paskelbtos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, pakuotė laikoma atitinkančia Direktyvos 94/62/EB esminius reikalavimus, kuriems taikomas tas darnusis standartas.

(4) Direktyvos 94/62/EB 9 straipsnis nustato, kad Komisija užtikrina, jog darniųjų standartų, kurie atitinka direktyvoje apibrėžtus esminius reikalavimus, nuorodos būtų skelbiamos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

(5) Reikalaujama, kad valstybės narės paskelbtų nacionalinių standartų, į kuriuos perkelti darnieji standartai, o šių nuorodos paskelbtos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje, nuorodas.

(6) 2000 m. Europos standartizacijos komitetas (CEN) Komisijos pavedimu, kurį ji išleido pagal Direktyvą 94/62/EB, pasikonsultavusi su komitetu, įkurtu pagal Direktyvą 98/34/EB, patvirtino penkis standartus (EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ir EN 13432:2000). Šie standartai Komisijai buvo pristatyti kaip darnieji standartai.

(7) 2000 m. pagal Direktyvos 94/62/EB 9 straipsnio 4 dalį Belgija pareiškė oficialų prieštaravimą dėl darniųjų standartų EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ir EN 13432:2000, nurodydama, kad šie standartai ne visiškai atitinka direktyvos esminius reikalavimus.

(8) 2000 m. pagal Direktyvos 94/62/EB 9 straipsnio 4 dalį Danija pareiškė oficialų prieštaravimą dėl darniųjų standartų EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000 ir EN 13431:2000, nurodydama, kad šie standartai ne visiškai atitinka direktyvos esminius reikalavimus.

(9) Pasikonsultavusi su komitetu, sudarytu Direktyva 98/34/EB, ir išnagrinėjusi darnųjį standartą EN 13428:2000, Komisija negalėjo nustatyti, kad šis standartas ne visiškai atitinka Direktyvos 94/62/EB esminius reikalavimus, išskyrus direktyvos II priedo 1 punkto trečios įtraukos reikalavimus. Atitinkamai šis darnusis standartas turi būti paskelbtas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje su įspėjimu, kad jis neatspindi tos įtraukos reikalavimų.

(10) Pasikonsultavusi su komitetu, sudarytu Direktyva 98/34/EB, ir išnagrinėjusi darnųjį standartą EN 13429:2000, Komisija galėjo nustatyti, kad šis standartas ne visiškai atitinka Direktyvos 94/62/EB esminius reikalavimus, nurodytus direktyvos II priedo 2 punkte. Visų pirma tas standartas neatspindi būtino reikalavimo dėl minimalaus pervežimų ir pakartotinio naudojimo skaičiaus įprastomis nuspėjamomis naudojimo sąlygomis ir nenustato metodo, kaip tikrinti tokį minimalų pervežimų ir pakartotinio naudojimo skaičių. Atitinkamai šio darnaus standarto negalima skelbti Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

(11) Pasikonsultavusi su komitetu, sudarytu Direktyva 98/34/EB, ir išnagrinėjusi darnųjį standartą EN 13430:2000, Komisija galėjo nustatyti, kad šis standartas ne visiškai atitinka Direktyvos 94/62/EB esminius reikalavimus, nurodytus direktyvos II priedo 3a punkte. Visų pirma standartas neatspindi esminio reikalavimo, kad pakuotė laikoma perdirbtina, jei yra pagaminta taip, kad galima perdirbti tam tikrą naudotų medžiagų svorio procentą atsižvelgiant į medžiagos, iš kurios padaryta pakuotė, tipą. Be to, standartas neatspindi būtino reikalavimo objektyviai atsižvelgti į naudojamas medžiagas, galinčias kelti problemų panaudojant ir rūšiuojant pakuotes prieš perdirbimą, jas perdirbant ar perdirbtuose produktuose. Atitinkamai šio darnaus standarto negalima skelbti Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

(12) Pasikonsultavusi su komitetu, sudarytu Direktyva 98/34/EB, ir išnagrinėjusi darnųjį standartą EN 13431:2000, Komisija galėjo nustatyti, kad šis standartas ne visiškai atitinka Direktyvos 94/62/EB esminius reikalavimus, nurodytus direktyvos II priedo 3b punkte, dėl minimalaus žemiausio kuro šilumingumo, kad būtų optimizuota energijos gavyba. Be to, standartas neatspindi būtino reikalavimo objektyviai atsižvelgti į naudojamas medžiagas, galinčias kelti problemų panaudojant ir rūšiuojant pakuotes prieš energijos gavybą ar tokio energijos gavybos proceso metu. Atitinkamai šio darnaus standarto negalima skelbti Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

(13) Pasikonsultavusi su komitetu, sudarytu Direktyva 98/34/EB, ir išnagrinėjusi darnųjį standartą EN 13432:2000, Komisija negalėjo nustatyti, kad šis standartas ne visiškai atitinka Direktyvos 94/62/EB esminius reikalavimus, nurodytus direktyvos II priedo 3c ir 3d punk tuose. Atitinkamai šis darnusis standartas turi būti paskelbtas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

(14) Komisija dabar kreipiasi į CEN ragindama imtis darbo šiems standartams, kurie iš dalies ar visiškai neatitinka direktyvoje apibrėžtų esminių reikalavimų, patobulinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Darnaus standarto EN 1342:2000 nuorodos skelbiamos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje priede pateikta forma kartu su tokiu perspėjimu:

"Darnaus standarto EN 13428:2000 naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šis standartas neatspindi Direktyvos 94/62/EB esminių reikalavimų, nurodytų II priedo 1 punkto trečioje įtraukoje."

Valstybėms narėms skelbiant nacionalinių standartų, į kuriuos perkeltas darnusis standartas EN 13428:2000, nuorodas, kartu skelbiamas toks pat perspėjimas, kuris nurodytas pirmoje įtraukoje.

2 straipsnis

Darniųjų standartų EN 13429:2000, EN 13430:2000 ir EN 13431:2000 nuorodos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje neskelbiamos.

3 straipsnis

Darnaus standarto EN 13432:2000 nuorodos skelbiamos Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje priede pateikta forma.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. birželio 28 d.

Komisijos vardu

Margot Wallström

Komisijos narys

[1] OL L 365, 1994 12 31, p. 10.

[2] OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

[3] OL L 217, 1998 8 5, p. 18.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Darniųjų standartų pagal Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų nuorodų skelbimas

Pastaba:

Darnaus standarto EN 13428:2000 naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad šis standartas neatspindi Direktyvos 94/62/EB esminių reikalavimų, nurodytų tos direktyvos II priedo 1 punkto trečioje įtraukoje.

ESB | Numeris | Darnaus standarto pavadinimas | Ratifikavimo metai |

CEN | EN 13428 | Pakuotės — Konkretūs gamybos ir sudėties reikalavimai — Prevencija mažinant žaliavų sąnaudas | 2000 |

ESB | Numeris | Darnaus standarto pavadinimas | Ratifikavimo metai |

CEN | EN 13432 | Pakuotės — Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai — Galutinio pakuočių sutvarkymo vertinimo kriterijai ir bandymo schema | 2000 |

Pastaba:

- Informaciją apie galimybę susipažinti su standartais galima gauti arba Europos standartizacijos institucijose arba nacionalinėse standartizacijos institucijose, kurių sąrašas pateiktas Direktyvos 98/34/EB, iš dalies pakeistos Direktyva 98/48/EB, priede.

- Nuorodų paskelbimas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje nereiškia, kad standartai yra visomis Bendrijos kalbomis.

Komisija užtikrina, kad šis sąrašas bus atnaujinamas.

--------------------------------------------------

Top