EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0118

2001 m. sausio 16 d. Tarybos sprendimas iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 108)tekstas svarbus EEE.

OJ L 47, 16.2.2001, p. 1–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 24 - 54
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 22 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 22 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 33

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/118(1)/oj

32001D0118Oficialusis leidinys L 047 , 16/02/2001 p. 0001 - 0031


Tarybos sprendimas

2001 m. sausio 16 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo

(pranešta dokumentu Nr. C(2001) 108)

(tekstas svarbus EEE)

(2001/118/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 75/442/EEB dėl atliekų [1] su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 96/350/EB [2], ypač į jos 1 straipsnio a dalį,

atsižvelgdama į 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų [3] su pakeitimais, padarytais Direktyva 94/31/EB [4], ypač į jos 1 straipsnio 4 dalies antrąją įtrauką,

kadangi:

(1) 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EB, pakeičiantis Sprendimą 94/3/EB, kuriuo pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį sudaromas atliekų sąrašas, ir Tarybos sprendimas 94/904/EB, kuriuo pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų [5] 1 straipsnio 4 dalį sudaromas pavojingų atliekų sąrašas, turėtų būti iš dalies pakeisti atsižvelgiant į valstybių narių pranešimus pagal Direktyvos 91/689/EEB 1 straipsnio 4 dalies antrąją įtrauką.

(2) Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Direktyvos 75/442/EEB 18 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2000/532/EB keičiamas taip:

1. 2 straipsnis pakeičiamas taip:

"2 straipsnis

Laikoma, kad atliekos, klasifikuojamos kaip pavojingos, turi vieną arba kelias Direktyvos 91/689/EEB III priede išvardytas savybes ir, vartojant minėto priedo H3–H8, H10 [6] ir H11 terminus, turi vieną ar kelias šias savybes:

- pliūpsnio temperatūra ≤ 55 °C,

- vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos [7] kaip labai toksiškos, kai bendroji koncentracija ≥ 0,1 %,

- vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip toksiškos, kai bendroji koncentracija ≥ 3 %,

- vieną arba kelias medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip kenksmingos, kai bendroji koncentracija ≥ 25 %,

- vieną arba kelias ardančiąsias (ėsdinančiąsias) medžiagas, kurios klasifikuojamos priskiriant R35, kai bendroji koncentracija ≥ 1 %,

- vieną arba kelias ardančiąsias (ėsdinančiąsias) medžiagas, kurios klasifikuojamos priskiriant R34, kai bendroji koncentracija ≥ 5 %,

- vieną arba kelias dirginančias medžiagas, kurios klasifikuojamos priskiriant R41, kai bendroji koncentracija ≥ 10 %,

- vieną arba kelias dirginančias medžiagas, kurios klasifikuojamos priskiriant R36, R37, R38, kai bendroji koncentracija ≥ 20 %,

- vieną medžiagą, kai žinoma, kad ji yra 1 arba 2 kategorijos kancerogeninė medžiaga, kai bendroji koncentracija ≥ 0,1 %,

- vieną medžiagą, kai žinoma, kad ji yra 3 kategorijos kancerogeninė medžiaga, kai koncentracija ≥ 1 %,

- vieną 1 arba 2 kategorijos toksišką reprodukcijai medžiagą, kuri priskiriama R60, R61, kai koncentracija ≥ 0,5 %,

- vieną 3 kategorijos toksišką reprodukcijai medžiagą, kuri priskiriama R62, R63, kai koncentracija ≥ 5 %,

- vieną 1 arba 2 kategorijos mutageninę medžiagą, kuri priskiriama R46, kai koncentracija ≥ 0,1 %,

- vieną 3 kategorijos mutageninę medžiagą, kuri priskiriant R40, kai koncentracija ≥ 1 %"

2. Priedas pakeičiamas šios direktyvos priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2002 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2001 m. sausio 16 d.

Komisijos vardu

Margot Wallström

Komisijos narė

[1] OL L 78, 1991 3 26, p. 32.

[2] OL L 135, 1996 6 6, p. 32.

[3] OL L 377, 1991 12 31, p. 20.

[4] OL L 168, 1994 7 2, p. 28.

[5] OL L 226, 2000 9 6, p. 3.

[6] Tarybos direktyvoje 92/32/EEB, septintą kartą iš dalies keičiančioje Direktyvą 67/548/EEB, įvedamas terminas "toksiškos reprodukcijai". Terminas "teratogeniškas" buvo pakeistas terminu "toksiškas reprodukcijai". Šis terminas atitinka H10 savybes, apibūdintas Direktyvos 91/689/EEB III priede.

[7] Šis klasifikavimas, kaip ir R numeriai, yra nurodyti Direktyvoje 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL L 196, 1967 8 16, p. 1) su vėlesniais jos pakeitimais. Koncentracijos — tai Direktyvoje 88/379/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, susijusių su pavojingų preparatų klasifikavimu, pakavimu ir ženklinimu, suderinimo (OL L 187, 1988 7 16, p. 14) ir vėlesniuose jos pakeitimuose nustatytos koncentracijos.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

"

PRIEDAS

Atliekų sąrašas pagal Direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį ir Direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų 1 straipsnio 4 dalį

Įvadas

1. Šis sąrašas yra suderintas atliekų sąrašas. Remiantis naujomis žiniomis ir ypač mokslinių tyrimų rezultatais, jis bus periodiškai papildomas ir prireikus patikslinamas pagal Direktyvos 75/442/EEB 18 straipsnį. Tačiau tai, kad medžiaga įtraukiama į sąrašą, nereiškia, kad ta medžiaga yra atliekos bet kokiomis aplinkybėmis. Medžiagos atliekomis yra laikomos tik tada, jei jos atitinka Direktyvos 75/442/EEB 1 straipsnio a dalyje esantį atliekų apibrėžimą.

2. Į sąrašą įtrauktoms atliekoms yra taikomos Direktyvos 75/442/EEB nuostatos, išskyrus atvejus, kai taikomas šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies b punktas.

3. Sąraše esančių skirtingų rūšių atliekos yra išsamiai apibūdintos atliekoms skirtu šešių skaitmenų kodu ir tam tikrais dviejų skaitmenų ir keturių skaitmenų skyrių pavadinimais. Tai reiškia, kad norint nustatyti atliekų rūšį sąraše, turėtų būti laikomasi toliau nurodytos tvarkos.

3.1. Nustatomas atliekų, nurodytų 01-12 arba 17-20 skyriuose, šaltinis bei nustatomas šešių skaitmenų atliekų kodas (išskyrus kodus, kurie šiuose skyriuose baigiasi 99). Tam tikrų gamybos rūšių padaliniams gali reikėti savo veiklą klasifikuoti pagal kelis skyrius. Pavyzdžiui, lengvųjų automobilių gamintojas gamybos atliekas gali rasti 12 skyriaus sąraše (metalų formavimo ir paviršiaus apdorojimo atliekos), 11 (neorganinės atliekos, kurių sudėtyje yra metalų apdorojimo ir metalų dengimo atliekų) ir 08 (dangų atliekos) skyrių sąrašuose pagal skirtingus proceso etapus.

Pastaba. Atskirai surenkamos pakavimo atliekos (įskaitant pakavimo medžiagų mišinius) yra klasifikuojamos 15 01 poskyryje, o ne 20 01 poskyryje.

3.2. Jeigu 01-12 arba 17-20 skyriuose tinkamo kodo neįmanoma rasti, atliekoms nustatyti turi būti patikrinami 13, 14 ir 15 skyriai.

3.3. Jeigu netinka nė vienas šių atliekų kodų, atliekos turi būti nustatomos pagal 16 skyrių.

3.4. Jeigu atliekų nėra ir 16 skyriuje, sąrašo skirsnyje, atitinkančiame pirmajame etape nurodytą veiklą, turi būti naudojamas kodas 99 (kitaip neapibrėžtos atliekos).

4. Visos žvaigždute [1] pažymėtos atliekos pagal Direktyvą 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų yra laikomos pavojingomis atliekomis ir joms taikomos tos direktyvos nuostatos, jei netaikoma minėtos direktyvos 1 straipsnio 5 dalis.

5. Šioje direktyvoje "pavojingos cheminės medžiagos" — tai visos medžiagos, kurios Direktyvoje 67/548/EEB su pakeitimais ir vėlesniuose jos pakeitimuose buvo ar bus klasifikuojamos kaip pavojingos; "sunkieji metalai" — tai visi stibio, arseno, kadmio, chromo (VI), vario, švino, gyvsidabrio, nikelio, seleno, telūro, talio ir alavo junginiai, taip pat šios medžiagos metalų pavidalu, kai jie yra klasifikuojami kaip pavojingos cheminės medžiagos.

6. Jeigu atliekos yra nustatytos pagal specialią ar bendrą nuorodą į pavojingas chemines medžiagas, tos atliekos yra pavojingos tik tada, kai tų medžiagų koncentracija yra tokia (t. y. procentinis masės santykis), kad atliekos turi vieną ar kelias Tarybos direktyvos 91/689/EEB III priede išvardytas savybes. H3–H8, H10 ir H11 taikomas šio sprendimo 2 straipsnis. H1, H2, H9 ir H12–H14 techninės charakteristikos šiuo metu šio sprendimo 2 straipsnyje nenustatytos.

7. Pagal Direktyvą 1999/45/EB, kurios preambulėje nurodyta, kad lydiniai turi būti papildomai įvertinti, kadangi lydinių charakteristikos yra tokios, jog naudojant esamus tradicinius metodus gali būti neįmanoma tiksliai nustatyti jų savybių, 2 straipsnio nuostatos neturėtų būti taikomos grynųjų metalų lydiniams (neužterštiems pavojingomis cheminėmis medžiagomis). Tai taip trikdys tolesnius darbus, kad Komisija ir valstybės narės įsipareigojo sukurti specialų lydinių klasifikavimo metodą. Tos atliekos, kurios šiame sąraše turi specialų numerį, ir toliau klasifikuojamos taip pat, kaip šiuo metu.

8. Sąraše esančioms medžiagoms numeruoti buvo taikytos tokios taisyklės: toms atliekoms, kurios nepasikeitė, buvo naudoti Komisijos sprendimo 94/3/EB kodai. Atliekų, kurios pasikeitė, kodai buvo ištrinti ir daugiau nebenaudojami, kad pradėjus naudoti naują sąrašą būtų išvengta painiavos. Naujai įtrauktos atliekos žymimos kodu, kuris nebuvo naudotas Komisijos sprendime 94/3/EB ir Komisijos sprendime 2000/532/EB.

RODYKLĖ

Sąrašo skyriai

01 | Mineralų žvalgymo, kasybos, karjerų eksploatavimo, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos |

02 | Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos |

03 | Medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, medienos masės, popieriaus ir kartono gamybos atliekos |

04 | Odos, kailių ir tekstilės pramonės atliekos |

05 | Naftos perdirbimo, gamtinių dujų valymo ir anglių pirolizinio apdorojimo atliekos |

06 | Neorganinių cheminių procesų atliekos |

07 | Organinių cheminių procesų atliekos |

08 | Dangų (dažai, lakas ir stiklo emalis), klijų, hermetikų ir spaustuvinių dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos |

09 | Fotografijos pramonės atliekos |

10 | Terminių procesų atliekos |

11 | Metalų ir kitų medžiagų paviršiaus cheminio apdorojimo ir dengimo atliekos; spalvotosios hidrometalurgijos atliekos |

12 | Metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos |

13 | Naftos produktų atliekos ir skystojo kuro atliekos (išskyrus maistinį aliejų ir tą, kuris nenurodytas 05 ir 12) |

14 | Organinių tirpiklių, aušalų ir propelentų atliekos (išskyrus 07 ir 08) |

15 | Kitaip neapibrėžtos pakavimo atliekos, absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos ir apsauginiai drabužiai |

16 | Kitaip sąraše neapibrėžtos atliekos |

17 | Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą) |

18 | Žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra) |

19 | Atliekos iš atliekų tvarkymo įrenginių ir iš nuotėkų valymo įrenginių, esančių už jų susidarymo vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei pramonei skirto vandens ruošimo atliekos |

20 | Komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekos) įskaitant atskirai surenkamas frakcijas |

01 | MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, FIZINIO IR CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS |

01 01 | mineralų kasybos atliekos |

01 01 01 | mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų |

01 01 02 | mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų |

01 03 | mineralų, kuriuose yra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos |

01 03 04* | rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos |

01 03 05* | kitos liekanos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

01 03 06 | liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05 |

01 03 07* | kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant metalų rūdas |

01 03 08 | dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07 |

01 03 09 | aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, atliekos, nenurodytos 01 03 07 |

01 03 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

01 04 | mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos |

01 04 07* | mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

01 04 08 | žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07 |

01 04 09 | smėlio ir molio atliekos |

01 04 10 | dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07 |

01 04 11 | potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07 |

01 04 12 | mineralų plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11 |

01 04 13 | akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07 |

01 04 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

01 05 | gręžinių dumblas ir kitos gręžinių atliekos |

01 05 04 | gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos |

01 05 05* | gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos |

01 05 06* | gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

01 05 07 | gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06 |

01 05 08 | gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06 |

01 05 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

02 | ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO IR PERDIRBIMO ATLIEKOS |

02 01 | žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos |

02 01 01 | plovimo ir valymo dumblas |

02 01 02 | gyvulių audinių atliekos |

02 01 03 | augalų audinių atliekos |

02 01 04 | plastikų atliekos (išskyrus pakuotę) |

02 01 06 | gyvulių ekskrementai, šlapimas ir mėšlas (įskaitant panaudotus šiaudus), srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi už susidarymo vietos |

02 01 07 | miškininkystės atliekos |

02 01 08* | agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

02 01 09 | agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08 |

02 01 10 | metalų atliekos |

02 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

02 02 | mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos |

02 02 01 | plovimo ir valymo dumblas |

02 02 02 | gyvulių audinių atliekos |

02 02 03 | vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos |

02 02 04 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas |

02 02 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

02 03 | vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos, konservų gamybos, mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos |

02 03 01 | plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas |

02 03 02 | konservantų atliekos |

02 03 03 | tirpiklių ekstrahavimo atliekos |

02 03 04 | medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti |

02 03 05 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas |

02 03 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

02 04 | cukraus gamybos atliekos |

02 04 01 | purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius |

02 04 02 | naudoti netinkamas kalcio karbonatas |

02 04 03 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas |

02 04 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

02 05 | pieno pramonės atliekos |

02 05 01 | medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti |

02 05 02 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas |

02 05 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

02 06 | kepimo ir konditerijos pramonės atliekos |

02 06 01 | medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti |

02 06 02 | konservantų atliekos |

02 06 03 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas |

02 06 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

02 07 | alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos |

02 07 01 | žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos |

02 07 02 | spirito distiliavimo atliekos |

02 07 03 | cheminio apdorojimo atliekos |

02 07 04 | medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti |

02 07 05 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas |

02 07 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

03 | MEDIENOS PERDIRBIMO IR PLOKŠČIŲ BEI BALDŲ, MEDIENOS MASĖS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS ATLIEKOS |

03 01 | medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos |

03 01 01 | medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos |

03 01 04* | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

03 01 05 | pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 |

03 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

03 02 | medienos konservavimo atliekos |

03 02 01* | nehalogenintieji organiniai medienos konservantai |

03 02 02* | organiniai chlorintieji medienos konservantai |

03 02 03* | organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų |

03 02 04* | neorganiniai medienos konservantai |

03 02 05* | kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

03 02 99 | kitaip neapibrėžti medienos konservantai |

03 03 | medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos |

03 03 01 | medžio žievės ir medienos atliekos |

03 03 02 | žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras) |

03 03 05 | spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas |

03 03 07 | mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas |

03 03 08 | perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos |

03 03 09 | kalkių dumblo atliekos |

03 03 10 | pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą |

03 03 11 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas |

03 03 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

04 | ODOS, KAILIŲ IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS |

04 01 | odos ir kailių pramonės atliekos |

04 01 01 | kaišos (mėzdros) ir kalkinio skėlimo atliekos |

04 01 02 | kalkinimo atliekos |

04 01 03* | riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra tirpiklių be skystosios fazės |

04 01 04 | rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo |

04 01 05 | rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo |

04 01 06 | dumblas, ypač nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo |

04 01 07 | dumblas, ypač nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo |

04 01 08 | raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo |

04 01 09 | odos išdirbimo ir apdailos atliekos |

04 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

04 02 | tekstilės pramonės atliekos |

04 02 09 | sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos |

04 02 10 | organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas) |

04 02 14* | odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių |

04 02 15 | apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14 |

04 02 16* | dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

04 02 17 | dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16 |

04 02 19* | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

04 02 20 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19 |

04 02 21 | neperdirbto tekstilės pluošto atliekos |

04 02 22 | perdirbto tekstilės pluošto atliekos |

04 02 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

05 | NAFTOS PERDIRBIMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR ANGLIŲ PIROLIZINIO APDOROJIMO ATLIEKOS |

05 01 | naftos perdirbimo atliekos |

05 01 02* | druskos šalinimo dumblas |

05 01 03* | rezervuarų dugno dumblas |

05 01 04* | rūgštinis alkilinis dumblas |

05 01 05* | išsiliejusi nafta |

05 01 06* | įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas |

05 01 07* | rūgštieji gudronai |

05 01 08* | kiti gudronai |

05 01 09* | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

05 01 10 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09 |

05 01 11* | kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos |

05 01 12* | rūgštys, kuriose yra tepalų |

05 01 13 | garo katilams tiekiamo vandens dumblas |

05 01 14 | aušinimo bokštų atliekos |

05 01 15* | panaudotas filtrų molis |

05 01 16 | sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros |

05 01 17 | bitumas |

05 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

05 06 | anglių pirolizinio apdorojimo atliekos |

05 06 01* | rūgštieji gudronai |

05 06 03* | kiti gudronai |

05 06 04 | aušinimo bokštų atliekos |

05 06 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

05 07 | gamtinių dujų valymo ir transportavimo atliekos |

05 07 01* | atliekos, kuriose yra gyvsidabrio |

05 07 02 | atliekos, kuriose yra sieros |

05 07 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

06 | NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS |

06 01 | rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos |

06 01 01* | sieros rūgštis ir sulfito rūgštis |

06 01 02* | druskos rūgštis |

06 01 03* | vandenilio fluoridas |

06 01 04* | fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis |

06 01 05* | azoto rūgštis ir nitrito rūgštis |

06 01 06* | kitos rūgštys |

06 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

06 02 | šarminių tirpalų GMTN atliekos |

06 02 01* | kalcio hidroksidas |

06 02 03* | amoniakas |

06 02 04* | natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas |

06 02 05* | kitos bazės |

06 02 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

06 03 | druskų ir jų tirpalų bei metalų oksidų GMTN atliekos |

06 03 11* | kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų |

06 03 13* | kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų |

06 03 14 | kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13 |

06 03 15* | metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų |

06 03 16 | metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15 |

06 03 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

06 04 | atliekos, kuriose yra metalų, nenurodytos 06 03 |

06 04 03* | atliekos, kuriose yra arseno |

06 04 04* | atliekos, kuriose yra gyvsidabrio |

06 04 05* | atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų |

06 04 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

06 05 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas |

06 05 02* | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

06 05 03 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02 |

06 06 | sieros cheminių medžiagų GMTN, sieros cheminių procesų ir sieros šalinimo procesų atliekos |

06 06 02* | atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų |

06 06 03 | atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02 |

06 06 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

06 07 | halogenų GMTN ir halogeninių cheminių procesų atliekos |

06 07 01* | elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto |

06 07 02* | chloro gamybos aktyvintos anglys |

06 07 03* | bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio |

06 07 04* | tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė (sulfato) rūgštis |

06 07 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

06 08 | silicio ir silicio junginių GMTN atliekos |

06 08 02 | atliekos, kuriose yra chloro silanų |

06 08 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

06 09 | fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos |

06 09 02 | fosfitinis šlakas |

06 09 03* | reakcijų su kalciu atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis arba jose yra pavojingų cheminių medžiagų |

06 09 04 | reakcijų su kalciu atliekos, nenurodytos 06 09 03 |

06 09 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

06 10 | azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos |

06 10 02* | atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

06 10 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

06 11 | neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos |

06 11 01 | titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciu atliekos |

06 11 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

06 13 | kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos |

06 13 01* | neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai |

06 13 02* | naudotos aktyvintos anglys (išskyrus 06 07 02) |

06 13 03 | dujų suodžiai |

06 13 04* | asbesto perdirbimo atliekos |

06 13 05* | paišai (suodžiai) |

06 13 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

07 | ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS |

07 01 | pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos |

07 01 01* | vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 01 03* | organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 01 04* | kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 01 07* | halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai |

07 01 08* | kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai |

07 01 09* | halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai |

07 01 10* | kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai |

07 01 11* | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

07 01 12 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11 |

07 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

07 02 | plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos |

07 02 01* | vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 02 03* | organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 02 04* | kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 02 07* | halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai |

07 02 08* | kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai |

07 02 09* | halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai |

07 02 10* | kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai |

07 02 11* | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

07 02 12 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11 |

07 02 13 | plastikų atliekos |

07 02 14* | priedų, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, atliekos |

07 02 15 | priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14 |

07 02 16 | atliekos, turinčios polisiloksanų |

07 02 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

07 03 | organinių dažiklių ir pigmentų (išskyrus 06 11) GMTN atliekos |

07 03 01* | vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 03 03* | organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 03 04* | kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 03 07* | halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai |

07 03 08* | kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai |

07 03 09* | halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai |

07 03 10* | kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai |

07 03 11* | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

07 03 12 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11 |

07 03 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

07 04 | organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus 02 01 08 ir 02 01 09), medienos konservantų (išskyrus 03 02) ir kitų biocidų GMTN atliekos |

07 04 01* | vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 04 03* | organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 04 04* | kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 04 07* | halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai |

07 04 08* | kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai |

07 04 09* | halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai |

07 04 10* | kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai |

07 04 11* | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

07 04 12 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11 |

07 04 13* | kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

07 04 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

07 05 | medikamentų GMTN atliekos |

07 05 01* | vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 05 03* | organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 05 04* | kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 05 07* | halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai |

07 05 08* | kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai |

07 05 09* | halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai |

07 05 10* | kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai |

07 05 11* | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

07 05 12 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11 |

07 05 13* | kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

07 05 14 | kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13 |

07 05 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

07 06 | riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos |

07 06 01* | vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 06 03* | organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 06 04* | kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 06 07* | halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai |

07 06 08* | kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai |

07 06 09* | halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai |

07 06 10* | kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai |

07 06 11* | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

07 06 12 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11 |

07 06 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

07 07 | kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos |

07 07 01* | vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 07 03* | organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 07 04* | kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai |

07 07 07* | halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai |

07 07 08* | kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai |

07 07 09* | halogenintieji filtrų papločiai ir naudoti absorbentai |

07 07 10* | kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai |

07 07 11* | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

07 07 12 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11 |

07 07 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

08 | DANGŲ (DAŽAI, LAKAS IR STIKLO EMALIS), KLIJŲ, HERMETIKŲ IR SPAUSTUVINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS |

08 01 | dažų ir lako GMTN bei jų šalinimo atliekos |

08 01 11* | dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos |

08 01 12 | dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11 |

08 01 13* | dažų ir lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų |

08 01 14 | dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13 |

08 01 15* | vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų |

08 01 16 | vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15 |

08 01 17* | dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų |

08 01 18 | dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17 |

08 01 19* | vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų |

08 01 20 | vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19 |

08 01 21* | dažų ar lako nuėmiklių atliekos |

08 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

08 02 | kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos |

08 02 01 | dangos miltelių atliekos |

08 02 02 | vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų |

08 02 03 | vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų |

08 02 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

08 03 | spaustuvinių dažų GMTN atliekos |

08 03 07 | vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų |

08 03 08 | vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų |

08 03 12* | dažų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

08 03 13 | dažų, nenurodytų 08 03 12, atliekos |

08 03 14* | dažų dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

08 03 15 | dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14 |

08 03 16* | ėsdinimo tirpalų atliekos |

08 03 17* | spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

08 03 18 | spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17 |

08 03 19* | dispersinė alyva |

08 03 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

08 04 | klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos |

08 04 09* | klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos |

08 04 10 | klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09 |

08 04 11* | klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų |

08 04 12 | klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11 |

08 04 13* | vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų |

08 04 14 | vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13 |

08 04 15* | vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų |

08 04 16 | vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15 |

08 04 17* | kanifolijos alyva |

08 04 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

08 05 | kitaip 08 neapibrėžtos atliekos |

08 05 01* | izocianatų atliekos |

09 | FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS |

09 01 | fotografijos pramonės atliekos |

09 01 01* | vandeniniai ryškalų ir aktyvatorių tirpalai |

09 01 02* | vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai |

09 01 03* | ryškalų tirpalai su tirpikliais |

09 01 04* | fiksažų tirpalai |

09 01 05* | balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai |

09 01 06* | fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro |

09 01 07 | fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių |

09 01 08 | fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių |

09 01 10 | vienkartinio naudojimo fotoaparatai be baterijų |

09 01 11* | vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 |

09 01 12 | vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nenurodytomis 09 01 11 |

09 01 13* | vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06 |

09 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

10 | TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS |

10 01 | elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus 19) |

10 01 01 | dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04) |

10 01 02 | lakieji anglių pelenai |

10 01 03 | lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai |

10 01 04* | lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės |

10 01 05 | sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos |

10 01 07 | sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos |

10 01 09* | sieros rūgštis |

10 01 13* | kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai |

10 01 14* | bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 01 15 | bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14 |

10 01 16* | bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 01 17 | bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16 |

10 01 18* | dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 01 19 | dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18 |

10 01 20* | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 01 21 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20 |

10 01 22* | garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 01 23 | garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22 |

10 01 24 | smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių |

10 01 25 | kuro saugojimo ir ruošimo atliekos anglimis kūrenamose elektrinėse |

10 01 26 | aušinimo vandens valymo atliekos |

10 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

10 02 | geležies ir plieno pramonės atliekos |

10 02 01 | šlako apdorojimo atliekos |

10 02 02 | neapdorotas šlakas |

10 02 07* | dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 02 08 | dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07 |

10 02 10 | antrinės nuodegos |

10 02 11* | aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos |

10 02 12 | aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11 |

10 02 13* | dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 02 14 | dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13 |

10 02 15 | kitas dumblas ir filtrų papločiai |

10 02 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

10 03 | aliuminio terminės metalurgijos atliekos |

10 03 02 | anodų atliekos |

10 03 04* | pirminio lydymo šlakas |

10 03 05 | aliuminio atliekos |

10 03 08* | antrinio lydymo druskų šlakas |

10 03 09* | antrinio lydymo juodosios nuodegos |

10 03 15* | degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius |

10 03 16 | lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15 |

10 03 17* | anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų |

10 03 18 | anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 03 17 |

10 03 19* | išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 03 20 | išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19 |

10 03 21* | kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 03 22 | kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21 |

10 03 23* | dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 03 24 | dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23 |

10 03 25* | dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 03 26 | dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25 |

10 03 27* | aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos |

10 03 28 | aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27 |

10 03 29* | druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 03 30 | druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29 |

10 03 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

10 04 | švino terminės metalurgijos atliekos |

10 04 01* | pirminio ir antrinio lydymo šlakas |

10 04 02* | pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas |

10 04 03* | kalcio arsenatas |

10 04 04 * | išmetamųjų dujų dulkės |

10 04 05* | kitos dalelės ir dulkės |

10 04 06* | dujų valymo kietosios atliekos |

10 04 07* | dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai |

10 04 09* | aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos |

10 04 10 | aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09 |

10 04 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

10 05 | cinko terminės metalurgijos atliekos |

10 05 01 | pirminio ir antrinio lydymo šlakas |

10 05 03* | išmetamųjų dujų dulkės |

10 05 04 | kitos dalelės ir dulkės |

10 05 05* | dujų valymo kietosios atliekos |

10 05 06* | dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai |

10 05 08* | aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos |

10 05 09 | aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 05 08 |

10 05 10* | nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius |

10 05 11 | nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 05 10 |

10 05 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

10 06 | vario terminės metalurgijos atliekos |

10 06 01 | pirminio ir antrinio lydymo šlakas |

10 06 02 | pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas |

10 06 03* | išmetamųjų dujų dulkės |

10 06 04 | kitos dalelės ir dulkės |

10 06 06* | dujų valymo kietosios atliekos |

10 06 07* | dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai |

10 06 09* | aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos |

10 06 10 | aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 06 09 |

10 06 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

10 07 | sidabro, aukso ir platinos terminės metalurgijos atliekos |

10 07 01 | pirminio ir antrinio lydymo šlakas |

10 07 02 | pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas |

10 07 03 | dujų valymo kietosios atliekos |

10 07 04 | kitos dalelės ir dulkės |

10 07 05 | dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai |

10 07 07* | aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos |

10 07 08 | aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 07 07 |

10 07 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

10 08 | spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos |

10 08 04 | dalelės ir dulkės |

10 08 08* | pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas |

10 08 09 | kitas dumblas |

10 08 10* | nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius |

10 08 11 | nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10 |

10 08 12* | anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų |

10 08 13 | anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12 |

10 08 14 | anodų atliekos |

10 08 15* | išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 08 16 | išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 08 15 |

10 08 17* | išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 08 18 | išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 08 17 |

10 08 19* | aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos |

10 08 20 | aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 08 19 |

10 08 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

10 09 | metalo liejinių gamybos atliekos |

10 09 03 | krosnių šlakas |

10 09 05* | strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 09 06 | strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 05 |

10 09 07* | strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 09 08 | strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07 |

10 09 09* | išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 09 10 | išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09 |

10 09 11* | kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 09 12 | kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11 |

10 09 13* | rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 09 14 | rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13 |

10 09 15* | plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 09 16 | plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15 |

10 09 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

10 10 | spalvotųjų metalų liejinių gamybos atliekos |

10 10 03 | krosnių šlakas |

10 10 05* | strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 10 06 | strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05 |

10 10 07* | strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 10 08 | strypai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07 |

10 10 09* | išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 10 10 | išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09 |

10 10 11* | kitos dalelės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 10 12 | kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11 |

10 10 13* | rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 10 14 | rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13 |

10 10 15* | plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 10 16 | plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15 |

10 10 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

10 11 | stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos |

10 11 03 | stiklo pluošto medžiagų atliekos |

10 11 05 | dalelės ir dulkės |

10 11 09* | mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 11 10 | mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09 |

10 11 11* | smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš elektroninių vamzdelių) |

10 11 12 | stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11 |

10 11 13* | stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 11 14 | stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo atliekos, nenurodytos 10 11 13 |

10 11 15* | išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 11 16 | išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15 |

10 11 17* | išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 11 18 | išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17 |

10 11 19* | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 11 20 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19 |

10 11 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

10 12 | keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos |

10 12 01 | mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos |

10 12 03 | dalelės ir dulkės |

10 12 05 | dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai |

10 12 06 | brokuoti šablonai |

10 12 08 | keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo) |

10 12 09* | dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 12 10 | dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09 |

10 12 11* | glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų |

10 12 12 | glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11 |

10 12 13 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas |

10 12 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

10 13 | cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos |

10 13 01 | mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos |

10 13 04 | kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos |

10 13 06 | dalelės ir dulkės (išskyrus 10 13 12 ir 10 13 13) |

10 13 07 | dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai |

10 13 09* | asbesto-cemento gamybos liekanos, kuriose yra asbesto |

10 13 10 | asbesto-cemento gamybos liekanos, nenurodytos 10 13 09 |

10 13 11 | sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10 |

10 13 12* | dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

10 13 13 | dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 13 12 |

10 13 14 | cemento ir cemento šlako atliekos |

10 13 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

10 14 | krematoriumų atliekos |

10 14 01* | dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio |

11 | METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS |

11 01 | metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo atliekos (pvz., galvaniniai procesai, dengimo cinku procesai, ėsdinimo procesai, išėsdinimas, fosfatavimas, šarminis riebalų šalinimas, anodavimas) |

11 01 05 * | ėsdinimo rūgštys |

11 01 06* | kitaip neapibrėžtos rūgštys |

11 01 07* | ėsdinimo šarmai |

11 01 08* | fosfitinis šlakas |

11 01 09* | dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

11 01 10 | dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09 |

11 01 11* | vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

11 01 12 | vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11 |

11 01 13* | riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

11 01 14 | riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13 |

11 01 15* | membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

11 01 16* | sočiosios arba naudotos jonitinės dervos |

11 01 98* | kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

11 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

11 02 | spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos |

11 02 02* | cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą) |

11 02 03 | anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos |

11 02 05* | vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

11 02 06 | vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05 |

11 02 07* | kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

11 02 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

11 03 | grūdinimo procesų dumblas ir dalelės |

11 03 01* | atliekos, kuriose yra cianido |

11 03 02* | kitos atliekos |

11 05 | karštojo galvanizavimo procesų atliekos |

11 05 01 | sunkusis cinkas |

11 05 02 | cinko pelenai |

11 05 03* | dujų valymo kietosios atliekos |

11 05 04* | naudotas fliusas |

11 05 99 | kitaip neapibrėžtos medžiagos |

12 | METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS |

12 01 | metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos |

12 01 01 | juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos |

12 01 02 | juodųjų metalų dulkės ir dalelės |

12 01 03 | spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos |

12 01 04 | spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės |

12 01 05 | plastiko drožlės ir nuopjovos |

12 01 06* | mineralinės mašininės alyvos, kuriose yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus) |

12 01 07* | mineralinės mašininės alyvos, kuriose nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus) |

12 01 08* | mašininės emulsijos, kuriose yra halogenų |

12 01 09* | mašininės emulsijos, kuriose nėra halogenų |

12 01 10* | sintetinės mašininės alyvos |

12 01 12* | naudotas vaškas ir riebalai |

12 01 13 | suvirinimo atliekos |

12 01 14* | mašininis dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

12 01 15 | mašininis dumblas, nenurodytas 12 02 14 |

12 01 16* | sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

12 01 17 | sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16 |

12 01 18* | metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos |

12 01 19* | lengvai biologiškai suyranti mašininė alyva |

12 01 20* | naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

12 01 21 | naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20 |

12 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

12 03 | riebalų šalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus 11) |

12 03 01* | vandeniniai plovimo skysčiai |

12 03 02* | riebalų šalinimo garais atliekos |

13 | NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (išskyrus maistinį aliejų ir tą, kuris nenurodytas 05, 12 ir 19) |

13 01 | alyvos hidraulinėms sistemoms atliekos |

13 01 01* | alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra PCB |

13 01 04* | chlorintosios emulsijos |

13 01 05* | nechlorintosios emulsijos |

13 01 09* | chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų |

13 01 10* | nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų |

13 01 11* | sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms |

13 01 12* | lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms |

13 01 13* | kita alyva hidraulinėms sistemoms |

13 02 | variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos |

13 02 04* | mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva |

13 02 05* | mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva |

13 02 06* | sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva |

13 02 07* | lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva |

13 02 08* | kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva |

13 03 | izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos |

13 03 01* | izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB |

13 03 06* | mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01 |

13 03 07* | mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva |

13 03 08* | sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva |

13 03 09* | lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva |

13 03 10* | izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva |

13 04 | lijaliniai vandenys |

13 04 01* | vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys |

13 04 02* | lijaliniai vandenys iš prieplaukų kanalizacijos |

13 04 03* | kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys |

13 05 | naftos produktų/vandens separatorių turinys |

13 05 01* | žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos |

13 05 02* | naftos produktų/vandens separatorių dumblas |

13 05 03* | kolektoriaus dumblas |

13 05 06* | naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai |

13 05 07* | naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo |

13 05 08* | žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai |

13 07 | skystojo kuro atliekos |

13 07 01* | mazutas ir dyzelinis kuras |

13 07 02* | benzinas |

13 07 03* | kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius) |

13 08 | kitaip neapibrėžtos naftos atliekos |

13 08 01* | druskų šalinimo dumblas ar emulsijos |

13 08 02* | kitos emulsijos |

13 08 99* | kitaip neapibrėžtos atliekos |

14 | ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS (išskyrus 07 ir 08) |

14 06 | organinių tirpiklių, aušalų ir putų/aerozolinių propelentų atliekos |

14 06 01* | chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC |

14 06 02* | kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai |

14 06 03* | kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai |

14 06 04* | dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra halogenintųjų tirpiklių |

14 06 05* | dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių |

15 | KITAIP NEAPIBRĖŽTOS PAKAVIMO ATLIEKOS, ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI |

15 01 | pakavimas (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakavimo atliekas) |

15 01 01 | popieriaus ir kartono pakuotės |

15 01 02 | plastikinės pakuotės |

15 01 03 | medinės pakuotės |

15 01 04 | metalinės pakuotės |

15 01 05 | kombinuotosios pakuotės |

15 01 06 | sudėtinės pakuotės |

15 01 07 | stiklo pakuotės |

15 01 09 | pakuotės iš tekstilės |

15 01 10* | pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos |

15 01 11* | metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto) |

15 02 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai |

15 02 02* | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis |

15 02 03 | absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 |

16 | KITAIP SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS |

16 01 | naudoti nebetinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant nesavaeiges mašinas) ir atliekos išardžius naudoti nebetinkamas transporto priemones bei transporto priemonių eksploatavimo atliekos (išskyrus 13, 14, 16 06 ir 16 08) |

16 01 03 | naudoti nebetinkamos padangos |

16 01 04 | nebenaudojamos transporto priemonės; NB: šis įrašas nėra dalis pasiūlymo, įteikto komiteto nuomonei gauti. Šiam įrašui reikalingi pakeitimai bus padaryti remiantis išvadomis, gautomis pagal Taryboje taikomą procedūrą dėl pasiūlymo, įtraukto į COM(2000) 546 dokumentą. |

16 01 06 | naudoti nebetinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių |

16 01 07* | tepalų filtrai |

16 01 08* | sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio |

16 01 09* | sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintojo bifenilo |

16 01 10* | sprogios sudedamosios dalys (pvz., oro pagalvės) |

16 01 11* | stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto |

16 01 12 | stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 |

16 01 13* | stabdžių skystis |

16 01 14* | aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

16 01 15 | aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14 |

16 01 16 | suskystintų dujų balionai |

16 01 17 | juodieji metalai |

16 01 18 | spalvotieji metalai |

16 01 19 | plastikai |

16 01 20 | stiklas |

16 01 21* | pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 |

16 01 22 | kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys |

16 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

16 02 | elektros ir elektronikos įrenginių atliekos |

16 02 09* | transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintojo bifenilo |

16 02 10* | nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintuoju bifenilu, nenurodyta 16 02 09 |

16 02 11* | nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC) |

16 02 12* | nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto |

16 02 13* | nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių, nenurodytų 16 02 09-16 02 12 |

16 02 14 | nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09-16 02 13 |

16 02 15* | pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos |

16 02 16 | sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 |

16 03 | netinkamos naudoti partijos ir nenaudoti gaminiai |

16 03 03* | neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

16 03 04 | neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03 |

16 03 05* | organinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

16 03 06 | organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 |

16 04 | sprogmenų atliekos |

16 04 01* | šaudmenų atliekos |

16 04 02* | pirotechnikos atliekos |

16 04 03* | kitų sprogmenų atliekos |

16 05 | slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos |

16 05 04* | dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų (įskaitant halonus) |

16 05 05 | dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04 |

16 05 06* | laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios |

16 05 07* | nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios |

16 05 08* | nebereikalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios |

16 05 09 | nebereikalingos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08 |

16 06 | baterijos ir akumuliatoriai |

16 06 01* | švino akumuliatoriai |

16 06 02* | nikelio-kadmio akumuliatoriai |

16 06 03* | gyvsidabrio baterijos |

16 06 04 | šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03) |

16 06 05 | kitos baterijos ir akumuliatoriai |

16 06 06* | atskirai surinkti baterijų ir akumuliatorių elektrolitai |

16 07 | transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos (išskyrus 05 ir 13) |

16 07 08* | atliekos, kuriose yra tepalų |

16 07 09* | atliekos, kuriose yra kitų pavojingų cheminių medžiagų |

16 07 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

16 08 | panaudoti katalizatoriai |

16 08 01 | panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07) |

16 08 02* | panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingų pereinamųjų metalų arba pavojingų pereinamųjų metalų junginių |

16 08 03 | kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių |

16 08 04 | panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07) |

16 08 05* | panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties |

16 08 06* | panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai |

16 08 07* | panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis |

16 09 | oksiduojančios medžiagos |

16 09 01* | permanganatai, pvz., kalio permanganatas |

16 09 02* | chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas |

16 09 03* | peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas |

16 09 04* | kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos |

16 10 | vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta valyti už jų susidarymo vietos ribų |

16 10 01* | vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

16 10 02 | vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01 |

16 10 03* | vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

16 10 04 | vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03 |

16 11 | iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos |

16 11 01* | metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

16 11 02 | metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01 |

16 11 03* | kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

16 11 04 | kita metalurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03 |

16 11 05* | ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

16 11 06 | ne metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05 |

17 | STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ) |

17 01 | betonas, plytos, čerpės ir keramika |

17 01 01 | betonas |

17 01 02 | plytos |

17 01 03 | čerpės ir keramika |

17 01 06* | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

17 01 07 | betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 |

17 02 | medis, stiklas ir plastikas |

17 02 01 | medis |

17 02 02 | stiklas |

17 02 03 | plastikas |

17 02 04* | stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų arba kurie yra jomis užteršti |

17 03 | bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai |

17 03 01* | bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos |

17 03 02 | bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 |

17 03 03* | akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai |

17 04 | metalai (įskaitant jų lydinius) |

17 04 01 | varis, bronza, žalvaris |

17 04 02 | aliuminis |

17 04 03 | švinas |

17 04 04 | cinkas |

17 04 05 | geležis ir plienas |

17 04 06 | alavas |

17 04 07 | metalų mišiniai |

17 04 09* | metalų atliekos, užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis |

17 04 10* | kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingų cheminių medžiagų |

17 04 11 | kabeliai, nenurodyti 17 04 10 |

17 05 | žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas |

17 05 03* | gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

17 05 04 | gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 |

17 05 05* | išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

17 05 06 | išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05 |

17 05 07* | kelių skalda, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų |

17 05 08 | kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 |

17 06 | izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto |

17 06 01* | izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto |

17 06 03* | kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios |

17 06 04 | izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 |

17 06 05 | statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto |

17 08 | gipso izoliacinės statybinės medžiagos |

17 08 01* | gipso izoliacinės statybinės medžiagos |

17 08 02 | gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01 |

17 09 | kitos statybinės ir griovimo atliekos |

17 09 01* | statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio |

17 09 02* | statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., hermetikai, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kuriose yra PCB, hermetiški glazūravimo gaminiai, kuriuose yra PCB, kondensatoriai, kuriuose yra PCB) |

17 09 03* | kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

17 09 04 | mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 |

18 | ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR (ARBA) SU JA SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra) |

18 01 | gimdymų priežiūros, žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos |

18 01 01 | aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03) |

18 01 02 | kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 18 01 03) |

18 01 03* | atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos |

18 01 04 | atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai) |

18 01 06* | cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios |

18 01 07 | cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06 |

18 01 08* | citotoksiniai arba citostatiniai vaistai |

18 01 09 | vaistai, nenurodyti 18 01 08 |

18 01 10* | dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos |

18 02 | mokslinių tyrimų bei gyvūnų ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos |

18 02 01 | aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02) |

18 02 02* | atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos |

18 02 03 | atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos |

18 02 05* | cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios |

18 02 06 | cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05 |

18 02 07* | citotoksiniai arba citostatiniai vaistai |

18 02 08 | vaistai, nenurodyti 18 02 07 |

19 | ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ IR IŠ NUOTĖKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS |

19 01 | deginimo arba pirolizės atliekos |

19 01 02 | iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies |

19 01 05* | dujų valymo filtrų papločiai |

19 01 06* | dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos |

19 01 07* | dujų valymo kietosios atliekos |

19 01 10* | išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintos anglys |

19 01 11* | dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 01 12 | dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11 |

19 01 13* | lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 01 14 | lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13 |

19 01 15* | garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 01 16 | garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15 |

19 01 17* | pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 01 18 | pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17 |

19 01 19 | smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių |

19 01 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

19 02 | atliekos po specialaus fizinio/cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) |

19 02 03 | iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingų atliekų |

19 02 04* | iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingų atliekų |

19 02 05* | fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 02 06 | fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05 |

19 02 07* | atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai |

19 02 08* | skystosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 02 09* | kietosios degios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 02 10 | degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09 |

19 02 11* | kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 02 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

19 03 | stabilizuotos/sukietintos atliekos |

19 03 04* | atliekos, pažymėtos kaip pavojingos, iš dalies stabilizuotos |

19 03 05 | stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04 |

19 03 06* | sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingos |

19 03 07 | sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06 |

19 04 | sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos |

19 04 01 | sustiklintos atliekos |

19 04 02* | lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos |

19 04 03* | nestiklinta kietoji fazė |

19 04 04 | vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos |

19 05 | aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos |

19 05 01 | nekompostuotos komunalinių ar panašių atliekų frakcijos |

19 05 02 | nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos |

19 05 03 | netinkamas naudoti kompostas |

19 05 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

19 06 | anaerobinio atliekų apdorojimo atliekos |

19 06 03 | komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis |

19 06 04 | anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas |

19 06 05 | gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis |

19 06 06 | gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas |

19 06 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

19 07 | sąvartynų filtratas |

19 07 02* | sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 07 03 | sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02 |

19 08 | kitaip neapibrėžtos nuotėkų valymo įrenginių atliekos |

19 08 01 | rūšiavimo atliekos |

19 08 02 | smėliagaudžių atliekos |

19 08 05 | miesto buitinių nuotėkų valymo dumblas |

19 08 06* | prisotintos arba naudotos jonitinės dervos |

19 08 07* | jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas |

19 08 08* | membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų |

19 08 09* | atskyrus naftą/vandenį gautas riebalų ir naftos mišinys, kuriame yra maistinio aliejaus ir riebalų |

19 08 10* | atskyrus naftą/vandenį gautas riebalų ir naftos mišinys, nenurodytas 19 08 09 |

19 08 11* | biologinio pramoninių nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 08 12 | biologinio pramoninių nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 11 |

19 08 13* | kitokio pramoninių nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 08 14 | kitokio pramoninių nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 13 |

19 08 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

19 09 | žmonėms vartoti skirto vandens arba pramoninio vandens ruošimo atliekos |

19 09 01 | pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos |

19 09 02 | vandens skaidrinimo dumblas |

19 09 03 | dekarbonizavimo dumblas |

19 09 04 | naudotos aktyvintos anglys |

19 09 05 | prisotintos arba naudotos jonitinės dervos |

19 09 06 | jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas |

19 09 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

19 10 | atliekų, kuriose yra metalų, smulkinimo atliekos |

19 10 01 | geležies ir plieno atliekos |

19 10 02 | geležies neturinčios atliekos |

19 10 03* | dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 10 04 | dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03 |

19 10 05* | kitos frakcijos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 10 06 | kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05 |

19 11 | naftos perdirbimo atliekos |

19 11 01* | panaudotas filtrų molis |

19 11 02* | rūgštieji gudronai |

19 11 03* | vandeninės skystosios atliekos |

19 11 04* | kuro valymo šarmais atliekos |

19 11 05* | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 11 06 | nuotėkų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05 |

19 11 07* | išmetamųjų dujų valymo atliekos |

19 11 99 | kitaip neapibrėžtos atliekos |

19 12 | kitaip neapibrėžtų atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimas, smulkinimas, suslėgimas, granuliavimas) atliekos |

19 12 01 | popierius ir kartonas |

19 12 02 | juodieji metalai |

19 12 03 | spalvotieji metalai |

19 12 04 | plastikai ir guma |

19 12 05 | stiklas |

19 12 06* | mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 12 07 | mediena, nenurodyta 19 12 06 |

19 12 08 | tekstilės dirbiniai |

19 12 09 | mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys) |

19 12 10 | degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras) |

19 12 11* | kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 12 12 | kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 |

19 13 | grunto ir požeminio vandens regeneravimo atliekos |

19 13 01* | grunto regeneravimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 13 02 | grunto regeneravimo kietosios atliekos, nenurodytos 19 13 01 |

19 13 03* | grunto regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 13 04 | grunto regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 03 |

19 13 05* | požeminio vandens regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 13 06 | požeminio vandens regeneravimo dumblas, nenurodytas 19 13 05 |

19 13 07* | požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

19 13 08 | požeminio vandens regeneravimo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, nenurodyti 19 13 07 |

20 | KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS |

20 01 | atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus 15 01) |

20 01 01 | popierius ir kartonas |

20 01 02 | stiklas |

20 01 08 | biologiškai suyrančios virtuvių ir valgyklų atliekos |

20 01 10 | drabužiai |

20 01 11 | tekstilės gaminiai |

20 01 13* | tirpikliai |

20 01 14* | rūgštys |

20 01 15* | šarmai |

20 01 17* | fotografijos cheminės medžiagos |

20 01 19* | pesticidai |

20 01 21* | dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio |

20 01 23* | nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių |

20 01 25 | maistinis aliejus ir riebalai |

20 01 26* | aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25 |

20 01 27* | dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

20 01 28 | dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27 |

20 01 29* | plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų |

20 01 30 | plovikliai, nenurodyti 20 01 29 |

20 01 31* | citotoksiniai ir citostatiniai vaistai |

20 01 32 | vaistai, nenurodyti 20 01 31 |

20 01 33* | baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos |

20 01 34 | baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33 |

20 01 35* | nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių |

20 01 36 | nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 |

20 01 37* | mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų |

20 01 38 | mediena, nenurodyta 20 01 37 |

20 01 39 | plastikai |

20 01 40 | metalai |

20 01 41 | kaminų valymo atliekos |

20 01 99 | kitaip neapibrėžtos frakcijos |

20 02 | sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas) |

20 02 01 | biologiškai suyrančios atliekos |

20 02 02 | gruntas ir akmenys |

20 02 03 | kitos biologiškai nesuyrančios atliekos |

20 03 | kitos komunalinės atliekos |

20 03 01 | mišrios komunalinės atliekos |

20 03 02 | turgaviečių atliekos |

20 03 03 | gatvių valymo liekanos |

20 03 04 | septinių rezervuarų dumblas |

20 03 06 | kanalizacijos valymo atliekos |

20 03 07 | didžiosios atliekos |

20 03 99 | kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos |

"

[1] Šiame atliekų sąraše PCB bus apibrėžta taip kaip Direktyvoje 96/59/EB.

--------------------------------------------------

Top