EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0462

2001 m. gegužės 23 d. Komisijos Sprendimas dėl bylas nagrinėjančių pareigūnų įgaliojimų tam tikrose konkurencijos bylose (pranešta dokumentu Nr. (2001) 1461)tekstas svarbus EEE.

OJ L 162, 19.6.2001, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 002 P. 151 - 154
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 108 - 111
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 108 - 111

No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2011; panaikino 32011D0695

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/462/oj

32001D0462Oficialusis leidinys L 162 , 19/06/2001 p. 0021 - 0024


Komisijos sprendimas

2001 m. gegužės 23 d.

dėl bylas nagrinėjančių pareigūnų įgaliojimų tam tikrose konkurencijos bylose

(pranešta dokumentu Nr. (2001) 1461)

(tekstas svarbus EEE)

(2001/462/EB, EAPB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės sutartį,

atsižvelgdama į Komisijos reglamentą [1], ypač į jo 20 straipsnį,

kadangi:

(1) Suinteresuotų šalių ir trečiųjų šalių teisė būti išklausytoms prieš priimant galutinį sprendimą, liečiantį jų interesus, yra pagrindinis Bendrijos teisės principas. Ši teisė taip pat yra įtvirtinta 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 4064/89 dėl įmonių koncentracijos kontrolės [2] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1310/97 [3], 1998 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2842/98 dėl šalių išklausymo nagrinėjant tam tikras bylas pagal EB sutarties 85 ir 86 straipsnius [4] ir 1998 m. kovo 1 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 447/98 dėl pranešimų, laiko terminų ir bylų nagrinėjimo, numatyto Tarybos reglamente (EEB) Nr. 4064/89 dėl įmonių koncentracijos kontrolės [5].

(2) Komisija, vadovaudamasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija [6], privalo užtikrinti, kad ši teisė garantuojama konkurencijos bylose.

(3) Administracinių bylų vedimą būtų tikslinga pavesti konkurencijos klausimus išmanančiam nepriklausomam asmeniui, kurio sąžiningumas padidintų bylų nagrinėjimo objektyvumą, skaidrumą ir efektyvumą.

(4) Siekdama šio tikslo, 1982 m. Komisija įkūrė bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybę ir vėliau, 1994 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendime 94/810/EAPB, EB dėl bylas nagrinėjančių pareigūnų įgaliojimų nagrinėjant konkurencijos bylas prieš Komisiją [7] išdėstė minėtų pareigūnų įgaliojimus.

(5) Būtina toliau didinti bylas nagrinėjančio pareigūno vaidmenį ir pritaikyti bei padidinti jo įgaliojimus atsižvelgiant į pokyčius konkurencijos teisėje.

(6) Siekiant užtikrinti bylas nagrinėjančio pareigūno nepriklausomybę ir vadovaujantis administraciniais tikslais, šį pareigūną derėtų priskirti prie Komisijos nario, konkrečiai atsakingo už konkurenciją. Derėtų padidinti bylas nagrinėjančių pareigūnų skyrimo, jų atšaukimo iš pareigų ir pervedimo į kitas pareigas proceso skaidrumą.

(7) Bylas nagrinėjantis pareigūnas turėtų būti skiriamas vadovaujantis taisyklėmis, išdėstytomis Europos Bendrijų pareigūnų personalo statute ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose. Remiantis šiomis taisykles galima svarstyti galimybę skirti tik tuos kandidatus, kurie nėra Komisijos pareigūnai.

(8) Bylas nagrinėjančio pareigūno įgaliojimus konkurencijos bylose derėtų suformuluoti taip, kad būtų užtikrinta teisė būti išklausytam visos procedūros eigoje.

(9) Atskleidžiant informaciją apie fizinius asmenis, derėtų ypač atsižvelgti į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir tokių duomenų laisvo judėjimo [8].

(10) Šis sprendimas neturėtų pažeisti bendrųjų taisyklių, leidžiančių arba draudžiančių naudotis Komisijos dokumentais.

(11) Reikėtų panaikinti Sprendimą 94/810/EAPB, EB,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1. Komisija skiria vieną ar daugiau bylas nagrinėjančių pareigūnų (toliau – bylas nagrinėjantis pareigūnas), kurie užtikrina teisės būti išklausytam nagrinėjant konkurencijos bylas prieš Komisiją efektyvų įgyvendinimą, pagal EB sutarties 81 ir 82 straipsnius ir EAPB sutarties 65 ir 66 straipsnius bei Reglamentą (EEB) Nr. 4064/89.

2 straipsnis

1. Apie bylas nagrinėjančio pareigūno paskyrimą skelbiama Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje. Komisija priima motyvuotą sprendimą dėl pareigūno įgaliojimų nutraukimo, įgaliojimų pabaigos arba pareigūno perkėlimo į kitas pareigas taikant bet kokią procedūrą. Toks sprendimas skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

2. Bylas nagrinėjantis pareigūnas administraciniais tikslais priskiriamas prie Komisijos nario, konkrečiai atsakingo už konkurenciją (toliau – kompetentingasis Komisijos narys).

3. Kai bylas nagrinėjantis pareigūnas negali vykdyti pareigų, kompetentingasis Komisijos narys, tam tikrais atvejais pasitaręs su bylas nagrinėjančiu pareigūnu, skiria kitą pareigūną, nesusijusį su aptariama byla, vykdyti bylas nagrinėjančio pareigūno pareigas.

3 straipsnis

1. Vykdydamas pareigas, bylas nagrinėjantis pareigūnas atsižvelgia į būtinumą efektyviai taikyti konkurencijos taisykles, remiantis galiojančiais Bendrijos įstatymais ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo bei Pirmosios instancijos teismo nustatytais principais.

2. Atsakingas už bylos nagrinėjimą direktorius (toliau – atsakingasis direktorius) nuolat informuoja bylas nagrinėjantį pareigūną apie bylos nagrinėjimo eigą iki tol, kol sprendimo projektas pateikiamo Komisijos kompetentingajam nariui.

3. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali pateikti Komisijos kompetentingajam nariui pastabas dėl visų klausimų, kylančių bet kurioje Komisijos byloje dėl konkurencijos.

4 straipsnis

1. Bylas nagrinėjantis pareigūnas organizuoja ir vadovauja bylų nagrinėjimui, numatytam nuostatose, įgyvendinančiose EB sutarties 81 ir 82 straipsnius, EAPB sutarties 65 ir 66 straipsnius ir Reglamentą (EEB) Nr. 4064/89, remiantis šio sprendimo 5–13 straipsniais.

2. Straipsnio 1 dalyje minimos šios nuostatos:

a) EAPB sutarties 36 straipsnio pirmoji pastraipa;

b) Reglamentas (EB) Nr. 2842/98;

c) Reglamentas (EB) Nr. 447/98.

5 straipsnis

Bylas nagrinėjantis pareigūnas užtikrina tinkamą bylos nagrinėjimą ir prisideda prie pačios bylos nagrinėjimo bei bet kurio vėliau priimamo sprendimo objektyvumo. Bylas nagrinėjantis pareigūnas ypač prižiūri, kad rengiant Komisijos sprendimus būtų deramai atsižvelgta į visus svarbius faktus, tiek palankius, tiek ir nepalankius suinteresuotosioms šalims, įskaitant faktinius veiksnius, susijusius su pažeidimo sunkumu.

6 straipsnis

1. Trečiųjų šalių, ar jos būtų asmenys, įmonės arba asmenų ar įmonių asociacijos, pareiškimai turi būti pateikiami raštu kartu su raštišku išdėstymu, paaiškinančiu pareiškėjo suinteresuotumą bylos rezultatais.

2. Sprendimai dėl to, ar trečiosios šalys bus išklausytos, priimami pasitarus su atsakinguoju direktoriumi.

3. Kai nustatoma, kad pareiškime neparodyta pakankamai suinteresuotumo, kad pareiškėjas būtų išklausytas, apie tokios išvados priežastis jam pranešama raštu. Nustatomas laikas, per kurį pareiškėjas gali pateikti tolesnius paaiškinimus raštu.

7 straipsnis

1. Prašymai būti išklausytiems žodžiu pateikiami pareiškėjo raštiškuose paaiškinimuose, atsakant į Komisijos jam adresuotus dokumentus.

2. Straipsnio 1 dalyje minimi šie dokumentai:

a) prieštaravimų pareiškimų pateikimas;

b) kvietimas trečiąją šalį, įrodžiusią esant pakankamai suinteresuota, kad ją išklausytų, pateikti paaiškinimus raštu;

c) pranešimas ieškovui, kad Komisijos nuomone nėra pakankamo pagrindo konstatuoti pažeidimo, ir kvietimas, kad ieškovas pateiktų papildomų raštiškų paaiškinimų.

3. Sprendimai dėl to, ar pareiškėjai bus išklausyti žodžiu, priimami pasitarus su atsakinguoju direktoriumi.

8 straipsnis

1. Kai asmuo, įmonė arba asmenų ar įmonių asociacija gauna vieną ar daugiau iš 7 straipsnio 2 dalyje išvardytų dokumentų ir turi pagrindo manyti, kad Komisija turi jiems dar nepaskelbtų dokumentų ir kad tie dokumentai yra būtini tinkamai įgyvendinti teisę būti išklausytiems, šiuos dokumentus galima gauti pateikus motyvuotą prašymą.

2. Motyvuotas sprendimas dėl tokių prašymų pateikiamas asmeniui, įmonei arba asociacijai, įteikusiems tokį prašymą, ir visiems asmenims, įmonėms arba asociacijoms, suinteresuotiems bylos eiga.

9 straipsnis

Kai ketinama atskleisti informaciją, kuri gali būti įmonės komercinė paslaptis, apie šį ketinimą ir jo priežastis pranešama raštu. Nustatomas laikas, per kurį įmonė gali pateikti raštiškus paaiškinimus.

Kai suinteresuota įmonė nesutinka atskleisti informacijos, tačiau nustatoma, kad informacija nėra saugoma ir dėl to ją galima atskleisti, tokia išvada pateikiama motyvuotame sprendime, apie kurį pranešama suinteresuotai įmonei. Sprendime nustatoma terminas, nuo kurio informacija bus atskleista. Toks terminas nustatomas ne anksčiau kaip praėjus savaitei po pranešimo dienos.

Pirmoji ir antroji straipsnio pastraipos taikomos mutatis mutandis informacijos atskleidimo atžvilgiu, apie tai paskelbiant Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

10 straipsnis

Kai asmuo, įmonė arba asmenų ar įmonių asociacija mano, kad atsakymui į 7 straipsnio 2 dalyje minėtą dokumentą skiriamas per trumpas laiko tarpas, ji gali prašyti jį pratęsti, per pradinį laiko tarpą pateikdama motyvuotą prašymą. Prašytojui pranešama raštu, ar jo prašymas patenkintas.

11 straipsnis

Tam tikromis aplinkybėmis, atsižvelgiant į tai, jog būtina užtikrinti, jog tinkamai pasirengta nagrinėti bylą ir ypač, kuo nuodugniau išsiaiškinti su byla susijusius faktus, bylas nagrinėjantis pareigūnas, pasitaręs su atsakinguoju direktoriumi, kviestinėms į bylos nagrinėjimą šalims iš anksto pateikti klausimų, dėl kurių jis pageidauja išgirsti šalių nuomonę, sąrašą.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas, pasitaręs su atsakinguoju direktoriumi, gali šiuo tikslu surengti susitikimą su kviestinėmis į bylos nagrinėjimą šalimis ir, prireikus, su Komisijos nariais, kad būtų pasirengta pačiam bylos nagrinėjimui.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat gali pareikalauti raštiško paaiškinimo, kurį ketina pateikti asmenys, kuriuos bylos nagrinėjime išklausyti pasiūlė kviestinės dalyvauti bylos nagrinėjime šalys, turinio esmę.

12 straipsnis

1. Bylas nagrinėjantis pareigūnas, pasitaręs su atsakinguoju direktoriumi, nustato bylos nagrinėjimo datą, trukmę ir vietą. Kai prašoma atidėti bylos nagrinėjimą, dėl to sprendžia bylas nagrinėjantis pareigūnas.

2. Bylas nagrinėjantis pareigūnas visiškai atsako už vadovavimą bylos nagrinėjimo eigai.

3. Bylas nagrinėjantis pareigūnas nusprendžia, ar galima pateikti naujus dokumentus bylos nagrinėjimo metu, kokius asmenis reikėtų išklausyti šalies vardu ir ar suinteresuotuosius asmenys reikėtų išklausyti atskirai, ar kitų bylos nagrinėjime dalyvaujančių asmenų akivaizdoje.

4. Tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti teisę būti išklausytiems, bylas nagrinėjantis pareigūnas, pasitaręs su atsakinguoju direktoriumi, gali asmenims, įmonėms ir asmenų ar įmonių asociacijoms suteikti galimybę po išklausymo žodžiu pateikti papildomus paaiškinimus raštu. Bylas nagrinėjantis pareigūnas nustato dieną, iki kurios galima pateikti papildomus paaiškinimus. Komisija nėra įpareigota atsižvelgti į raštiškus paaiškinimus, gautus po nustatytos dienos.

13 straipsnis

1. Bylas nagrinėjantis pareigūnas Komisijos kompetentingam nariui pateikia bylos nagrinėjimo ataskaitą ir jos pagrindu padarytas išvadas, atsižvelgiant į teisę būti išklausytam. Ataskaitoje pateiktos pastabos liečia procedūrinius klausimus, įskaitant dokumentų paskelbimą ir galimybę susipažinti su byla, skirtą laiko tarpą atsakyti į prieštaravimų pareiškimą ir tinkamą vadovavimą žodinio išklausymo procedūros eigai.

Generaliniam direktoriui konkurencijos klausimais ir atsakingajam direktoriui įteikiama po vieną ataskaitos egzempliorių.

2. Be straipsnio 1 dalyje minėtos ataskaitos bylas nagrinėjantis pareigūnas gali pateikti papildomas pastabas dėl tolesnės bylos nagrinėjimo eigos. Šios pastabos, be kita ko, gali būti susijusios su reikalavimu pateikti papildomą informaciją, tam tikrų prieštaravimų atsisakymu arba papildomų prieštaravimų suformulavimu.

14 straipsnis

Tam tikrais atvejais bylas nagrinėjantis pareigūnas gali pateikti ataskaitą dėl bet kurio atlikto tyrimo objektyvumo, kad būtų įvertintas įsipareigojimų dėl Komisijos inicijuoto bylos nagrinėjimo taikant 1 straipsnyje minėtas nuostatas, poveikis konkurencijai. Ataskaitoje konkrečiai aptariama atsakovų atranka ir naudojama metodologija.

15 straipsnis

Remdamasis aptariamos bylos sprendimo projektu, kuris bus pateiktas Konsultaciniam komitetui, bylas nagrinėjantis pareigūnas parengia galutinę raštišką ataskaitą apie teisės būti išklausytam įgyvendinimą, kaip tai numatyta 13 straipsnio 1 dalyje. Šioje ataskaitoje taip pat bus atsižvelgiama, ar sprendimo projekte nagrinėjami tik prieštaravimai, dėl kurių šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę, ar tam tikrais atvejais, ir bet kurio tyrimo objektyvumo klausimas, kaip numatyta 14 straipsnyje.

Galutinė ataskaita pateikiama Komisijos kompetentingajam nariui, generaliniam direktoriui konkurencijos klausimais ir atsakingajam direktoriui. Ji pateikiama valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir, laikantis nuostatų dėl bendradarbiavimo, išdėstytų EEE sutarties 23 ir 24 protokoluose, EFTA priežiūros institucijai.

16 straipsnis

1. Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita pridedama prie Komisijai pateikiamo sprendimo projekto, siekiant užtikrinti, kad atskiros bylos atžvilgiu priimant sprendimą, Komisijai bus pranešta visa svarbi informacija dėl bylos nagrinėjimo eigos ir teisės būti išklausytam įgyvendinimo.

2. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali daryti galutinėje ataskaitoje pakeitimus, atsižvelgdamas į bet kuriuos dalinius sprendimo projekto pakeitimus, kol Komisija dar nėra priėmusi sprendimo.

3. Komisija perduoda bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaitą kartu su priimtu sprendimu adresatams, kuriems sprendimas skiriamas. Komisija paskelbia bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaitą Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje kartu su sprendimu, atsižvelgdama į teisėtą įmonių interesą apsaugoti savo komercines paslaptis.

17 straipsnis

Sprendimas 94/810/EAPB, EB panaikinamas.

Procesiniai veiksmai, atlikti pagal minėtą sprendimą, išlieka galioti.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gegužės 23 d.

Komisijos vardu

Mario Monti

Komisijos narys

[1] OL L 308, 2000 12 8, p. 26.

[2] OL L 395, 1989 12 30, p. 1 (pataisyta redakcija OL L 257, 1990 9 21, p. 13).

[3] OL L 180, 1997 7 9, p. 1.

[4] OL L 354, 1998 12 30, p. 18.

[5] OL L 61, 1998 3 2, p. 1.

[6] OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

[7] OL L 330, 1994 12 21, p. 67.

[8] OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

--------------------------------------------------

Top