EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000Y0729(01)

Komisijos pranešimas dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4064/89 (2000/C 217/11)tekstas svarbus EEE.

OJ C 217, 29.7.2000, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 374 - 376
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 003 P. 163 - 165
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 003 P. 163 - 165
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 005 P. 40 - 42

32000Y0729(01)Oficialusis leidinys C 217 , 29/07/2000 p. 0032 - 0034


Komisijos pranešimas

dėl supaprastintos procedūros, taikomos tam tikroms koncentracijoms pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4064/89

(tekstas svarbus EEE)

(2000/C 217/11)

1. Šis pranešimas nustato supaprastintą procedūrą, kurią Komisija ketina taikyti tam tikroms koncentracijoms, nekeliančioms susirūpinimo dėl konkurencijos. Šis pranešimas grindžiamas Komisijos patyrimu, įgytu taikant 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 4064/89 dėl įmonių koncentracijos kontrolės [1], su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1310/97 [2] ("Susijungimo reglamentas") iki šios dienos, kuris įrodė, kad, jei nėra jokių ypatingų aplinkybių, tam tikrų kategorijų koncentracijos, apie kurias pranešta, paprastai yra pateisinamos neiškeliant didesnių abejonių.

2. Laikydamasi kituose skirsniuose nurodytos procedūros, Komisija siekia, kad Bendrijos vykdoma susijungimų kontrolė būtų labiau sutelkta ir veiksmingesnė.

I. SUPAPRASTINTOS PROCEDŪROS APŽVALGA

3. Šiame pranešime nustatomos supaprastintos procedūros taikymo sąlygos ir pati procedūra. Tokiais atvejais pranešančios šalys skatinamos prieš pranešimą užmegzti kontaktą su Komisija. Jei įvykdomos visos būtinos sąlygos ir nėra jokių ypatingų aplinkybių, per mėnesį nuo pranešimo dienos Komisija priima sutrumpintos formos sprendimą dėl pateisinimo pagal Susijungimo reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą. Jei Komisija mano, kad konkrečiu atveju reikia, ji gali pradėti tyrimą ir (arba) per Susijungimo reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį priimti pilną sprendimą.

II. KONCENTRACIJŲ KATEGORIJOS, KURIOMS GALI BŪTI TAIKOMA SUPAPRASTINTA PROCEDŪRA

Tinkamos koncentracijos

4. Supaprastinta procedūra taikoma tokioms koncentracijų kategorijoms:

a) dvi ar daugiau įmonių įgyja bendros įmonės bendrą kontrolę, jei ši bendra įmonė Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje šiuo metu nevykdo ir nenumato vykdyti jokios veiklos ar vykdo arba numato vykdyti nežymią veiklą. Tokia situacija būna, kai:

bendros įmonės apyvarta [3] ir (arba) sujungtų veiklų apyvarta [4] EEE teritorijoje yra mažesnė kaip 100 milijonų eurų; ir

ii) bendrai įmonei perduoto turto bendra vertė [5] teritorijoje yra mažesnė kaip 100 milijonų eurų [6];

b) dvi ar kelios įmonės susijungia, arba viena ar kelios įmonės įgyja išimtinę arba bendrą teisę kontroliuoti kitą įmonę, jei nė viena iš koncentracijos šalių neužsiima verslu toje pačioje produkto ir geografinėje rinkoje, arba neužsiima verslu tokioje produkto rinkoje, kuri yra prieš ar po produkto rinkos, kurioje veikia kita koncentracijos šalis [7];

c) dvi ar kelios įmonės susijungia, arba viena ar kelios įmonės įgyja išimtinę arba bendrą teisę kontroliuoti kitą įmonę:

i) ir dvi ar kelios įmonių koncentracijos šalys užsiima verslu toje pačioje produkto ir geografinėje rinkoje (horizontalieji ryšiai); arba

ii) dvi ar kelios įmonių koncentracijos šalys užsiima verslu produkto rinkoje, kuri yra prieš ar po produkto rinkos, kurioje dirba kita koncentracijos šalis (vertikalusis ryšys) [8],

jei jų sujungta rinkos dalis nėra 15 % ar daugiau horizontaliojo ryšio atveju ir 25 % ar daugiau vertikaliojo ryšio atveju [9].

5. Komisijos įgyta patirtis iki šiol taikant Susijungimo reglamentą parodė, kad išskyrus išskirtines aplinkybes, nurodytųjų kategorijų koncentracijos nesukuria rinkoje tokios būklės, kuri galėtų kelti susirūpinimą dėl konkurencijos.

Garantijos ir išimtys

6. Vertindama, ar koncentracija priklauso vienai iš nurodytųjų kategorijų, Komisija užtikrina, kad visos atitinkamos aplinkybės yra nustatytos pakankamai aiškiai. Atsižvelgiant į tai, kad atliekant šį vertinimą rinkos apibrėžimas gali būti pagrindinis elementas, šalys yra raginamos dar prieš pranešimą pateikti informaciją apie galimus alternatyvius rinkos apibrėžimus (žiūrėti 10 punktą). Pranešančios šalys turi apibūdinti visas alternatyvias atitinkamas produkto ir geografines rinkas, kuriose koncentracija, apie kurią pranešta, galėtų turėti poveikį, ir pateikti duomenis bei informaciją apie taip apibrėžiamas rinkas [10]. Komisija pasilieka sau teisę priimti galutinį sprendimą dėl rinkos apibrėžimo, savo sprendimą grįsdama tam tikro atvejo faktų analize. Jei sunku apibrėžti atitinkamas rinkas arba nustatyti šalių rinkos dalis, Komisija supaprastintos procedūros netaiko.

7. Nors paprastai gali būti daroma prielaida, kad prieš tai nurodytų kategorijų koncentracijos nekels rimtų abejonių dėl jų suderinamumo su bendrąja rinka, vis dėlto gali būti tam tikrų situacijų, kurias reikia išsamiau išnagrinėti ir (arba) priimti pilną sprendimą. Tokiais atvejais Komisija gali netaikyti supaprastintos procedūros.

8. Toliau pateikiami pavyzdžiai, nurodantys atvejų, kuriems gali būti netaikoma supaprastinta procedūra, rūšis. Tam tikros koncentracijų rūšys gali padidinti šalių rinkos galią, pavyzdžiui, sujungiant technologinius, finansinius ir kitus išteklius, netgi jei koncentracijos šalys neveikia toje pačioje rinkoje. Konglomerato požymių turinčios koncentracijos taip pat gali būti netinkamos supaprastintos procedūros taikymui, ypač jei viena arba kelios koncentracijos šalys atskirai užima 25 % arba didesnę rinkos dalį bet kurioje produkto rinkoje, kurioje šalys neturi jokių horizontaliųjų arba vertikaliųjų ryšių. Kitais atvejais gali būti neįmanoma nustatyti tikslių šalių rinkos dalių. Dažniausiai tai įvyksta, kai šalys dirba naujose arba mažai išvystytose rinkose. Supaprastintos procedūros taikymui taip pat gali būti netinkamos koncentracijos rinkose, į kurias labai sunku įeiti, kuriose didelis koncentracijos lygis arba yra kitų žinomų konkurencijos problemų. Galiausiai, Komisija gali netaikyti supaprastintos procedūros, jei iškyla Susijungimo reglamento 2 straipsnio 4 dalyje nurodyta koordinavimo problema.

9. Jei per tris savaites nuo pranešimo nuorašo gavimo valstybė narė išreiškia pagrįstą susirūpinimą dėl koncentracijos, apie kurią pranešta, arba jei per komentarams nustatytą laiko limitą trečioji šalis išreiškia pagrįstą susirūpinimą, Komisija priima pilną sprendimą. Taikomi Susijungimo reglamento 10 straipsnio 1 dalyje nustatyti laiko limitai. Supaprastinta procedūra netaikoma, jei pagal Susijungimo reglamento 9 straipsnį valstybė narė prašo oficialiai persiųsti informaciją apie koncentraciją, apie kurią pranešta.

III. PROCESINĖS NUOSTATOS

Prieš pranešimą užmezgami kontaktai

10. Patirtis parodė, jog verslo bendruomenei buvo naudingi kontaktai, kuriuos prieš pranešimą užmezgė pranešančios šalys ir Komisija [11]. Visų pirma, tokie kontaktai leidžia Komisijai ir pranešančioms šalims nustatyti tikslų informacijos, kurią reikia pateikti pranešime, kiekį. Todėl pranešančiosioms šalims patariama prieš pranešimą užmegzti kontaktus, ypač jei jos prašo Komisijos netaikyti pilnos formos pranešimo pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 447/98 [12] 3 straipsnio 2 dalį, teigdamos, kad veiksmas, apie kurį turi būti pranešta, nekelia susirūpinimo dėl konkurencijos.

Paskelbimas apie pranešimą

11. Informaciją, kurią gavus pranešimą reikia skelbti Oficialiajame leidinyje [13], sudaro: koncentracijos šalių pavadinimai, koncentracijos pobūdis ir susiję ekonomikos sektoriai bei nurodymas, kad pagal pranešančiosios šalies pateiktą informaciją koncentracijai gali būti taikoma supaprastinta procedūra. Tada susijusioms šalims suteikiama galimybė pateikti pastabas, ypač dėl aplinkybių, kurias gali reikėti ištirti.

Sutrumpintos formos sprendimai

12. Jei Komisija sutinka, jog koncentracija yra tinkama supaprastintos procedūros taikymui, ji paprastai priima sutrumpintos formos sprendimą. Todėl per mėnesį nuo pranešimo dienos pagal Susijungimo reglamento 10 straipsnio 1 ir 6 dalis bus paskelbta, kad koncentracija suderinama su bendrąja rinka. Tačiau, jei Komisija mano, kad tai yra būtina konkrečiu atveju, per šį mėnesį ji turi galimybę pereiti prie įprastos pirmos pakopos susijungimo procedūros ir todėl pradėti tyrimus ir (arba) priimti pilną sprendimą.

Sutrumpintos formos sprendimo paskelbimas

13. Komisija paskelbia pranešimą apie priimtą sprendimą Oficialiajame leidinyje taip pat kaip ir apie pilnus sprendimus dėl pateisinimo. Vieša sprendimo versija ribotą laikotarpį skelbiama interneto puslapyje. Sutrumpintos formos sprendime pateikiama informacija apie praneštą koncentraciją, paskelbta Oficialiajame leidinyje pranešimo metu (šalių pavadinimai, koncentracijos pobūdis ir susiję ekonomikos sektoriai), ir pranešimas, kad koncentracija suderinama su bendrąja rinka, nes ji priklauso vienai arba kelioms kategorijoms, apibūdintoms pranešime dėl supaprastintos procedūros, aiškiai nurodant taikomą kategoriją arba kategorijas.

IV. SU KONCENTRACIJA TIESIOGIAI SUSIJĘ IR JAI ĮGYVENDINTI BŪTINI APRIBOJIMAI

14. Jei Komisija nenusprendžia kitaip, supaprastinta koncentracijų patvirtinimo procedūra taip pat taikoma apribojimams, tiesiogiai susijusiems su koncentracija ir būtiniems jai įgyvendinti. Koncentracijos patvirtinimas sutrumpintos formos sprendimu pagal Susijungimo reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkto antrą papunktį apima apribojimus, kuriuos nustato pranešančios šalys ir kurie tiesiogiai susiję su koncentracija ir yra būtini jai įgyvendinti. Šiuo atveju turėtų būti pažymėta, kad patys tiesioginio ryšio ir būtinumo kriterijai yra objektyvūs [14]; apribojimai nėra papildomi vien dėl to, kad šalys laiko juos tokiais.

[1] OL L 395, 1989 12 30, p.1; Klaidų atitaisymas:OL L 257, 1990 9 21. p.13.

[2] OL L 180, 1997 7 9, p.1; Klaidų atitaisymas:OL L 40, 1998 2 13. p.17.

[3] Bendros įmonės apyvarta turėtų būti nustatoma, priklausomai nuo to, ar bendroje įmonėje yra atskiros sujungtų išteklių ataskaitos, pagal motininių bendrovių arba pačios bendros įmonės paskutines audito patikrintas ataskaitas.

[4] Išsireiškimas "ir (arba)" yra susijęs su įvairiomis nagrinėjamomis situacijomis, pavyzdžiui:

- jei bendrai įsigyjama tikslinė bendrovė, reikia nagrinėti šios bendrovės (bendros įmonės) apyvartą,

- jei sukuriama bendra įmonė, į kurią motininės bendrovės sujungia savo veiklą, nagrinėjama sujungtų veiklų apyvarta,

- jei į esamą bendrą įmonę įsijungia nauja kontroliuojanti šalis, nagrinėjama bendros įmonės ir naujos motininės bendrovės prijungtos veiklos apyvarta (jei tokia yra).

[5] Bendros įmonės turto bendra vertė turėtų būti nustatoma pagal kiekvienos pagrindinės kompanijos paskutinę reguliariai rengiamą ir patvirtintą balanso ataskaitą. Į terminą "turtas" įeina: 1) visas bendrai įmonei perduodamas materialusis ir nematerialusis turtas (materialiojo turto pavyzdžiai yra gamybos įrenginiai, didmeninės arba mažmeninės prekybos vietos, prekių inventorius; nematerialiojo turto pavyzdžiai yra intelektinė nuosavybė, gera valia ir kt.), ir 2) bendros įmonės bet kokia paskolų suma arba bet kokie įsipareigojimai, kuriuos bet kuri bendros įmonės motininė įmonė sutiko suteikti arba garantuoti.

[6] Jei perduotas turtas sukuria apyvartą, tai nei turto, nei apyvartos vertė negali būti didesnė kaip 100 milijonų eurų.

[7] Žiūrėti Komisijos pranešimą dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Bendrijos konkurencijos įstatyme (OL C 372, 1997 12 9, p.5).

[8] Žiūrėti 7 išnašą.

[9] Tai reiškia, kad šiai kategorijai priklauso tik tokios koncentracijos, dėl kurių nesusidaro CO formos 6 III skirsnyje apibrėžtos paveiktos rinkos. Horizontaliųjų ir vertikaliųjų ryšių ribos taikomos tiek nacionalinėms, tiek ir EEE rinkos dalims ir bet kuriam alternatyviam produkto rinkos apibrėžimui, kurį gali reikėti nagrinėti atitinkamu atveju. Svarbu, kad pranešime nurodyti pagrindiniai rinkos apibrėžimai būtų pakankamai tikslūs, kad pagrįstų vertinimą, jog šios ribos nėra peržengiamos, ir kad būtų paminėti visi galimi alternatyvūs rinkos apibrėžimai (įskaitant geografines rinkas, siauresnes nei nacionalinės).

[10] Kaip ir dėl visų kitų pranešimų, Komisija gali atšaukti sutrumpintos formos sprendimą, jei jis pagrįstas neteisinga informacija, už kurią atsakinga viena iš susijusių įmonių (Susijungimo reglamento 6 straipsnio 3 dalies a punktas).

[11] Žiūrėti Europos konkurencijos teisininkų forumo (ECLF) komiteto geriausios praktikos gaires, pateikiamas Komisijos tinklalapyje: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/others/best_practice_gl.html

[12] OL L 61, 1998 3 2, p.1.

[13] Susijungimo reglamento 4 straipsnio 3 dalis.

[14] Žiūrėti Komisijos pranešimą dėl apribojimų, tiesiogiai susijusių su koncentracijomis ir būtinų joms įgyvendinti (OL C 203, 1990 8 14, p. 5). Šiame pranešime nustatomos tokios apribojimų kategorijos, kurios, vadovaujantis Komisijos patyrimu iki šiol taikant Susijungimo reglamentą, gali būti laikomos tiesiogiai susijusios su koncentracija ir būtinos jai įgyvendinti.

--------------------------------------------------

Top