Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0470

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas sukuriantis Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose

OJ L 174, 27.6.2001, p. 25–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 145 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 162 - 168
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 162 - 168
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 42 - 48

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj

32001D0470Oficialusis leidinys L 174 , 27/06/2001 p. 0025 - 0031


Tarybos sprendimas

2001 m. gegužės 28 d.

sukuriantis Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose

(2001/470/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 61 straipsnio c ir d punktus, 66 straipsnį ir 67 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi:

(1) Europos Sąjungos tikslas — puoselėti ir plėtoti Europos Sąjungą kaip laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas.

(2) Palaipsniui kuriant šią sritį ir tinkamai veikiant vidaus rinkai, būtina gerinti, paprastinti ir spartinti veiksmingą valstybių narių teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose.

(3) Tarybos ir Komisijos veiksmų plane, kaip geriau įgyvendinti Amsterdamo sutarties nuostatas dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės [4], kurį Taryba priėmė 1998 m. gruodžio 3 d., o Europos Vadovų Taryba patvirtino 1998 m. gruodžio 11–12 d., pripažįstama, kad, pagerinus teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose, bus pasiektas pagrindinis etapas kuriant Europos teisminę erdvę, duosiančią apčiuopiamos naudos kiekvienam Europos Sąjungos piliečiui.

(4) Viena veiksmų plano 40 dalyje numatytų priemonių — išnagrinėti, ar galima Europos teisminio tinklo baudžiamosiose bylose koncepciją pritaikyti civilinių bylų nagrinėjimui.

(5) Europos Vadovų Tarybos specialaus posėdžio, vykusio Tampere 1999 m. spalio 15–16 d., išvadose rekomenduojama sukurti lengvai prieinamą informacinę sistemą, kurią prižiūrėtų ir atnaujintų kompetentingų nacionalinės valdžios institucijų tinklas.

(6) Kad būtų pagerintas, supaprastintas ir paspartintas veiksmingas valstybių narių teisminis bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose, Bendrijos lygiu būtina sukurti bendradarbiavimo tinklo struktūrą — Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose.

(7) Tai klausimas, kuris priklauso Sutarties 65 ir 66 straipsnių taikymo sričiai, o priemonės turi būti patvirtintos 67 straipsnyje nustatyta tvarka.

(8) Kad būtų užtikrinta, jog bus pasiekti Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose tikslai, jo sukūrimą reglamentuojančios taisyklės turėtų būti nustatytos Bendrijos teisės privalomame dokumente.

(9) Siūlomų veiksmų tikslai, būtent pagerinti valstybių narių teisminį bendradarbiavimą ir padėti asmenims, besibylinėjantiems kitų valstybių narių teismuose, pasiekti teisingumą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o Bendrija dėl siūlomų veiksmų masto ar poveikio juos pasiektų geriau, Bendrija gali priimti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nurodytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šis sprendimas neapima didesnės srities nei būtina šiems tikslams pasiekti.

(10) Šiuo sprendimu sukurtu Europos teisminiu tinklu civilinėse ir komercinėse bylose siekiama padėti valstybių narių teisminiam bendradarbiavimui civilinėse ir komercinėse bylose tiek tų sričių, kurioms taikomi esami dokumentai, tiek ir tų, kurioms kol kas netaikomas joks dokumentas.

(11) Tam tikrų konkrečių sričių Bendrijos ar tarptautiniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose, bendradarbiavimo mechanizmai jau numatyti. Europos teisminiu tinklu civilinėse ir komercinėse bylose nesiekiama pakeisti šių mechanizmų, ir jis turi veikti kartu su jais. Todėl šis sprendimas nepažeis Bendrijos ar tarptautinių dokumentų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ar komercinėse bylose.

(12) Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose turėtų būti kuriamas etapais, kuo glaudžiau bendradarbiaujant Komisijai ir valstybėms narėms. Turėtų būti atsižvelgta į šiuolaikines ryšių ir informacines technologijas.

(13) Kad Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose pasiektų savo tikslus, jam būtina valstybių narių paskirtų įstaigų pasiteirauti parama ir garantuotas jų institucijų, konkrečiai atsakingų už teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose, dalyvavimas. Jų tarpusavio ryšiai ir reguliarūs susitikimai yra būtini tinklo veiklai.

(14) Labai svarbu, kad pastangos sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę duotų apčiuopiamos naudos asmenims, kurie bylinėjasi kitų valstybių narių teismuose. Todėl Europos teisminis tinklas privalo skatinti civilinėse ir komercinėse bylose galimybę siekti teisingumo. Tuo tikslu, naudodamasis įstaigų pasiteirauti pateikta ir atnaujinta informacija, tinklas turėtų palaipsniui sukurti visuomenei — tiek plačiajai visuomenei, tiek specialistams — prieinamą informacinę sistemą.

(15) Šis sprendimas netrukdo nei Europos teisminiame tinkle civilinėse ir komercinėse bylose, nei visuomenei pateikti kitokią informaciją nei toji, kuri numatyta jame. III dalyje nurodyta informacija neturi būti laikoma išsamia.

(16) Informacija ir duomenys turėtų būti tvarkomi pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo [5] ir pagal 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/66/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos telekomunikacijų sektoriuje [6].

(17) Siekiant užtikrinti, kad Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose išliktų veiksminga priemonė, įtvirtintų geriausią teisminio bendradarbiavimo praktiką ir vidaus darbo tvarką bei pateisintų visuomenės lūkesčius, turėtų būti numatyta galimybė reguliariai vertinti ir teikti pasiūlymus dėl pokyčių, kuriuos prireikus gali tekti padaryti.

(18) Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos Bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnyje nustatyta tvarka Jungtinė Karalystė ir Airija pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(19) Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos Bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsniuose nustatyta tvarka Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą, ir todėl ji nei privalo jo laikytis, nei jis jai taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I DALIS

EUROPOS TEISMINIO TINKLO CIVILINĖSE IR KOMERCINĖSE BYLOSE PRINCIPAI

1 straipsnis

Sukūrimas

1. Šiuo dokumentu tarp valstybių narių yra sukuriamas Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose (toliau — tinklas).

2. Šiame sprendime sąvoka "valstybė narė" — tai valstybės narės, išskyrus Daniją.

2 straipsnis

Sudėtis

1. Tinklą sudaro:

a) valstybių narių 2 dalyje nustatyta tvarka paskirtos įstaigos pasiteirauti;

b) centrinės įstaigos ir centrinės institucijos, numatytos Bendrijos dokumentuose, tarptautinės teisės dokumentuose, kurių atžvilgiu valstybės narės yra šalys, arba vidaus teisės aktų normose, reglamentuojančiose teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose;

c) ryšių palaikymo teisėjai ir prokurorai, kuriems taikomas 1996 m. balandžio 22 d. Bendrieji veiksmai 96/277/TVR dėl pasikeitimo teismo ryšių pareigūnais, siekiant sustiprinti Europos Sąjungos valstybių narių teisminį bendradarbiavimą, mechanizmo [7], jeigu jie yra atsakingi už bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose;

d) visos kitos atitinkamos teisminės valdžios ar administracinės institucijos, atsakingos už teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose, kurių dalyvavimą tinkle jam priklausanti valstybė narė laiko naudingu.

2. Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą pasiteirauti. Tačiau kiekviena valstybė narė gali paskirti ribotą kitų įstaigų pasiteirauti skaičių, jeigu mano tai esant būtina dėl to, kad yra atskiros teisinės sistemos, šalies viduje padalyta jurisdikcija, dėl įstaigoms pasiteirauti pavestino darbo arba tam, kad teismų įstaigos, kurios dažnai dalyvauja nagrinėjant bylas kitų valstybių narių teismuose, galėtų tiesiogiai dalyvauti įstaigų pasiteirauti darbe.

Jeigu valstybė narė paskiria keletą įstaigų pasiteirauti, ji užtikrina, kad joms būtų taikomi atitinkami tarpusavio koordinavimo mechanizmai.

3. Valstybės narės nustato 1 dalies b ir c punktuose minėtas valdžios institucijas.

4. Valstybės narės paskiria 1 dalies d punkte minėtas valdžios institucijas.

5. Valstybės narės 20 straipsnyje nustatyta tvarka praneša šio straipsnio 1 dalyje minėtų valdžios institucijų pavadinimus ir tikslius adresus nurodydamos:

a) jų turimas ryšio priemones;

b) jų kalbų mokėjimą ir

c) prireikus jų konkrečias funkcijas tinkle.

3 straipsnis

Tinklo uždaviniai ir veikla

1. Tinklas atsako už:

a) valstybių narių teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose palengvinimą, įskaitant informacinės sistemos tinklo nariams projektavimą, laipsnišką kūrimą ir atnaujinimą;

b) visuomenei prieinamos informacinės sistemos projektavimą, laipsnišką kūrimą ir atnaujinimą.

2. Nepažeidžiant kitų Bendrijos ar tarptautinių dokumentų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ar komercinėse bylose, tinklas savo veiklą plėtoja šiais tikslais, pirmiausia tam, kad būtų:

a) sklandžiai vykdomos procedūros, turinčios tarpvalstybinį poveikį, ir lengviau nagrinėjami prašymai dėl valstybių narių teisminio bendradarbiavimo, ypač tada, kai nėra taikomas Bendrijos ar tarptautinis dokumentas;

b) veiksmingai ir praktiškai taikomi Bendrijos dokumentai arba dviejose ar daugiau valstybių narių galiojančios konvencijos;

c) sukurta ir prižiūrima visuomenei skirta informacinė sistema dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose Europos Sąjungoje, atitinkami Bendrijos ir tarptautiniai dokumentai bei valstybių narių vidaus teisės aktai, pirmiausia susiję su teise kreiptis į teismą.

4 straipsnis

Tinklo modus operandi

Tinklas savo uždavinius pirmiausia įgyvendina šiais būdais:

1) padeda užmegzti atitinkamus ryšius tarp 2 straipsnio 1 dalyje minėtų valstybių narių valdžios institucijų, kad būtų įvykdyti 3 straipsnyje numatyti uždaviniai;

2) reguliariai rengia įstaigų pasiteirauti ir tinklo narių susitikimus II dalyje nustatyta tvarka;

3) rengia ir nuolat atnaujina informaciją apie teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose bei III dalyje minėtų valstybių narių teisines sistemas toje dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka.

5 straipsnis

Įstaigos pasiteirauti

1. Įstaigos pasiteirauti yra 2 straipsnio 1 dalies b–d punktuose minėtų valdžios institucijų žinioje, kad įvykdytų 3 straipsnyje numatytus uždavinius.

Įstaigos pasiteirauti tais pačiais tikslais taip pat yra ir savo valstybės narės vietos teisminės valdžios institucijų žinioje pagal kiekvienos valstybės narės nustatytas taisykles.

2. Įstaigos pasiteirauti pirmiausia:

a) teikia kitoms įstaigoms pasiteirauti, 2 straipsnio 1 dalies b–d punktuose minėtoms valdžios institucijoms ir savo valstybės narės vietos teisminės valdžios institucijoms visą informaciją, būtiną patikimam valstybių narių tarpusavio teisminiam bendradarbiavimui 3 straipsnyje nustatyta tvarka, kad joms būtų lengviau parengti tvarkingus prašymus dėl teisminio bendradarbiavimo ir užmegzti tinkamiausius tiesioginius ryšius;

b) ieško problemų, atsirandančių pateikus prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo, sprendimo nepažeidžiant šio straipsnio 4 dalies ir 6 straipsnio;

c) padeda koordinuoti prašymų dėl teisminio bendradarbiavimo tvarkymą atitinkamoje valstybėje narėje, ypač tada, kai tos valstybės narės teisminės valdžios institucijų paduoti keli prašymai turi būti vykdomi kitoje valstybėje narėje;

d) bendradarbiauja organizuojant ir dalyvauja 9 straipsnyje minėtuose susitikimuose;

e) laikydamasi III dalyje nurodytose taisyklėse nustatytos tvarkos, padeda rengti ir atnaujinti toje dalyje minėtą informaciją, ypač visuomenei skirtą informacinę sistemą.

3. Jeigu įstaiga pasiteirauti iš tinklo nario gauna prašymą pateikti informaciją, į kurį negali atsakyti, jis nedelsdamas nusiunčia jį įstaigai pasiteirauti ar tinklo nariui, kuris galėtų geriausiai atsakyti į jį. Įstaiga pasiteirauti turi būti pasirengusi suteikti tokią pagalbą bet kada vėliau, kai į ją bus kreiptasi.

4. Tose srityse, kur Bendrijos ar tarptautiniai dokumentai, reglamentuojantys teisminį bendradarbiavimą, jau numato valdžios institucijų, atsakingų už pagalbą teisminiam bendradarbiavimui, paskyrimą, įstaigos pasiteirauti asmenis, pateikusius prašymus, nukreipia į tas valdžios institucijas.

6 straipsnis

Atitinkamos valdžios institucijos darbui su Bendrijos ar tarptautiniais dokumentais, susijusiais su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose

1. Bendrijos ar tarptautiniuose dokumentuose, susijusiuose su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose, numatytų atitinkamų valdžios institucijų dalyvavimas tinkle nepažeidžia įgaliojimų, suteiktų jiems paskyrimo dokumentu.

Ryšių palaikymas tinkle netrukdo šioms valdžios institucijoms palaikyti reguliarių ar atsitiktinių tarpusavio ryšių.

2. Bendrijos ar tarptautiniuose dokumentuose, susijusiuose su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose, numatytos valstybės narės valdžios institucijos bei tinklo įstaigos pasiteirauti reguliariai keičiasi nuomonėmis ir bendrauja, kad būtų užtikrinta kuo platesnė jų atitinkamos patirties sklaida.

3. Tinklo įstaigos pasiteirauti yra Bendrijos ar tarptautiniuose dokumentuose, susijusiuose su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose, numatytų valdžios institucijų žinioje ir padeda joms visomis įmanomomis priemonėmis.

7 straipsnis

Įstaigų pasiteirauti kalbų mokėjimas

Kad tinklui būtų lengviau praktiškai dirbti, kiekviena valstybė narė užtikrina, kad įstaigos pasiteirauti, be savo kalbos, pakankamai mokėtų Europos Bendrijos institucijų oficialią kalbą, atsižvelgiant į tai, kad joms teks bendrauti su kitų valstybių narių įstaigomis pasiteirauti.

Valstybės narės padeda ir skatina įstaigų pasiteirauti darbuotojus lankyti specializuotus kalbos mokymo kursus bei keistis valstybių narių įstaigų pasiteirauti darbuotojais.

8 straipsnis

Ryšių priemonės

Įstaigos pasiteirauti naudoja tinkamiausias technologines priemones, kad galėtų kuo veiksmingiau ir sparčiau atsakyti į joms pateiktus prašymus.

II DALIS

TINKLE RENGIAMI SUSITIKIMAI

9 straipsnis

Įstaigų pasiteirauti susitikimai

1. Ne mažiau kaip dešimt tinklo įstaigų pasiteirauti susitinka ne rečiau kaip kartą per pusę metų 12 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Kiekvienai valstybei narei šiuose susitikimuose atstovauja vienos ar daugiau įstaigų pasiteirauti, kuriuos gali lydėti kiti tinklo nariai, tačiau vienai valstybei narei negali atstovauti daugiau kaip keturi atstovai.

3. Pirmasis įstaigų pasiteirauti susitikimas turi būti surengtas ne vėliau kaip 2003 m. kovo 1 d., neatmetant galimybės surengti išankstinius parengiamuosius susitikimus.

10 straipsnis

Įstaigų pasiteirauti reguliarių susitikimų tikslas

1. Įstaigų pasiteirauti reguliariais susitikimais siekiama, kad:

a) įstaigos pasiteirauti geriau pažintų viena kitą ir keistųsi patirtimi, ypač apie tinklo darbą;

b) suteiktų galimybę aptarti praktines ir teisines problemas, su kuriomis valstybės narės susiduria teisminio bendradarbiavimo metu, ypač taikydamos Europos Bendrijos patvirtintas priemones;

c) nustatytų geriausią teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose praktiką bei užtikrintų, kad tinkle būtų paskleista atitinkama informacija;

d) būtų keičiamasi duomenimis ir nuomonėmis, ypač apie III dalyje minėtos turimos informacijos struktūrą, rūšiavimą, turinį ir galimybę ją gauti;

e) parengtų gaires, kaip palaipsniui parengti 15 straipsnyje numatytus praktinius informacijos lapus, ypač turint galvoje klausimus, kurie bus juose nurodyti, ir tokių informacijos lapų formą;

f) be III dalyje nurodytų iniciatyvų, nustatytų kitas konkrečias iniciatyvas, kuriomis siekiama panašių tikslų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad įstaigų pasiteirauti susitikimuose būtų pasidalyta patirtimi, įgyta Bendrijos ar tarptautiniuose dokumentuose numatytų konkrečių bendradarbiavimo mechanizmų veiklos srityje.

11 straipsnis

Tinklo narių susitikimai

1. Susitikimai, kuriuose gali dalyvauti visi tinklo nariai, šaukiami tam, kad nariai galėtų susipažinti ir keistis patirtimi, būtų suteikta galimybė aptarti praktines ir teisines problemas, su kuriomis susiduriama, bei spręsti konkrečius klausimus.

Susitikimai gali būti šaukiami ir konkrečiais klausimais.

2. Tam tikrais atvejais susitikimai šaukiami 12 straipsnyje nustatyta tvarka.

3. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Taryboje pirmininkaujančia šalimi ir valstybėmis narėmis, kiekvienam susitikimui nustato didžiausią dalyvių skaičių.

12 straipsnis

Tinklo susitikimų organizavimas ir darbo tvarka

1. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Taryboje pirmininkaujančia šalimi ir valstybėmis narėmis, šaukia 9 ir 11 straipsniuose numatytus susitikimus. Ji juose pirmininkauja ir teikia sekretoriato paslaugas.

2. Prieš kiekvieną susitikimą Komisija pritarus Taryboje pirmininkaujančiai šaliai ir konsultuodamasi su valstybėmis narėmis per jų atitinkamas įstaigas pasiteirauti parengia darbotvarkės projektą.

3. Įstaigoms pasiteirauti apie darbotvarkę pranešama prieš susitikimą. Jie gali paprašyti padaryti pakeitimus ar įrašyti papildomus punktus.

4. Po kiekvieno susitikimo Komisija parengia protokolą, apie kurį pranešama įstaigoms pasiteirauti.

5. Įstaigų pasiteirauti ir tinklo narių susitikimai gali vykti bet kurioje valstybėje narėje.

III DALIS

TINKLE TURIMA INFORMACIJA IR VISUOMENEI SKIRTA INFORMACINĖ SISTEMA

13 straipsnis

Tinkle paskleista informacija

1. Tinkle paskleistą informaciją sudaro:

a) 2 straipsnio 5 dalyje minėta informacija;

b) bet kuri papildoma informacija, kurią įstaigos pasiteirauti mano esant naudingą tinkamam tinklo funkcionavimui.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu tikslu Komisija, konsultuodamasi su įstaigomis pasiteirauti, palaipsniui kuria saugią riboto naudojimo elektroninę sistemą informacijai apsikeisti.

14 straipsnis

Visuomenei skirta informacinė sistema

1. Visuomenei skirta interneto informacinė sistema, įskaitant tinklui skirtą tinklalapį, kuriama palaipsniui 17 ir 18 straipsniuose nustatyta tvarka.

2. Informacinę sistemą sudaro šios dalys:

a) galiojantys arba rengiami Bendrijos dokumentai, susiję su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose;

b) nacionalinės priemonės, skirtos a punkte minėtiems galiojantiems dokumentams įgyvendinti savo valstybėje;

c) galiojantys su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose susiję tarptautiniai dokumentai, kurių atžvilgiu valstybės narės yra šalys, ir deklaracijos bei padarytos išlygos, susijusios su tokiais dokumentais;

d) Bendrijos precedentinės teisės atitinkamos dalys teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose srityje;

e) 15 straipsnyje numatyti informacijos lapai.

3. Kad būtų galima prieiti prie 2 dalies a–d punktuose minėtos informacijos, tam tikrais atvejais tinklas savo tinklalapyje turėtų pateikti sąsajas su kitais tinklalapiais, kur galima rasti autentišką informaciją.

4. Tinklui skirtame tinklalapyje taip pat turi būti galima lengvai prieiti prie panašių visuomenei skirtų iniciatyvų susijusiais klausimais ir prie tinklalapių, kuriuose pateikta informacija apie valstybių narių teisines sistemas.

15 straipsnis

Informacijos lapai

1. Į informacijos lapus įtraukiami prioritetiniai klausimai, susiję su teise kreiptis į teismą valstybėse narėse, juose pateikiama informacija apie tai, kokia tvarka bylos perduodamos teismams ir kaip gauti teisinę pagalbą, neatmetant kitų Bendrijos iniciatyvų, į kurias tinklas atsižvelgia kuo visapusiškiau.

2. Informacijos lapai yra praktiški ir trumpi. Jie parengti lengvai suprantama kalba ir juose pateikta visuomenei tinkama informacija. Jie palaipsniui yra rengiami bent jau šiais klausimais:

a) valstybių narių teisinės sistemos ir teismų struktūros principai;

b) tvarka, kuria bylos perduodamos teismui, ypatingą dėmesį skiriant nedideliems ieškiniams, ir tolesnė teismo procesų tvarka, įskaitant galimybę paduoti apeliacinius skundus, ir jų nagrinėjimo tvarka;

c) sąlygos ir tvarka, kuria, atsižvelgiant į jau atliktą darbą vedant dialogą su piliečiais, suteikiama teisinė pagalba, įskaitant šioje srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų uždavinių aprašymą.

d) nacionalinės taisyklės, reglamentuojančios dokumentų įteikimą;

e) kitose valstybėse narėse paskelbtų teismo sprendimų vykdymo taisyklės ir tvarka;

f) galimybė ir tvarka, kaip įgyti teisę į laikinas teisių gynimo priemones, ypatingą dėmesį jų vykdymo tikslais skiriant turto areštui;

g) alternatyvios ginčų nagrinėjimo galimybės, nurodant Bendrijos tinklo, skirto neteisminiams vartotojų ginčams nagrinėti, nacionalinius informacijos ir konsultavimo centrus;

h) teisininkų profesijos organizavimas ir darbas pagal ją.

4. Tam tikrais atvejais informacijos lapuose nurodomos valstybių narių atitinkamos precedentinės teisės dalys.

5. Informacijos lapuose gali būti pateikta išsamesnė informacija specialistams.

16 straipsnis

Informacijos atnaujinimas

Visa tinkle ir visuomenei skleidžiama informacija 13–15 straipsniuose nustatyta tvarka yra reguliariai atnaujinama.

17 straipsnis

Komisijos vaidmuo visuomenės informacinėje sistemoje

Komisija:

1) atsako už visuomenei skirtos informacinės sistemos valdymą;

2) konsultuodamasi su įstaigomis pasiteirauti, savo interneto tinklalapyje kuria tinklui skirtą tinklalapį;

3) teikia informaciją atitinkamais Bendrijos teisės ir procedūrų, įskaitant Bendrijos precedentinę teisę, požiūriais 14 straipsnyje nustatyta tvarka;

4) a) užtikrina, kad informacijos lapų forma nesikeistų ir kad juose būtų pateikta visa informacija, kurią tinklas mano esant būtiną;

b) vėliau pasirūpina, kad jie būtų išversti į kitas Bendrijos institucijų oficialias kalbas, ir pateikia juos tinklui skirtame tinklalapyje.

18 straipsnis

Įstaigų pasiteirauti vaidmuo visuomenės informacinėje sistemoje

Įstaigų pasiteirauti užtikrina, kad:

1) Komisijai būtų pateikta tinkama informacija, būtina informacinei sistemai sukurti ir veikti;

2) sistemoje įdiegta informacija būtų tiksli;

3) Komisijai būtų nedelsiant pranešta apie visus atnaujinimus, kai tik konkrečią informaciją reikia keisti;

4) informacijos lapai, susiję su jų atitinkamomis valstybėmis narėmis, būtų kuriami palaipsniui, vadovaujantis 10 straipsnio 1 dalies e punkte minėtomis gairėmis;

5) būtų pasirūpinta, kad tinklui skirtame tinklalapyje pateikti informacijos lapai būtų kuo plačiau paskleisti jų valstybėse narėse.

IV DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Peržiūra

1. Ne vėliau kaip 2005 m. gruodžio 1 d. ir ne rečiau kaip kas penkerius metus Komisija, remdamasi įstaigų pasiteirauti pateikta informacija, pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ataskaitą apie šio sprendimo taikymą. Prireikus prie ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl pakeitimų.

2. Be kitų svarbių klausimų, ataskaitoje svarstomas klausimas apie galimybę visuomenei tiesiogiai kreiptis į tinklo įstaigas pasiteirauti, kaip įgyti teisininko profesiją ir šią profesiją įgijusiems asmenims dalyvauti jo veikloje, bei sąveiką su Bendrijos tinklu, skirtu neteisminiams vartotojų ginčams spręsti. Joje taip pat svarstomi santykiai tarp tinklo įstaigų pasiteirauti ir kompetentingų institucijų, numatytų Bendrijos ar tarptautiniuose dokumentuose, susijusiuose su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose.

20 straipsnis

Pagrindinių tinklo sudėtinių dalių sukūrimas

Ne vėliau kaip 2002 m. birželio 1 d. valstybės narės pateikia Komisijai 2 straipsnio 5 dalyje reikalaujamą informaciją.

21 straipsnis

Taikymo data

Šis sprendimas taikomas nuo 2002 m. gruodžio 1 d., išskyrus 2 ir 20 straipsnius, kurie bus taikomi nuo tos dienos, kai valstybėms narėms, kurioms skirtas šis sprendimas, bus pranešta apie jį.

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gegužės 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. Bodström

[1] OL C 29 E, 2001 1 30, p. 281.

[2] 2001 m. balandžio 5 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL C 139, 2001 5 11, p. 6.

[4] OL C 19, 1999 1 23, p. 1.

[5] OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

[6] OL L 24, 1998 1 30, p. 1.

[7] OL L 105, 1996 4 27, p. 1.

--------------------------------------------------

Top